Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Alan uutta kirjallisuutta Tampereen yliopistosta

Tampereen yliopistossa tehdään lapsuuden, nuoruuden ja perheen teemoja käsittelevää tutkimusta eri tieteenaloilla.

Julkaisuihin pääset helpoiten tutustumaan yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannassa SoleCRISissä. Teemoja käsittelevää tutkimusta löydät esimerkiksi hakusanoilla lapsi tai lapsuus, perhe, nuori, nuoruus ja nuorisotutkimus, sekä englanniksi sanoilla youth, adolescent, adolescence, family, child ja childhood.

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä viimeaikaisesta Tampereen yliopiston eri tiedekunnissa tehdystä, lapsuuden, perheen ja nuoruuden teemoja käsittelevästä tutkimuksesta.

Toimitetut teokset ja monografiat:

2016

Kallio, Kirsi Pauliina; Mills, Sarah & Skelton, Tracey (toim.) (2016) Politics, Citizenship and Rights. New York City: Springer.

Vuorenmaa, Maaret (2016) Äitien ja isien osallisuus perheessä ja lasten palveluissa sekä osallisuuteen yhteydessä olevat tekijät. Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1631.

2015

Enroos, Rosi (2015) Vankila, vanhemmuus ja lapsi - näkökulmia perhekäytäntöihin. Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1608.

Häkli, Jouni; Kallio, Kirsi Pauliina & Korkiamäki, Riikka (toim.) (2015) Myönteinen tunnistaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171.

Kallio, Kirsi Pauliina & Häkli, Jouni (2015) The Beginning of Politics. London and New York: Routledge.

Laes, Christian; Mustakallio, Katariina & Vuolanto, Ville (toim.) (2015) Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction. Leuven: Peeters Publishers.

Lahikainen, Anja Riitta; Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (toim.) (2015) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino.

Mustakallio, Katariina & Hanska, Jussi (toim.) (2015) Agents and Objects: Children in Pre-Modern Europe. Acta Instituti Romani Finlandiae : 42.

Roos, Piia (2015)  Lasten kerrontaa päiväkotiarjesta. Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1504

Skivenes, Marit; Barn, Ravinder; Kriz Katrin & Pösö, Tarja (eds.) Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press.

Tiitinen, Sanni (2015)  Supporting parenthood in interaction: A conversation analytic study of maternity and child health clinics. Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1498

2014

Komulainen, Kati (2014)  Perheen elämänlaatu alle kouluikäisen ruoka-allergisen lapsen perheessä. Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1483.

Korkiamäki, Riikka (2014) "Jos mä nyt voisin saada ystäviä" - Ulkopuolisuus vertaissuhteissa nuorten kokemana. Teoksessa M. Gissler ym. (toim.) Nuoruus toisin sanoen: Nuorten elinolot vuosikirja. Helsinki: THL, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta, 38–50.

Korkiamäki, Riikka (2014) Ikätoverisuhteet voimavarana. Teoksessa Mononen K. et al. (toim.) Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä - urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) julkaisuja, 46. Jyväskylän yliopisto. 57–59.

Matyska, Anna  (2014) Transnational families in the making: the Polish experience of living between Poland and Finland during and after the Cold War. Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1373

Närvi, Johanna (2014) Määräaikainen työ, vakituinen vanhemmuus. Sukupuolistuneet työurat, perheellistyminen ja vanhempien hoivaratkaisut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimus Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1389

2013

Karila, Kirsti & Lipponen, Lasse (toim.) (2013) Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville (2013) Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus.

Korkiamäki, Riikka (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Tampere ja Helsinki: Tampere University Press ja Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 137.

Kupiainen, Reijo; Kotilainen, Sirkku; Nikunen, Kaarina & Suoninen, Annika (toim.) (2013) Lapset netissä – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013.

Kupiainen, Reijo (2013) Media and Digital Literacies in Secondary School. New York: Peter Lang Publishing. (New Literacies and Digital Epistemologies 59).

Oinonen Eriikka & Repo Katja (toim.) (2013) Women, Men and Children in Families. Private Troubles and Public Issues. Tampere: Tampere University Press.

Rastas, Anna (toim.) (2013) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS (Finnish Literature Society).

2012

Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (toim) (2012) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2012) Lastensuojelun sosiaalityö muutoksessa (Changing child protection social work). In: Jahnukainen, Markku ym. (eds) Lasten erityishuolto- ja opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 153–179.

Mary, Aurélie (2012) The Illusion of the Prolongation of Youth – Transition to Adulthood among Finnish and French Female University Students. Tampere: Tampere University Press.

Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (toim.) (2012) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino.

Strandell, Harriet; Haikkola, Lotta & Kullman, Kim (toim.) (2012) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino.

2010-2011

Forsberg, Hannele & Kröger, Teppo (toim.) (2010) Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic lenses. Bristol: Policy Press.

Kallio, Kirsi Pauliina; Ritala-Koskinen, Aino & Rutanen, Niina (toim.) (2010) Missä lapsuutta tehdään? Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Lapsuudentutkimuksen seura & Tampereen yliopiston Lapsuuden ja perheen tutkimuksen yksikkö (PerLa). NTS/NTV, julkaisuja 105, Helsinki.

Lagström, Hanna; Pösö, Tarja; Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (toim.) (2010). Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusseura ry. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 101).

Mustakallio, Katariina & Laes, Christian (toim.) (2011) The Dark Side of Childhood in Late Antiquity and the Middle Ages. Oxford and Oaksville: Oxbow Book.

Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (toim.)  (2010) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham: Edward Elgar.

 

Julkaisuja tieteellisissä aikakauslehdissä ja teoksissa:

2015

Häkli, Jouni & Kallio, Kirsi Pauliina (eds) (2015) Political geographies of childhood and youth. Virtual special issue. Editorial. Political Geography.

Kangaslampi, Samuli; Garoff, Ferdinand & Peltonen, Kirsi (2015) Narrative exposure therapy for immigrant children traumatized by war: study protocol for a randomized controlled trial of effectiveness and mechanisms of change. BMC Psychiatry 2015, 15:127.

Pösö, Tarja (2015) How the Finnish Child Protection System Meets the Needs of Migrant Families and Children. In: Skivenes, Marit; Barn, Ravinder; Kriz Katrin & Pösö, Tarja (eds.) Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press, 19–38.

2014

Diab, Marwan; Punamäki, Raija-Leena; Palosaari, Esa & Qouta, Samir R. (2014) Can Psychosocial Intervention Improve Peer and Sibling Relations Among War-affected Children? Impact and Mediating Analyses in a Randomized Controlled Trial. Social Development 23 (2), 212–222.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2014) Hesitation as a system response to children exposed to violence. International Journal of Children’s Rights 4(22), 730–747.

Forsberg, Hannele (2014) Konstruktionistinen lähestymistapa perheeseen. Teoksessa Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.) Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus, 123–138.

Forsberg, Hannele; Ritala-Koskinen, Aino; Autonen-Vaaraniemi Leena & Kauko, Outi (2014) Lasten monipaikkainen asuminen sosiaalisena ilmiönä ja hyvinvoinnin kysymyksenä. Hyvinvointikatsaus 25 (1), 29–35.

Hawdon, James; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2014). Victims of Hate Groups: American Youth’s Exposure to Online Hate Speech. Teoksessa James Hawdon, John Ryan & Marc Lucht (toim.) The Causes and Consequences of Group Violence: From Bullies to Terrorists. Lanham, Maryland: Lexington Books, 165–182.

Häkli, Jouni & Kallio, Kirsi Pauliina (2014) The global as a field: children's rights advocacy as a transnational practice. Environment and Planning D: Society and Space 32(2), 329–309.

Jormanainen, Eveliina; Fröjd, Sari; Marttunen, Mauri & Kaltiala-Heino, Riitakerttu (2014) Is pubertal timing associated with involvement in bullying in middle adolescence? Health Psychology and Behavioral Medicine: an Open Access Journal 2 (1), 144–159.

Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina (2014) Ystävyys tilallisen kiinnittymisen suuntaajana: tilateoreettisia tulkintoja lasten ja nuorten ystävyyksistä. Alue & Ympäristö 43(1), 16–33.

Korkiamäki, Riikka (2014) Rethinking loneliness - a qualitative study about adolescents' experiences of being outsider in a peer group. Open Journal of Depression 4(3), 125–135.

Korkiamäki, Riikka (2014) Huonokin kaveripiiri voi olla nuorelle hyväksi. Noste 2014(1), 58–59.

Korpela, Mari (2014) Growing up cosmopolitan? Children of Western Lifestyle Migrants in Goa, India. COLLEGIUM. Studies across disciplines in the humanities and social sciences. Vol. 15, 90–115.

Mary, Aurélie (2014) Harmful reforms in the Finnish higher education system. In: A. Gretschel, K. Paakkunainen, A-M. Souto and L. Suurpää (eds.) Nuorisotakuun arki ja politiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto (Finnish Youth Research Network), Julkaisuja 150, 162–165. 

Mary, Aurélie (2014) Re-evaluating the concept of adulthood and the framework of transition. Journal of Youth Studies, 17 (3), 415–429.

Minkkinen, Jaana (2014). Associations between school-related factors and depressive symptoms among children: A comparative study, Finland and Norway. School Psychology International, 35(5), 463–474.

Peltonen, Kirsi; Ellonen, Noora; Pösö, Tarja & Lucas Steven (2014) Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis. Child Abuse & Neglect 12(38), 1923–1933.

Pösö, Tarja & Laakso, Riitta (2014) Matching children and substitute homes: some theoretical and empirical notions. Child & Family Social Work.

Pösö, Tarja & Eronen, Tuija (2014) Care orders as successful interventions: the social workers' point of view. Child Care in Practice.

Rimpelä, Matti (2014) MITÄ ”HYVINVOINTITALOUS” TARKOITTAA lapsiperheiden ja lasten näkökulmasta? Talous ja Yhteiskunta. 1 / 2014.

Rutanen, Niina (2014). Lived Spaces in a Toddler Group: Application of Lefebvre’s Spatial Triad. Teoksessa Harrison, Sumsion (toim.) Lived Spaces of Infant-Toddler Education and Care. International perspectives on early childhood education and development 11. New York: Springer, 17–29.

Rutanen, Niina; de Souza, Amorim; Katia Colus; Katia, Miguel & Piattoeva, Nelli (2014) What is Best for the Child? Early Childhood Education and Care for Children under 3 Years of Age in Brazil and in Finland. International Journal of Early Childhood.

Torikka, Antti; Kaltiala-Heino, Riittakerttu; Rimpelä, Arja; Marttunen, Mauri; Luukkaala, Tiina & Rimpelä, Matti (2014) Self-reported depression is increasing among socio-economically disadvantaged adolescents - repeated cross-sectional surveys from Finland from 2000 to 2011. BMC Public Health 14, 408.

2013

Ellonen, Noora; Piispa, Minna; Peltonen, Kirsi & Oranen, Mikko. (2013) Exposure to Parental Violence and Outcomes of Child Psychosocial Adjustment. Violence & Victims 28 (1), 3–15.

Forsberg, Hannele (2013) Family Troubles? Contested family practices and moral reasoning – updating concepts of family-related social problems. Teoksessa McCarthy, Jane & Hooper, Carol-Ann & Gillies, Val (toim) Exploring Changes and Challenges in the Family Lives of Children and Young People. Policy Press, 305–314.

Kallio, Kirsi Pauliina & Häkli, Jouni (2013) Children and young people's politics in everyday life. Special issue editorial. Space & Polity 17 (1), 1–16.

Kallio, Kirsi Pauliina; Stenvall, Elina; Bäcklund, Pia & Häkli, Jouni (2013) Arjen osallisuuden tukeminen syrjäytymisen ehkäisemisen välineenä. In Reivinen Jukka & Vähäkylä Leena (toim.) Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen, 69–87. Helsinki: Gaudeamus.

Kupiainen, Reijo (2013) Dissolving the School Space: young people’s media production in and outside of school. Policy Futures in Education 11 (1), 37–46.

Kupiainen, Reijo (2013) Young people’s creative online practices in the context of school community. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 7(1), 8.

Lepistö, Sari & Paavilainen, Eija (2013) The Association between Child Maltreatment and Coping Strategies among Finnish 9th Graders. Child Welfare 91 (6), 103–123.

Lindberg, Nina; Sailas, Eila & Kaltiala-Heino, Riittakerttu (2013) Kun nuori uhkaa koulusurmalla. Duodecim 129 (16), 1695–700.

Mary, Aurélie (2013) Recognising the changing nature of adulthood. In: N. Jentl and J. Kaskinen (eds.) To Be Young! Youth and the Future. Proceedings of the Conference “To be Young! Youth and the Future,” 6−8 June 2012, University of Turku: Finland Futures Research Center, 122–132.

Minkkinen, Jaana (2013) The Structural Model of Child Well-Being. Child Indicators Research 6 (3), 547–558.

Vuolanto, Ville (2013) Family Relations and the Socialisation of Children in the Autobiographical Narratives of Late Antiquity. Teoksessa L. Brubaker and S. Tougher (toim.) Approaches to the Byzantine Family. Aldershot: Ashgate, 41–68.

Lisää tutkimusta löydät SoleCRIS-tutkimustietokannasta:

Tampereen yliopistossa tehtävää lapsuuden, nuoruuden ja perheen teemoja sivuavaa tutkimusta voit etsiä SoleCRIS-tutkimustietokannasta hakusanoilla tai tekijän nimen mukaan.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 5.6.2017 12.43 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti