Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: psykologian tutkinto-ohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologian tutkinto-ohjelma

Tutkimus oppiaineessa

HIP-laboratorio  
PSYKE – psykologian opetus- ja tutkimusklinikka

Laitoksen julkaisut (vuodesta 1995 alkaen)  
Väitöskirjat
(vuoteen 1998 saakka) 
Väitöskirjat (vuodesta 1999 alkaen) 
Lisensiaatintutkimukset (vuoteen 1998 saakka) 
Lisensiaatintutkimukset (uusimmat) 
Pro gradu -tutkimukset
 
Tutkimusprojektit


Psykologian oppiaineen tutkimustoiminta profiloituu seuraaviin tutkimuslinjoihin:


Sosiaalinen kognitio, emootiot ja sosiaalinen toimintakyky

Tutkimus kohdistuu sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta tärkeän informaation havaitsemiseen ja sen hermostolliseen perustaan. Tutkimuksen kohteena on erityisesti ihmiskasvojen havaitseminen. Tutkimus pyrkii vastaamaan siihen, kuinka kasvojen välittämä informaatio (esimerkiksi kasvonilmeet ja katseen suunta) vaikuttavat havaitsijan tarkkaavaisuuteen, emootioihin ja motivaatioon ja toisaalta, kuinka tarkkaavaisuus, emootiot ja motivaatio muokkaavat kasvojen havaitsemista. Näiden prosessien toimintaa tutkitaan aikuisilla ja eri kehitysvaiheessa olevilla lapsilla. Tutkimuksen kohteena on myös se, kuinka neurobiologiset kehityshäiriöt (autismikirjon häiriö), mielenterveyden häiriöt, kasvuympäristö ja ihmisten erilaiset ominaisuudet, esimerkiksi persoonallisuuden piirteet, vaikuttavat näihin prosesseihin. Tutkimuksen painopiste on Human Information Processing -laboratoriossa tehtävässä perustutkimuksessa, mutta osa tutkimuksesta tähtää myös sosiaalisten haittojen diagnosointi- ja kuntoutusmenetelmien kehittämiseen.

HIP-laboratorio  
Katsekontakti ja mielten kohtaaminen (Suomen akatemia 2013-2016)


Työpsykologia ja hyvinvointi

Alan tutkimus kohdistuu pääasiassa työn ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin. Hyvinvointia työssä lähestytään sekä kielteisistä stressin ja uupumisen että myönteisistä palautumisen, selviytymisen ja voimavarojen viitekehyksistä. Tutkimuksissa on paneuduttu erityisesti työkuormituksesta palautumiseen, työn epävarmuuteen ja määräaikaiseen työhön, työn ja perheen/yksityiselämän yhteensovittamiseen, johtamisen kysymyksiin sekä palvelumotivaatioon. Työkuormituksesta palautumista – työpäivän aikana, vapaa-aikana ja lomilla – tutkitaan niin hyvinvoinnin kuin työssä suoriutumisen kannalta yhdistäen työ- ja ympäristöpsykologian lähestymistapoja. Johtamisen tutkimuksessa selvitetään sekä myönteisten että kielteisten johtamistyylien yhteyksiä työntekijöiden hyvinvointiin.  Myös eettinen johtaminen ja organisaatiokulttuuri ovat tutkimuskohteena.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusprojektit
RE-SU-LEAD-projektin kotisivu 
Eettinen organisaatiokulttuuri
Koulupsykologien työhyvinvointi


Ympäristöpsykologia ja hyvinvointi

Ympäristöpsykologisessa tutkimuksessa on keskitytty osoittamaan, että ihminen käyttää fyysistä ympäristöä, erityisesti mielipaikkoja, psyykkisen itsesäätelynsä tukena. Tämä tarkoittaa luonto- ja kaupunkiympäristöjen kytkeytymistä minäkokemuksen, tunteiden ja stressin säätelyn osaksi. Hyvinvoinnin kannalta tutkitaan erityisesti fyysisen ympäristön yhteyksiä mielialaan, elpymiseen ja elinvoimaisuuteen sekä työkuormituksesta palautumiseen käyttäen psykologisia ja fysiologisia mittauksia. Alueella selvitetään myös kokeellisesti ympäristöjen vaikutuksia emotionaalis-kognitiivisiin perusprosesseihin kuten tunteiden viriämiseen ja keskittymiskykyyn. 

Metsäkävelyihin yhdistettyjen tietoisuusharjoitteiden elvyttävät vaikutukset (2016)
Työkuormituksesta palautuminen 
Kaupunkiluonto ja ihmisen hyvinvointi 
“Voimapolut” ja muut tutkimushankkeet


Neuropsykologia ja kuntoutus

Neuropsykologian alan tutkimus kohdistuu aikuisten neuropsykologisiin häiriöihin sekä lasten tavanomaiseen kehitykseen ja neurologisen kehityksen erityisvaikeuksiin. Keskeisiä tutkimusalueita ovat neurologisiin sairauksiin (mm. aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, epilepsia), tarkkaavuus- ja autismikirjonhäiriöihin sekä unihäiriöihin ja diabetekseen liittyvät kognitiiviset oirekuvat sekä niissä tapahtuvat muutokset. Tavoitteena on kehittää neuropsykologisten häiriöiden arviointia ja kuntoutusmenetelmiä. Tutkimuksella pyritään myös selvittämään kognitiivisten oireiden vaikutuksia toimintakykyyn, elämänlaatuun sekä opiskelu- ja työkykyyn. Näiden tutkimuskysymysten selvittäminen edellyttää tyypillisesti pitkäaikaisseurantaa.

PSYKE – psykologian opetus- ja tutkimusklinikka


Kehityspsykologia ja traumatutkimus

Tutkimus analysoi varhaisten perhesuhteiden merkitystä lapsen mielenterveyden kehityksessä.  Tutkimus kohdistuu esimerkiksi tunnesäätelyn psykofysiologisiin prosesseihin ja tarkkaavaisuuden ja muistin kehitykseen kouluiässä, sekä vauva-ajan emootioiden, unen laadun ja rytmin sekä vuorovaikutuksen laatuun. Varhaisten kokemusten kehityksellisiä seurauksia tutkitaan tavanomaisissa ja erityisryhmissä kuten huumeriippuvuustaustaisissa ja trauman kokeneissa perheissä. Lasten myönteisen sosio-emotionaalisen kehityksen ja mielenterveyden edistämistä tutkitaan kouluinterventioiden avulla. Kiinnostuksen kohteena on myös kulttuuristen voimavarojen suojeleva merkitys hyvän vuorovaikutuksen ja terveen kehityksen kannalta.


http://www.raijapunamaki.com/  
http://www.uta.fi/yky/psy/tutkimus/maahanmuuttajaperheet.html  
http://www.uta.fi/yky/TASA/index.html  


Terveys- ja mielenterveyspsykologia

Tutkimuksen kohteena on sydän- ja verisuonisairaudet, niiden riskitekijät ja lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutukset elämänlaatuun. Tutkimusaiheita ovat myös aikuisten mielenterveysongelmien luokittelu ja arviointi, sekä terveys- ja mielenterveysongelmien interventioiden kehittäminen. Lisäksi terapian ja psykososiaalisten interventioiden tehokkuutta tutkitaan mm. sotatrauman kokeneilla lapsilla sekä pakolaisperheissä.

NET-traumainterventiotutkimus

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 10.1.2017 12.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti