Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: esittely:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Psykologia

Psykologia on tiede, joka tutkii ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä. Tämä tutkimuskohde jakautuu useaan osa-alueeseen, joista psykologian opetuksessa ja tutkimuksessa edustettuina ovat 1) kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, 2) terveyden ja mielenterveyden psykologia, 3) kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia sekä 4) työ- ja organisaatiopsykologia. Käytännössä psykologiassa tehtävä tutkimus on organisoitunut kolmeen laajaan tutkimuslinjaan, jotka sijoittuvat mainittujen osa-alueiden lisäksi ympäristöpsykologian alalle: 1) Sosiaalinen kognitio, emootiot ja sosiaalinen toimintakyky, 2) Työ, ympäristö ja hyvinvointi ja 3) Mielenterveys, kliininen neuropsykologia ja interventiot.

Psykologia muodostaa oman koulutusalan, joka tuottaa pätevyyden toimia psykologin ammatissa. Psykologin ammattia puolestaan saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä L559/1994). Tämä tarkoittaa sitä, että psykologian maisterin tutkinnon suorittanut voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologin ammattinimikettä.

Psykologian kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Psykologian maisterin tutkinto, jonka laajuus on 150 opintopistettä, on tarkoitettu psykologin ammattiin valmistuville. Se on mahdollista suorittaa kahdessa ja puolessa vuodessa psykologian kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Psykologian opiskelussa perehdytään psykologian tieteellisiin lähtökohtiin, tutkimukseen ja teorioihin sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöön. Psykologian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijoilla on valmiudet uuden psykologisen tiedon itsenäiseen tuottamiseen ja sen soveltamiseen. Opiskelijat harjoittelevat psykologin valmiuksiaan jo opiskeluaikanaan laitoksella toimivalla Psykologian opetus- ja tutkimusklinikalla (PSYKE), joka tarjoaa maksullisia tutkimus- ja kuntoutuspalveluja lähinnä lasten kuntoutuksen ja aikuisten neuropsykologisen kuntoutuksen alueilla. Psykologian maisterin tutkintoon liittyy myös viiden kuukauden ammatillinen harjoittelu jollakin psykologian sovellusalalla.

Maisterin tutkinnon ja alan työkokemuksen jälkeen voi suorittaa psykologian lisensiaatin tutkinnon, johon sisältyy erikoispsykologin koulutus. Tämä koulutus toteutetaan psykologian laitosten yhteistyönä niiden muodostaman yliopistoverkoston (Psykonet) toimesta. Myös huomattava osa perustutkinto-opetuksesta tapahtuu tämän yhteistyön avulla. Tutkijauralle suuntautuneet suorittavat maisterin tutkinnon jälkeen psykologian tohtorin tutkinnon.

Psykologeista valtaosa eli noin 70 prosenttia  työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa: esimerkiksi terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, oppilaitoksissa, tutkimuslaitoksissa tai työ- ja elinkeinotoimistoissa. Loput toimivat yksityissektorilla esimerkiksi kuntoutuslaitoksissa, työterveyshuollossa, psykoterapeutteina, konsultteina ja henkilöstöpäällikköinä.. Psykologien työllisyystilanne on yleensä ottaen hyvä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tietoteknologian lisääntyminen ovat lisänneet psykologisen tiedon tarvetta.

Psykologian kotisivut.

Tutkimus psykologiassa.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.2.2013 15.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti