Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: opintosuunnat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Sosiologian maisterikoulutus

Tutkielmaopinnot alkavat sosiaalitieteiden yhteisellä orientaatioseminaarilla, jossa opiskelijat perehtyvät pro gradu tutkielman tekemisen vaiheisiin, tutkimussuunnitelman laadintaan ja tutkimusetiikkaan. Orientaatioseminaarin kuluessa opiskelija laatii pro gradu –tutkielman tutkimussuunnitelman, joka hyväksytään seminaarin päätteeksi. Orientaatioseminaarin jälkeen siirrytään sosiologian tutkielmaseminaariin, jossa käsitellään opiskelijoiden tutkielmaan liittyviä työpapereita ja tutkielman lukuja. Pro gradu –tutkielman tulisi valmistua tutkielmaseminaarissa tai viimeistään seminaarin päättymisen jälkeisenä lukukautena.

Tutkimus- ja asiantuntijataitojen opinnot syventävät sosiologista ja tieteellistä asiantuntijuutta. Tästä kokonaisuudesta menetelmä- ja teoriaopinnot suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen alkuvaiheessa ja työelämäopinnot opintojen keski- tai loppuvaiheessa.

Valinnaiset opintonsa opiskelija voi koota esimerkiksi yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnoista, menetelmä-  ja asiantuntijuusopinnoista sekä muista yliopiston tutkinto-ohjelmista. Opinnot on suositeltavaa koota siten, että ne tukevat tutkielman tekoa sekä syventävät tieteellistä ja ammatillista asiantuntijuutta. Valinnaisissa opinnoissa suositellaan myös perehtymään sosiologian klassikoihin.Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) laatimisen yhteydessä keskustellaan tarkemmin siitä, millaisista kokonaisuuksista valinnaiset opinnot muodostuvat. Nämä opinnot tukevat maisteriopintoja parhaiten silloin, kun ne liittyvät tutkielman aihepiiriin tai opiskelijalle tärkeän asiantuntijuuden kehittämiseen.

Sosiologian opintosuunnan valinneesta opiskelijasta valmistuu yhteiskuntatieteiden maisteri, joka ymmärtää yhteiskuntaa kokonaisuutena ja analysoi yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Hän osaa arvioida monipuolisesti ja kriittisesti yhteiskunnallista ja tieteellistä keskustelua. Hänen tieteellinen ja ammatillinen asiantuntijuutensa perustuu taitoon muodostaa sosiologisesti mielekkäitä tutkimusongelmia, koota ja analysoida tarvittava tutkimusaineisto sekä raportoida tulokset kirjallisesti ja suullisesti akateemisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Maisteriopintojen jälkeen opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Hän kykenee toimimaan johto- ja asiantuntijatehtävissä erityisesti tutkimuksen, hallinnon, tiedotuksen ja koulutuksen saroilla julkisen hallinnon piirissä, järjestöissä ja yrityksissä niin paikallisissa, kansallisissa kuin kansainvälisissäkin toimintaympäristöissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea jatko-opintoihin.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.8.2012 19.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti