Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto suoritetaan laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa on kaikille yhteisiä ja oppiainekohtaisia kursseja. Maisteriopintojen opintosuunta perustuu kandidaattiopinnoissa suoritettuihin oppiainekohtaisiin kursseihin ja opintomenestykseen. Tutkinnon suorittanut opiskelija osaa hakea, käsitellä, tuottaa ja välittää yhteiskuntaa koskevaa tietoa sekä arvioida sen pätevyyttä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat työllistyvät asiantuntijoiksi tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja viestinnän tehtäviin.

Tutkinto-ohjelman oppiaineita Porin yksikössä ovat sosiologia ja sosiaalipolitiikka.

  • Sosiologiassa tutkitaan yhteiskuntaa, instituutioita, ryhmiä ja kulttuureita. Tutkimuskohteet vaihtelevat ihmisten arkipäivän ongelmista elämänkulkuun ja laajojen yhteiskunnallisten rakennemuutosten kartoittamiseen.
  • Sosiaalipolitiikassa tutkitaan hyvinvointia ja työelämää muuttuvassa maailmassa. Opiskelija perehtyy yhteiskunnallisiin ongelmiin ja niihin ratkaisuihin sosiaali- ja työpolitiikan käytäntöinä yhteiskunnan rakenteiden ja arkielämän näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset perustiedot yhteiskuntatieteen teorioita, keskeisiä käsitteitä, tutkimusmenetelmiä ja periaatteita koskevasta tiedosta ja hän osaa käyttää ja arvioida tätä tietoa ja osaamista kriittisesti. Hän syventyy  tutkinto-ohjelman oppiaineiden perussisältöihin samalla kun hän hahmottaa yhteiskuntatutkimuksen alan laajuutta ja rajoja. Hän kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa ja löytää luovia ratkaisuja monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Hän voi työskennellä itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa yhteiskunnallisissa työtehtävissä ja osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijalla on valmius aloittaa yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot pääaineenaan sosiaalipolitiikka tai sosiologia.

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee  sosiaalipolitiikan tai sosiologian laaja-alaiset ja erityisosaamista edellyttävät, itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustan muodostavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Hän ymmärtää oppialalleen tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaa kriittisesti sekä etsiä, analysoida ja tuottaa uutta tietoa. Maisteriopinnoissa omaksuttujen taitojen avulla hän kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä osallistumaan uutta tietoa luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Vaativissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan itseään, asioita ja muita sekä tarkastelemaan sosiaalisia ilmiöitä uutta tietoa ja uusia ratkaisuja tuottavista näkökulmista. Hänellä on monipuoliset vuorovaikutustaidot ja hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Hän kehittää itsenäisesti omaa asiantuntijuuttaan.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.11.2016 10.41 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti