Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: esittely:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sosiaalityö 

Sosiaalityötä on opetettu Tampereen yliopistossa maisteritutkintotasoisena oppiaineena 1970-luvulta lähtien. Sosiaalityön opetus aloitettiin sosiaalihuoltajien koulutuksena jo 1940-luvulla Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, joka siirtyi Tampereelle 1960. Koulutus jatkui yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisterikoulutuksen rinnalla Tampereen yliopiston opetusjaostossa aina 1980-luvulle, jolloin opetusjaostot lakkautettiin. Vuoteen 2009 asti sosiaalityön opetus ja tutkimus sijoittuivat Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitokselle ja vuosina 2010-2011 Sosiaalityön tutkimuksen laitokselle.

Sosiaalityö -oppiaineessa tarkastellaan ensinnäkin ihmisten moninaisia elämänolosuhteita ja ongelmia, niiden syntyprosesseja sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä niin yksilöiden kuin yhteiskuntienkin tasolla. Toiseksi analysoidaan sosiaalityön käytäntöjä ja menetelmiä sekä erilaisten palvelu- ja auttamisjärjestelmien toimintaa. Lisäksi pohditaan ja kehitetään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden vähentämiseen ja poistamiseen tähtääviä (ammatillisia) toimintatapoja. Näiden eri osa-alueiden erittelyssä käytetään ja muokataan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen välineitä sekä hyödynnetään myös monitieteistä käsitteistöä. Sosiaalityöstä tekee omintakeisen akateemisen oppiaineen sen erityinen suhde käytäntöön: käytäntö on sosiaalityön keskeinen tutkimuskohde ja oppiaine on jatkuvassa vuoropuhelussa kentän ammattilaisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Sosiaalityön koulutuksella on siis pitkä perinne Tampereen yliopistossa. Myös tutkimusyksikkönä sosiaalityöllä on pitkä historia ja vankka asema niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Sosiaalityön tutkimusta ovat profiloineet kiinnostus sosiaalisen hoivan, sosiaalityön käytäntöjen ja vuorovaikutuksen, marginalisaation, perheen, lasten ja lastensuojelun, yhteisöjen sekä päihteidenkäytön tutkimiseen. Painopistealueilla on monia toimivia yhteistyösuhteita tutkijoihin Suomessa ja muualla sekä alalla toimiviin ammattilaisiin ja kansalaisjärjestöihin. Tutkimustyön integrointi sosiaalityön koulutukseen on keskeinen opetusta ohjaava tekijä.

Sosiaalityön opetuksen tavoitteena on:

  • antaa opiskelijalle valmius toimia ammattitaitoisena sosiaalityön tekijänä ja tieteellisenä asiantuntijana sosiaalityön toiminta-alueen asiakas-, hallinto-, tutkimus- ja opetustehtävissä ja muissa sosiaalista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.
  • antaa valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Kandidaatin tutkinnon pääaineopinnot koostuuvat perus- ja aineopinnoista. Perusopinnoissa luodaan perusta sosiaalityön keskeisiin teoreettisiin, historiallisiin ja ammatillisiin lähtökohtiin. Aineopinnoissa opiskellaan sosiaalityön toimintaympäristöä, ammatillisia taitoja ja tutkimustyön perustaitoja. Maisteritutkinto koostuu sosiaalityön syventävistä opinnoista. Syventävissä opinnoissa vahvistetaan näkemystä sosiaalityön ajankohtaisista muutoksista ja tutkimussuunnista, monipuolistetaan ammatillisia valmiuksia ja syvennetään tutkimustaitoja.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita sivuaineet vapaasti. Koska sosiaalityö -pääaineesta valmistutaan varsin monenlaisiin tehtäviin, voi sivuainevalinnalla suunnata omaa sijoittumista. Muut yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan oppiaineet ovat olleet pitkään sosiaalityön opiskelijoiden tärkeitä sivuaineita Viime aikoina on korostettu lisäksi kieliopintojen tärkeyttä monikulttuurisessa maailmassa; toisaalta sosiaalityön toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat puoltaneet taloudellisten ja hallinnollisten aineiden opiskelua.

Sosiaalityö pääaineena valmistuneet ovat sijoittuneet ensisijaisesti sosiaalityön tehtäviin. Valmistuneet ovat sijoittuneet sosiaalityön asiakastyöhön sekä erilaisiin projektitehtäviin ja hallinto-, opetus- ja tutkimustehtäviin. Ominaista valmistuneille on ollut, että he ovat työllistyneet hyvin ja heidän tehtävänsä ovat edellyttäneet ylemmän korkeakoulututkinnon tasoista koulutusta. Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on edelleen puutetta.

Sosiaalityön kotisivut.

Tutkimus sosiaalityössä.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.2.2013 15.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti