Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelukäytännöt ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Pelkän maisterin tutkinnon suorittaminen / opinto-oikeuden muutos suoraan maisterin tutkintoon

Pelkkää maisterin tutkintoa voi tulla suorittamaan kahdella tavalla:

  • opiskelija valitaan suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa erillisvalinnassa tai maisteriohjelman haussa
  • opiskelija valitaan suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoja, mutta hän luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta

Molemmissa tapauksissa opiskelijalle voidaan määrätä täydentäviä opintoja, joita maisterin tutkinnon suorittaminen edellyttää. Täydentäviä opintoja määrätään enintään 60 opintopistettä. Niissä tapauksissa, joissa täydentäviä opintoja tulisi suoritettavaksi enemmän kuin 60 opintopistettä, opiskelijan suorittama alempi korkeakoulututkinto ei ole soveltuva kyseisen maisterin tutkinnon pohjaksi.

Pelkän maisterin tutkinnon suorittava opiskelija täyttää opintojensa alussa Täydentävät opinnot -lomakkeen, johon merkitään vaadittavat täydennykset pääaineen ja koko tutkinnon osalta. Täydentävät opinnot -lomake täytetään tutkinto-ohjelman omien opintojen osalta tutkinto-ohjelmassa ja koko tutkinnon osalta tieteenalayksikön opintopäällikön kanssa.

Täydentävät opinnot -lomake (pdf)

Entisen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat: Ohjeet lomakkeen täyttämiseksi löytyvät vanhasta tiedekunnan HOPS-ohjeesta. Halutessaan maisteriopiskelija voi lisäksi suunnitella opintojaan maisteriopiskelijan HOPS-lomakkeen avulla. Huomaa myös sosiaalityön opiskelijoiden HOPS-lomake 2015-2016 (myös sosiaalityön maisteriopiskelijat).

Alempaa korkeakoulututkintoa täydentävät opinnot yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa

Pelkkää maisterintutkintoa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä suorittavat opiskelijat voivat joutua täydentämään aiempaa tutkintoaan vastaamaan tutkintovaatimuksia. Täydentäviä opintoja voi joutua suorittamaan tutkinto-ohjelman omissa perus- ja aineopinnoissa, valinnaisissa opinnoissa, kieli- ja viestintäopinnoissa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisissä opinnoissa. 

Kandidaatin tutkinto

Jos opiskelija on suorittanut kandidaatin tutkinnon, häneltä ei vaadita yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista. Tutkintoasetuksen mukaan saman kandidaatin tutkinnon pohjalta voi suorittaa useamman maisterin tutkinnon.

Tutkinto-ohjelman omat opinnot
Jos ei ole suoritettu tutkinto-ohjelman perus- ja aineopintoja vastaavia opintoja, tutkinto-ohjelma määrää täydentävät opinnot, joita syventävien opintojen suorittaminen edellyttää.

Valinnaiset opinnot
Täydennysopintoja ei vaadita.

Kieli- ja viestintäopinnot
Jos kandidaatin tutkinto on suoritettu ulkomaisessa yliopistossa, vaaditaan suomalaiselta opiskelijalta kotimaisten kielten opinnot.

Yhteiset opinnot
Jos kandidaatin tutkinto on suoritettu muulla kuin suoritettavan maisterintutkinnon alalla, vaaditaan lisäksi yhteiset opinnot, lukuun ottamatta jaksoja YKYY1 Tiedonhankinnan perusteet, YTYH6 Tiedonhankintataidot aineopinnoissa ja opiskeluvalmiudet-kokonaisuuteen kuuluva TIEY Tietotekniikkataidot (aiemmin TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi, joka oli osa yhteisiä opintoja). Jos tutkintoon on sisältynyt vastaavia jaksoja, esim. menetelmäopinnot, täydennystä ei tältä osin vaadita (Huom. täytettävä HOPS:n yhteydessä aikaisempaa tutkintoa täydentävät opinnot -lomake)

Opetusjaostotutkinnot

Tampereen yliopiston opetusjaostoissa suoritetut tutkinnot ovat korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen mukaan alempia korkeakoulututkintoja, joiden pohjalta voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon. Opiskelijan ei siis tarvitse suorittaa tieteenalayksikössä kandidaatin tutkintoa, mutta häneltä voidaan vaatia täydentäviä opintoja, joita maisterin tutkinnon suorittaminen edellyttää. 

Eri alojen opetusjaostotutkinnot eroavat huomattavasti sisällöltään ja laajuudeltaan, ja samankin tutkinnon vaatimukset ovat suoritusajankohdan mukaan vaihdelleet. Tästä syystä täydentäviä opintoja joudutaan harkitsemaan tapauskohtaisesti kuitenkin seuraavia yleisiä periaatteita noudattaen.

Tutkinto-ohjelman omat opinnot/pääaine
Opinnot täydennetään vastaamaan tutkinto-ohjelman/ pääaineen perus- ja aineopintoja tutkinto-ohjelman/ oppiaineen päätöksen mukaisesti.

Valinnaiset opinnot/sivuaineet
Täydennysopintoja ei vaadita.

Kieli- ja viestintäopinnot
Täydennetään siltä osin kuin kieliopinnot poikkeavat kandidaatin tutkinnossa vaadittavista kieliopinnoista.

Yhteiset opinnot
Vaaditaan yhteiset opinnot, lukuun ottamatta jaksoja YKYY1b/ YTYH5 Tiedonhankinnan perusteet, YTYH6 Tiedonhankinatataidot aineopinnoissa ja TIEY Tietotekniikkataidot (aiemmin TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi). Jos tutkintoon on sisältynyt vastaavia jaksoja, esim. menetelmäopinnot, täydennystä ei tältä osin vaadita.

Ammattikorkeakoulututkinnot

Yliopistolain (645/1997) 18§ mukaan soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija on kelpoinen opiskelijaksi ylempään korkeakoulututkintoon.

Ammattikorkeakoulututkinnon ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen sisällöllisten erojen vuoksi yliopisto voi kuitenkin edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi. Täydentäviä opintoja määrätään enintään 60 opintopistettä. Jos täydentäviä opintoja tulisi suoritettavaksi enemmän kuin 60 opintopistettä, kyseessä ei ole kyseisen oppiaineen ylemmän korkeakoulututkinnon pohjaksi soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.

Täydentävistä opinnoista päätetään oppiainekohtaisesti ja tapauskohtaisesti harkiten. Täydentävät opinnot tukevat opiskelijan kykyä suorittaa menestyksekkäästi maisterin tutkinnon opinnot, ja samalla saavuttaa jatkokoulutuskelpoisuuden. Täydentävät opinnot voivat koostua yhteisistä opinnoista, tutkinto-ohjelman omista/ pääaineen opinnoista, valinnaisista/ sivuaineopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista.

Kieliopinnot
Tampereen yliopiston kielikeskuksen hyväksilukemisperiaatteiden mukaisesti ammattikorkeakoulussa suoritetut kieliopinnot, mikäli ne ovat vähintään saman laajuiset ja samalta alalta kuin oma opiskeluala yliopistossa, luetaan hyväksi kandidaatin tutkintoon. 

Opinto-oikeuden muutos suoraan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon

Opiskelija, jolla on jo suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty tieteenalayksikön oppiaineissa opinto-oikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi hakea opinto-oikeuden muutosta opiskellakseen suoraan pelkkää maisterin tutkintoa varten. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta.

Soveltuva korkeakoulututkinto on tyypillisesti kandidaatin tai maisterin tutkinto, jonka osana tai jonka lisäksi on suoritettu perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot sen maisteritutkinnon pääaineessa, jota hakemus koskee.

Opiskelija voi hakea opinto-oikeuden muutosta, mikäli

  • hän on jo aiemmin suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan koulutuksen ja
  • hänellä on voimassa oleva opinto-oikeus sekä kandidaatin (180 op) että maisterin tutkintoon (120  tai 150 op)
  • hän on suorittanut tutkinto-ohjelman/ pääaineen perus- ja aineopinnot siten kuin asianomainen tutkinto-ohjelma/ oppiaine edellyttää

Sosiaalityöhön hyväksytyistä ne, joilla on sosionomi (AMK)  –tutkinto voivat hakea tietyin edellytyksin suorittamaan pelkästään maisterintutkintoa, ks. tarkemmin sosiaalityön tutkinto-ohjelman www-sivuilta löytyvä tiedote.

Opiskelijan tulee liittää hakemukseen kopiot tutkinto- ja muista todistuksista, joiden nojalla kelpoisuus voidaan todeta. Alkuperäiset todistukset esitetään tieteenalayksikön kansliassa. Tieteenalayksikön johtaja tekee päätöksen opinto-oikeuden muutoksesta.

Opinto-oikeuden muutos saattaa edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen tarve arvioidaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Liitä siis myös täydentävät opinnot - lomake hakemukseen.

Lomake opinto-oikeuden muutos suoraan maisterin tutkintoon.

Yliopistolain 37 § 3 mom: Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

1) soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
2) soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon;
3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopistolain 37 § 4 mom: yliopisto voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.8.2015 11.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti