Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: logopedian tutkinto-ohjelma: tutkimus: julkaisut ja opinnäytetyöt:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Logopedian tutkinto-ohjelma

Väitöskirjat
Lisensiaatintyöt
Pro gradu- ja kandidaatintutkielmat

Opinnäytetyöt

Väitöskirjat

Tarja Kukkonen: Mitä ja milloin? Yksilöpuheterapian intensiteetin ja ajoituksen vaikutus afasian lievenemiseen aivoverenkiertohäiriökuntoutujilla. Satunnaistettu kliininen ryhmätutkimus

Tutkimuksen tavoiteena on mm. tuottaa tietoa

  • kuntoutuksen aloittamisajankohdan ja intensiteetin vaiutuksista afasian evolutioon
  • monimenetelmäisestä tavasta arvioida viestintäkyvyn kohenemista toipumisen aikana
  • tuottaa tietoa kuntoutustarpeen arvioinnista ja tarvittavista interventioista

sekä tarkastella

  • positivistista tutkimusparadigmaa kielellis-kognitiivisen toimintakyvyn toipumisen arvioinnissa
  • aikasarja-analyysia kielellis-kognitiivisen toimintakyvyn toipumisen arvioinnissa

Arvioitu valmistumisaika: kevät 2015

Tanja Makkonen: ALS-potilainen viestinnän ja nielemisfunktion muutokset - seurantatutkimus

Tutkimuksen tavoiteena on selvittää, miten ALS-potilaan viestintä ja nieleminen muuttuvat sairauden edetessä, sekä etsiä seurannan avulla puhe- ja nielemishäiriön etenemistä ennustavia tekijöitä.

Arvioitu valmistumisaika: 2015

Suvi Hakala: Opetustilojen ääniergonomia ja opettajien äänen kuormittuminen työssä. Yhteisohjaus TYKS:n foniatri Eeva Salan kanssa.

Tutkimus on kaksiosainen: se on sekä kartoitus- että interventiotutkimus. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää, minkälainen työtila luokkahuone on ääniergonomian näkökulmasta ja millaisia ääniergonomisia riskitekijöitä niissä esiintyy. Väitöstyön toinen tavoite on selvittää, millaista opettajien äänenkäyttö on työpäivän aikana erilaisissa tilanteissa, ja voidaanko äänen kuormittumista vähentää parantamalla luokkatilojen akustisia olosuhteita.

Arvioitu valmistumisaika: 2015

Hanna Elo: Suomalaisten kaksoslasten jokeltelun kehitys ja jokeltelun yhteys varhaiseen sanastoon

Tutkimuksessa käsitellään kaksoslasten jokeltelun kehittymisen ja jokeltelun yhteyttä lasten sanastonhallintaan. Tutkimus toteutetaan tarkastelemalla jokeltelutyyppien määrällistä, ajallista ja laadullista kehitystä. Tutkimuksessa selvitetään, miten lasten ääntöpaikkojen ja -tapojen käyttö muuttuu jokeltelun aikana, millaisia tavurakenteita lapset tuottavat jokeltelun eri vaiheissa ja miten tavurakenteiden käyttö kehittyy. Sanaston ja jokeltelun yhteyttä selvitetään tarkastelemalla jokeltelun alkamisajankohdan, määrän ja laadun yhteyttä lasten sanaston hallintaan 1;6 ja 2;0 korjatussa iässä.

Arvioitu valmistumisaika: 12/2015
Tutkimusta käsittelevä blogi: http://kaksostenpuhe.weebly.com/

Sari Numminen: Vasemmanpuoleisen aivoinfarktin liuotushoidon yhteys kielelliskognitiivisten toimintojen kuntoutumiseen ja koettuun elämänlaatuun vuoden seurannassa

Tavoitteena on selvittää eroaako liuotushoidon saaneiden vasemman puoleisen aivoinfarktin sairastaneiden potilaiden kielelliskognitiivinen kuntoutuminen konservatiivisen hoidon saaneiden potilaiden kuntoutumisesta vuoden seuranta aikana.

Arvioitu valmistumisaika: 2015

Marika Muttilainen: Suusyöpähoitojen myöhäisvaikutukset: puhe, nieleminen ja elämänlaatu viisi vuotta hoitojen jälkeen

Tutkimuksessa tarkastellaan suusyövän ja sitä seuranneiden hoitojen myöhäisvaikutuksia puheeseen ja nielemiseen, sekä millainen elämänlaatu suusyövän sairastaneilla henkilöillä on kun sairastumisesta on kulununt jo useita vuosia.

Arvioitu valmistumisaika: 2015 

Sirpa Pirilä: Ääniterapia opettajan työympäristössä. Yhteisohjaus Oulun yliopiston logopedian kanssa.

 

Lisensiaatintyöt

Kukkonen Tarja (2008). Häiriöitä, vaikeuksia ja vaivaa - Aivoverenkiertohäiriökuntoutujien nielemistoiminnan arviointi subakuutissa vaiheessa

Numminen Päivi (2014) Liuotushoidon saaneiden aivohalvauspotilaiden kielen ja viestinnän kuntoutumisesta

Pro gradu- tutkielmat

Pro gradut ovat luettavissa logopedian oppiainekirjastossa sekä sähköisenä versiona. Aiheita voi tarkastella tutkimusalueittain.

Kandidaatintutkielmat

Kandidaatintutkielmat ovat luettavissa logopedian käsikirjastossa. Aiheita voi tarkastella tutkimusalueittain.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.1.2015 18.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti