Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelukäytännöt ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Opintojaksojen suoritustavat

Suoritustavat

Opintojaksojen suoritustavat käyvät ilmi opinto-oppaiden opetussuunnitelmista ja opintojaksojen tarkempi käytännön toteutus opetusohjelmasta.

Erilaisia suoritustapoja on runsaasti. Tässä joitakin esimerkkejä:

Luennot
Luennoilla yliopiston henkilökuntaan kuuluvat tai ulkopuoliset asiantuntijat luennoivat keskeisistä ja ajankohtaisista teemoista. Luentojen tarkoitus ei ole olla opettajan yksinpuhelua, vaan oppiminen on tehokkainta, kun osallistut ryhmän mukana keskusteluun. Luentoihin sisältyy usein erilaisia harjoituksia, pohtimistehtäviä ja ryhmätöitä. Yleinen tapa suorittaa opintojakso on osallistua luennoille ja luentojen päätteeksi järjestettävään luentotenttiin tai kirjoittaa luentosarjasta oppimispäiväkirja.

Luento-/oppimispäiväkirja
Oppimispäiväkirjaa käytetään tukemaan luennoilla opitun syvällistä oppimista. Oppimispäiväkirjassa opiskelija voi myös liittää luentojen sisällöstä oppimiaan asioita muissa yhteyksissä oppimiinsa asioihin ja kuvata kehittymistään asiantuntijana. Opettajat antavat päiväkirjan tavoitteet, kirjoittamisohjeet ja arviointiperusteet kurssin alussa.

Kirjatentti
Kirjatenttiin lukemalla opiskelija harjaantuu käsittelemään suuria asiakokonaisuuksia ja tutustuu monentyyppisten asiantuntijoiden tapaan kirjoittaa ja argumentoida. Tentissä pärjääminen edellyttää kykyä prosessoida luettua tekstiä niin, että pystyy palauttamaan olennaisia asioita siitä mieleensä ja liittämään sen johonkin uuteen asiayhteyteen. Lue tarkemmin tenttimisestä ja Tampereen yliopiston Porin yksikön tenttimiskäytännöistä. Joskus voidaan järjestää myös suullisia tenttejä ja ryhmätenttejä. Usein kirjatentin sijaan on myös mahdollista kirjoittaa essee, ks. Kirjallisuuskuulustelun korvaaminen esseellä (pdf).

Kotitentti
Kotitentissä luetaan tenttikirjallisuutta ja työstetään opittua laatimalla kirjallisuuden pohjalta esseevastauksia annettuihin tehtäviin. Kotitentissä painotetaan ymmärtämistä, teoriatiedon jäsentämistä ja soveltamista sekä tieteellistä kirjoittamista.

Essee
Esseellä  tarkoitetaan tieteellistä, viitteistettyä tekstiä, jossa luettua kirjallisuutta tarkastellaan jäsennellysti jonkin kysymyksen tai aihepiirin kautta. Essee sisältää luettujen tekstien jäsentämistä, kriittistä arviointia ja pohdintaa. Ohjeita esseen kirjoittamiseen saat esimerkiksi Kirjallisuuskuulustelun korvaaminen esseellä -tiedostosta. Lähdeviittausohjeistus löytyy sivulta http://www.uta.fi/yky/pori/opiskelukaytannotjaohjeet/opinnaytteet.html.

Harjoitukset
Harjoituksissa syvennetään luennoilla opittua konkreettisten tehtävien avulla opettajan ohjauksessa, itsenäisesti tai ryhmässä työskennellen. Harjoitustyössä opiskelija soveltaa luennoilla opittuja menetelmiä pienimuotoisen tutkimusongelman analysointiin ja kirjoittaa työstään raportin.

Portfolio
Portfoliota käytetään mm. harjoittelussa tapahtuneen ammatillisen kasvun arviointiin. Portfoliosta annetaan ohjeet ja siitä saa opettajalta palautteen.

Ryhmätyöskentely
Usein erilaisia oppimistehtäviä tehdään ryhmissä. Näin työskennellen opitaan tehtävien jakamista sekä vastuunottoa omasta työstä tilanteessa, jossa se vaikuttaa muiden työskentelyyn. Opiskelija on vastuussa paitsi omasta oppimisestaan, myös muiden oppimisesta. Opiskelija voi myös oppia arvostamaan vertaistensa tuottamaa tietoa.

Seminaarit
Seminaarityöskentely on akateemisen kasvun kannalta erittäin merkittävä opiskelutapa, ja siksi läsnäolo on seminaariopetuksessa pakollista. Seminaarissa opitaan esittämään suullisesti, antamaan palautetta, saamaan palautetta, argumentoimaan ja perustelemaan omia ratkaisuja. Yleensä seminaareissa laaditaan (laajahko) kirjallinen työ prosessikirjoittamisen periaatteella. Kirjoitustyötä esitetään seminaariryhmälle sen eri vaiheissa. Seminaarityöskentely kehittää tieteellistä kirjoittamista ja suullista esiintymistaitoa. Tyypillisesti opiskelijat toimivat opiskelijakollegan opponenttina antaen kehittävää palautetta. Opettajan antama palaute on myös tärkeää asiantuntijuuteen kasvulle. Palautteen antamiseen, vastaanottamiseen ja palautteen käyttämiseen harjaannutaan opintojen edetessä.

Tutkivan oppimisen / ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) seminaarit
Ongelmaperustainen oppiminen on sekä oppimisen strategia että opetusmenetelmä. Se korostaa aktiivisen oppimisen elementtejä. Perusajatuksena on, että oppimista tapahtuu, kun aktiiviset opiskelijat käsittelevät yhdessä ongelmia ja tutkivat oman ajattelunsa ja toimintansa taustalla olevia uskomuksia ja olettamuksia. Seminaareissa opiskelijat ratkovat yhdessä opettajan antamia tai itse asettamiaan oppimistehtäviä. Oppimistehtäviä työstetään yhteisissä istunnoissa, joiden väliin jää itsenäisen työskentelyn vaiheita.

Lukupiirit

Lukupiirissä kokoonnutaan yleen sä opettajan johdolla keskustelemaan etukäteen sovitusta kirjasta/kirjallisuudesta, jonka ryhmäläiset ovat lukeneet ennen tapaamista.

Verkko-opetus
Verkkokeskusteluja käytetään useilla kursseilla kokemusten jakamiseen, reflektointiin ja seminaaritehtävien käsittelyn yhdessä. Tyypillistä on, että opintojaksoilla suoritettavat tehtävät, harjoitukset ja raportit palautetaan verkkoon opettajan ja muiden opiskelijoiden luettavaksi ja kommentoitavaksi. Lisäksi verkossa saattaa olla itsenäisesti opiskeltavaa tekstimateriaalia, luentotallenteita sekä linkkejä ja vinkkejä tehtävien suorittamiseen. Osa kursseista järjestetään kokonaan opettajan ohjaamana verkko-opetuksena. Verkkokurssit toteutetaan pääsääntöisesti Tampereen yliopiston Moodle-alustalla.

Luentopassi

Luentopassin avulla pystyt käyttämään hyödyksi yhteiskuntatieteiden opintoja tukevia tieteellisiä vierailuluentoja, seminaareja ja väitöstilaisuuksia, jotka voivat tapahtua omassa yksikössäsi, tai toisessa yksikössä. Luentopassiin merkitään ne opetusohjelman ulkopuoliset, opintojasi tukevat luennot, seminaarit, konferenssit jne. joihin vapaaehtoisesti osallistut. Luentopassin käytöstä sovitaan aina erikseen sen opettajan kanssa, jonka vastuulla olevaan opintokokonaisuuteen haluat luentopassisuorituksesi hyväksi luettavan. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää kahdeksan (8) luentokertaa (tai vastaavaa), luennoista tehdyt oppimispäiväkirjat sekä lyhyt, kokoava ja reflektoiva raportti luentojen sisällöistä.    

Tulosta luentopassilomake. Kirjoita luennon tai tilaisuuden aihe ja päivämäärä niille varattuihin kohtiin. Pyydä luennoitsijalta tai tilaisuuden järjestäjältä läsnäolosi varmistava allekirjoitus. Kirjoita tilaisuudesta kahden liuskan pituinen luentopäiväkirja. Kun koossa on kahdeksan (8) merkintää, toimita luentopassi ja -päiväkirjat sekä em. kokoava raportti (noin kaksi liuskaa) asianomaiselle vastuuopettajalle. Kahdeksan merkinnän suoritus korvaa perus- tai aineopinnoista kaksi opintopistettä. Luentopassisuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Toivottavasti passi rohkaisee sinua ottamaan selvää opetusohjelmaa laajemmin yliopistolla järjestettävistä tilaisuuksista. Myös oman tutkinto-ohjelman/oppiaineen luentojen yhteydessä käy usein vierailijoita. Luentopassin avulla voit siis hyväksyttää yksittäisen vierailuluennon osaksi opintojasi, vaikka et osallistukaan koko luentosarjaan.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 15.2.2016 10.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti