Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: esittely:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Logopedia

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka tutkimuskohteita ovat äänen, puheen, kielen ja viestinnän häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja vaikutussuhteet sekä häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus. Logopedian tiedollisen perustan luo normaalin puheen, kielen ja vuorovaikutuksen tunteminen. Logopedian teoreettinen, metodinen ja kliininen oppisisältö liittyvät yhteen puheen, kielen ja viestinnän sekä nielemismekanismin häiriöiden diagnostiikkaa ja kuntoutusta ja niiden tieteellistä tutkimusta käsitteleviksi kokonaisuuksiksi. Logopedian koulutusohjelmassa luodaan myös vahvaa ammattitoiminnan yhteiskunnallista kytkentää nivomalla opintoihin sisältöjä kuntoutuslainsäädännöstä ja kuntoutukseen liittyvistä päätöksentekoprosesseista.

Logopedian koulutusohjelma tarjoaa pääaineopiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän voi valmistuttuaan toimia itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja muissa alan asiantuntijatehtävissä sekä suorittaa alansa tieteellisiä jatkotutkintoja. Maisterin tutkinnon suoritettuaan logopedian pääaineopiskelija voi hakea Terveydenhuollon Oikeusturvakeskukselta merkitsemistä laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin ja oikeutta toimia puheterapeuttina.

Logopedian pääaineopiskelijan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (3 vuotta / 180 op / 1600 h vuosi) sisältää logopedian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (73 op) sekä muita pakollisia opintoja (57 op) ja valinnaisia opintoja (10 op). Muita pakollisia opintoja ovat psykologian perusopinnot (25 op), kielitieteen ja puheopin opinnot (15 op) sekä lääketieteen opinnot (17 op). Logopedian tutkintovaatimuksiin kuuluvat myös humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (15 op).

Logopedian pääaineopiskelijan filosofian maisterin tutkinto (2 vuotta / 120 op / 1600 h vuosi) sisältää logopedian syventävät opinnot (105 op), joihin sisältyy pro gradu -tutkielma (40 op), ja valinnaisia opintoja (15 op).

Pääaineen opinto-oikeuden voi saada vain tulemalla hyväksytyksi logopedian valintakokeessa. Logopedian sivuaineopinto-oikeus on toistaiseksi rajoitettu ja sitä pitää erikseen hakea. Perusopinto-oikeus (25 op) myönnetään vuosittain enintään 10 opiskelijalle; viisi paikkaa on varattu puheopin pääaineopiskelijoille. Logopedian sivuaineoikeutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella keväisin toukokuun loppuun mennessä. Hakemuksessa tulee perustella logopedian opintojen merkitys pääaineen tutkintokokonaisuudessa, ja siihen tulee liittää opintorekisteriote. Kilpailutilanteessa ratkaisee pääaineessa suoritettujen opintopisteiden määrä. Hakemus osoitetaan puheopin laitokselle logopedian professorille. Logopedian aineopintojen sivuaineoikeudesta (35 op) sekä muiden logopedian alaan kuuluvien opintokokonaisuuksien suorittamisesta päättää tapauskohtaisesti logopedian professori. Logopedia sopii sivuaineeksi esimerkiksi puheopin, suomen kielen, psykologian, erityispedagogiikan ja lääketieteen opiskelijoille.

Logopedian jatko-opinnot johtavat filosofian tohtorin tutkintoon.

Lisatietoja logopedian omilta verkkosivuilta.

Tutkimus logopediassa.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.2.2013 15.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti