Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): nuorisotyö ja nuorisotutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Tutkimus oppiaineessa

Nuoruuden, nuorison ja nuorisotyön tutkimuksella on ollut sijansa Tampereen yliopistossa jo vuosikymmenien ajan. Aiheita on tutkittu nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisterikoulutuksessa opiskelijoiden pro gradu -tutkielmissa sekä Suomen Akatemian ja säätiöiden rahoittamissa tutkimusprojekteissa. Keskeistä on uuden tutkimustiedon tuottaminen nuorista ja nuoruudesta nuorisotyön tarpeisiin sekä uusien tutkimuksellisten näkökulmien ja tutkimusmenetelmien ja teorioiden kehittäminen nuorisotutkimuksessa.

Nuoruutta ei tarkastella ainoastaan yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta nuorten syrjäytymiskeskustelun tai eriarvoistumisen viitekehyksessä vaan näkökulmasta, jossa nuoret nähdään toimijoina, jotka voivat hallita omia olosuhteitaan ja luoda omaa tulevaisuuttaan. Tavoitteena on kehittää monitieteistä nuorisotutkimusta ja nuorisotyötä sekä tuottaa tutkimustietoa nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen perusopetukseen että nuorisoalan kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin.

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimii Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman monitieteisen tutkimushankkeen ALL-YOUTH - Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (2018-2023) työryhmä "Unelmista niiden toteuttamiseen" professori Päivi Honkatukian johdolla. Työryhmä kuuntelee ja analysoi nuorten toiveita ja unelmia kestävän hyvinvoinnin, kasvun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Yhdessä muiden osatutkimusten kanssa Unelmista niiden toteuttamiseen -osatutkimus tekee innovatiivista tutkimusta sekä kehittää inklusiivisia yhdessä tekemisen käytäntöjä, jotta kaikki nuoret voisivat osallistua yhteiskunnallisten ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen

Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimusprojekteissa on tutkittu muun muassa nuorten sosiaalista pääomaa ja identiteettejä (SoCa BeSS 2004-2007), nuoria yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa muutoksessa (WORK-Preca 2008-2011). Parhaillaan käynnissä on Suomen Akatemian rahoittama ja Nuorisotutkimusseuran hallinnoima Generational negotiations, social control and gendered sexuality (GENESO) (2012–2016), jossa tutkitaan perhesuhteita ja  sosiaalista kontrollia monikulttuurisissa ympäristöissä (http://www.nuorisotutkimusseura.fi/geneso).

Lisäksi nuorisotyö ja nuorisotutkimus on mukana Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa Diginuoruus mediakaupungissa – Urbaanietnografisia avauksia Helsingin ja Pietarin kaduilla ja asemilla (2016-2017) (www.metroproject.net). Hankkeessa tutkitaan sitä, miten nuoret kokevat kaupunkielämän digitalisoitumisen, millaista sosiaalista kontrollia he kohtaavat julkisissa tiloissa ja miten digitalisoituminen vaikuttaa heidän oikeuksiinsa kaupunkilaisina. Tutkimus toteutetaan etnografisesti ja yhteistyössä nuorten kanssa, jotka toimivat tutkijoiden oppaina Helsingin ja Pietarin metroissa ja niiden ympäristöissä. Hanke on yhteistyöhanke Helsingin yliopiston, Nuorisotutkimusverkoston sekä pietarilaisessa Higher School of Economics -yliopistossa sijaitevan Nuorisotutkimuskeskuksen kanssa. Hankkeessa julkaistuja Metro-lehden kolumneja: Pokémon go -ilmiö kuvaa osuvasti nuorten mediakaupunkia, Tanssii vartijan kanssa.

Nuorisotyö ja nuorisotutkimus osallistuu myös ISCH COST Action -hankkeessa  Intergenerational Family Solidarity across Europe (INTERFASOL, 2014-2017), jossa tarkastellaan sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja solidaarisuutta perheissä erilaisissa ympäristöissä, kuten koulutuksessa, työelämässä tai terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Hankkeeseen osallistuu 18 Euroopan maata. Ks. tarkemmin ISCH COST Action IS1311:http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1311 ja http://www.interfasol.eu/intranet/ .

Oppiaineessa tehtävä nuorisotyön tutkimus kohdistuu etenkin nuorisotyön perusteisiin, historiaan, pedagogiseen teoriaan, rakenteisiin ja merkitykseen. Lisäksi tutkitaan nuorisotyön profession ja koulutuksen kysymyksiä. Esimerkiksi käynnissä oleva väitöskirjatutkimus "Nuorisotyön doktriinin synty ja kehitys" (Juha Nieminen) on kasvatustieteellinen perustutkimus, jossa eritellään nuorisotyön rakennetta, sisältöä ja pedagogiikkaa ohjaavan oppijärjestelmän syntyä ja kehitystä Suomessa yhteiskunnallis-historillisessa kontekstissa. Maisterikoulutuksen nuorisotyöhön kytkeytyvien pro gradu -tutkielmien aiheista löytyy tarkempaa tietoa täältä.

Julkaisuja/Publications:

2017

Honkatukia, Päivi & Keskinen, Suvi (2017) Young people, racialisation and gender: A perspective of differences on social control. Hyväksytty julkaistavaksi lehdessä Ethnicities.

Nieminen Juha, Honkatukia Päivi. (2017). Nuorisokysymyksen rakentuminen - neljä näkökulmaa. Teoksessa Hoikkala Tommi, Kuivakangas Johanna (toim.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 35-51. (Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja 42).

Nieminen Juha. (2017). Kasvatustehtävä siivittää nuorisotyön sivistyskuntaan. Teoksessa Axelin Henni (toim.) Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2017. Helsinki: Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Suomen Kuntaliitto, 70-71. http://alli.fi/binary/file/-/id/665/fid/6109/.

Nieminen Juha. (2017). Nuorisotyön historiaa Suomessa. Teoksessa Kolu Antti (toim.) Nuorten parhaaksi : 70 vuotta kunnallista nuorisotyötä Jyväskylän seudulla (1946-2015). Jyväskylä: Jyväskylän kaupunki / Nuorten palvelut, 10-16.

Nieminen Juha. (2017). Nuorisotyön vetovoimaa satavuotiaassa Suomessa. NUORI2017 - tapahtumalehti 2/2017 (2), 49.

2016

Honkatukia, Päivi (2016) Pääkirjoitus: Tunnustettu, mutta vähän tutkittu ongelma. Haaste 16(1), 2-3.

Honkatukia, Päivi (2016) Pääkirjoitus: Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille. Haaste 16(2), 3.

Honkatukia, Päivi (2016) Pääkirjoitus: Januskasvoinen urheilu. Haaste 16(3), 3.

Honkatukia, Päivi (2016) Pääkirjoitus. Maahanmuutto kriminaalipolitiikan kysymyksenä. Haaste 16(4), 3.

Honkatukia, Päivi (2016) On the importance of acts of compassion. http://www.metroproject.net/stories/on-the-importance-of-acts-of-compassion

Honkatukia, Päivi & Keskinen, Suvi (2016) Erojen näkökulma sosiaaliseen kontrolliin: kohti monipuolisempaa ymmärrystä nuorten ja vanhempien välisistä suhteista.  Teoksessa Marianne Rautiokoski, Raman Hussain, Mervi Janhunen-Ruusuvuori & Heidi Kervinen (toim.) Kohtaaminen ja dialogi kunniakulttuuri- ja kunnniaväkivaltatyössä.  Tampere: Didar-hanke, 89-92. https://didar-fi-bin.directo.fi/@Bin/0e4299f2019c45bc26a297c3051f3ce3/1483603498/application/pdf/200141/DIDAR_kirja_pdf_versio.pdf

Honkatukia, Päivi, Nyqvist, Leo & Pösö, Tarja (2016) Violence from within the Reform School. Youth Violence and Juvenile Justice. Teoksessa Hoikkala, Tommi & Karjalainen, Meri (toim.) Finnish Youth Research Anthology 1999-2014. Helsinki: Finnish Youth Research Society, 234-252.

Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena & Sumiala, Johanna (2016) Tanssii vartijan kanssa. Metro-lehti 30.8.2016, http://www.hs.fi/metro/art-2000004996605.html

Huhta, Helena & Honkatukia, Päivi (2016) "Ratkaisujen Suomi" nuorten ja kriminaalipolitiikan näkökulmasta - huomioita hallitusohjelmasta. Teoksessa Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari (toim.) Nuoruus hallitusohjelmassa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 180, Verkkojulkaisuja 100, 49-52.

Nieminen Juha. (2016) The genesis of youth policy : a case study of Finland. Teoksessa Siurala Lasse et al (toim.) The History of Youth Work in Europe : Autonomy through dependency - Histories of co-operation, conflict and innovation in youth work. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 39-47.
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667851/History+of+Youth+Work+V-5-WEB.pdf/93ac247b-b664-4998-9f53-71e4191515fc .

Nieminen, Juha. (2016). The Meaning of Youth Work. Settlement Youth Work, Overlapping Communities and Topical Life Histories. Teoksessa Hoikkala, Tommi & Karjalainen, Meri (toim.) Finnish Youth Research Anthology 1999-2014. Helsinki: Finnish Youth Research Society, 509-525.

Peltola, Marja, Keskinen, Suvi, Honkasalo, Veronika & Honkatukia, Päivi (2016) Negotiations on (hetero)sexuality and romantic relationships - view of young people and parents in multiethnic contexts. Journal of Youth Studies. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2016.1241870

2015

Honkatukia, Päivi (2015) Raiskaustilastoja ei pidä käyttää leimaamiseen http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1449122178615

Huhta, Helena & Honkatukia, Päivi (2015) "Ratkaisujen Suomi" nuorten ja kriminaalipolitiikan näkökulmasta. Arvioita hallitusohjelmasta
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/Nakokulma09_nuoruus_hallitusohjelmassa_kriminaalipoliittinen_nakokulma.pdf

Honkatukia Päivi, Fransberg Malin, Kronstedt-Rousi, Johanna, Vesikansa, Sari, Saarikkomäki, Elsa & Kainulainen, Helena (2015). Book Review: Unwanted: Muslim Immigrants, Dignity, and Drug Dealing. Acta Sociologica 58 (4), 372-374.

Helve, Helena (2015) Re-thinking youth and citizenship. Value groups and citizen types of young Finns. Italian Journal of Sociology of Education, 7(1), 32-66. 
http://journals.padovauniversitypress.it/ijse/system/files/papers/2015_1_3.pdf

Honkatukia Päivi. (2015). Restorative justice and partner violence: victims' view of Finnish practice. Teoksessa Vanfraechem Inge, Bolívar Fernández Daniela, Aertsen Ivo (toim.) Victims and restorative justice. London & New York: Routledge, 107-125.

Järvelä Sampo, Heinola Timo, Reunanen Ari, Kuure Tapio, Nieminen Juha, Hihnala Hanna, Kokko Anu. (2015). Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Tampere: Silta-Valmennusyhdistys ry. http://www.siltavalmennus.fi/files/Julkaisut/Raportit/Selvitys_ulkopuolisten_nuorten_osallisuuden_vahvistamiseksi_3-2015.pdf.

Nieminen Juha. (2015). Jälkisanat. Teoksessa Kiilakoski Tomi et al (toim.) Miksi nuorisotyötä tehdään? : Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 202-216. (Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja 5).

2014

Helve, Helena (2014) Youth Policies in the Nordic Countries (in CADJAN –  KIDUHU’ Global Perspectives on Youth Work (ed. B. Belton), Sense Publisers.

Honkatukia Päivi, Suurpää Leena. (2014). Armoured Toughness? Multicultural Group Relationships and Crime amon Young Men. Teoksessa Lander Ingrid, Ravn Signe, Jon Nina (toim.) Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk-Taking. Farnham & Burlington: Ashgate, 131-148.

Honkatukia, Päivi, Suurpää, Leena. (2014). Generational negotiations on young men’s criminality and ethnic hierarchies in F inland. Teoksessa Van Aerschot, Paul, Daenzer, Patricia (toim.) The Integration and Protection of Immigrants Canadian and Scandinavian Critiques. Farnham: Ashgate Publishing, 187-198.

Honkatukia Päivi. (2014). Violence at the intersection of criminology and youth research: the art of understanding meanings. Teoksessa Research seminar report : NSfK's 55. forskerseminar. Reykjavik: Nordic Research Council of Criminology, 41-49:4. (NSfK Seminar Report 55).

Kainulainen, Heini, Honkatukia, Päivi, Niemi, Johanna. (2014). Uhria ei pidä kaapata kriminaalipolitiikan koventamisen välineeksi. Haaste vol. 14, No. 1, 16-17.

Nieminen Juha. (2014). The history of youth work as a profession in Finland. Teoksessa  Taru Marti, Coussée Filip, Williamson Howard (toim.)  The history of youth work in Europe : Volume 4. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 35-44.

Nieminen Juha. (2014). Mahdollista nuorisotyötä. Kehittämishaasteita tradition, nykyisyyden ja tulevaisuuden ristivalossa. Nuorisotutkimus 32 (2), 53-59.

Nieminen Juha, Pietilä Eija. (2014). Valtakunnallisissa nuorisokeskuksissa kehitetään pedagogiikkaa. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 15, 133-140.

Nieminen Juha. (2014). Olennaista nuorisotyön taidoista. Arvosteltu teos: Kate Sapin 2013. Essential Skills for Youth Work Practice. 2nd Edition. London: Sage Publications. Kasvatus ja aika, 3.

2013

Ailasmaa Karoliina, Haapa-Aho Tiina, Hirvonen Elna, Jokinen Veera, Korpi Eeva-Jonna, Lehto Pauliina, Lumio Heini, Riihinen Satu, Sipilä Outi, Tolonen Tara, Vienovirta Anne. (2013). Nuorten osallisuuus - tieto-osallisuudesta toimintaosallisuuteen. Teoksessa Tuhkunen Anne, Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Elämänhallintaa kuntayhteisössä : kumppanuudet nuorten hyvinvoinnin tukena. Helsinki: Kuntaliitto, 67 - 80. (Acta 244).

Helve, Helena (2013) From higher education to working life: Work values of young Finns in changing labour markets (in Youth and work transitions  in changing social landscapes; eds, H. Helve with K. Evans), Tufnell Press.

Helve, Helena & Evans, Karen (toim.) Youth and work transitions in changing social landscapes. London and U.S.A.: Tufnell Press.

Honkatukia, Päivi (2013) Tali Gal, Child victims and restorative justice: a needs-rights model. Oxford University Press, 2011. Restorative Justice. An International Journal, 1(2), 302-304. (Book review)

Kainulainen, Heini, Honkatukia, Päivi, Niemi, Johanna (2013) Kuka pelkää rikoksen uhria? Teoksessa Hinkkanen Ville, Mäkipää, Leena (toim.) Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 93-112.

Kutsar Dagmar, Helve Helena, Krzaklewska Ewa. (2013). When family support fails : reducing the risk of social exclusion of young people. Coyote 2013 (9), 50-53.

Nieminen Juha. (2013). Theories and Traditions Informing Finnish Youth Work. Teoksessa  Gilchrist Ruth et al (toim.)  Reappraisals - Essays in the history of youth and community work. Dorset: Russell House Publishing, 73-88.

Nieminen Juha. (2013). Monikulttuurinen ohjaus nuorisotyössä. Teoksessa  Korhonen Vesa, Puukari Sauli (toim.)  Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-kustannus, 296-307.

2012

Aaltonen Sanna, Honkatukia Päivi. (2012). Interviewing young people in institutional contexts: methodological reflections. Teoksessa Tolonen Tarja et al (toim.) Cultural practices and transitions in education. Lontoo: Tuffnel Press, 34-47.

Helve Helena. (2012). Adolescence and Youth. Teoksessa Montgomery Heather (toim.) Oxford Bibliographies : Childhood Studies. Oxford: Oxford University Press.

Helve Helena. (2012). Transitions and shifts in work attitudes, values and future orientations of young Finns. Teoksessa Hahn-Bleibtreu Marina, Molgat Marc (toim.) Youth policy in a changing world : from theory to practice. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 135-158.

Kutsar Dagmar, Helve Helena(2012). Social inclusion of youth on the margins of society : policy review of research results. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Honkatukia Päivi, Suurpää Leena. (2012). Kenen ääni kuuluu? Neuvotteluja nuorten miesten rikollisuudesta ja rasismista. Teoksessa Keskinen Suvi, Vuori Jaana, Hirsiaho Anu (toim.) Monikulttuurisuuden sukupuoli : kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press, 121-152.

Nieminen Juha. (2012). A Finnish perspective: features of the history of modern youth work and youth organisations. Teoksessa  Coussée Filip, Williamson Howard, Verschelden Griet (toim.)  The history of youth work in Europe  Volume 3. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 65-74.

Nieminen Juha. (2012). Tiedonintressit nuorisotyön kehittämisessä. Teoksessa  Komonen Katja, Suurpää Leena, Söderlund Markus (toim.)  Kehittyvä nuorisotyö. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 36-51. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 128).

2011

Helve Helena. (2011). Des politiques pour contribuer à la construction d'une identité nordique. Informations sociales : politiques de la jeunesse en Europe (165-166), 102-108.

Honkatukia Päivi, Hiitola Johanna, Piispa Minna. (2011). Tyttöjen kadonnut kiltteys?. Nuorisotutkimus 29 (4), 76-79.

Honkatukia Päivi. (2011). Heikoimpien asialla? Rikosten uhrien parissa työskentelevien näkemyksiä haavoittuvuudesta. Oikeus 40 (2), 199-217.

Honkatukia Päivi(2011). Uhrit rikosprosessissa. Haavoittuvuus, palvelut ja kohtelu. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

2010

Helve H. (2010). Förändrade värderingar en utmaning för ungdomsfostran. Teoksessa Elina Nivala, Mikko Saastamoinen (toim.) Undomsfostrans teori - utgångspunkter och inlägg: Nätverket för ungdomsforskning, 90-109. (Nätpublikation 35/2010).

Helve H. (2010). Nuorten asenteet, arvot ja maailmankuvat. Teoksessa Nuorten hyvin- ja pahoinvointi: Konsensuskokous. Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia, 81-89.

Korhonen Vesa, Nieminen Juha (2010). Nuorten ohjauksen kentät ja monialaisen yhteistyön mahdollisuudet. Nuorisotutkimus 28 (3), 3-17.

2009

Helve H. (2009). Global and local perspectives of youth research. Teoksessa Vinod Chandra (toim.) Growing up in a globalized world: an international reader. Delhi: MacMillan Publishers India, 34-56.

Helve H. (2009). Youth values and cultures. Teoksessa Raffaele Rauty (toim.) Youth, control, citizenship social reproduction: lessons and debates in the University of Salerno. Salerno: Università degli Studi di Salerno, 31-48.

Helena Helve. (2009). Employment, values, world views and welfare of Finnish young people during the economic recessions in 1990s and 2009. Teoksessa Seminar on Work transitions and Well-Being.

Helve H. (2009). "Kukaan ei kuitenkaan kuuntele": näkökulmia nuorisokasvatukseen ja kansalaisvaikuttamiseen. Teoksessa Laura Hokkanen (toim.) Vaikuttavaa!: nuoret kansalaisvaikuttamisen kentillä. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 25-47. (Tutkimuksia ja raportteja A 45).

Helve H. (2009). Nuorten vapaa-aika, luottamus ja sosiaalinen pääoma. Teoksessa Mirja Liikkanen (toim.) Suomalainen vapaa-aika: arjen ilot ja valinnat. Helsinki: Gaudeamus, 250-269.

Helve H. (2009). The Finnish perspective: youth work, policy and research. Teoksessa Griet Veschelden et al (toim.) The history of youth work in Europe: relevance for youth policy today. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 117-129.

Hirvonen E. (2009). Nuorisotyö sosiaalisen asiantuntijuuden areenoilla. Teoksessa Suvi Raitakari & Elina Virokannas (toim.) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Nuorisotutkimusseura: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 41-61. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 96).

Liikanen V, Helve H. (2009). Gender Roles, Immigrant Victimisation and the Ambiguous Boundaries of Violence among Small Town Teenangers: Järvikaupunki, Finland. Teoksessa Barbara Riepl, Howard Williamson (toim.) Portraits of Peer Violence in Public Space: Experiences from Young People in Four Localities in Europe. Vienna: Austrian Institute of Youth Research, 23-56.

Lähde M. (2009). Lasten itseymmärrys kulutuskulttuurissa: ulkonäkösuhteen muotoutuminen alakoululaisten kirjoituksissa. Nuoristotutkimus 27 (4), 36–52.

Maher J, Riepl B, Blum J, Helve H, Ilves K, Kromer I, Liikanen V, Strömpl J, Williamson H. (2009). Looking across the Localities: Commonalities and Differences in Peer Violence in Public Space. Teoksessa Barbara Riepl, Howard Williamson (toim.) Portraits of Peer Violence in Public Space: Experiences from Young People in Four Localities in Europe. Vienna: Austrian Institute of Youth Research, 167-193.

Nieminen Juha. (2009). Kansalaiskasvatuksen strategiat suomalaisessa nuorisotyössä. Teoksessa  Laura Hokkanen (toim.)  VAIKUTTAVAA! Nuoret kansalaisvaikuttamisen kentillä. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 4-22. (A: Tutkimuksia ja raportteja 45).

Riepl B, Strömpl J, Helve H, Blum J, Ilves K, Kromer I, Liikanen V, Maher J, Williamson H. (2009). Conclusions: Reflections and Recommendations. Teoksessa Barbara Riepl, Howard Williamson (toim.) Portraits of Peer Violence in Public Space: Experiences from Young People in Four Localities in Europe. Vienna: Austrian Institute of Youth Research, 195-206.

2008

Helve Helena. (2008). Nuorten eettisten ja kulttuuristen identiteettien ja arvojen muutos. Teoksessa Lahikainen Anja Riitta, Punamäki Raija-Leena, Tamminen Tuula (toim.) Kulttuuri lapsen kasvattajana. Helsinki: WSOY, 280-299.

Helve Helena. (2008). Nuorten uskonnollisuus ja maailmankuva. Teoksessa Kanckos Lise, Kauranen Ralf (toim.) Social samhörighet och religion : festskrift till Susan Sundback. Åbo: Åbo Akademis förlag, 81-99.

Honkatukia Päivi, Suurpää Leena. (2008). Panssaroitua kovuutta? Etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten miesten ryhmäsuhteet ja rikollisuus.. Oikeus 37 (2), 162-180.

Honkatukia Päivi. (2008). Nuorena koettu seksuaalinen väkivalta selviytymisen näkökulmasta. Teoksessa Näre Sari, Ronkainen Suvi (toim.) Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikka. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 84-105.

Piispa Minna, Honkatukia Päivi. (2008). Nuoret naiset ja polarisoiva seksuaalinen väkivalta. Teoksessa Autio Minna, Eräranta Kirsi, Myllyniemi Sami (toim.) Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja 2008. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, 105-116.

Pösö, Tarja, Honkatukia, Päivi, Nyqvist, Leo  (2008) Focus Groups and The Study of Violence. Qualitative Research 8 (1), 73-89.

2007

Honkatukia Päivi, Suurpää Leena (2007). Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo, Pösö Tarja. (2007). Violence Talk and Gender in Youth Residential Care. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 8 (1), 56-76.

Nieminen Juha. (2007). Puuttuva lenkki – Nuorisokasvatus tieteen kentässä, kasvatuksen teoriassa ja nuorisotyön kehyksenä. Teoksessa  Elina Nivala & Mikko Saastamoinen (toim.)  Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja, 30-63. (Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja).

Nieminen Juha. (2007). Vastavoiman hahmo – Nuorisotyön yleiset tehtävät, oppimisympäristöt ja eetos. Teoksessa  Tommi Hoikkala & Anna Sell (toim.)  Nuorisotyötä on tehtävä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, 21-43. (Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja).

2006

Hirvonen, Elna. (2006). Koulutusmateriaali nuorisotyössä. Teoksessa Työryhmä;Minna Heikkinen;Elna Hirvonen;Seija Majanen;Kalevi Niemi;Juha Nieminen;Sari Pursiainen;Sirpa Teräväinen (toim.) Jos olisin tiennyt tekeväni historiaa - ajatuksia nuorisotyön tallentamiseen. Keuruu: Nuoperi/Turun maakuntamuseo, 36-42. (Turun maakuntamuseon julkaisuja 12).

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo, Pösö Tarja. (2006). Violence from within the Reform School. Youth Violence and Juvenile Justice. An Interdisciplinary Journal 4 (4), 328-344.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo, Pösö Tarja. (2006). Rikokset nuorten "juttuina". Narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia. Teoksessa Honkatukia Päivi, Kivivuori Janne (toim.) Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 211-234.

 

 

Yhteiskunta- ja kultturitieteiden yksikön tutkimustoimintaa esitellään laajemmin yksikön Tutkimus-sivustolla.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.8.2018 19.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti