Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: sosiaalityön tutkinto-ohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Aikaisempien tutkintojen korvaavuudet sosiaalityössä

Aikaisempien tutkintojen, opintojen ja aikaisemmin opitun hyväksilukeminen sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa lukuvuonna 2015–2016 (ns. AHOT)

Aikasemmat tutkinnot, opinnot ja opittu luetaan hyväksi sosiaalityön opinnoissa, mikäli ne vastaavat sosiaalityön tutkinto-ohjelman ja/tai sen osien osaamistavoitteisiin. Tällä sivulla kuvataan niitä yleisiä periaatteita, joilla aikaisempia tutkintoja ja opintoja hyväksytään. Sen jälkeen kuvataan korvaavuusmerkintöjen hakemisen käytäntöjä.

Näiden linjausten rinnalla on tärkeä perehtyä yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yleisiin hyväksymiskäytäntöihin. Niissä ohjeistetaan esimerkiksi kieliopintojen hyväksilukemiskäytännöistä.

Aikaisempi yliopistollinen maisterin tutkinto
Maisterin tutkinnon suorittaneet eivät tee sosiaalityön maisteriopintojen jaksoa S3A Orientaatio tutkielman tekemiseen (5 op). Lisäksi he käyvät tutkielmaseminaaria S3C vain yhden lukukauden, jonka aikana tekevät toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman. Maisterin tutkinnon suorittaminen voi edellyttää myös muita täydentäviä opintoja, ks. tieteenalayksikön tiedote.

Erillishaussa valituille, maisterin tutkintoa suorittaville opiskelijoille toimitetaan erikseen tieto siitä, mitä opintoja tulee suorittaa. Tämän kirjeen pohjalta tulee laatia HOPS, josta keskustellaan opettajatutorin kanssa.

Aikaisempi yliopistollinen kandidaatin tutkinto
Ne opiskelijat, joilla on aikaisempi kandidaatin tutkinto ja jotka suorittavat pelkästään maisterin tutkinnon sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa, tekevät puuttuvat sosiaalityön perus- ja aineopinnot täydentävinä opintoina. Poikkeuksena ovat ne opiskelijat, joiden kandidaatin tutkinnon teoreettiset ja menetelmälliset opinnot ovat lähellä sosiaalityön tutkinto-ohjelmaa (ns. soveltuva kandidaatin tutkinto)

  • Soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet eivät tee sosiaalityön täydentävinä opintoina jaksoa YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op).
  • Soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet eivät tee täydentävinä opintoina sosiaalityön aineopintojen jaksoja STYA4 Tutkimusmenetelmäopinnot (10 op) ja STYA5 Kandidaatintutkielma (10 op).
  • Ne soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään yksi vuosi sosiaalityön työkokemusta, osallistuvat omana ryhmänä STYA3B1 Sosiaalityön taitoseminaariin, jonka yhteydessä suoritetaan STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus. Tarkemmat tiedot opetusohjelmassa.

Erillishaussa valituille, kandidaatin tutkinnon jo suorittaneille opiskelijoille toimitetaan erikseen tieto siitä, mitä opintoja tulee suorittaa. Tämän kirjeen pohjalta tulee laatia HOPS, josta keskustellaan opettajatutorin kanssa.

Avoimen yliopiston opinnot
Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina suoritetut sosiaalityön opinnot siirtyvät automaattisesti opintosuoritusrekisteriin heti, kun opiskelija on ilmoittautunut yliopiston opiskelijaksi. Mikäli aineopinnot on suoritettu kokonaan, on lisäksi kirjoitettava kandidaatin tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Edellä mainitussa asiassa ota yhteys A5 Kandidaatin tutkielma –opintojakson koordinaattoriin.

Muissa avoimissa yliopistoissa suoritettujen sosiaalityön opintojen korvaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Perusopintojen osalta arvioinnin tekee perusopintojen opintokokonaisuuden vastuuopettaja, aineopintojen osalta aineopintojen opintokokonaisuuden vastuuopettaja.

Muissa yliopistoissa suoritetut sosiaalityön opinnot
Muissa yliopistoissa suoritetut sosiaalityön opinnot luetaan pääsääntöisesti osaksi sosiaalityön tutkinto-ohjelmaa Tampereen yliopistossa. Korvaavuusmerkintä tulee hakea opintokokonaisuudesta vastaavalta henkilöltä, jos kyse on perus- tai aineopintojenkorvaavuuksista.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK)
Nämä tutkinnot korvaavat sosiaalityön perusopinnoista jaksot P1 (5 op), P2 (5 op), P3 (5 op) ja P5 (5 op) sekä aineopinnoista jakson A2 (5 op), yhteensä 25 op. Perusopinnoista jää suoritettavaksi yhteisten opintojen jakso YKYYHT3.

Lisäksi sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet osallistuvat omana ryhmänä aineopintojen A3B1 Sosiaalityön taitoseminaariin, jonka yhteydessä suoritetaan samalla A3B2 Käytännön opetus ja ohjaus. Tarkemmat tiedot opetusohjelmassa.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat tietyin edellytyksin opiskella sosiaalityössä pelkästään maisterin tutkinnon, ks. tiedote

Vähintään vuoden kestäneistä ammattikorkeakouluopinnoista (n. 60 op) on mahdollista myös saada korvaavuuksia. Nämä korvaavuudet haetaan perusopintojen vastuuopettajalta.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto (sosionomi YAMK)
korvaa ensisijaisesti opintoja sosiaalityön maisteriopinnoista. Korvaavuus on korkeintaan 25 op osaamistavoitteiden sisällöllisten vastaavuuksien perusteella.

Sosiaalitieteiden perusopinnot
Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op) nimisen opintokokonaisuuden suorittaneet voivat jatkaa sosiaalityön aineopintoihin suorittamalla sosiaalityön perusopintojen jaksot STYP1 Sosiaalityön perusteet (5 op) ja STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (5 op). Jaksoja ei tarvitse suorittaa, jos ne tai vastaavan sisältöiset jaksot on suoritettu osana sosiaalitieteiden perusopintoja.

Muiden tutkintojen ja opintojen hyväksilukemin
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) korvaa sosiaalityön perusopintojen P2- kohdasta Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö vapaaehtoistyön osion. Muihin vastaavan tason sosiaalialan tutkintoihin sovelletaan samaa periaatetta.

Perustellusti voi hakea hyväkslukemista muistakin kuin edellä mainituista tutkinnoista ja opinnoista, mikäli niissä hankittu osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman tai sen osien osaamistavoitteita.

Työkokemus, täydennyskoulutus ja informaali oppiminen
Mittava sosiaalityössä hankittu työkokemus (vähintään yksi vuosi) voidaan lukea hyväksi jaksoissa, jotka osaamistavoitteiltaan vastaavat työkokemusta. Kyse on jaksoista STYA3B ja STYS2B. Työkokemuksen korvaavuuksista vastaavat opintojaksojen vastuuopettajat.

Mittava täydennyskoulutus tai muulla tavalla hankittu sosiaalityön osaaminen (ns. informaali oppiminen) luetaan hyväksi, mikäli ne vastaavat opintojaksojen osaamistavoitteita yliopistokoulutuksen edellyttämällä tavalla. Täydennyskoulutuksen korvaavuutta arvioidaan erityisesti suhteessa jakson S2 osaamistavoitteisiin. Opintojaksojen vastuuopettajat arvioivat hyväksilukemista.

Opintojen vanheminen
Lähtökohta on, etteivät kokonaiset tutkinnot ja pakolliset kieli- ja viestintäopinnot vanhene. Yksittäisten opintojaksojen tai osasuoritusten kohdalla aiemmin hankittua osaamista arvioidaan suhteessa voimassa olevan opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Tutkintojen laadunvarmistuksen näkökulmasta lähtökohtana on, että hyväksiluettavat opinnot eivät ole yli 10 vuotta vanhoja. Jos opintosuoritukset ovat yli 10 vuotta vanhoja, arvioidaan hyväksilukemista tapauskohtaisesti osaamistavoitteisiin suhteuttaen.

Aiempien tutkintojen, opintojen ja opitun hyväksilukemisen menettelytavat
Hyväksilukemista haetaan täyttämällä oheinen lomake.

Lomake liitteineen osoitetaan aikaisempien tutkintojen korvaavuuksien osalta professori Timo Harrikarille.

Maisterin tutkinnon täydentävät opinnot sosiaalityön osalta sovitaan professori Timo Harrikarin kanssa, mikäli niitä ei ole ilmoitettu erillishaun yhteydessä.

Korvaavuudet, jotka koskevat vain yhtä opintojaksoa haetaan ko. opintojaksosta vastaavalta opettajalta, ks. opintojaksojen vastuuopettajien lista. Myös tässä asiassa on hyvä täyttää edellä mainittu lomake ja liittää siihen pyydetyt liitteet osoittamaan aikaisemmat opinnot.

Keskustelua ja ohjeistusta hyväksilukemisen käytäntöihin saa HOPS-työskentelyn yhteydessä HOPS-opettajalta. 

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon muiden kuin sosiaalityön opintojen hyväksilukukäytännöt: katso tarkemmin YKY:n yleinen ohjeistus.

Sosiaalityön tutkintovaatimukset. 

Sosiaalityön opettajien yhteytiedot: Pori, Tampere

Sosiaalityön opintorekisteri Sirpa Ruuska

Lomake korvaavuusmerkintöjä varten.

Päivitetty 26.6.2015

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.6.2015 8.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti