Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: opintosuunnat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Sosiaaliantropologian maisterikoulutus

Tutkielmaopinnot alkavat sosiaalitieteiden yhteisellä orientoivalla tutkielmaseminaarilla, jossa opiskelijat perehtyvät tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimussuunnitelman laadintaan ja tutkimusetiikkaan. Samanaikaisesti aloitetaan perehtyminen etnografiseen tutkimusprosessiin. Orientoivan tutkielmaseminaarin jälkeen siirrytään sosiaaliantropologian tutkielmaseminaariin, jossa laaditaan ja hyväksytään pro gradu-tutkielman tutkimussuunnitelma ja käsitellään tutkielmaan liittyviä työpapereita. Pro gradu -tutkielman tulisi valmistua tutkielmaseminaarin tai viimeistään seminaarin päättymisen jälkeisenä lukukautena. Kiinnostuksen mukaan opiskelijalle pyritään tarjoamaan mahdollisuus tehdä pro gradu –tutkielma tutkimusryhmien yhteydessä.

Tutkimus- ja asiantuntijataitojen opinnot
syventävät sosiaaliantropologisia teoreettisia ja metodologisia taitoja. Keskeistä on perehtyminen etnografiseen tutkimustapaan sekä sosiaaliantropologisen teoreettisen ajattelun suuntauksiin. Lisäksi opinnot kehittävät soveltavia taitoja työssäolon, työharjoittelun, vapaaehtoistoiminnan tai kansalaisjärjestötoiminnan kautta. Menetelmä- ja teoriaopinnot suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen alkuvaiheessa ja työelämäopinnot taas opintojen keski- tai loppuvaiheessa.  

Valinnaiset opinnot
opiskelija voi koota haluamallaan tavalla esimerkiksi sosiaaliantropologian erikoistumisalakursseista tai yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemakokonaisuuksista niin, että ne parhaiten tukevat pro gradu-tutkielmaa. Valinnaisissa opinnoissa suositellaan vahvasti sosiaaliantropologian klassikoihin perehtymistä. Lisäksi opiskelija voi sisällyttää valinnaisiin opintoihinsa jonkin vieraan kielen opintoja, erityisesti siinä tapauksessa, että ne edesauttavat pro gradu-tutkielman teossa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) laatimisen yhteydessä sovitaan, millaisista kokonaisuuksista opinnot muodostuvat. Parhaiten ne tukevat opintoja silloin, kun ne liittyvät tutkielman aihepiiriin.

Sosiaaliantropologian opintosuunnasta valmistuva yhteiskuntatieteiden maisteri kykenee tarkastelemaan analyyttisesti kulttuurien kirjoa ja globaalin liikkuvuuden sosiaalisia ja kulttuurisia seurauksia. Hän tuntee transnationaalin antropologian tutkimuskenttää sekä sosiaaliantropologisia teoriasuuntauksia ja oppihistoriaa. Lisäksi hän tuntee etnografisen tiedon tuottamisen prosessin ja kykenee soveltamaan sitä käytäntöön. Hän kykenee tuottamaan ja raportoimaan empiirisin tutkimusmenetelmin hankittua tietoa ja sitomaan sitä teoreettiseen ja käsitteelliseen ajatteluun. Opintosuunta kiinnittää erityistä huomiota etnisyyteen, sukupuoleen ja identiteettien muodostukseen liittyviin kansallisvaltion rajat ylittäviin, transnationaleihin ilmiöihin ja tarjoaa vahvan perustan jatko-opintoihin valitun aihepiirin parissa.

Opintosuunnan maisteriksi valmistunut kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa globaalisoituvien yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärrystä edellyttävissä työtehtävissä niin tutkimus- kuin viranomais- ja järjestösektoreillakin. Opinnäytetyö kouluttaa valmistuneesta henkilöstä vahvan empiirisen kokemuksen omaavan erityiskysymyksen asiantuntijan niin kansallisiin kuin kansainvälisiin toimintaympäristöihin.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.8.2012 19.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti