Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: opintosuunnat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Sukupuolentutkimuksen maisterikoulutus

Tutkielmaopinnot alkavat sosiaalitieteiden yhteisellä orientoivalla tutkielmaseminaarilla, jossa opiskelijat perehtyvät tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimussuunnitelman laadintaan ja tutkimusetiikkaan.  Sen jälkeen siirrytään sukupuolentutkimuksen tutkielmaseminaariin, jossa laaditaan ja hyväksytään pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma ja käsitellään tutkielmaan liittyviä työpapereita. Pro gradu -tutkielman tulisi valmistua tutkielmaseminaarin aikana tai viimeistään seminaarin päättymisen jälkeisenä lukukautena. Kiinnostuksen mukaan opiskelijalle pyritään tarjoamaan mahdollisuus tehdä pro gradu –tutkielma tutkimusryhmien yhteydessä.

Tutkimus- ja asiantuntijataitojen opinnot syventävät yhteiskuntatutkimuksen menetelmällisiä ja sukupuolentutkimuksen teoreettisia ja metodologisia taitoja. Lisäksi opinnot kehittävät soveltavia taitoja työssäolon, työharjoittelun, vapaaehtoistoiminnan tai kansalaisjärjestötoiminnan kautta. Tästä kokonaisuudesta menetelmä- ja teoriaopinnot suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen alkuvaiheessa ja työelämäopinnot taas opintojen keski- tai loppuvaiheessa. 

Valinnaiset opintonsa opiskelija voi koota vapaavalintaisesti yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden temaattisista opinnoista ja muiden kuin sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opintojaksoista. Valinnaisissa opinnoissa on kuitenkin suositeltavaa perehtyä erityisesti feministisen ajattelun klassikoihin. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) laatimisen yhteydessä sovitaan, millaisista kokonaisuuksista opinnot muodostuvat. Parhaiten ne tukevat opintoja silloin, kun ne liittyvät tutkielman aihepiiriin.

Sukupuolentutkimuksen opintosuunnan valinneesta yhteiskuntatieteiden maisterista valmistuu sukupuolikysymysten asiantuntija, joka osaa toimia julkisen hallinnon, liike-elämän, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan tehtävissä paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Hänellä on taito kriittisesti havainnoida ja analysoida sukupuolittavia ja seksualisoivia yhteiskunnallisia rakenteita ja käytäntöjä ja esittää muutoksen mahdollisuuksia. Maisteriopintojen jälkeen opiskelija osaa hankkia ja analysoida aineistoja, käyttää käsitteitä ja esittää analyysinsa tieteellisesti järjestyneessä muodossa sekä perustella tutkimukselliset valintansa.  Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea jatko-opintoihin.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.8.2012 19.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti