Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Tuija Eronen

Yliopistonlehtori (ma.) sosiaalityö /University lecturer, social work
Tampereen yliopisto/University of Tampere
Porin yksikkö/Pori unit
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/ Faculty of Social Sciences (SOC)

 
käyntiosoite: Pohjoisranta 11, huone 393b
postiosoite: PL 181, 28101 Pori

gsm: +358 50-3186202

Tavattavissa sopimuksen mukaan.


Asiantuntemus/ Expertise

Lastensuojelu / Child welfare, child protection
Lastensuojelun sosiaalityö/ Social work in child protection
Sijaishuollon tutkimus / Studies on substitute care


Opetus/ Education

STYA5 Kandidaatintutkielma, STYS3C Tutkielmaseminaari, STYS3D Pro gradu-tutkielma / Undergraduate education in Social work both Bachelor's and Master’s degree.

Sosiaalityön erikoistumiskoulutus: Lapsi-,nuoriso-, ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutus, SOSNET, 2016-2018./Scientifically oriented postgraduate education in child, young people and family social work. 

 

Viimeaikaisia tutkimushankkeita/ Recent research projects

Suostumus ja tahdonvastaisuus lastensuojelun päätöksenteossa: sosio-legaalinen tarkastelu, 2017-2021. Suomen Akatemia (projektinjohtaja: professori Tarja Pösö,Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta) / Consent and objection in child welfare decision-making: a socio-legal analysis, 2017-2012, Academy of Finland. ( Project leader: professor Tarja Pösö, University of Tampere, Faculty of Social Sciences)

Vaativat tilanteet sijaishuoltotyössä 2015-2017. Tuija Eronen ja Riitta Laakso

Sijaishuollon hoidolliset ja kasvatukselliset orientaatiot 2016. Tuija Eronen ja Riitta Laakso

Huostaanotettujen lasten pitkittäistutkimus, Osa 2, 2010-2013, Suomen Akatemia (projektijohtaja: Dos Tarja Heino, THL)/ A longitudinal study of children in care, Part 2, 2010-2013, Academy of Finland (Project leader:Tarja Heino, THL)

 

Viimeaikaisia sosiaalityön opetuksen kehittämishankkeita /Recent pedagogical projects

Tampere Praksis- ESR hanke, opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan kehittäminen. Sosiaalityön uudet oppimisympäristöt. Projektipäällikkö 2012-2013.

Lastensuojeluun erikoistava täydennyskoulutus I, II ja III, koulutuksen johtaja 2011-2015. Oppisopimuspohjainen monimuoto-opetus 30 op, Tampere.

 

Julkaisuja /Publications

 

Eronen, Tuija & Laakso Riitta (2017) Vaativat tilanteet sijaishuoltotyössä. Teoksessa Rosi Enroos, Mikko Mäntysaari ja Satu Ranta-Tyrkkö (toim.) Mielekäs tutkimus: näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0606-9

Eronen, Tuija & Laakso, Riitta (2016) Lastensuojelun laitoshoidon kasvatukselliset ja kuntouttavat orientaatiot ja niiden vaikuttavuus : Tutkimuskatsaus kansainvälisiin tutkimuksiin 2010-2016. Työpapereita, THL. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-780-0

Pösö, Tarja & Eronen, Tuija (2015) Five Years in Care: Documented lives and time trajectories in child welfare. Child & Family Social Work. 2015, 20, 202–210.   DOI: 10.1111/cfs.12069

Pösö, Tarja & Eronen, Tuija (2014) Care orders as successful interventions: the social workers' point of view. Child Care in Practice. 

Eronen, Tuija (2013) Viisi vuotta huostaanotosta. Seurantatutkimus huostaanotettujen lasten institutionaalisista poluista. Raportti  4. THL: Helsinki.

Eronen, Tuija (2012) Äitiin liittyvät moraaliset jännitteet huostaan otettujen kerronnassa. Teoksessa Hannele Forsberg & Leena Autonen – Vaaraniemi (toim.) Moraalinen järkeily ja kiistanalaiset perhekäytännöt. Sosiaalityön näkökulma. Vastapaino: Tampere. 123–145.

Eronen, Tuija (2012) Lastenkoti osana elämäntarinaa. Narratiivinen tutkimus lastenkodissa asuneiden kertomuksista. Acta Universitatis Tamperensis 1713. Tampere: Tampere university press.  Sosiaalityön artikkeliväitöskirja.

Eronen, Tuija (2012) Three Stories about Mother – narratives by women who have lived in care. Child & Family Social Work. Volume 17, Issue 1, pages 66–74, February 2012. doi: 10.111/j.1365-2206.2011.00773.x

Eronen, Tuija, Laakso, Riitta & Pösö, Tarja (2010) Now you see them and now you don’t. Institutions in Finish Child Protection Policy. Teoksessa Hannele Forsberg  & Teppo Kröger (eds.) Social work and child welfare politics. Through Nordic lenses. Policy Press: Bristol. 147–159.

Eronen, Tuija (2009) Kerrottavuuden ulottuvuuksia – iäkkäiden kertomuksia lastenkodista. Gerontologia 2/2009, 82–92.

Eronen, Tuija & Laakso Riitta (2009) Donner du sens à la prise en charge institutionale. Construire l’ordinaire dans la vie des institutions spécialisées. In: Bernadette Tillard & Anna Rurka (eds.) Du placement à la suppléanse familiale. Actualité des recherches internationales. L`Harmattan: Paris. 35–44.

Eronen, Tuija (2009) Häpeän säätely ja suhteissa olo. Teoksessa  Marjatta, Bardy (toim.) Lastensuojelun ytimissä. THL: Helsinki. 193–210.

Eronen, Tuija (2008) Lastenkoti dokumentoituna, kerrottuna ja yhdessä muisteltuna. Janus vol.16 (1), 19–34.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.10.2018 11.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti