Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: tutkimus oppiaineessa:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

Lisensiaatintutkimukset (vuoteen 1998 saakka)

Alla on lueteltu Psykologian laitoksen lisensiaatintutkimukset vuoteen 1998 saakka ryhmiteltynä lukuvuosittain ja vuodesta 1996 alkaen vuosittain.

 

1998

Antikainen Raija: Kiusaamistapahtuma oppilaiden näkökulmasta - asianosaisten verkosto ja koulupsykologin interventiot.
Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Clayhills Helena: Koululaisten yksinäisyysmittarin kehittely.
Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Lahtinen Marjaana: Työyhteisö sisäilmasto-ongelman ratkaisijana - psykologinen näkökulma ongelmanratkaisua edistäviin ja ehkäiseviin tekijöihin.
Työn ja organisaatioiden psykologia

Martikainen Sinikka: Ammatillisen tavoitteen rakentuminen työ- ja toimintakykyä kehittämällä.
Työn ja organisaatioiden psykologia

Marttila Jukka: Insuliinihoitoisten diabeetikkojen sopeutumisvalmennuksen vaikuttavuus.
Terveyspsykologia

Stengård Eija: Koulutusryhmä skitsofreniapotilaiden omaisten tukimuotona.
Yleinen linja

Telsavaara Heli: Välitunnillako väliä? Yläasteen oppilaiden kokemuksia välitunneista ja sosiaalisesta elämästä.
Yleinen linja


1997

Alasuutari Maarit: Lapsi, vanhemmat ja auttamistyö - vanhempien näkökulma.
Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Järvinen Pekka: Konsultin työotteen arviointi ja kehittäminen Scheinin prosessikonsultointimallin avulla.
Työn ja organisaatioiden psykologia

Lusa Raija-Liisa: Psykologin työn uudelleen rakentaminen perheneuvontapalveluiden muutosprosessissa. Hallinnollisten ja organisatoristen muutosten vaikutuksista perheneuvonnan psykologipalveluihin Pirkanmaalla.
Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Niemistö Raimo: Varhaiskuntoutusryhmän prosessi. Pienryhmän kehitysvaiheiden, teemojen sekä ohjaustoiminnan tarkastelu.
Työn ja organisaatioiden psykologia

Pohjanvirta-Hietanen Anja: "Ja sellainen hoitaja on huono, joka ei pysty puhumaan näistä asioista." Lähihoitajaopiskelijan valmius seksuaalikysymysten käsittelyyn.
Kehitys- ja kasvatuspsykologia


1996

Karttunen Risto: Lapsen psykologinen asiakkuus perheneuvontakeskustelussa.
Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Metsänen Riitta: Pakolaisten vastuullisuuden selitysmallit.
Yleinen linja

Salonen Leena: Motivationaalinen orientaatio oppimisvaikeuksien tutkimisessa.
Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Tuovila Pirjo: Koppahoitoryhmän tuloksellisuus persoonallisuudeltaan puutteellisesti integroituneilla lapsilla. Terapian tuloksellisuus. Ryhmän prosessi. Terapiamuodoon soveltuvuus perheneuvolatyöhön.
Kehitys- ja kasvatuspsykologia


1994–1995

Puttonen Martti: Aikuisten miesten dialektiset ajattelumallit ja päivittäiset toiminnot.

 

1993–1994

Antikainen Jorma: Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö (LSH). Hyväksikäyttäjäksi epäillyn kohtaaminen ammatillisena haasteena.

Surakka Veikko: Nonverbal expression of emotion in family assessment context.

 

1992–1993

Kauppila Jaakko: Palautteen sovittaminen perheen muutosresursseihin perheneuvolatyössä.

Pirilä Silja: Lasten kielenkäytön reflektiivisyys ennen kouluikää.

Rämä Pirkko: Väsentliga beteendevariabler hos barn i trafiken.

Tuomivaara Seppo: Harrastuksista lukeminen varhaisnuoruudessa.

 

1991–1992

Karila Antti: Mielenterveyspotilaiden psykososiaalinen selviytyminen ja mielenterveyspalvelujen käyttö.

 

1990–1991

Heiska Juhani: Mielenterveyttä edistävän työskentelyn teoreettisen perustan ja käytännön toteutuksen kehittäminen.

Roivainen Eka: Verbaalinen vaihduntailmiö ja monihahmotteiset verbaaliset ärsykkeet.

 

1989–1990

Heikkilä Leena: Pienryhmätoiminnan vaikutuksia asukasyhteisöön ja hoitajayhteisöön.

Hyttinen Marita: Rakennustyönjohtajan toiminta - psykologinen ja työsuojelullinen tarkastelu.

Kantola Jorma: Arvioitua ja koettua riskiä lisäävä informaatio liikennekasvatuksen välineenä.

 

1988–1989

Korhonen Marketta & Matikka Leena: Minäkuva ja itsenäistyminen: kehitysvammaisten yhteiskuntaan integroituminen ammatillisen koulutuksen kautta.

Wallenius Marjut: Asuinympäristö ja toiminta. Roger Bakerin ekologisen psykologian arviointia.

 

1987–1988

 

1986–1987

Juolasmaa Antero: Sydänläppäsairauksiin liittyvät aivotoiminnan häiriöt neuropsykologisen tutkimuksen valossa.

Riipinen Markku: Sijaintihavainto suuntahavainnon vääristäjänä.

 

1985–1986

Maarala Jarmo: Eläinsanastimulusten sana-assosiaatiorakenteiden vertailua kolmella assosiatiivisella kielellisten merkitysten tutkimusmenetelmällä koehenkilöinä peruskoulun 13-vuotiaita oppilaita.

Mäkinen Tapani: Kolmiulotteinen näkeminen, alkoholi ja reaktioaika.

 

1984–1985

Parvikko Olavi: Mielenterveyskeskus työttömien hoitopaikkana.

 

1983–1984

Tenkku Martti: Työkykyarviointien perusteet keskussairaalan neurologian klinikan psykologin tutkimuksiin hakeutuneilla neurologisilla potilailla.

 

1982–1983

Ketovuori Heikki: Kivun sanallinen kuvailu kivun arviointimenetelmänä.

 

1981–1982

Frilander Pertti: Työtehtäviin sisältyvien vaatimusten vaikutus työn kuormittavuuteen lyhytkestoisissa teollisissa toistotöissä

Jauhiainen Outi: Muutto kehityksen ehtona. Kuvaileva tutkimus Pohjois- ja Itä-Suomesta Tampereelle 1970-luvun alussa muuttaneiden maa- ja metsätaloustyöntekijöiden elämästä ja sopeutumisesta muuton jälkeen.

 

1980–1981

Leistevuo Arto: Opintomenestystä ja opintojen jatkuvuutta ennustavat tekijät. Englannin kielen alkeisryhmiä koskevia tutkimuksia kansalais- ja työväenopistoissa.

Ollikainen Annamarja & Yrjölä Marja: Mielenterveystoimisto uusien asiakkaiden vastaanottajana. Psykiatrisen avohoidon erityisluonteen ja problematiikan tarkastelua.

Santasalo Martti: Työelämään ja koulutukseen valmentavat kurssit. Kurssien tausta Suomessa. Yksilötasoinen ennustetutkimus ja opetusohjelmia koskeva vertailututkimus Tampereella vuosina 1977–79 pidetyistä kursseista.

 

1979–1980

Rantanen Antti: Suojatyötoiminnan laadullinen kehittäminen.

 

1978–1979

Ruotsalainen Seppo: Kotihoidossa olevien kehitysvammaisten perhe- ja asuinpaikkatekijöiden tarkastelua sekä näiden yhteydestä kehitysvammaisen sosiaalisen kompetenssin muodostumiseen.

 

1977–1978

 

1976–1977

Heiskanen Tuula: Automaation vaikutus työn sisältöön ja psyykkisiin vaatimuksiin.

Pessa Kirsti: Lasten käsitykset alkoholista.

 

1975–1976

Hirvonen Tuula & Katajisto Kaija: Kehitysvammaisten asumistutkimus.

Kaura-Väinölä Mervi: Eräistä oppikoulunopettajien työn rasitus- ja tukitekijöistä.

Keränen Raija & Ruuhilehto Kaarin: Ympäristöopin opetussuunnitelmakokeilu Pirkkalassa lukuvuonna 1974–75.

Lepistö Helena & Nieminen Pirkko: Kasvatuspalvelut lastenneuvolassa - psykologitoiminnan tutkimus.

Setälä Maija-Leena: Aikuinen lasten leikkikulttuurin välittäjänä; ulkoleikkien ohjaamisen kokeilu 5–6-vuotiailla.

 

1974–1975

Pohjavirta Armo: Matematiikan opetuksesta eräässä teknillisessä korkeakoulussa. Analyysi ja opetuskokeilu.

 

1973–1974

Helenius Aili & Lyttinen Sirkka: Opiskelijat ja opiskelutyö eri ainelaitoksilla.
Tutkimus kuuluu Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiön ja Tampereen yliopiston psykologian laitoksen opiskelijoiden ennalta ehkäisevän mielenterveystyön projektiin.

Lehtimäki Reima: Tienvarsimainosten vaikutus liikenneturvallisuuteen.

Pihlajarinne Marja-Leena: Kehitysvammaisten ja lievästi jälkeenjääneiden lasten vammaisuudesta ja sosiaalisista olosuhteista, sekä kokeilu lasten kielellisten taitojen kohentamisesta rikastuttamisohjelman avulla.

 

1972–1973

 

1971–1972

Mäki Toivo: Aikuisopiskelun tavoitteista ja opintojen jatkuvuuteen vaikuttavista tekijöistä.

 

1970–1971

Nupponen Ritva: Vahvistajaroolien vaikutus sosiaalisen vahvistamisen tehoon.

Ojanen Markku: Mielisairaalan potilaiden poispääsyn ennustaminen sopeutumismallien avulla.

Vikman Juha-Pekka: Keskustelun vaikutuksesta mielipiteisiin.

 

1969–1970

Eklund Kari: Selvitys ajokyvyn testausvaunun toiminnasta.

Heikkilä Jorma: Luovan ajattelun kehittyminen ensimmäisten kouluvuosien aikana.

Kainulainen Pentti: Aivovammapotilaan vammaa edeltävän käteisyysasteen kvantitatiivinen mittaaminen diagnostisiin ja prognostisiin tarkoituksiin.

Tallqvist Anders: Biltrafikens problemförare.

 

1968–1969

 Kiviaho Matti: Yleinen attraktio ja spesifisten piirteiden arviointi henkilöistä havainnoitaessa.

 Syvänen Matti: Näkyvän valvonnan vaikutus kuljettajien ajotapaan.Päivitetty to 13.3.2008

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.6.2011 11.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti