Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): sosiaalipolitiikka: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalipolitiikka

Opinnäytetyöt

Pro gradu -tutkielma

Kandidaatin tutkielma

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatin tutkielma siten kuin opetussuunnitelmassa määritellään. Tutkielma laaditaan kandidaatin tutkielmaseminaarissa. Samassa yhteydessä suoritetaan myös kypsyysnäyte. Hyväksytty tutkielma arvostellaan asteikolla 1-5. Arvostelussa otetaan huomioon osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Kandidaatin tutkielman laajuus on noin 20 sivua.

Kandidaatin tutkielmaseminaarissa tehdään pienimuotoinen empiirinen sosiaalitieteellinen tutkimus opettajan ja ryhmän ohjauksessa. Seminaarin käytyään opiskelijalla on käsitys tutkimusprosessin eri vaiheista ja hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen itsenäisesti. Lisäksi opiskelija harjaantuu seminaariryhmässä tieteelliseen keskusteluun. Tutkielmaseminaarin käytännöt eroavat hieman eri oppiaineissa:

Sosiologia, sosiaalipsykologia ja sosiaaliantropologia:
Syyslukukaudella jokainen opiskelija esittää ensimmäiseksi ideapaperin (1. periodi) ja toiseksi tutkimussuunnitelman (2. periodi). Tässä vaiheessa opitaan kirjoittamaan tutkimussuunnitelma eli kertomaan, mitä tutkitaan ja miten tutkitaan sekä perustelemaan miksi aihe on tärkeä. Tutkimussuunnitelmassa esitetään tutkimusongelma tai -kysymys sekä kuvaillaan minkälaisin aineistoin ja menetelmin ongelmaan aiotaan vastata. Tutkimussuunnitelman täsmentymisen jälkeen opiskelija kerää itsenäisesti tutkimusaineiston ja analysoi sen (2.-3. periodi). 3. periodi on varattu ensisijaisesti henkilökohtaiselle ohjaukselle ja 4. periodi tutkimustulosten esittelylle ryhmässä. Ryhmäkeskustelun ja opettajan palautteen perusteella esitelmä viimeistellään kandidaatin tutkielmaksi.

Opiskelijat kirjoittavat seminaarissa ideapaperin ja noin viiden sivun laajuisen tutkimussuunnitelman. Hyväksytty tutkimussuunnitelma toimii myös kypsyysnäytteenä. Opintovuoden aikana opiskelijat keräävät aineiston, analysoivat sen sekä kirjoittavat tutkimusraportin. Opiskelijat jättävät opettajalle seminaarissa käsitellyn ja viimeistellyn version tutkimusraportistaan tarkastettavaksi kandidaatin tutkielmana.

Sosiaalipolitiikka:
Syyslukukaudella (periodit 1-2) jokainen opiskelija kirjoittaa (1) ideapaperin aikomastaan kanditutkielman aiheesta, (2) laatii alustavan disposition + kirjallisuusluettelon ja (3) hahmottelee tutkimussuunnitelmaa sekä (4) kerää aineistoa ja kirjoittaa tämän pohjalta aineisto- ja metodipaperin. Tavoitteena on, että kaikilla on tutkimussuunnitelma valmis ja osa aineistosta kerättynä ennen 3. periodin alkua.

Periodit 3-4 ovat varattu aineiston analyysille ja tutkimusraportin kirjoittamiselle. Periodi 3 sisältää itsenäistä työskentelyä ja välitapaamisen. Työn ensimmäinen versio käsitellään seminaarissa heti 4. periodin alussa. Ensimmäisen version käsittelyn tarkoituksena on esitellä alustava paperi ja keskustella siitä, missä tarvitsee ohjausta ja tukea. Työn toinen versio käsitellään yhteisessä seminaarissa toukokuun alkuun mennessä. Tällöin työt opponoidaan. Lopullisten töiden tulee olla valmiita touko-kesäkuun vaihteessa.

Sosiaalipolitiikan kandidaatin tutkielmaan kuuluu myös kypsyysnäytteen antaminen. Opiskelijan on kirjoitettava tutkielmaansa koskeva kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tulee olla hyväksytty suomen kielen osalta, ennen kuin koko kandidaatin tutkielma voidaan jättää tarkastettavaksi.

Kypsyysnäyte suoritetaan kirjoituskokeena erikseen järjestettävänä kypsyysnäytteen koepäivänä. Opiskelija voi poikkeustapauksessa sopia ryhmänsä opettajan kanssa kypsyysnäytteen suorittamisesta yleisenä tenttipäivänä. Kokeessa opiskelija kirjoittaa noin yhden konseptiarkin mittaisen tiivistelmän omasta tutkielmastaan. Kirjoituksessa tulee selvittää (1) tutkimuksen tarkoitus ja tutkimus-ongelma (tutkimuksen aihe ja rajattu tutkimustehtävä, mihin kysymykseen/-iin tutkimuksella haetaan vastaus/-ksia), (2) miten tutkimusongelma on ratkaistu (mitä menetelmiä ja aineistoja työssä on käytetty ja miten niitä on käytetty), (3) keskeiset tulokset ja (4) johtopäätökset. Seminaarin opettaja tarkastaa kypsyysnäytteen asiasisällön osalta ja kielikeskuksen opettaja suomen kielen osalta.

Pro gradu -tutkielma

Syventäviin opintoihin sisältyvän tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen esitystapaan sekä kirjalliseen ilmaisuun.
Tutkielman laajuus on 40 op.

Jos tutkielma laaditaan ryhmätyönä, tulee jokaisen työhön osallistuvan opiskelijan osuuden olla eroteltavissa ryhmän muiden jäsenten työpanoksesta. Tutkielma arvioidaan kunkin opiskelijan osalta erikseen. Yhteistutkielma voidaan laatia kahden tai useamman oppiaineen alalta. Tällöin kunkin oppiaineen ja opiskelijan osalta määrätään tarkastajat erikseen.

Sivuaineen tutkielma
Syventäviin opintoihin sisältyvälle sivuaineen tutkielmalle määrätään yksi tai kaksi tarkastajaa, joista toisen tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut Tampereen yliopiston opettaja. Tutkielman arvostelussa käytetään asteikkoa: tyydyttävä - hyvä - erinomainen. Sivuaineen tutkielmaa varten ei kirjoiteta harjoitusainetta eikä siihen liity kirjallista kypsyysnäytettä. Muilta osin noudatetaan pro gradu -tutkielmaa koskevia määräyksiä. Sivuaineen tutkielman laajuus on 40op.

Pro gradu -tutkielman laajuus ja aiheen valinta
Laajuudeltaan pro gradu -tutkielman tulisi olla noin 60-100 liuskaa.
Tutkielman aiheesta kannattaa keskustella tutkielman ohjaajan kanssa mielellään jo tutkielmaseminaarin aloittamista edeltävänä keväänä, jolloin aihe voi hautua ja kypsyä kesän aikana. Tutkielmaseminaarien tarkoitus on ohjata pro gradu -työskentelyä. Siksi on suositeltavaa, että tutkielman tekeminen ajoitetaan pääosin samaan ajankohtaan kuin tutkielmaseminaari.

Jos tutkielma tehdään jonkin yrityksen piirissä, saattaa yritys vaatia, että tutkielma olisi salainen. Tällaisessa tilanteessa pro gradu -työn tekijän on aina keskusteltava oppiaineensa professorin kanssa ennen työhön ryhtymistä.

Ohjaus
Tutkielma kirjoitetaan opettajan ohjauksessa. Ohjaus toteutuu luontevasti seminaarin yhteydessä, jossa voi saada kommentteja omista ideoista myös muilta opiskelijoilta. Ohjaajia voi olla myös kaksi. Esimerkiksi tutkimusprojekteissa gradunsa tekevien toinen ohjaaja on usein projektin vetäjä. Myös oppiaineen jatko-opiskelijat voivat toimia ohjaajina tutkielmissa, jotka käsittelevät heidän väitöskirjansa aihetta. Ohjaussuhde jatkuu gradun valmistumiseen saakka. Seminaarissa voidaan tämän varmistamiseksi täyttää tutkielmanohjauslomake, jossa määritellään gradun ohjaaja/-t ja arvioidaan gradun valmistumisaika.

Opiskelijoiden kannattaa arvioida mahdollisuuksia gradupiirin perustamiseen omassa oppiaineessa, koska juuri opiskelijat ovat parhaita toistensa kannustajia ja ymmärtäjiä.

Ohjauksen tarkoitus ei ole määrätä, mitä opiskelijan on tutkielmassaan kirjoitettava, vaan ohjaaja opastaa itsenäisen työn tekemisessä ja neuvoo ongelmien ratkaisussa. Tutkielma on kuitenkin selkeästi jokaisen opiskelijan oma henkilökohtainen projekti, jolle hän itse antaa muodon, ja jonka toteuttaminen antaa mahdollisuuden arvioida ja kehittää omia kykyjään ja osaamistaan. Juuri tässä mielessä tutkielmanteko on opintojen vaativin, mutta myös antoisin vaihe. Ohjauksen aikana palautetaan mieleen tutkimuksen teon eettiset ohjeet, joita on toki noudatettu opintojen alusta saakka.

Jos gradunteko vaikuttaa ylivoimaisen vaikealta, työ ei tunnu etenevän tai motivaatio tuntuu karkaavan kesken gradunteon, ei kannata jäädä murehtimaan asiaa yksin. Ongelmien ilmetessä on ehdottoman tärkeää ottaa yhteys graduohjaajaan tai jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, muuhun opettajakuntaan: ohjaaja auttaa ratkaisujen löytämisessä. Gradu ei ole enempää eikä vähempää kuin opintojen yksi vaihe. Vaikka gradu voi parhaimmillaan tuottaa tärkeitä tutkimustuloksia, sen pääasiallinen tehtävä on harjaannuttaa tutkimuksen tekoon.

Tutkielman jättäminen ja tarkastaminen
Ennen tutkielman jättämistä virallisesti tarkastettavaksi on syytä varmistaa työn ohjaajalta, että työ on hänen mielestään valmis. Työn ohjaaja ja gradun tarkastajat varmistavat, että tutkielmassa on noudatettu tutkimuksen teon eettisiä ohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä ilmoitetaan yksikön johtajalle, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Lopullisessa muodossa oleva tutkielma luovutetaan sähköisessä muodossa tarkastusprosessia, kirjaston kokoelmaa ja arkistointia varten.
Kirjaston ohjeet Pro gradu -tutkielman jättämisestä.

Yliopistopaino toimittaa oppiaineeseen tarkastusta varten tutkielmasta kaksi kappaletta. Ylimääräisiä kappaleita voi tilata Yliopistopainolta (hinta vaihtelee sivumäärän mukaan) esimerkiksi gradun tilaajaa varten.

Julkaisuprosessia varten tulee varata riittävästi aikaa. Yliopistopaino on luvannut tehdä työn kolmen työpäivän aikana, kun sinne on toimitettu julkaisulupa, tutkielmalomake, opinnäytteen pdf ja kansitieodoston pdf.

Tutkielmaan liitetään 1-2 sivun mittainen tiivistelmä, jonka tulee sisältää tiedot tutkimusongelmasta, aineistosta, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja tärkeimmistä tutkimustuloksista. Tiivistelmän kirjoitusohjeet.

Kypsyysnäyte
Kypsyysnäyte suoritetaan yleensä kandidaatin tutkinnon yhteydessä. Jos kypsyysnäyte on kirjoitettu kandidaatin tutkinnon yhteydessä, kypsyysnäytettä ei maisterin tutkinnon yhteydessä tarkasteta uudelleen äidinkielen osalta. Syventävissä opinnoissa perehtyneisyys tutkielman alaan todetaan esimerkiksi tutkielmaa tukevien opintojen yhteydessä kirjoitettavalla esseellä, joka siis toimii kypsyysnäytteenä.

Kypsyysnäytteen yksi tarkoitus on varmistaa, että opiskelija on itse kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa. Tutkielman tekovaiheessa oletetaan, että tekijä osaa noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita, joihin on perehdytty sekä kandidaatintutkielma-seminaarissa että syventävien opintojen tutkielmaseminaarissa. Mikäli havaitaan, että näitä periaatteitta ei ole noudatettu, seuraamukset määräytyvät tutkimuseettisen neuvottelukunnan menettelyohjeiden mukaisesti http://www.tenk.fi/JulkaisutjaOhjeet/htkfi.pdf.

Jos opiskelija on epävarma siitä, tuleeko hänen suorittaa kypsyysnäyte syventävien opintojen yhteydessä, hän voi selvittää asian tutkielman ohjaajan kanssa. Mikäli kypsyysnäyte jostain erikseen sovitusta syystä täytyy suorittaa entiseen tapaan, siihen ilmoittaudutaan viimeistään yleistä tenttipäivää edeltävänä perjantaina. Opiskelijan ei kypsyysnäytteeseen ilmoittautuessaan tarvitse tietää sen vastaanottajaa. Kypsyysnäytteeseen ei voi ilmoittautua ennen kuin pro gradu -tutkielma on jätetty tarkastettavaksi oppiaineeseen .

Kypsyysnäyte on esseen tyyppinen kirjoitus jostakin omaan tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Kypsyysnäytteen kieliasuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Aiheet antanut opettaja tarkastaa asiasisällön. Suomen kielen opettaja tarkastaa kirjoituksen kieliasun.

Tutkielman arvostelu
Yksikön johtaja päättää tutkielman hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä sille annettavasta arvolauseesta tarkastajien lausuntojen perusteella. Hylkääminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos työssä ei ole noudatettu tutkimuksen teon eettisiä ohjeita.

Koska tutkielmat ovat toteutustapansa suhteen hyvin vaihtelevia, ei mitään yksiselitteisiä arvostelukriteerejä ole mahdollista määritellä. Oheinen ohjeellinen kriteerilista onkin tarkoitettu apuvälineeksi sen huomioimiseen, millaisiin seikkoihin graduja arvioitaessa kiinnitetään huomiota.

Luetellut osa-alueet painottuvat hieman eri tavoin eri tyyppisissä graduissa. Vaikka osa-alueet on selvyyden vuoksi ilmoitettu listamuodossa, ei lista kuvaa asioiden tärkeys-, esitys-, tai muutakaan järjestystä; tutkielmissa alueet usein integroituvat toisiinsa, niitä ei tarvitse (eikä aina edes voi) erottaa toisistaan. Osa-alueiden alla olevat alakohdat ovat esimerkkejä siitä, minkä tyyppisiä seikkoja kunkin osa-alueen kohdalla tarkastellaan.

Tutkimuskysymys
- ongelman perustelu
- ongelman rajaus
- ongelmanasettelun sosiaalitieteellinen/yhteiskunnallinen relevanssi

Aiempi tutkimus ja teoria
- käytetyn kirjallisuuden relevanssi (suhteessa tutkimusongelmaan sekä valittuun teoriaan ja metodologiaan)
- kirjallisuuden laajuus
- valitun teoreettisen lähestymistavan tuntemus/ymmärtäminen
- valinnan perustelu (suhteessa tutkimuskysymykseen)
- teorian ja empirian yhteensopivuus

Metodi
- valitun metodin tuntemus/ymmärtäminen
- valinnan perustelu (suhteessa tutkimuskysymykseen)

Aineistot
- empiirisen aineiston laatu ja määrä
- aineistonkeruumenetelmien soveltuvuus
- aineistonkeruumenetelmien innovatiivisuus
- eettisten kysymysten huomioon ottaminen

Tulokset
- analyysin johdonmukaisuus
- analyysin innovatiivisuus
- tulosten vakuuttavuus

Pohdinta
- tulosten kytkeminen aiempaan tutkimukseen
- johtopäätösten asianmukaisuus
- tuloksista tehtävien päätelmien sosiaalitieteellinen/yhteiskunnallinen/käytännöllinen relevanssi

Tutkielmateksti
- johdonmukainen eteneminen
- rakenteen selkeys
- tekstin ja argumentaation sujuvuus
- kieliasu
- viimeistely
- lähteiden merkisemisen huolellisuus

Parigradun/ryhmägradun arvioinnissa kiinnitetään huomiota samoihin (yllä oleviin) seikkoihin kuin yksilögradussakin. Yhdessä kirjoitetussa pro gradu -työssä tulisi lisäksi antaa lyhyt selvitys siitä, miten kirjoittajien välinen yhteistyö ja työnjako on toteutettu. Useissa tapauksissa (aihepiiristä ja käsittelytavasta riippuen) parigradulta voidaan myös olettaa laajempaa sivumäärää ja aineistoa kuin yksilögradulta.

Opiskelijalle lähetetään tiedoksi tarkastajien lausunto tai lausunnot tutkielmasta, ehdotus sen arvolauseeksi, tieto kypsyysnäytteen hyväksymisestä sekä lähetekirje, jossa selvitetään hyväksymismenettely ja opiskelijan oikeudet, mm. oikaisumenettely. Lausunto lähetetään opiskelijalle viimeistään neljä päivää ennen tutkielman arvostelua, ellei opiskelijan kanssa ole muuta sovittu.

Opiskelijan oikeusturva pro gradu -tutkielman arvostelussa on kaksivaiheinen. Ennen arvostelua opiskelija voi pyytää tutkielmansa arvostelun siirtämistä myöhemmäksi ja hän voi kirjoittaa oman vastineensa lausuntoon asian käsittelyä varten. Ellei opiskelija esitä vastinetta, yksikön johtaja päättää tutkielman arvosanasta. Mahdollinen vastine käsitellään aina yksikön johtokunnassa.

Arvostelupäätökseen voi pyytää jälkikäteen oikaisua yksikön johtokunnalta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija on saanut arvostelupäätöksen ja tarkastajien lausunnot tietoonsa.

Mikäli tutkielma hyväksytään lausunnossa ehdotetun arvolauseen mukaisesti, hyväksymispäätöstä ei enää erikseen lähetetä opiskelijalle. Hyväksytty tutkielma merkitään suoraan opintosuoritusrekisteriin yksikön kansliassa.

Pro gradu -tutkielman arvostelussa käytetään seitsenportaista asteikkoa, joka lueteltuna alimmasta ylimpään on seuraava:
approbatur (hyväksytään)
lubenter approbatur (mielihyvin hyväksytään)
non sine laude approbatur (ei ilman kiitosta hyväksytty)
cum laude approbatur (kiitoksella hyväksytään)
magna cum laude approbatur (suurella kiitoksella hyväksytään)
eximia cum laude approbatur (erinomaisella kiitoksella hyväksytään)
laudatur (kiitetään)

Sivuaineen tutkielma arvostellaan asteikolla tyydyttävä - hyvä - erinomainen.

Gradun tarkastuksen aikataulu
Valmista tutkielmaa jätettäessä kannattaa varautua siihen, että tutkielman tarkastusprosessi vie jonkin verran aikaa. Ilman erityistä syytä pro gradu -tutkielman tarkastajien on kuitenkin toimitettava lausuntonsa neljän viikon kuluessa tutkielman jättämisestä painoon.

Tutkintotodistus
Kun kaikki vaadittavat opinnot on suoritettu, opiskelija voi anoa tutkintotodistusta. Lomakkeita tutkintotodistuksen anomiseen saa yksikön kansliasta. Lomake jätetään täytettynä yksikön kansliaan. Maisterin tutkinnon pääaineen kokonaismerkinnän antaa oppiaineen professori sen jälkeen kun kaikki opinnot, pro gradu -tutkielma mukaan lukien, on suoritettu. Kandidaatin tutkinnon pääaineessa todistukseen merkitään aineopintojen laajuus ja arvostelu. Sivuaineet merkitään todistukseen, mikäli oppiaineessa on suoritettu vähintään 15 opintopisteen opinnot. Muut sivuaineet merkitään kohtaan muita opintoja.

Tutkielman tekemistä tukevaa kirjallisuuta:
Anttila, Anu-Hanna (1998) Ohjeisto tieteellisen tutkielman tekoon. 2. uudistettu painos. Sosiologista keskustelua B 33, Turun yliopisto, Turku.
Eco, Umberto (1995) Oppineisuuden osoittaminen eli miten tutkielma tehdään. 3. painos (1. p. 1989.). Suom. Pia Mänttäri. Vastapaino, Tampere.
Ekholm, Kai (1997) Tee gradu!: graduntekijän selviytymisopas. Teknolit, Jyväskylä.
Hakala, Juha T. (1999) Graduopas. Melkein maisterin niksikirja. Gaudeamus, Helsinki.
Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (1997) Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä, Helsinki.
Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (1999) ISO GEE Gradua ei jätetä! Vastapaino, Tampere. (Kirja sisältää varsin kattavan luettelon tutkielmaoppaista sekä luettelot eri menetelmiin liittyvästä kirjallisuudesta ja kirjoittamiskirjoista).
Jyrkiäinen, Jyrki & Luostarinen, Heikki & Nieminen, Hannu (1992) Opasta kärsi ja unhoita: avuksi tutkielman laatijoille. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Tampere.
Luostarinen, Heikki & Väliverronen, Esa (1991) Tekstinsyöjät. Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta. Vastapaino, Tampere.
Niemelä, Pirkko ym. Miten kirjoitan tieteellisen artikkelin.
Ohjeita Pro gradun tekijöille (2000) Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta. www.valt.helsinki.fi/sosio/opiskelu/graduopas.htm
Uusitalo, Hannu (1991) Tiede, tutkimus ja tutkielma. WSOY, Helsinki.

Tutkimuksenteon ja kirjoittamisen oppaita sekä muuta aiheeseen liittyvää tai tutkielman teossa muuten hyödyllistä kirjallisuutta voi hakea yliopiston kirjaston TAMCAT-järjestelmästä mm. seuraavilla asiasanoilla (s/):

julkaisun laadinnan oppaat
opinnäytetyöt
opinnäytteet
opinnäytteet - ohjaus
opinnäytteet - ohjekirjat
tiedonhaku
tiedonlähteet
tieteellinen julkaisutoiminta
tieteellinen kirjoittaminen
tutkimusraportit - kirjoittaminen
tutkimustekniikka
tutkimustyö - oppaat

Hyödyllistä tietoa löytyy myös Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston opiskelu-sivun kautta: http://www.fsd.uta.fi/tietovarannot/sosiologia/opiskelu.html
Graduttaja - kattava valikoima gradujen tekoon ja tutkimustyöhön sekä gradujen ohjaamiseen liittyvää materiaalia ja linkkejä (16.2.2005)

Lisää tutkielman teossa hyödyllisiä lähteitä voi etsiä teoksista
Kiviranta, Muttonen, Niinikangas (toim.): Yhteiskuntatieteellisiä tiedonlähteitä ja aikakauslehtiä Tampereen yliopiston pääkirjastossa. Teos on saatavilla yliopiston pääkirjastossa (luokka 020), sen käsikirjaosastolla (2. krs, luokka 015.43) sekä kurssikirjaston lukusalissa.

Tutkielmaa tukevat opinnot

(sosiologia, sosiaalipsykologia ja sosiaaliantropologia)

Tutkielmaa tukevat opinnot suoritetaan pääsääntöisesti opinto-oppaan ohjeen mukaan eli kirjoittamalla graduseminaarin aikana graduun liittyviä esseitä tai gradun lukujen luonnoksia, joista yhteensä kertyy vaadittavat 20 op.

Tarvittaessa tutkielmaa tukevia opintoja voi suorittaa myös muilla opinnoilla, jotka selvästi liittyvät joko gradutyön aiheeseen, menetelmään tai työelämään valmistautumiseen ja joita opiskelija ei käytä muiden tutkinnossa pakollisten kurssien suorittamiseen.

Graduseminaarin lopussa tai viimeistään pro gradutyön jättämisen yhteydessä opiskelija tekee itse luettelon tutkielmaa tukevista opinnoistaan (esimerkiksi kolme gradutyöhön liittyvää esseetä). Graduseminaarin/pro gradutyön ohjaaja arvioi opinnoista koostuvan opintopistemäärän (vähintään 20 op) ja antaa merkinnän tutkielmaa tukevien opintojen suorittamisesta. Mikäli toisissa oppiaineissa tehtyjä opintoja halutaan käyttää tutkielmaa tukevina opintoina, opintopisteet rekisteröityvät asianomaiselle oppiaineelle, mutta ne voi käyttää kyseisen kohdan suorittamiseen. Opintopisteitä ei kuitenkaan (tietenkään) lasketa kahteen kertaan.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.1.2012 14.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti