Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Tutkimus

Hyvinvointi käsitteenä ja käytäntöinä muuttuvassa yhteiskunnassa – Tutkimus, opetus ja kehittäminen Tampereen yliopiston Porin yksikössä

Hyvinvointi on monimuotoinen käsite, jota laajasti ja kritiikittömästi käytetään eri yhteyksissä. Suomessa hyvinvointia tarkastellaan yleensä pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kontekstissa, mutta globaalissa maailmassa myös muiden näkökulmien tunteminen ja tunnistaminen on tärkeää. Lisäksi kulttuuriset, yhteiskunnalliset, taloudelliset ja poliittiset todellisuudet ja toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti ja tuottavat vaihtuvia reunaehtoja niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskuntien toiminnalle. Siksi hyvinvoinnin määritelmiä ja ymmärrystä sen rakenteellisista ehdoista tulee tuottaa tilannekohtaisesti. Tärkeä on myös ymmärtää erilaisissa tiloissa ja tilanteissa elävien ihmisten kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan, sen resursseista ja rajoitteista. Hyvinvoinnin riskeihin ja puutteisiin perinteisesti keskittyvän tutkimuksen ohella on olennaista tarkastella sitä, millaisia ovat hyvinvoinnin lähteet ja hyvinvointia tuottavat mekanismit haastavissakin olosuhteissa.

Tampereen yliopiston Porin yksikkö keskittyy tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tuoreesti ja monipuolisesti. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta erityisesti sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla:

1. Hyvinvoinnin rakenteet

  • palvelurakenteiden ja hyvinvointipolitiikkojen yhteiskunta
  • yksilöiden hyvinvointia edistävät ja haastavat tilat ja puitteet

2. Eletty ja koettu hyvinvointi

  • yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen voimavarat
  • elämisen ”mieli”, sujuminen ja ”riittävän hyvä elämä”

3. Hyvinvointi käsitteenä

  • hyvinvoinnin määrittyminen ajallisena, paikallisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Yksikkömme tavoitteena on olla monipuolinen, kokoava ja ajanmukainen tutkimus-, keskustelu- ja kehittämisfoorumi, joka tuottaa korkeatasoista ja monitieteistä tietoa sosiaalitieteiden aloilta. Käynnissä olevat tutkimushankkeemme tuottavat toisiaan täydentäviä näkökulmia hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Yksikössä toteutettava opetus integroituu kiinteästi yksikön tutkimustoimintaan, ja opiskelijat osallistuvat hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintaa leimaa avoin keskusteluyhteys paikallisiin toimijoihin sekä yhteistyö alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tutkimustoiminnassa toteutamme Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön (1.1.2017 alkaen Yhteiskuntatieteiden tiedekunta) tutkimusstrategiaa ja Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyön strategiaa. Toimintamme on alueellisesti tärkeää sekä kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa.

Tampereen yliopiston Porin yksikön tutkimustoiminnassa painottuvat osallistavat menetelmät, tutkimusmenetelmien kehittäminen sekä menetelmien ja aineistojen moninaisuus. Meneillään olevien hankkeiden lisäksi pyrimme aktiivisesti tuottamaan uusia, akateemisesti orientoituneita ja käytännön kenttiä palvelevia monitieteisiä hankkeita. Käytännön tutkimus- ja kehittämistoiminta yksikössämme organisoituu vaiheittaisena prosessina, jossa

1. kartoitetaan olemassa olevaa tietoa hyvinvoinnin rakenteista, eletystä ja koetusta hyvinvoinnista sekä hyvinvoinnista käsitteenä

2. työstetään olemassa olevaa hyvinvointitietoa poliittista, hallinnollista ja ammatillista toimintaa hyödyttävään muotoon

3. tunnistetaan olemassa olevan hyvinvointitiedon aukkokohdat ja vastataan niihin

  • arvioimalla ja kehittämällä hyvinvoinnin (alueellisia) indikaattoreja
  • toteuttamalla tutkimushankkeita, jotka tuottavat hyvinvoinnin rakenteita sekä elettyä ja koettua hyvinvointia koskevaa tietoa
  • tarjoamalla välineitä ja luomalla foorumin hyvinvointikäsitteen uudelleen orientoimiseen tutkimushankkeissa rakentuvista näkökulmista käsin.

Lisää tietoa Tampereen yliopiston Porin yksikössä tehtävästä tutkimuksesta ja henkilöstön asiantuntemuksesta:

Yleisesti Tampereen yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta löytyy tietoa Tampereen yliopiston tutkimussivuilta.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 5.10.2016 16.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti