Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): nuorisotyö ja nuorisotutkimus: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Helve Helena
professori, emerita
Puhelin: 050 420 1517
Sähköposti: Helena.Helve@uta.fi
Työhuone: LINNA 6020

Vastaanotto sopimuksen mukaan

www.helenahelve.fi


Asiantuntemus

Nuorisotutkimus, vertaileva ja pitkittäistutkimus

Nuorten arvot ja asenteet ja niiden muutos
Nuorten maailmankuvatutkimus
Nuorisokasvatus

Opetus

Nuorisotutkimuksen ajankohtaiset kysymykset

Ajankohtaiset tutkimushankkeet

Uusimmat julkaisut (SoleCris)

Keskeisiä julkaisuja

H. Helve: Nuorten vapaa-aika, luottamus ja sosiaaliset suhteet. Suomalainen vapaa-aika  Arjen ilot ja valinnat (Liikkanen, Mirja ed.). Gaudeamus: Helsinki. 2009. (250-274).

H. Helve: Nuorten eettisten ja kulttuuristen identiteettien ja arvojen muutos.  Kulttuuri lapsen kasvattajana (eds. Lahikainen A.R., Punamäki R-L. & Tamminen T.) WSOY: Helsinki. 2008. (280-299).

H.Helve: Internet haastaa nuorisokasvattajat. Kansalaisfoorumi-Net kansalais- ja järjestötoiminnan Verkkolehti 3/2008 http://www.kansalaisfoorumi.net/sivu.php?artikkeli_id=317

H. Helve: Arvojen muutos nuorisokasvatuksen haasteena. Nuorisokasvatuksen teoria - perusteita ja puheenvuoroja (eds. Elina Nivala & Mikko Saastamoinen). Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Kuopion yliopiston sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, julk.-73. Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere  2007.  (nid) (276-312).

H. Helve & Claire Wallace (toim.) 2007 Koreankielinen käännös kirjasta Youth, Citizenship and Empowerment (ensimmäinen pianos englanniksi 2001) Ashgate 2007. (371 sivua).

H. Helve & J. Bynner (toim.) 2007 Youth and Social Capital. The Tufnell press. England and USA.  (225 s.).

H. Helve 2007: Nuorisokasvatuksen maisteriohjelma Korkeakouluyhteistyön ja
koulutusrakenteiden kehittämishanke 2005-2007 - Itsearviointiraportti

http://www.uku.fi/sostyo/julkaisuja.shtml

H. Helve: Nuoret ja usko. Teoksessa Uskon asia. Nuorisobarometri 2006. (toim. Terhi-Anna Wilska). Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julk.- 67. Nykypaino, Helsinki  2006. (nid) (pp. 92-109).

Internetjulkaisu Helve, H 2006 Varför investera i ungdomsarbete? https://www1.helsinki.fi/bin/horde/util/
go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.unginorden.fo%2Fobsar%2F
fyrilestur_se.pdf&Horde2=3c2f0d0c1353ad7207694073611e6d39

H. Helve, V. Honkasalo, A. Kuusisto, L.Louhivuori & J. Kokkonen: Nuoret ja sosiaalinen pääoma - Käsitteiden monimerkityksellisyys, Jokivuori, P. (ed.) Sosiaalisen pääoman kentät. Minerva: Jyväskylä 2005, pp. 196-211.

H. Helve: Nuorten arvojen, maailmankuvien ja katsomusten muutokset. Hoikkala, Tommi & Laine, Sofia & Laine, Jyrki (eds..) Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä. Loki-Kirjat: Helsinki 2005 pp. 205-222.

H. Helve (ed), 2005 Mixed Method in Youth Research. Finnish Youth Research  Network and Finnish youth research Society. Juvenes Print: Tampere Finland, 282 pages.

H. Helve & G. Holm (eds.) Contemporary Youth Research: Local Expressions and Global Connections. Ashgate Publishing Ltd, Aldershot England and Burlington USA 2005, 223 pages.

Helena Helve: "Youth,Globalization and Employment  -Local Perspectives. In China Youth Study, China Youth Study Magazine Agency, China, 03/2005, pp.8-14.  

H. Helve, C. Leccardi  & S. Kovacheva: Youth Research in Europe. In  Helve. H. & Holm. G., Contemporary Youth research. Local Expressions and Global Connections. Ashgate: Aldershot England and Burlington USA 2005, pp. 15 - 32.

H. Helve: Global View of Children's Social Security, In Lu Hanlong (ed.),Children's Development and Community's Responsibility, Shanghai Academy of Social Sciences Press 2005, pp.267-296.

H. Helve:Borders and possibilities in youth research - a longitudinal study of the world views of young people.In H. Helve (ed.) Mixed Method in Youth Research. Finnish Youth Research   Network and Finnish youth research Society. Juvenes Print: Tampere 2005, pp.57-81.

H. Helve: Social Changes and Multicultural Values of Young People. In Leccardi, Carmen & Ruspini, Elisabetta (ed.) A New Youth? Young People, Generations and Family Life. Ashgate: Aldershot Hampshire England and Burlington USA 2006 (pp.103-124).

H. Helve: Modernity and young people: New Spiritualities, World Views, Values and Gender Differences. In "The European Villager" A tour of Social Theory on Youth from A `mar, Copenhagen to Europe and back. Institute of Psychology, University of Copenhagen. Copenhagen 2004, pp. 106-126.

H. Helve: The situation of girls and young women. In World Youth Report 2003: The Global       Situation of Young People. UN Publications, DESA: New York 2004. Chap. 9, pp. 248-269.

H. Helve: Youth, Globalization and Employment - Local Perspectives. In The 6th International Conference on Asian Youth Issues, Economic Globalization and Youth Employment. International Sociological Association Research Committee 34 - Sociology of Youth. October 2004, Beijing, China, pp. 25-39.

Helve, H. : European  Key Note Speech: Youth, Citizenship and Identity.   In Working with youth. A rapidly Changing World. Collection of Papers from the International Conference on Working with Youth in a rapidly Changing World. Dept. of Social Work, Hong Kong Babtist University Chinese YMCA of Hong Kong, Stewards Limited (HK) pp. C6-C22.

J. O. Jansson, H. Helve and L. Wichström, Youth Research in Sweden, 1995-2001. An evaluation report. Report to FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), March 1st, 2003, 49 pages.

H. Helve (ed. and co-authored): Ung i utkant. Aktuell forskning om glesbygdsungdomar i          Norden. TemaNord 2003:519. Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2003.( 453 pages).

H. Helve & M. Pye: Theoretical correlations between world-view, civil religion, institutional religion and informal spritualities. In Temenos 37-38, 2001-2002, Åbo Akademi University Printing Press. Turku 2003, pp. 87-106.

H. Helve: Romanttiset tytöt - faktaa vai fiktiota. Tyttöjen asenteet ja arvot. Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 1. (Publication of Finnish women parlament members). Helsinki University Press, Helsinki 2002, pp 11 - 26.

H. Helve: Arvot, muutos ja nuoret (i.e. Values, Change and Youth). University Press, Helsinki      2002. 300 pages.

H.Helve: Pitkittäistutkimus nuorisotutkimuksessa. Presentation given at the Youth Research Seminar Nuorisotutkimuksen rajat ja mahdollisuudet. Nuorisotutkimuksen päivän puheenvuoroja. 21.11.2002, http://www.nuorisotutkimusseura.fi/index.php?osio=julkaisut&sisalto=NTP_Helve

H. Helve: Finnish young people and youth policy. Rolling Youth, Rocking Society. Youth take part in the post-modern debate on globalization. Ed. Lagrée, Jean-Charles. UNESCO Paris 2002. pp. 93-103.

H. Helve: The "New Age" and traditional Christian religious beliefs as reflected in the values and world views of young people. In Giulia Sfameni Gasparro (eds.), Themes and problems of the history of religions in contemporary Europe. Edizioni Lionello Giordano. Consenza 2002. pp. 133-162.

H. Helve & C. Wallace (eds.): Youth, Citizenship and Empowerment. Ashgate Publishing Ltd,    Aldershot, Burlington, Singapore, Sidney 2001, 327 pages.  

H. Helve: Nuorten ideologiset perusarvot, maailmankuva ja globalisaatio. Article. In Hoikkala, T. (red.) Globalisaatiokeskustelu ja nuorisopolitiikka. 28.6.2001. Nuoristotutkimusverkosto, pp 33-39, http://www.nuorisotutkimusseura.fi/muistiot/globaali.pdf

H. Helve: The state and prospects of youth and citizenship. In Youth, citizenship and empowerment. Edited by Helve, Helena and Wallace, Claire. Great Britain 2001, pp. 3-7.

H. Helve: Reflexivity and changes in attitudes and value structures. In Youth, citizenship and empowerment. Edited by Helve, Helena and Wallace, Claire. Great Britain 2000, pp. 201-218.

H. Helve and Arseniy Svynarenko: European Identities: A comparative research on identities and citizenship of young people in Northern and Southern EU countries. In Young People and Europe. Attitudes towards Europe and European Identity. Direction générale XXII - Education formation et jeunesse. IRESCO:ULISS, France 2001, pp. 226-262.

H. Helve (ed.): Ihmisenä maailmassa. Erilaisia elämänkatsomuksia uskontotieteen näkökulmasta (i.e. As a human in the world. Different world views from the point of view of Comparative Religion). Gaudeamus, Helsinki 1987, 230 pages.

H. Helve, K. Paakkunainen and L. Siurala (eds.): Valtiolaivasta kiikkeriin jolliin? Nuoret ja nuorisotyö 90-luvulla (i.e. Youth and youth work in the 1990s). The Finnish Youth Research Society, Helsinki 1993,157 pages.

H. Helve (ed.): Arvot, maailmankuvat, sukupuoli (i.e. Values, world views and gender). University Press, Helsinki 1997, 186 pages.

H. Helve (ed.): Nuorten arki ja muuttuvat rakenteet (i.e. Everyday life of young people and changing structures). Finnish Youth Research 2000 Programme, 5/98, Hakapaino, Helsinki, 195 pages.

H. Helve (ed.): Nuoruudesta. Nuorisotutkimusseuran Kymmenvuotisjuhlakirja (i.e. About youth. 10-yearbook of the Finnish Youth Research Society). Nuorisotutkimusseura ry. Hakapaino, Helsinki 1998, 275 pages.

H. Helve and J. Bynner (eds.): Youth and Life Management. Research Perspectives. Helsinki      University Press, Helsinki 1996, 262 pages.

H. Helve (ed.): Unification and Marginalisation of Young People. Finnish Youth Research 2000 Programme. The Finnish Youth Research Society, Helsinki 1998, 256 pages.

H. Helve (ed.): A Comparative Study of Living Conditions and Participation of Rural Young People in Changing Europe (RYPE). Report, Part I, for European Commission, Directorate XXII, Education, Training and Youth. Helsinki University Press 1998, 107 pages.

H. Helve (ed.): A Comparative Study of Living Conditions and Participation of Rural Young People in Changing Europe (RYPE). Report, Part II for European Commission Directorate XXII, Education, Training and Youth. Helsinki University Press 1999, 134 pages.

F. Meyer, M. Adrade, H. Helve, M. Lanners, I. DanTrestiení, C. Ghenea: Youth Policy in Spain. Report by an international country review group appointed by the Council of Europe. Council of Europe Publications, Strasbourg 2000, 60 pages.

H. Helve (ed.): Rural Young People in Changing Europe. Comparative Study of Living   Conditions and Participation of Rural Young People in Estonia, Finland, Germany, Italy and Sweden. Hakapaino Oy, Helsinki 2000, 282 pages.

H. Helve, J. Lähteenmaa, T. Päivärinta, K. Päällysaho, H. Saarikoski and P. Virtanen: Nuorten elämänpolkuja lama-Suomessa  (i.e. Life Tracks of Finnish Young People during Recession). Finnish Youth Research 2000 Programme, 3/1997.

H. Helve: Nuorten maailmankuva. Seurantatutkimus pääkaupunkiseudun erään lähiön nuorista. Helsingin yliopiston uskontotieteen jaoston toimitteita 4, 1987, (Doctoral dissertation). Julkaistu myös  Kansalaiskasvatuksen keskus r.y:n julkaisusarjassa (H. Helve: Nuorten maailmankuva. Seurantatutkimus pääkaupunkiseudun erään lähiön nuorista), 294 sivua + liitteet Tutkimuksia ja selvityksiä 1/1987 (3 painosta).

H. Helve: The World View of Young People. A Longitudinal Study of Finnish
Youth Living in a Suburb of Metropolitan
Helsinki. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B, Tom. 267. Gummerus, Helsinki 1993, 347 pages.

H. Helve: Nuoret humanistit, individualistit ja traditionalistit (i.e. Young Humanists,  Individualists and Traditionalists). Allianssi ry, Nuorisotutkimusseura ry. Gummerus, Jyväskylä 1993, 192 pages.

 
https://www.uta.fi/yky/_admin/index.php/oppiaineet/nuorisotyojanuorisotutkimus/yhteystiedot/helve_fi.html
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.3.2014 11.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti