Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

Ohjeita psykologian kandidaatin tutkielman tekoon

Tampereen yliopisto, YKY,  psykologia
Laatineet Kalevi Korpela, Marjo Siltaloppi ja Mikko Peltola


Psykologian kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava kandidaatin tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Tutkielma laaditaan kandidaatin tutkielmaseminaarissa, joka kestää kevätlukukauden ajan. Kandidaatin tutkielma arvostellaan asteikolla 1–5 ja sen laajuus on 10 op.

Osaamistavoitteet
Tutkielmaseminaarin suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tutkimusprosessin eri vaiheista (ongelman rajaaminen, hypoteesien muotoileminen, tiedonkeruu- ja analyysimenetelmien valitseminen, aineiston kerääminen ja tutkimusaineiston raportoiminen), valmiudet itsenäiseen tiedonhankintaan ja pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen toteuttamiseen itsenäisesti. Lisäksi opiskelija on harjaantunut seminaariryhmässä tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö
Tutkielmaseminaarissa tehdään pienimuotoinen tutkimus opettajan ohjauksessa ja kirjoitetaan siitä empiirinen tutkimusraportti, joka hyväksytään psykologian kandidaatin tutkinnon opinnäytteeksi. Raportin laajuus on noin 15 sivua. Tutkielman aihe määräytyy ryhmää ohjaavan opettajan asiantuntemuksen perusteella ja tutkielma voidaan tarvittaessa tehdä myös valmiista aineistosta. Tutkielma tehdään yksilö- tai parityönä.

Tutkielman raportoinnissa käytetään soveltuvin osin samaa ohjeistoa kuin pro gradu -tutkielmien ohjauksessa. Tämä sisällöllinen kirjoittamisohjeisto löytyy osoitteesta http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/tiedostot/Graduopas.pdf. Ohjeistossa annetaan sisällöllisiä ohjeita siitä,
a) mitä hyvä johdanto sisältää,
b) mistä tutkimuksen menetelmät -kappaleen tulisi koostua,
c) kuinka tulokset raportoidaan ja havainnollistetaan kuvioin ja taulukoin sekä
d) mitä hyvän pohdinnan pitäisi sisältää.
e) Lisäksi käsitellään lähteiden merkitsemistä tekstiin ja lähdeluettelon laatimista.

Tutkielman ulkoasun viimeistelyssä voidaan myös hyödyntää pro gradu -tutkielmissa käytössä olevaa ohjeistusta: http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/psykologia/kaytannot/graduohje.html.

Arvostelu
Kandidaatin tutkielma jätetään oppiaineeseen kahtena kappaleena ja sen tarkastaa opintojaksosta vastaava opettaja, ja hyväksyy tieteenalayksikön johtaja opettajan tekemän arvioinnin perusteella. Arvioinnissa (asteikolla 1–5) käytetään lomaketta, josta saa yksityiskohtaisempaa tietoa arvioinnin perusteista.

Arvioitua ja hyväksyttyä alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia (opintojen arviointisääntö 8§).

Kandidaatintutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tieteenalayksikön johtokunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa.

Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon.

Tiedekuntaneuvoston oikaisupyynnön johdosta tekemästä tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa (yliopistolaki 558/2009, 84§).

Kypsyysnäyte
Opiskelijan on kirjoitettava tutkielmaansa liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen sisällön (ts. aiheeseen perehtyneisyyden) tarkastaa tutkielman ohjaaja ja kieliasun Kielikeskuksen suomen kielen tarkastaja. Jos kypsyysnäytteen kieliasu on hylätty, kypsyysnäyte on kirjoitettava uudelleen ja tarkastutettava uudelleen suomen kielen opettajalla. Kypsyysnäytteen kieliasun tulee olla hyväksytty ennen kuin koko kandidaatin tutkielman voi jättää tarkastettavaksi.
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.1.2013 15.43 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti