Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): historia:
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Historia

Historia Tampereen yliopistossa

Opetuksessa ja tutkimuksessa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Näin oppiaine erottuu muissa suomalaisissa yliopistoissa annettavasta historian opetuksesta. Tämä tarkoittaa erityisesti historiallisten ilmiöiden vertailevaa ja käsitteellistä tutkimusta, joka korostaa historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia ja kriittisyyttä suhteessa omaan aikaansa. Näkökulmalla on pitkät perinteet (historische Sozialwissenschaft, kulttuurihistoria, uusi sosiaalihistoria, sukupuolihistoria).

Oppiaineessa opetetaan ja tutkitaan erityisesti yhteisöjen ja kulttuurien historiallisia erityispiirteitä sekä pitkän aikavälin muutoksia. Sellaisina hahmottuvat erityisesti yhteiskunnan rakenteet, kansalaisyhteiskunnan synty sekä identiteetit ja maailmankuvat. Metodisesti yhteiskuntahistoriallinen tutkimusote näkee historialliset ilmiöt ihmisten tekoina. Se siis yhdistää inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisen rakenteen analyysin, eli mikro- ja makrohistorian. Ihmisten arkea, vuorovaikutusta, käsityksiä, toimintaa ja ympäristön ehtoja tutkitaan yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan.

Tutkimuksessa on kolme keskeistä painopistealuetta. Modernin suomalaisen yhteiskunnan historia nähdään eurooppalaisen ja globaalin vuorovaikutuksen tuloksena. Kansainvälisen historian osalta korostuu 1900-luvun historia, erityisesti kansainvälinen vuorovaikutus ja transatlanttiset suhteet. Vanhempien aikojen tutkimuksessa painottuu arjen historia sekä maailmankuvien ja kommunikaation tutkimus.

Historian opiskelu

Historiatieteessä voi Tampereella suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot sekä näihin liittyviä jatkotutkintoja (filosofian lisensiaatin ja tohtori).

Historian pääaineopinnot koostuvat sekä Suomen että yleisen historian opinnoista, mutta oppiaine on vastuussa myös useasta opintokokonaisuudesta: näitä ovat talous- ja sosiaalihistorian perusopinnot, aate- ja oppihistorian perusopinnot, latinan kielen ja antiikin tradition perus- ja aineopinnot sekä museologian perusopinnot. Oppiaine koordinoi myös monitieteisen North American Studies ‑opintokokonaisuuden opintoja. Erityisesti vaihto-opiskelijoille on suunniteltu Nordic Perspective for European History - perusopintokokonaisuus.

Historian opinnoissa perehdytään siihen, miten menneisyyttä koskeva tieto muodostuu ja mikä merkitys sillä on nykyisyyden ja tulevaisuuden kannalta. Oppiaine kouluttaa sekä julkiselle että yksityiselle sektorille asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida yhteiskunnan muutosta pitkällä aikavälillä sekä hahmottavat laajoja kokonaisuuksia ja ilmiöiden yhteyksiä. Historian opinnoissa painottuu tutkimuksen näkökulma, mikä tarkoittaa tutkimustiedon ja tieteellisen ajattelun korostamista ja sitä, että tutkimuksen teko on keskeinen opiskelumuoto. Opintojen edetessä kuva historiasta muuttuu yhä monipuolisemmaksi. Samalla opiskelija saa välineitä oman maailmankuvansa jäsentämiseen ja ottaa valintoja tehdessään yhä enemmän vastuuta opinnoistaan.

Valmistuneista kaksi viidennestä on sijoittunut opetustehtäviin peruskoulussa, lukiossa ja muissa oppilaitoksissa. Osa valmistuneista on sijoittunut kirjasto-, arkisto- ja museoalalle sekä tutkimustyöhön. Yliopistojen ohella ammattimaisia historiantutkijoita tarvitaan kuntien, järjestöjen ja yritysten historioiden kirjoittamiseen. Valmistuneet toimivat myös tiedotusvälineissä sekä tiedotus-, hallinto- ja järjestötehtävissä. Lisäksi viime vuosina yhä useammat historianopiskelijat ovat työllistyneet yksityisellä sektorilla erilaisissa tehtävissä.

 
Historia, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: yky.info@uta.fi
Muutettu: 14.11.2011 12.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti