Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Työelämä ja harjoittelu

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmassa painottuvat sekä tieteellinen näkökulma että työelämälähtöisyys.

Maisteriohjelman opiskelija perehtyy työelämälähtöiseen näkökulmaan 10 opintopisteen laajuisella SOPM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus -opintojaksolla. Opintojakson osaamistavoitteena on, että opiskelija osaa eritellä yhteiskuntatieteellisten yliopisto-opintojen tuottamia yleisiä työelämävalmiuksia, opiskelija vahvistaa omaa ammatillista identiteettiään ja on kykenevä arvioimaan omaa asiantuntijuuttaan sekä siihen liittyviä kehittämistarpeitaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tutkimuksellista sekä oman tieteenalansa näkökulmaa työelämän käytäntöihin, osaa arvioida tarkastelun kohteena olevan organisaation yhteiskunnallista asemaa ja sen hyödyntämiä työkäytäntöjä, osaa sitoa työelämäkokemuksen osaksi yliopisto-opintoja sekä ymmärtää työnhakuprosessia ja sen edellyttämiä taitoja.

Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus -opintojakso koostuu valmennusseminaarista, työelämäjaksosta, raportista sekä palautekeskustelusta. Opiskelija laatii työelämäjaksosta raportin, jossa opiskelija reflektoi työelämäjaksoaan sekä pohtii työelämän kysymyksiä ja osaamistaan oman tieteenalansa käsitteistön kautta.

Harjoittelun suorittamiseen jaetaan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opiskelijoille vuosittain harjoittelutukea. Opiskelija hakee harjoittelutukea yksiköltä. Harjoittelutuen hausta  ilmoitetaan sähköpostilistalla lokakuussa. Harjoitteluun pääsevät saavat ilmoituksen sähköpostilla joulukuussa.  Harjoittelutukiasiat käydään läpi yksityiskohtaisesti harjoittelun valmennusseminaarissa.

Harjoittelutuki maksetaan harjoittelupaikan työnantajalle. Harjoittelutuki on vain osa harjoittelun kustannuksista. Työnantajan edellytetään maksavan osan harjoittelun kustannuksista. Usein harjoittelu kestää 3 kk. Tällöin harjoittelun rahoitus jakautuu seuraavasti: yliopiston harjoittelutuki 2 kk ja työnantajan maksama osuus 1 kk. Yliopiston maksama harjoittelutuki/opiskelija on ollut viime vuosina 1100 €/kk ja sitä on maksettu opiskelijalle 2 kuukaudeksi, siis yhteensä tuki on ollut 2200 €/opiskelija.

Harjoittelupaikka tulee olla koulutuksen järjestäjän hyväksymä. Harjoittelupaikan ja yliopiston välille laaditaan harjoittelusopimus. Harjoittelija on harjoittelun ajan määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaansa. Harjoittelijaa koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin työntekijöitä. Työehdoista sovitaan harjoittelupaikan ja harjoittelijan kesken tehtävässä työsopimuksessa. Lisäksi harjoittelija laatii yhdessä työnantajansa kanssa täsmennetyn työsuunnitelman. Työn sisällön tulee olla sopiva harjoitteluun. Harjoittelupaikka nimeää ohjaajan harjoittelun ajaksi.

Harjoittelutukea saa vain suomalaisen työnantajan alaisuudessa tapahtuvaan harjoitteluun. Yksikön harjoittelutuki mahdollistaa harjoittelun ulkomailla toimivilla suomalaisilla työnantajilla (esimerkiksi suurlähetystöt, järjestöt ja yritykset).

Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelun loppuraportin ja osallistuu palautekeskusteluun. Harjoittelu suoritetaan saman kalenterivuoden aikana, mielellään yhtenäisenä jaksona. Päätös yksikön harjoittelumäärärahan suuruudesta käsitellään loppuvuodesta yliopiston hallituksen kokouksessa (tieto ilmoitetaan harjoittelutuen saajille). Harjoitteluun aikovat etsivät paikan pääsääntöisesti itse. Harjoittelupaikkoja voi etsiä myös niitä välittäviltä sivustoilta, kuten Workit.netti- ja Aarresaari – sivustoilta. Paikat ovat löytyneet julkiselta, yksityisellä ja kolmannelta sektorilta.

Kansainvälinen harjoittelu

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Yksikön harjoittelutuki mahdollistaa työskentelyn ulkomailla toimivilla suomalaisilla työnantajilla (esimerkiksi suurlähetystöt, järjestöt ja yritykset). Työnantaja ollessa ulkomaalainen rahoitus harjoitteluun tulee hankkia toisaalta.

EU:n korkeakoulujen vaihto-ohjelmaan, Erasmukseen, sisältyy myös kansainvälisen harjoittelun mahdollisuus. Erasmus-harjoittelu on mahdollista suorittaa EU:n maissa. Erasmus-vaihdon ehtona on, että se sisältyy yliopiston tutkinto-ohjelmaan. Erasmus-harjoitteluapurahahaku on vuosittain ja sitä hoitaa yliopiston opintotoimiston kv-yksikkö. Myös Suomen kansainvälisen vaihdon keskuksella CIMOlla on useita apurahaohjelmia ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun.

Katso lisää harjoittelusta ulkomailla yliopiston opiskelu-sivuilta kohdasta Kansainvälisyys opinnoissa.

Lisätietoa:

Tampereen yliopiston Työharjoittelu -sivusto

Tampereen yliopiston Työelämä ja harjoittelu -sivusto

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 17.10.2014 9.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti