Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Esittely

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti yhteiskuntatieteitä, jotka ovat Tampereen yliopiston vahva alue. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella opiskelijalla on hallussaan teoreettiset ja menetelmälliset taidot soveltaa yhteiskuntaa koskevaa tietoa. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat maisterit työllistyvät asiantuntijoiksi tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja koulutuksen ja tiedonvälityksen tehtäviin julkiseen hallintoon, liike-elämään ja järjestöihin sekä myös yrittäjiksi. Tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä.

Tutkinto-ohjelma koostuu kuudesta opintosuunnasta ja temaattisista kokonaisuuksista. Opintosuunnat ovat:

 • sosiaalipolitiikka (Tampere ja Pori)
 • sosiaalipsykologia (Tampere)
 • sosiologia (Tampere ja Pori)
 • sukupuolentutkimus (Tampere)
 • sosiaaliantropologia (Tampere)
 • nuorisotyö ja nuorisotutkimus (Tampere)

Ohjelman ytimessä ovat yksilön ja yhteiskunnan väliset muuttuvat suhteet:

- Sosiaalipolitiikassa tutkitaan hyvinvointia muuttuvassa maailmassa. Opiskelija perehtyy sosiaalipolitiikan käytäntöihin, sosiaalisiin riskeihin ja eriarvoisuuden kysymyksiin yhteiskunnan rakenteiden ja arkielämän näkökulmista.

- Sosiaalipsykologia tutkii ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja ryhmätoiminnan säännönmukaisuuksia. Opiskelija perehtyy yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutuksen edellytyksiin ja jännitteisiin sekä tapoihin, joilla ihminen merkityksellistää ympäristöään

- Sosiologia tutkii yhteiskuntaa, instituutioita, ryhmiä ja kulttuureita. Opiskelija perehtyy laajasti yhteiskunnan toimintaan arkipäivän ongelmista elämän kulkuun ja yhteiskunnallisiin rakennemuutoksiin.

- Sosiaaliantropologia on kiinnostunut yhteiskunnan kulttuurisista ulottuvuuksista ja maailman kulttuurisesta moninaisuudesta. Opiskelija erikoistuu kulttuuristen kohtaamisten ja ylirajaisten sosiaalisten prosessien aihepiireihin.

- Sukupuolentutkimus tutkii, kuinka sukupuoli ja seksuaalisuus järjestävät yhteiskunnallisia eroja, arkielämää, vuorovaikutusta ja yhteiskunnallisen tiedon muodostumista. Opiskelija erikoistuu yhteiskunnallisen tasa-arvon kysymyksiin.

- Nuorisotyössä ja nuorisotutkimuksessa perehdytään nuoruuteen ja nuorisoon yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja yksilöllisenä ilmiönä. Opiskelija erikoistuu nuoriin ja nuoruuten liittyvien kysymysten sekä nuorisotyön asiantuntijaksi.

Opetus ja tutkimus on ryhmitelty temaattisiksi aiheiksi. Niitä ovat ammatillinen vuorovaikutus; hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta; hyvinvointipalvelut; lapsuus, perhe ja yhteiskunta; moniammatillinen johtaminen; muuttoliike ja monikulttuurisuus; nuoret ja nuorisotyö; politiikka ja hallinta; ruumiillisuus ja sukupuoli; tiede ja teknologia; työelämän tutkimus; ja yhteiskuntateoria.

Tutkinto-ohjelman rakenne

Kandidaatin tutkinto rakentuu tutkinto-ohjelman omista opinnoista, valinnaisista opinnoista, sekä kaikkiin yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tutkintoihin sisältyvästä osuudesta, johon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot, opiskelu- ja urataidot, sekä yksikön yhteiset opinnot. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnoista osa on yhteisiä kaikille ohjelman opiskelijoille, osa taas jakautuu opintosuunnittain. Opiskelijan on mahdollista valita kandidaatin tutkinnossa kaikkien opintosuuntien jaksoja. Kandidaatin tutkinnon valinnat ohjaavat kuitenkin sitä, missä opintosuunnissa opiskelijan on mahdollista suorittaa maisterin tutkinto.

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopinnoissa on kuusi opintosuuntaa: sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia,  sosiologia, sukupuolentutkimus, sosiaaliantropologia sekä nuorisotyö ja nuorisotutkimus. Maisteriopintojen opintosuunta valitaan kandidaatin tutkinnon aikana. Maisterin tutkinto koostuu tutkinto-ohjelman omista opinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Lisätietoja: ks. maisteriopintojen opintosuuntien kuvaukset.

Kandidaatin tutkinto 180 op

 • sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
 • sosiaalitieteiden aineopinnot 50 op
 • valinnaiset opinnot 65 op
 • yleiset valmiudet:
  opiskeluvalmiudet 5 op
  yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot 20 op
  viestintä- ja kieliopinnot 15 op

Maisterin tutkinto 120 op

 • tutkielmaopinnot 60 op (sis. pro gradu -tutkielma 40 op)
 • tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
 • valinnaiset opinnot 40 op
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 13.10.2016 15.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti