Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: opintosuunnat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Sosiaalipsykologian maisterikoulutus

Tutkielmaopinnoissa opiskelija harjaantuu toteuttamaan itsenäisesti tieteellisen tutkimusprosessin sosiaalipsykologian alalla. Tutkielmaopinnot alkavat yhteiskuntatutkimuksen yhteisellä orientoivalla tutkielmaseminaarilla, jossa opiskelijat perehtyvät tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimussuunnitelman laadintaan ja tutkimusetiikkaan ja tavoite on, että he laativat pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman. Sen jälkeen siirrytään sosiaalipsykologian tutkielmaseminaariin, jossa opiskelijat työstävät opinnäytetyötään ja seminaariryhmä käsittelee yhdessä tutkielmaan liittyviä työpapereita. Pro gradun tulisi valmistua tutkielmaseminaarin kuluessa tai viimeistään seminaarin päättymisen jälkeisenä lukukautena. Kiinnostuksen mukaan opiskelijalle pyritään tarjoamaan mahdollisuus tehdä tutkielma tutkimusryhmien yhteydessä.

Tutkimus- ja asiantuntijataitojen opinnot syventävät sosiaalitieteiden teoreettisia ja metodologisia taitoja. Lisäksi opinnot kehittävät soveltavia taitoja työharjoittelun, vapaaehtoistoiminnan tai kansalaisjärjestötoiminnan kautta. Tästä kokonaisuudesta menetelmä- ja teoriaopinnot suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen alkuvaiheessa ja työelämäopinnot opintojen keski- tai loppuvaiheessa.  

Valinnaiset opintonsa opiskelija voi koota vapaavalintaisesti yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnoista ja muiden kuin sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opintojaksoista. Valinnaisissa opinnoissa suositellaan kuitenkin suoritettavaksi sosiaalipsykologian kursseja teemaopinnoista. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) laatimisen yhteydessä sovitaan, millaisista kokonaisuuksista opinnot muodostuvat. Parhaiten ne tukevat opintoja silloin, kun ne liittyvät tutkielman aihepiiriin.

Sosiaalipsykologian opintosuunta kouluttaa yhteiskuntatieteiden maistereita, jotka ovat asiantuntijoita sosiaalisen vuorovaikutuksen, ryhmäilmiöiden sekä yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurien välisten suhteiden alueella. Heillä on erityisosaamista ja ammatillista asiantuntijuutta esimerkiksi seuraavilla alueilla: minuuden ja identiteetin tuottaminen ja ylläpitäminen erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa, lapsuus ja perhe, psykososiaalinen hyvinvointi ja eriarvoisuus, päihderiippuvuus sekä sosiaalitieteelliset teoreettiset ja metodologiset kysymykset. Valmistuvat maisterit tuntevat näitä aloja koskevan tutkimuksen historian, ajankohtaiset kehityssuunnat, käytännön sovellusalueet ja ovat erikoistuneet jollekin valitsemalleen erityisalalle. Heillä on sosiaalipsykologian näkökulmaan perustuvat teoreettiset ja metodologiset asiantuntijan valmiudet etsiä, analysoida ja tuottaa sosiaalisiin ilmiöihin liittyvää tutkimustietoa ja kriittis-analyyttisesti soveltaa tutkimuksesta saatua tietoa käytännön työelämässä.

Valmistuttuaan heillä on korkeatasoiset ammatilliset edellytykset työskennellä tutkijoina tai johto- ja asiantuntijatehtävissä esimerkiksi sosiaali- ja mielenterveystyössä, erilaisissa koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä tiedotustoiminnassa. Lisäksi maisterintutkinto sosiaalipsykologiassa hyväksytään Suomen yliopistojen täydennyskoulutuksessa psykoterapeuttiopintojen kelpoisuuskriteerien mukaisena loppututkintona.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 3.8.2016 15.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti