Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Tampereen yliopiston Porin yksikössä toteutettavat tutkimushankkeet

 Research projects in English

Tampereen yliopiston Porin yksikkö keskittyy tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tuoreesti ja monipuolisesti. Yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta analysoidaan sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista erityisesti seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla: 1. hyvinvoinnin rakenteet 2. eletty ja koettu hyvinvointi 3. hyvinvointi käsitteenä.

Tutkimushankkeet:

1. Hyvinvoinnin rakenteet

Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK)

Tampereen yliopiston Porin yksikössä aloitettiin 1.8.2015 EAKR-hankkeena toteutettava Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK). Oppimiskeskittymän tavoitteena on tukea satakuntalaisten sosiaali- ja terveysalan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työorganisaatioiden uudistamista. Se tapahtuu hyödyntämällä tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä järjestämällä alueellista kehittämistä ja toimijoiden verkottumista tukevia tilaisuuksia tai foorumeita. Hankkeessa tarkastellaan myös sosiaali- ja terveysalan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin roolia sote-uudistuksessa rakentuvassa tilanteessa. Lisäksi yliopiston (ml. opiskelijat) ja alueen toimijoiden kanssa organisoidaan yhteisen kehittämisen rakenne, jossa toimijat ja kehittäjät kohtaavat sekä nettipohjaisella alustalla että kasvokkain erilaisissa tilaisuuksissa. Oppimiskeskittymän konkreettisia, toisiaan tukevia toimintamuotoja on kolme:

1. julkisen ja yksityisen sektorin (ml. kolmas sektori) työelämäperusteinen kehittäminen
2. sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka
3. tutkimusperusteisen tiedon soveltamisen edistäminen työelämässä

Kesto 1.8.2015–31.7.2018

Rahoittaja: EAKR, Pirkanmaan liitto

Lisätietoja: Ossi Eskelinen, Tero Mamia, Erna Törmälehto [etunimi.sukunimi@uta.fi]

 

Vastuullinen yrittäjyys tutuksi –hanke

Vastuullinen yrittäjyys on yrittäjän ja yrityksen vastuullista ja vaikuttavaa toimintaa yhteiskunnassa. Puhutaan myös yrityksen yhteiskuntavastuusta, johon kuuluu sekä taloudellinen, ekologinen että sosiaalinen ulottuvuus. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, ja sitä tuodaan esille varsinkin negatiivisten esimerkkien kautta mediassa. Ajankohtaisuutta korostaa vielä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus, joka tuo mukanaan uudenlaisia vastuullisuuskysymyksiä varsinkin sote-alan yrittäjille Näiden seikkojen ohella kuluttajat alkavat olla yhä tietoisempia ja kiinnostuneempia yritysten vastuullisuudesta, mikä pakottaa yritykset ottamaan vastuullisuuskysymykset huomioon toiminnassaan. Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston Porin yksikön sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön yhteistyönä, ja sen tavoitteena on kartoittaa vastuullisuutta satakuntalaisten yritysten toiminnassa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä tietoutta vastuullisesta yrittäjyydestä ja tuoda esille vastuullisen toiminnan tuomia hyötyjä yritykselle. Hankkeessa toteutetaan kysely sekä haastatellaan satakuntalaisia yrittäjiä. Teemasta pyritään kirjoittamaan erilaisille foorumeille. Loppuvuodesta 2016 järjestetään yrittäjille, opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille tilaisuus, jossa pohditaan vastuullisen yrittäjyyden sisältöä sekä tärkeyttä ja hyötyjä. Lisäksi tilaisuudessa esitellään kysely- ja haastatteluaineiston tuloksia. Hankkeen tuotoksista kirjoitetaan raportti.

Kesto: 1.1.2016 – 31.12.2016

Rahoitus: Porin yliopistokeskuksen kehittämismäärärahat

Lisätietoja: noora.elonen@uta.fi , ossi.eskelinen@uta.fi ja ulla.hytti@utu.fi

 

Kulttuurisuunnittelu ja yhteiskehittäminen mukaan kuulumisen ja deliberatiivisen aktiivikansalaisuuden edistäjinä tutkimusyhteistyöhanke  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus eli Sote-uudistus tulee vaikuttamaan sote-alan työhön sekä kansalaisten palveluihin. Yhteiskehittäminen on tarkoituksenmukaista sote-uudistuksen yhteydessä ja se vaatii tuekseen deliberatiivisia toimintatapoja, joissa pääasiassa eivät ole valtasuhteet vaan tasapuolinen keskustelu. Deliberaatio tarkoittaa syvällistä harkintaa ja pohdintaa. Deliberatiiviset osallistumismuodot perustuvat tiedonjakoon, keskusteluun ja omien ajatusten reflektointiin. Näin voidaan päästä yhteiseen näkemykseen yhteisestä hyvästä ja tuottaa ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Kulttuurisuunnittelu ja yhteiskehittäminen mukaan kuulumisen ja deliberatiivisen aktiivikansalaisuuden edistäjinä tutkimusyhteistyöhanketta toteuttavat Tampereen yliopiston Porin yksikkö ja Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma. Tay:n Porin yksikön osuudessa tutkitaan osallisuuden ja yhteistyön piirteitä ja tulevaisuudenkuvia sekä osallisuuden ja yhteistyön edistämisen keinojen kehittämistä. Kohteina ovat muutosalueet ja ‐yhteisöt Satakunnassa kuten kuntaliitosalueet ja muut rakennemuutosalueet. Myös Satakunnan maaseutua ja kyläyhteisöjä on otettu mukaan hankkeeseen. Hanke tarkastelee, miten Sote –uudistuksen yhteydessä voidaan paikallisesti kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä sekä osallistaa kuntalaisia terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Kesto: 1.1.2017 – 31.12.2017

Lisätietoja: ronja.kuokkanen@uta.fi ja ossi.eskelinen@uta.fi

 

2. Eletty ja koettu hyvinvointi

 

Parantaako aktivointi pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia?

Aikaisempi tutkimus osoittaa että aktivointi eli ns. työllisyyspalvelut (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatuettu työ, työvoimapoliittinen koulutus) edistävät hyvin vähän pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Niinpä tämä tutkimushanke pureutuu aktivoinnin vaikutukseen pitkäaikaistyöttömien hyvinvointiin ja toimijuuteen.

Tutkimuksemme lähtökohtana on toimintateoreettinen näkökulma, jossa keskeisiä ovat toimijan voimavarat. Näitä voimavaroja ovat työttömän osaaminen (työhistoria ja koulutus), terveys, taloudellinen tilanne, yhteistyön sujuvuus erilaisten työvoima-asioita hoitavien tahojen kanssa ja toimijuus työmarkkinoiden ulkopuolella (perhe-elämä, sosiaaliset verkostot ja harrastukset).

Analysoimme työllisyyspalvelujen) vaikutusta työttömien voimavaroihin ja työllistymiseen liittämiin merkityksiin. Lisääntyvätkö työttömien voimavarat ja muuttuvatko nämä merkitykset. Parantavatko työllisyyspalvelut näin hyvinvointia?

Kyseessä on laadulliseen ja määrälliseen aineistoon perustuva seurantatutkimus. Aineistoa kerätään pitkäaikaistyöttömiltä palvelun alussa ja lopussa lomakekyselyllä ja kvalitatiivisilla haastatteluilla. Aineisto kootaan Porista ja Raumalta. Keruu aloitettiin huhtikuussa 2015 ja se jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Hankkeen tuloksia raportoidaan erilaisissa julkaisuissa vuoden 2017 aikana

Kesto: 2015-2017

Lisätietoja: Yliopistotutkija Jukka Niemelä (jukka.niemela@uta.fi), tutkija Noora Elonen (noora.elonen@uta.fi) ja professori Antti Saloniemi (antti.saloniemi@uta.fi)

 

Mutkikkaat polut vai suorat raiteet? Liikkuvuus ja sen seuraukset talouskriisin koettelemilla työmarkkinoilla

Mitä suomalaisessa työssä on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana? Viisi vuotta sitten kokosimme kyselyaineiston, jonka kautta saimme runsaalta kahdelta tuhannelta ihmiseltä tietoa heidän työstään, tulevaisuusarvoistaan ja koetusta hyvinvoinnista. Seurannassa nämä samat ihmiset saavat jälleen kyselyn. Osin kysymme samoja kysymyksiä töistä ja hyvinvoinnista, tämän lisäksi meitä kiinnostaa myös se, mitä ihmisille on työmarkkinoilla tapahtunut? Kuinka moni on vaihtanut työpaikkaa, kuka on joutunut työttömäksi, onko työ samana pysyneessä työpaikassa muuttunut hyvään vain heikompaan suuntaan? Millaiset tekijät ennustavat hyviksi tai huonoiksi arvoituja muutoksia? Varmasti tiedetään, että työttömäksi joutuminen heikentää hyvinvointia. Sen sijaan paljon vähemmän tiedetään siitä, mitä työpaikan muuttuminen siihen vaikuttaa. Ylipäätänsä tutkimuksen aikajänne antaa mahdollisuuden tarkastella sitkeän talouskriisin vaikutuksia ihmisten työhön ja hyvinvointiin. Tutkimusryhmään kuuluvat Antti Saloniemen lisäksi dos. Pekka Virtanen, prof. Jouko Nätti ja tutkija Liudmila Lipiäinen.

Kesto: 2016-2018

Rahoittaja: Työsuojelurahasto

www-osoite: https://anttisaloniemi.wordpress.com/

Lisätietoja: Antti Saloniemi, antti.saloniemi@uta.fi

 

Ystävyys potentiaalina? Nuorten inklusiiviset ystävyyskäytännöt syrjäytymisriskin ehkäisemisen näkökulmasta

Tutkimus käsittelee nuorten ystävyyssuhteita yhteisöihin ja yhteiskuntaan osallistavana voimavarana. Lähtökohtainen oletus on, ettei ystävyydessä ole kyse vain yksityisestä suhteesta kahden tai useamman ihmisen välillä vaan myös laajemmista yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista suhteista. Tutkimuksessa kysytään, voidaanko nuorten syrjäytymisriskiä ehkäistä tunnistamalla, tukemalla ja suuntaamalla nuorten ystävyyksiä.

Tutkimus muodostuu kolmesta osiosta: 1. verkostokartoin tuotetusta rakenteellisesta ystävyysprofiilista, 2. ystävyyden merkityksiä ja käytäntöjä käsittelevästä kuva-, haastattelu- ja havainnointiaineistosta ja 3. nuorten ja aikuisten välisiä, nuorten ystävyyksiä koskevia neuvotteluja käsittelevistä haastatteluista ja havainnoinnista koulussa, ryhmäkodeissa ja nuorisotilalla.

Tutkimus edistää tieteellistä keskustelua arjen voimavaroista, yksityisten ja yhteisöllisten suhteiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä nuorten omaehtoisten käytäntöjen institutionaalisista ehdoista. Se hyödyttää myös nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen parissa toimivia ammattilaisia ja päätöksentekijöitä.

Kesto: 2016–2018

Rahoittaja: Suomen Akatemia (SA285592)

Lisätietoja: Tutkijatohtori Riikka Korkiamäki, riikka.korkiamaki@uta.fi

 

Lapsen emotionaalisen tilan tunnistaminen – informantteina vanhemmat ja luokanopettaja

Lasten psykososiaalisten ongelmien tunnistamiseen liittyvä tutkimus on tarpeellista, koska lasten henkinen pahoinvointi ja mielenterveysvaikeudet jäävät usein huomaamatta. Fyysisten sairauksien varhainen tunnistaminen ja hoito ovat terveydenhoitojärjestelmien kulmakiviä ympäri maailman, mutta lasten sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin arvioiminen ei ole yhtä selkeää ja yhtenäistä. Vasta tullessaan lastensuojelun piirin monet lapset saavat ensimmäistä kertaa tukea tunne-elämän vaikeuksiinsa. Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on lapsen tunnetilan tunnistaminen.

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, mitä tai missä määrin aikuiset tunnistavat lapsen kokemuksen omasta emotionaalisesta tilastaan. Tutkimuksessa hyödynnetään tunnustussuhdeteoriaa, jonka perusteella yksilön tarpeet ja ominaisuudet tulisi ensin tunnistaa ja sen jälkeen tunnustaa. Tutkimuksen aineisto on kerätty kahden länsisuomalaisen kunnan ja usean keskisuomalaisen kunnan alakouluissa.  Tutkimukseen osallistuu kaikkiaan 989 oppilasta, heidän vanhempansa ja opettajansa. Tutkimukseen osallistuvat oppilaat täyttivät vahvuuksien ja vaikeuksien kyselyn (SDQ) itsearviointilomakkeen ja aikuiset täyttivät vastaavan arviointilomakkeen oppilaista. Analyysissä verrataan oppilaiden itsearviointeja opettajien ja vanhempien arvioihin.  Alustavien analyysien perusteella on selkeästi nähtävissä, että oppilaiden ja aikuisten arvioiden välillä on merkittäviä eroja.  

Kesto: –2018, sosiaalityön väitöskirjahanke

Lisätietoja: Yliopisto-opettaja Erna Törmälehto,  erna.tormalehto@uta.fi

 

Risteyksessä: siirtymä yliopistosta työelämään

Tämän päivän yliopisto-opiskelijat rakentavat tulevaisuuttaan erilaisissa olosuhteissa kuin edelliset sukupolvet – millaisin odotuksin ja resurssein, on tämän tutkimuksen kohde. Hanke tutkii kuvasta kumpuavaa haastattelua (photo elicitation interview) ja teatteria soveltaen yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta valmistuvien kokemuksia työelämään siirtymisestä. Tarinateatterin keinoin kokeillaan ja luodaan osallistavia ja yhteisöllisiä tapoja käsitellä ja tukea siirtymää. Henkilökohtaisen elämän sosiologian (sociology of personal life) tarjoamin työkaluin tutkitaan yksilöiden kokemuksia aika- ja paikkasidonnaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa.  Hanketta koordinoi Eriikka Oinonen (TaY) ja se toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen ja Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman (Näty) kanssa.

Hanke pohjautuu Tampereen ja Barcelonan yliopistoissa 2014–15 toteutettuun esitutkimukseen, johon osallistui 55 opiskelijaa, ja jossa testattiin kuvan käytön ja eläytymistarinoiden toimivuutta tutkittaessa siirtymää yliopistosta työelämään. (ks. http://www.uta.fi/ajankohtaista/tutkimusuutiset/ilmoitus.html?id=105909). Esitutkimus toteutettiin Eriikka Oinosen oman toimen ohella ja hänen Erasmus+ -opettajavaihdon yhteydessä.

Rahoitus:       -

Lisätietoja:     Eriikka Oinonen, eriikka.oinonen@uta.fi

Julkaisuja:

Oinonen, Eriikka & Tervonen-Gonçalves, Leena (forthcoming 2017/18) Reproducing or remaking the social contract with young people in Europe 2020 Strategy, in Risto Heiskala & Jari Aro (eds.) Economy, Society and Coordination in the Policy Design of the EU. An Empire of Shopkeepers in the Making? Palgrave MacMillan.

Oinonen, Eriikka & Henriksson, Lea (2015) ‘Dreams, plans and realities. Expected and experienced transitions from university to work’, abstraktikirja XIV Nuorisotutkimuspäivät: Nuorisotyön ja tutkimuksen rajapinnoilla, 12.–13.11.2015, Tampereen yliopisto.

Oinonen, Eriikka & Henriksson, Lea (2014) ’Decent life and sustainable careers of European university graduates: In search for a set of inclusive methods for comparative research’, Abstract Book of ESA Youth and Generation Research Network Midterm Conference: Negotiation, navigation, resistance – young people’s agency in post-crisis reality in Europe, 10.-13.9.2014, Kluszkowce, Puola, s. 40.

Oinonen, Eriikka (2013) ‘A Lost generation? Young adults under economic crisis in Spain’ in Abstract Book of the 11th Conference of the European Sociological Association “Crisis, Critique and Change”, 28.-31.8.2013, Torino, Italia, s. 1258.

Konferenssiesitelmiä

Oinonen, Eriikka: Pictures of becoming: Transition from university to (work)life. ESA RN30 ‘Youth and Generation’ Midterm Conference 2017, 16.1.2017, Ericeira, Portugali.

Oinonen, Eriikka & Laalo, Hanna: Yliopistosta työelämään. Sosiaaliåpolitiikan päivät, 27.10.2016, Turku.

Oinonen, Eriikka & Henriksson, Lea: Dreams, plans and realities. Expected and experienced transitions from university to (work)life. XIV Nuorisotutkimuspäivät 12.11.2015, Tampere.

Oinonen, Eriikka & Henriksson, Lea: Yliopistosta elämään: unelmia, suunnitelmia ja todellisuuksia. Sosiologiapäivät 2015, 6.3.2015, Helsinki.

Oinonen, Eriikka: Decent Life and Sustainable Careers of European University Graduates: In search for a set of inclusive methods for comparative research. ESA Youth and Generation Network MidTerm Conference 2014, 12.4.2014, Kluszkowce, Puola.

Luentoja

Oinonen, Eriikka: Pictures of becoming: Transition from university to work life. Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen PERLA seminaari 21.10.2016, Tampereen yliopisto.

Oinonen, Eriikka: Studying dreams, plans and realities of university students about to graduate: experimenting with visual methods & empathy-based stories. IASR-lecture, 28.4.2015, Tampereen yliopisto.

Oinonen, Eriikka: From University to Life: Use of creative methods in sociological research. 13.4.2015, Facultad de Economía y Empresa, Departament de Sociología, Universitat de Barcelona, Espanja.


 

 

3. Hyvinvointi käsitteenä

Pori Jazz kaupungin kulttuurisen hyvinvoinnin edistäjänä

Pori Jazz -hanke on Tampereen yliopiston Porin yksikön sekä Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman yhteistyöhanke. Hanke tähtää paitsi kulttuurituotannollista toimintaa koskeviin tutkimustuloksiin, myös Porin kaupungin tapahtumatuotantoon perustuvan identiteetin vahvistamiseen ja kehittämiseen. Keskeistä on myös hyvinvointipalvelujen kysymysten tarkastelu. Tampereen yliopiston Porin yksikön osalta toteutetaan tutkimus kulttuurin ja taiteen sekä hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Tutkimuksessa tarkastellaan hanke- ja tutkimusraporttien antamaa kuvaa siitä, mille kohderyhmille ja missä yhteyksissä kulttuuria ja taidetta on hyödynnetty hyvinvoinnin edistämisessä Suomessa. Kulttuurin ja taiteen hyvinvointia edistäviä vaikutuksia ovat muun muassa parempi koettu terveys, elämykset, yhteisöllisyys sekä viihtyvyys ja kauneus elinympäristössä. Keskeinen käsite on taiteen ja kulttuurituotannon soveltava käyttö, jolla tarkoitetaan taiteen tuomista uusille kentille. Siinä pääosassa ei ole taiteellinen lopputulos, vaan kulttuurin tuottamisen ja taiteen tekemisen prosessi ja sen vaikutukset yksittäisiin osallistujiin ja kohderyhmiin.

Kesto: 1.1.2016 – 30.9.2016; jatkuu Deliberatiivisuus-projektin osaprojektina 2017

Rahoittaja: OKM/Porin yliopistokeskuksen kehittämismääräraha

www-osoite: http://www.ucpori.fi/tutkimus

Lisätietoja: Noora Elonen ja Satu Kalliola, noora.elonen@uta.fi ja satu.kalliola@uta.fi

 

4. Muut tutkimushankkeet

The International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities - INCASI

INCASI on kansainvälinen verkosto, joka edistää eurooppalaisten ja Latinalaisen Amerikan tutkijoiden välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta. Hankkeessa tutkitaan sosiaalista eriarvoisuutta vertailevasta näkökulmasta ja etsitään innovatiivisia keinoja eriarvoisuuden vähentämiseen. Tampereen yliopisto on mukana 19 yliopiston muodostamassa tutkijaverkostossa, jossa on mukana 9 yliopistoa Latinalaisesta Amerikasta (Argentiina, Brasilia, Chile, Uruguay) ja 10 Euroopasta (Espanja, Iso-Britannia, Italia, Suomi, Ranska). Verkostoa koordinoi Barcelonan autonominen yliopisto (UAB) ja professori Pedro López Roldán.

Kesto:            2016–2019

Rahoittaja:     Euroopan komissio/ H2020-MSCA-RISE (2.4 milj. €)

www-osoite:    http://incasi.uab.es

Lisätietoja:     Eriikka Oinonen (PI), eriikka.oinonen@uta.fi

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.9.2017 7.59 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti