Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): historia:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historia

Historia Tampereen yliopistossa

Opetuksessa ja tutkimuksessa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Näin oppiaine erottuu muissa suomalaisissa yliopistoissa annettavasta historian opetuksesta. Tämä tarkoittaa erityisesti historiallisten ilmiöiden vertailevaa ja käsitteellistä tutkimusta, joka korostaa historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia ja kriittisyyttä suhteessa omaan aikaansa. Näkökulmalla on pitkät perinteet (historische Sozialwissenschaft, kulttuurihistoria, uusi sosiaalihistoria, sukupuolihistoria).

Oppiaineessa opetetaan ja tutkitaan erityisesti yhteisöjen ja kulttuurien historiallisia erityispiirteitä sekä pitkän aikavälin muutoksia. Sellaisina hahmottuvat erityisesti yhteiskunnan rakenteet, kansalaisyhteiskunnan synty sekä identiteetit ja maailmankuvat. Metodisesti yhteiskuntahistoriallinen tutkimusote näkee historialliset ilmiöt ihmisten tekoina. Se siis yhdistää inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisen rakenteen analyysin, eli mikro- ja makrohistorian. Ihmisten arkea, vuorovaikutusta, käsityksiä, toimintaa ja ympäristön ehtoja tutkitaan yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan.

Tutkimuksessa on kolme keskeistä painopistealuetta. Modernin suomalaisen yhteiskunnan historia nähdään eurooppalaisen ja globaalin vuorovaikutuksen tuloksena. Kansainvälisen historian osalta korostuu 1900-luvun historia, erityisesti kansainvälinen vuorovaikutus ja transatlanttiset suhteet. Vanhempien aikojen tutkimuksessa painottuu arjen historia sekä maailmankuvien ja kommunikaation tutkimus.

Historian opiskelu

Historiatieteessä voi Tampereella suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot sekä näihin liittyviä jatkotutkintoja (filosofian lisensiaatin ja tohtori).

Historian pääaineopinnot koostuvat sekä Suomen että yleisen historian opinnoista, mutta oppiaine on vastuussa myös useasta opintokokonaisuudesta: näitä ovat talous- ja sosiaalihistorian perusopinnot, aate- ja oppihistorian perusopinnot, latinan kielen ja antiikin tradition perus- ja aineopinnot sekä museologian perusopinnot. Oppiaine koordinoi myös monitieteisen North American Studies ‑opintokokonaisuuden opintoja. Erityisesti vaihto-opiskelijoille on suunniteltu Nordic Perspective for European History - perusopintokokonaisuus.

Historian opinnoissa perehdytään siihen, miten menneisyyttä koskeva tieto muodostuu ja mikä merkitys sillä on nykyisyyden ja tulevaisuuden kannalta. Oppiaine kouluttaa sekä julkiselle että yksityiselle sektorille asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida yhteiskunnan muutosta pitkällä aikavälillä sekä hahmottavat laajoja kokonaisuuksia ja ilmiöiden yhteyksiä. Historian opinnoissa painottuu tutkimuksen näkökulma, mikä tarkoittaa tutkimustiedon ja tieteellisen ajattelun korostamista ja sitä, että tutkimuksen teko on keskeinen opiskelumuoto. Opintojen edetessä kuva historiasta muuttuu yhä monipuolisemmaksi. Samalla opiskelija saa välineitä oman maailmankuvansa jäsentämiseen ja ottaa valintoja tehdessään yhä enemmän vastuuta opinnoistaan.

Valmistuneista kaksi viidennestä on sijoittunut opetustehtäviin peruskoulussa, lukiossa ja muissa oppilaitoksissa. Osa valmistuneista on sijoittunut kirjasto-, arkisto- ja museoalalle sekä tutkimustyöhön. Yliopistojen ohella ammattimaisia historiantutkijoita tarvitaan kuntien, järjestöjen ja yritysten historioiden kirjoittamiseen. Valmistuneet toimivat myös tiedotusvälineissä sekä tiedotus-, hallinto- ja järjestötehtävissä. Lisäksi viime vuosina yhä useammat historianopiskelijat ovat työllistyneet yksityisellä sektorilla erilaisissa tehtävissä.

 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 14.11.2011 12.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti