Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia


Psykologiharjoittelu

 

TAMPEREEN YLIOPISTO
YKY, PSYKOLOGIA
Syyskuu 2011Taustaa


Psykologien koulutukseen on perinteisesti kuulunut ammatillinen harjoittelu psykologiaa soveltavassa työpaikassa. Tampereen yliopiston psykologian oppiaineessa harjoittelu kuuluu syventäviin opintoihin ja on osa psykologin ammattikäytännön opintokokonaisuutta, jonka tavoitteena on perehdyttää psykologin ammattikäytäntöön ja psykologin työssä vaadittaviin työtapoihin ja -menetelmiin. Harjoittelijat ovat suorittaneet kaikki psykologian aineopinnot sekä syventävien opintojen ammattikäytäntöjen opintokokonaisuudet loppuun ja loppututkinnosta puuttuu mahdollisten sivuaineopintojen lisäksi yleensä lopputentti ja osalla harjoittelijoista on vielä pro gradu -tutkielma kesken.

Psykologiharjoittelun merkitys on korostunut psykologien laillistamisen myötä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94), koska laillistetun psykologin oikeudet myönnetään nyt suoraan psykologin maisterin tutkinnon suorittamisen perusteella. Psykologian maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteet on määritelty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Suomen Psykologiliitto on määritellyt yksityiskohtaisemmin psykologin ammatillisten valmiuksien vähimmäisvaatimukset ja korostanut harjoittelun osuutta niiden saavuttamisessa. Harjoitteluun lähtiessään tulee opiskelijalla olla tietyt perusvalmiudet ammatilliseen työhön, joita on opiskeltu ja harjoiteltu yliopiston opetus- ja klinikkaympäristöissä. Käytännön harjoittelutilanteiden tavoitteena on syventää tiedollisia valmiuksia ja kehittää taidollisia valmiuksia liittyen psykologin työtaitoihin, vuorovaikutukseen, ammatilliseen itsearviointiin ja ammattieettiseen tietoisuuteen.


Harjoittelu osana psykologian opiskelua


Harjoittelu sisältyy psykologian opetusohjelmaan pakollisena pääaineen opiskelijoille. Se ajoittuu opiskelun loppuvaiheeseen ja kuuluu syventävien opintojen psykologin ammattityön opintoihin (PSYKS8).

Syventävien opintojen ammattityön kurssien tavoitteena on perehdyttää opiskelija psykologin ammattikäytäntöön ja psykologin työssä vaadittaviin työtapoihin ja -menetelmiin. Psykologin ammattityö II opintojaksolla opiskelija saa valmiudet lasten psykologisen arvioinnin prosessiin, menetelmiin ja lausunnointiin, käyttäytymisanalyysiin ja psykologityön ammattietiikkaan. Psykologin ammattityö III opintojaksolla opiskelija saa valmiudet aikuisten psykologiseen arviointiprosessiin ja aikuisten arvioinnissa käytettäviin menetelmiin, niiden perusteisiin, tulosten tulkintaan ja lausunnointiin. Keskeisinä sisältöinä ovat aikuisten neuropsykologinen tutkiminen ja työikäisten arviointi. Psykologin ammattityö IV opintojaksolla opiskelija saa perustiedot ja valmiudet erilaisiin psykologisiin interventioihin ja niiden arviointiin. Syventävien opintojen ammatillisiin opintoihin sisältyy yksi valinnainen interventiokurssi, joka liittyy johonkin seuraavista psykologian sovellusalueista: lasten kuntoutus, aikuisten mielenterveystyö, työ- ja organisaatiopsykologia, neuropsykologinen kuntoutus ja psykoterapia.


Psykologiharjoittelu on ohjattu harjoittelu psykologian oppiaineen hyväksymässä harjoittelupaikassa. Harjoitteluun sisältyy tutustuminen harjoittelupaikkakohtaiseen kirjallisuuteen ja mahdollisuuksien mukaan tutustuminen muihin harjoittelupaikkoihin. Osallistuminen kahteen harjoitteluseminaariin, harjoittelukertomuksen kirjoittaminen ja harjoittelun palautekeskustelu sisältyvät myös harjoitteluun. Oppiaineen suositus on osallistua yhteen harjoitteluseminaariin ennen harjoittelun alkua ja yhteen harjoittelun päättyessä.


HARJOITTELUN SUORITUSTAVAT JA SISÄLTÖ


1. Ohjattu työskentely psykologin tehtävissä psykologian oppiaineen hyväksymässä harjoittelupaikassa
2. Tutustuminen harjoittelupaikkakohtaiseen kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin esimerkiksi testeihin (oppiaine suosittelee, että harjoittelija varaa muutamia päiviä aikaa tähän tutustumiseen)
3. Tutustuminen ajankohtaiseen tieteelliseen kirjallisuuteen (oppiaine suosittelee, että harjoittelija varaa aikaa noin puoli päivää viikossa kirjallisuuteen tutustumiseen)
4. Mahdollisuuksien mukaan tutustuminen muihin harjoittelupaikkoihin
5. Tutustuminen muihin työpaikkoihin
6. Harjoittelukertomuksen laatiminen
7. Harjoitteluseminaareihin osallistuminen (syksyllä ja keväällä)
8. Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn
9. Harjoittelun loppukeskustelu ohjaajan kanssa työpaikalla
10. Harjoittelun loppukeskustelu psykologian oppiaineessa harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.


HARJOITTELUSTA VASTAAVAT HENKILÖT


Yliopistonlehtori Mervi Jehkonen hoitaa harjoitteluun liittyviä järjestelyjä ja antaa merkinnän harjoittelun suorittamisesta.
Sähköposti: mervi.jehkonen@uta.fi, puhelin (03) 3551 6584

Osastosihteeri Eeva-Maija Forsman hoitaa työharjoittelutukeen ja -sopimukseen liittyvät asiat (sopimukset silloin, kun harjoittelija saa harjoittelutukea).
Sähköposti: eeva-maija.forsman@uta.fi, puhelin (03) 3551 7173


HARJOITTELUN TAVOITTEET

 

Psykologiharjoittelun yleiset tavoitteet ja sisältö


Harjoittelun tavoitteena on kehittää psykologin työtehtävissä tarvittavia ammattitaitoja. Harjoittelussa opiskelija perehtyy yksilön ja yhteisön arviointiin, ohjaus-, neuvonta-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiin, psykologisten palvelujen järjestelmien toimintaan sekä psykologin työn eettisiin lähtökohtiin ja velvoitteisiin.

Jokaisen harjoittelun kohdalla tulisi toteutua suurin osa seuraavista asioista (Suomen Psykologiliiton suositus)


· Opiskelija toteuttaa useita aitoja asiakastilanteita
· Opiskelija osallistuu moniammatillisiin kokouksiin (esim. hoitotiimit, neuvottelut, rekrytoinnin työtilauspalaverit yms.)
· Opiskelija hoitaa itsenäisesti (ohjattuna) interventioprosessin
· Opiskelija laatii useita lausuntoja tai vastaavia yhteenvetoja
· Opiskelija pitää ainakin yhden koulutustilaisuuden tai esitelmän työpaikan henkilöstölle tai muulle vastaavalle ryhmälle, toisin sanoen harjoittelee psykologien erityisosaamisen viestittämistä muille ammattiryhmille.

Harjoittelupaikkaan kohdistetut odotukset


Psykologian oppiaineen käsityksen mukaan yllämainitun koulutustehtävän onnistuminen edellyttää, että

1. opiskelijan toiminta työpaikalla on yksilöllisesti ohjattua itseopiskelua
2. ohjaajana toimii työpaikan kokenut psykologi
3. psykologiharjoittelijan työtehtävät osoittaa harjoittelua ohjaava psykologi
4. harjoittelija tekee vain sellaisia töitä, joita työpaikan psykologitkin tekevät
5. opiskelija oppii harjoitteluaikanaan työpaikkansa psykologin toimenkuvaan kuuluvat tehtävät mahdollisimman laaja-alaisesti
6. harjoittelija voi työaikanaan osallistua ainakin kerran harjoittelun aikana oppiaineen järjestämään harjoittelunohjausseminaariin
7. opiskelija voi harjoittelun aikana osallistua pienryhmätyöskentelyyn myös osittain työaikana
8. opiskelija voi harjoitteluaikanaan tutustua myös muiden psykologien työkenttään


Harjoittelupaikan saama työpanos


Harjoittelupaikkana toimiva työpaikka saa vastineeksi harjoittelijan työpanoksen, joka paranee laadultaan harjoittelun kuluessa ja lähenee loppua kohti vastavalmistuneen psykologin työpanosta. Oppiaine on lähivuosina saanut monilta työpaikoilta erittäin myönteistä palautetta harjoittelijoidemme työpanoksesta. Useat harjoittelijamme ovat hoitaneet psykologin sijaisuuksia harjoittelunsa jatkoksi.


Ohjeita harjoittelunohjaajalle


Harjoittelu on työssä oppimista ja siksi työnohjauksella on suuri merkitys. Harjoittelun onnistumiseksi tulisi työnohjaukseen varata riittävästi aikaa. Paras tapa varmistaa riittävä työnohjaus, on sopia harjoittelijan kanssa harjoittelun alussa säännöllinen aika, jolloin työnohjaus toteutuu. Harjoittelijan huolellinen perehdytys työhön ja työpaikkaan sisältyy myös harjoittelunohjaajan työhön. Harjoittelun loppuvaiheessa harjoittelijan ja harjoittelunohjaajan olisi hyvä käydä harjoittelun loppukeskustelu, jossa käydään läpi harjoittelun keskeiset sisällöt ja arvioidaan harjoittelun sujumista. Harjoittelijan tulisi saada jatkuvasti, koko harjoittelun ajan palautetta työnsä sujumisesta.


VALMISTAUTUMINEN HARJOITTELUUN

 

Harjoittelupaikan hakeminen


Harjoittelupaikan hankkimisesta vastaa ensisijaisesti opiskelija itse. Tällainen menettely kehittää opiskelijoiden työnhakutaitoja, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä heidän myöhemmän työllistymisensä kannalta. Tämä mahdollistaa sen, että harjoittelupaikat voivat valita juuri heille mahdollisimman hyvän ja sopivan harjoittelijan ja samoin myös harjoittelijat voivat hakeutua juuri haluamiinsa ja heille sopiviin paikkoihin. Näin kohtaavat suoraan harjoittelijan ja harjoittelupaikan intressit, josta on hyötyä molemmille.

Psykologian oppiaine ilmoittaa ne harjoittelupaikat (lista mahdollisista harjoittelupaikoista oppiaineen ilmoitustaulun luona), jotka ovat olleet harjoittelupaikkoina tai ovat ilmaisseet kiinnostuneisuutensa harjoittelijan ottamiseen. Näitä ja muista paikkoja opiskelija hakee itse ottamalla yhteyttä ko. harjoittelupaikkaan ja sopii mahdollisessa haastattelussaan seuraavaa:
· sovi harjoittelunohjaaja
· ajankohta
· mahdollinen palkka
· työsopimus

Jos opiskelija haluaa harjoitella paikassa, jossa aiemmin ei ole ollut harjoittelijoita tai jos on epäselvää täyttääkö harjoittelu sille asetetut tavoitteet ja odotukset, on asiasta neuvoteltava harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa. Yleensä vaaditaan, että harjoittelunohjaaja on kokenut laillistettu psykologi ja kyseessä on nimenomaan psykologina tehtävä työ.

Useat harjoittelupaikat toivovat, että opiskelijat ottaisivat yhteyttä aikaisintaan harjoittelua edeltävänä syksynä. Tällöin harjoittelupaikat tietävät tarkemmin tulevan vuoden raha- ja henkilöstötilanteesta.

Kun olet hankkinut itsellesi harjoittelupaikan, toimita lomake ”Harjoittelupaikkani” (liite 1) harjoittelusta vastaavalle osastosihteeri Eeva-Maija Forsmanille. Lomakkeella ilmoitat nimesi, harjoittelupaikkasi, harjoittelunohjaajan nimen ja harjoittelun ajankohdan jne. Harjoittelupaikkani-lomakkeeseen tulee kirjata harjoittelun aloitus- ja lopetuspäivämäärät erittäin tarkasti, sillä harjoittelusopimus tehdään kyseisen lomakkeen pohjalta. (OHJE: Harjoittelun pituus on viisi kuukautta; jos harjoittelu alkaa 16.1, se päättyy 15.6. Jos harjoittelija saa psykologian oppiaineesta harjoittelutukea, tulee lomakkeeseen kirjata aikajakso, jolloin tuki käytetään. Esimerkiksi, jos harjoittelija saa tukea kolmelle kuukaudelle, hän käyttää tuen harjoittelun alkuosassa ja työnantaja maksaa loput. Lomakkeeseen kirjoitetaan esimerkiksi: harjoittelutuki maksetaan ajalta 16.1.–15.4. ja työnantajan omarahoittama aika -kohtaan kirjataan: 16.4.–15.6.)


Opiskelijan valmistautuminen harjoitteluun


Ennen harjoittelun alkua on syytä tutustua harjoittelupaikan suosittelemaan kirjallisuuteen (voi kysyä harjoittelupaikan psykologilta ennen harjoittelua). Samoin on ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana syytä tutustua ammatillisen opetuksen yhteydessä suositeltuun kirjallisuuteen. Harjoittelusta saatavan hyödyn lisäämiseksi on tärkeää kerrata ammatillisten opintojen luennoilla ja harjoituksissa esiin tulleet harjoittelupaikan kannalta olennaiset asiat (mm. käytettävät tutkimusmenetelmät). Psykologian opetusklinikan testiarkistossa on mahdollista käydä lukemassa testien käsikirjoja ja harjoittelemassa testien tekoa. Myös harjoittelupaikan toivomukset tulevaa harjoittelua ja siihen valmistautumista koskien on syytä ottaa huomioon.


PSYKOLOGIAN OPPIAINEEN SUORITTAMA HARJOITTELUN SEURANTA

 

Harjoittelunohjausseminaari


Psykologian oppiaine järjestää harjoittelunohjausseminaarin syys- ja kevätlukukaudella, johon kutsutaan mukaan harjoittelemassa olevat ja seuraavalla lukukaudella harjoittelemaan lähtevät opiskelijat. Seminaarin ohjelma koostuu alustuksista, harjoittelupaikkojen ja -tehtävien esittelystä ja harjoitteluun liittyvien kysymysten käsittelystä. Ennen seminaaria pyydetään harjoittelijoilta PowerPoint -muotoinen esittely harjoittelupaikastaan ja työstään seminaarissa käsiteltäväksi. Harjoittelija esittelee harjoittelupaikkaansa ja työtehtäviään muille seminaariin osallistujille.


Harjoittelupäiväkirja


Harjoittelija pitää päiväkirjaa asiakkaistaan, työtehtävistään, työn itsellisyydestä, työn ohjauksesta, työmenetelmistä, tutustumiskohteistaan, saamastaan koulutuksesta, lukemastaan kirjallisuudesta ja lehdistä ym. Näiden merkintöjen pohjalta hän kokoaa harjoittelun lopussa harjoittelukertomuksen työn sisältöä kuvaavan osion. Päiväkirjaan harjoittelija tekee arvioita myös omasta toiminnastaan ja ajatuksistaan esim. 12 viikon välein. Näitä voidaan hyödyntää harjoittelukertomuksessa ja harjoittelunohjausseminaarissa. Päiväkirjaa ei tarvitse toimittaa psykologian oppiaineeseen.


Pienryhmätyöskentely


Harjoittelijat jakautuvat pienryhmiin (opiskelijat hoitavat asian täysin itsenäisesti), jotka kokoontuvat harjoittelun aikana. Pienryhmissä kukin vuorollaan esittelee valitsemansa tapauksen/tapauksia tai tilanteen/tilanteita, johon/joihin haluaa pienryhmäläisten ottavan kantaa. Ryhmät voivat valita keskuudestaan ns. puheenjohtajan, joka ohjaa ryhmän toimintaa (puheenjohtajuus voi olla joko pysyvä tai vaihtuva). Ryhmän tarkoitus on toimia opiskelu-, konsultaatio- ja/tai työnohjausryhmänä. Ryhmässä esille otetuista asioista voidaan tehdä yhteenveto, joka liitetään harjoittelukertomukseen. Mikäli harjoittelupaikka on kaukana, eikä opiskelija pysty osallistumaan pienryhmätyöskentelyyn, voidaan sähköpostia tai puhelinta hyödyntää. On tärkeää, että jokaisella harjoittelijalla on pienryhmä tai muu vastaava mahdollisuus harjoitteluasioiden käsittelyyn. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että pienryhmät muodostetaan hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua ja tapaamisista sovitaan riittävän ajoissa, jotta niille pystytään varaamaan aikaa kalenteriin. Yhteydenottoa varten harjoittelijoiden nimet ja harjoittelupaikat löytyvät oppiaineen ilmoitustaululta.


Harjoittelukertomus


Harjoittelun loppuvaiheessa harjoittelija laatii harjoittelukertomuksen oppiaineeseen ja harjoittelupaikkaan jätettäväksi. Harjoittelukertomuksesta tulee ilmetä harjoittelun luonne, harjoittelijan suorittamat tehtävät sekä harjoitteluajan jakautuminen erilaisten tehtävien ja toimintojen osalle sekä harjoittelun arviointi ja omat kokemukset. Siinä on hyvä mainita myös pienryhmätyöskentelystä ja ryhmässä käsitellyistä ongelmista. Harjoittelukertomus on tiivis, noin viiden sivun mittainen raportti harjoittelusta. Kertomuksessa voi olla esim. seuraavia otsikoita: 1) harjoittelupaikka, 2) työtehtävät, 3) omia kokemuksia, 4) pienryhmätyöskentely ja 5) yhteenveto ja pohdinta.

Suositeltava menettely on sellainen, että harjoittelija kirjoittaa harjoittelukertomuksensa valmiiksi jo harjoittelun loppuun mennessä, jolloin harjoittelun sujumista voidaan yhteisesti pohtia harjoittelukertomuksen pohjalta harjoittelijan ja ohjaajan palautekeskustelussa harjoittelun päättyessä.


Työtodistus


Harjoittelija pyytää harjoittelupaikasta työtodistuksen (esim. liite 2) ja toimittaa sen psykologian oppiaineeseen yhdessä harjoittelukertomuksen kanssa.


Harjoittelun loppukeskustelu


Harjoittelukertomus ja työtodistus tuodaan henkilökohtaisesti harjoittelusta vastaavalle opettajalle loppukeskusteluun viimeistään 2 kk:n kuluessa harjoittelun päättymisestä.

Harjoittelun jälkeen harjoittelija käy harjoittelun loppukeskustelun psykologian oppiaineen harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa. Keskustelussa käydään läpi harjoitteluun liittyvät työtehtävät ja omat henkilökohtaiset kokemukset harjoittelusta. Keskusteluun varataan aikaa noin tunti. Loppukeskustelussa tulee olla mukana harjoittelukertomus ja kopio työtodistuksesta. Tarvittaessa keskustelu voidaan käydä puhelimitse, jolloin harjoittelukertomus ja todistus lähetetään etukäteen harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Keskustelun ajankohta on sovittava etukäteen sähköpostilla.Liite 1

HARJOITTELUPAIKKANI

Harjoittelijan tiedot

Nimi ___________________________________________ Syntymäaika____________
Opiskelijanumero______________________________
Osoite_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Puh.nro_____________________________ Sposti______________________________

HARJOITTELUPAIKAN TIEDOT

Työnantaja _____________________________________________________________
Harjoittelupaikka _________________________________________________________
Yhteyshenkilö ___________________________________________________________
Osoite _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Puh.nro _____________________________ Sposti______________________________

Harjoittelunohjaajan yhteystiedot
Nimi __________________________________________________________________
Osoite _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Puh.nro _____________________________Sposti_______________________________

HARJOITTELUN AJANKOHTA
Alkaa __________________________ Loppuu _________________________________
Harjoittelutuki maksetaan ajalta _______________________________________________
Työnantajan omarahoittama aika ______________________________________________
HARJOITTELUN SISÄLTÖ
Työtehtävät ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________Liite 2

Harjoittelijalle annettavan työtodistuksen sanamuoto


HARJOITTELUTODISTUS


Opiskelija NN on suorittanut psykologian syventäviin opintoihin kuuluvan psykologiharjoittelun ohjauksessani (harjoittelupaikan nimi) ajalla __________________

Päiväys

Harjoittelunohjaajan nimi ja arvo ja yhteystiedot

Halutessa voidaan liittää lyhyt kuvaus työtehtävien sisällöstä ja pyydettäessä arvio työtaidoista. Harjoittelijalla on työlainsäädännön mukaan oikeus edellä mainitun kaltaisen todistuksen saamiseen. Opiskelijan on hyvä pyytää todistus heti harjoittelukauden päättyessä.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 13.10.2011 14.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti