Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelukäytännöt ja ohjeet: opinnäytteet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Pro gradu -tutkielman arviointiperusteet

(hyväksytty johtokunnassa 23.1.2013)

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yleisten määräysten mukaan syventäviin opintoihin sisältyvän tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun.

Tutkielmien arvioinnin perustana on oman tieteenalan hallinta. Tutkielma tehdään opettajan ohjauksessa, mutta se on luonteeltaan itsenäinen opinnäyte, jonka lopullisesta rajaamisesta, toteuttamisesta ja valinnoista opiskelija vastaa itse.

Tutkielman yleistä akateemista tasoa arvioitaessa kiinnitetään soveltuvin osin huomiota useisiin, toisiinsa liittyviin arvioinnin ulottuvuuksiin. Näitä ovat

  •  tutkimustehtävän perustelu, rajaus ja jäsentely;
  •  valitun kysymyksenasettelun kannalta relevantin kirjallisuuden ja aineiston hallinta ja arviointi;
  •  tarvittavien tutkimusaineistojen rajaaminen ja kerääminen;
  •  teorian, menetelmän ja erittelynäkökulman valinta ja perustelu;
  •  analyysin johdonmukaisuus ja huolellisuus;
  •  havaintojen ja tulosten kriittinen arviointi;
  •  tieteellinen esitystapa ja kielellinen ilmaisu

Tutkielma arvioidaan aina kokonaisuutena, ja työn ansiot ja puutteet voivat kompensoida toisiaan. Eri osatekijöiden painoarvo vaihtelee tutkielman luonteen mukaan. Tutkielmasta laaditaan lausunto, joka perustelee arvosanan.

Välttävä (1) tutkielma  täyttää suurelta osin tieteellisen työn vähimmäisvaatimukset. Oman tieteenalan ja joidenkin ydinasioiden hallinta on puutteellista.

Tyydyttävä (2) tutkielma täyttää tieteellisen työn vähimmäisvaatimukset, mutta ilmentää pinnallista oman tieteenalan hallintaa.

Hyvä (3) tutkielma osoittaa oman tieteenalan hallintaa. Se asettaa perustellun tutkimuskysymyksen, liittää havaintonsa aiempaan tieteelliseen keskusteluun, argumentoi asiallisesti ja on tieteelliseltä esitystavaltaan huolellinen.

Kiitettävä (4) tutkielma osoittaa hyvää tieteenalan hallintaa ja osallistuu tutkimusaiheesta käytävään keskusteluun. Argumentaatio on vakuuttavaa ja esitystapa moitteeton.

Erinomainen (5) tutkielma osoittaa oman tieteenalan erinomaista hallintaa ja kykyä arvioida tutkimustietoa

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.2.2013 12.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti