Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta

Opetus- ja tutkimusklinikkaverkoston tarjoamia graduaiheita

Kun olet valinnut jonkin alla olevan aiheista, ilmoita valinnastasi graduseminaarin koordinaattorille Leena Autonen-Vaaraniemelle.

Graduaiheen tarjoajalle:

Kirjoita tarjolla olevasta graduaiheesta/aihepiiristä lyhyt kuvaus. Kerro lisäksi: aikataulutoiveet, opiskelijalle tarjolla olevat resurssit ja yhteyshenkilö, jolta saa lisätietoja. Lisäksi ilmoita milloin ilmoituksen saa poistaa. Kun gradun tekijä löytyy, poistamme ilmoituksen siitä tiedon saatuamme.

Ilmoituksen voi lähettää sähköpostitse osoitteella: leena.autonen-vaaraniemi(at)uta.fi 


Gradun tekemisen mahdollisuus huostaanoton taustojen teemoista

THL:n Huostaanoton syyt ja taustat -tutkimushankkeen (2013-2015) ainutlaatuinen 410 lasta koskeva tutkimusaineisto on graduntekijöiden käytettävissä.

Hankkeen päätulokset on raportoitu ( https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130536/URN_ISBN_978-952-302-644-5.pdf?sequence=1 ), mutta aineisto antaa mahdollisuuden monien kysymysten syvempään analyyttiseen tarkasteluun.

Tampereen yliopistossa aineistosta on valmistunut aiemmin kaksi pro gradu -tutkielmaa: Miia Kulmala ja Susanna Tolonen (ks. TamPub).

Yhteyshenkilö: Aino Ritala-Koskinen aino.ritala-koskinen[at]uta.fi

 

Gradu lasten kokemuksista kiusaamisesta lastenkodeissa

Pelastakaa Lapset ry. etsii gradun tekijää lastenkodeissaan tehtävän kiusaamisen tutkimiseksi. Tavoitteena olisi, että tutkimus tekisi näkyväksi esim. sen missä tilanteissa ja milloin kiusaamista tapahtuu, puuttuvatko aikuiset siihen riittävästi ja oikealla tavalla jne. Pelastakaa Lapset ry:n  lastenkodeissa on vuodesta 2009 alkaen toteutettu  Lastenkoti minun mielestäni-kyselyä, jonka tavoitteena on ollut lasten äänen kuuluviin saaminen lastenkotitoiminnan kehittämiseksi. Haastatteluissa kävi ilmi, että esimerkiksi kiusaaminen on ollut teema, joka on noussut kyselyn tuloksista melkein kaikissa lastenkodeissa. Kiusaamiseen on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota: lapset uskaltavat puhua kiusaamisesta arjessa ja työntekijät pääsevät puuttumaan siihen paremmin.

Yhteyshenkilö: 

Anu Lehto
anu.lehto[at]pelastakaalapset.fi
lastenkotitoiminnan johtaja
Pelastakaa Lapset ry
+ 358 40 7393474

 

Aikuissosiaalityön graduaiheita

1)      Asiakkaaksi tuleminen - tuen ja erityisen tuen tarve.

Sosiaalihuoltolain mukaan omatyöntekijällä on oltava asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tarkoitettu kelpoisuus. Omatyöntekijä voi olla joko sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä riippuen siitä, onko asiakkaalla tuen vai erityisen tuen tarve. Erityisen tuen tarve voi liittyä esim. erityiseen vaikeuteen hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen vuoksi jne. Sarviksen sosiaaliasemalla asiakkuus alkaa palvelutarpeenarviolla, mutta miten hyvin asiakkaiden tuen ja erityisen tuen tarpeet tunnistetaan? Ohjautuuko asiakas prosessissa tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin? Entä miten Sarviksen sosiaaliaseman asiakasohjausprosessia voitaisiin edelleen kehittää asiakaslähtöisemmäksi?

Tästä teemasta on tekeillä useampi gradu.

Yhteyshenkilöt johtava sosiaalityöntekijä Piia Wallenius p. 040 639 7832 (piia.wallenius@tampere.fi ) ja kehittäjäsosiaalityöntekijä Mari Selin-Kivenvuori p. 040 668 4014 (mari.selin-kivenvuori@tampere.fi )

2)      Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki KELAsiirron jälkeen - miten harkinnanvaraisen tuen rooli on muuttunut?

Perustoimeentulotuen Kelaan siirtymisen myötä kuntien myönnettäväksi jäi edelleen täydentävä ja ehkäisevä eli ns. harkinnanvarainen toimeentulotuki. Siirtymävaiheessa asiakkaita on tuettu täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen avulla kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi, mutta onko täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen rooli muuttumassa pysyvästi? Toimeentulotuen KELAsiirrolla tavoiteltiin yhdenmukaisempia myöntämiskäytäntöjä, mutta jos harkinnanvaraisen tuen merkitys on kasvanut, ollaanko tätä tavoitetta saavuttamassa?

Yhteyshenkilöt johtava sosiaalityöntekijä Piia Wallenius p. 040 639 7832 (piia.wallenius@tampere.fi) ja sosiaalityöntekijä Eeva-Liisa Sillanpää p. 040 661 9341 (eeva-liisa.sillanpaa@tampere.fi ).

3)      Jalkautuminen.

Tampereen kaupungin aikuissosiaalityöstä on jalkauduttu mm. Nuorten talolle, Kumppanuustalo Artteliin, eri asumispalveluyksiköihin sekä päihtyneiden päivätoimintakeskukseen säännöllisesti jo vuodesta 2011 alkaen. Uusin jalkautumispaikkamme on TEKO-hankkeen Kototori Hervannassa. Jalkautumisen tavoitteena on ollut tavoittaa asiakkaita ja myös muita tamperelaisia heidän omissa toimintaympäristöissään. Jalkautumisen avulla on pyritty tuottamaan osallisuuden kokemuksia ja toisaalta tarjoamaan tukea myös ennaltaehkäisevästi, matalalla kynnyksellä. Sarviksen sosiaaliaseman organisaatiomuutoksen myötä myös jalkautuvaa sosiaalityötä on tarpeen kehittää asiakkaiden muuttuvien tarpeiden perusteella. Missä kaivataan jalkautuvaa aikuissosiaalityöntekijää ja missä on jalkautuvan sosiaaliohjauksen paikka? Mikä on aikuissosiaalityön rooli yhteisösosiaalityön kentällä?

Yhteyshenkilö kehittäjäsosiaalityöntekijä Mari Selin-Kivenvuori p. 040 668 4014 (mari.selin-kivenvuori@tampere.fi )

Graduaiheita lastensuojelussa Hämeenlinnassa  

Hämeenlinnan kaupunkiin on perustettu uusi Majakka –tiimi kehittämään lastensuojelun palveluita ja asiakastyötä moniammatillisena tiimityönä. Tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja perheohjaaja. Suunnitelmana on, että tiimi olisi mukana jo palvelutarpeen arvioinnissa ja tarkoituksena, että sama tiimi pysyy asiakkaan asioissa koko lastensuojeluasiakkuuden ajan mahdolliseen sijais- ja jälkihuoltoon asti. Majakan ”taustatiimiin” kuuluvat johtava sosiaalityöntekijä Liisa Jormalainen ja palvelupäällikkö Marja Hänninen.

Lastensuojelusta ja lastensuojelun prosesseista kiinnostunut opiskelija voisi tehdä gradun itseään kiinnostavasta aiheesta Majakka –tiimin toimintaan liittyen.

Lisätiedot: Ohjaaja Terhi Tikkala Puh. 03 621 3213, 040-707 2046 terhi.tikkala[at]hameenlinna.fi

 

Opinnäytetyön aiheita Pirkanmaan Lape-hanke                                                              15.9.2017

Toimintakulttuurin muutos

 • Lapsivaikutusten arviointi

        -Pilotit

 • Johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen

-Avainsanoja asiakaslähtöisyys, lapsilähtöisyys, perhelähtöisyys, oikea-aikaisuus, ennaltaehkäisy, palveluiden yhteensovittaminen: yhteistyö, yhteinen työ, integraatio, osallisuus, tietoon perustuvuus, vaikuttavuus, kustannustehokkuus, digitaalisuus

  -Ammatillisen osaamisen kartoittaminen ja seuranta

Perhekeskustoimintamalli

 • Toimintamallin rakentaminen (so, te, vaka, perusopetus, kulttuuri/vapaa-aika/liikunta, järjestöt, seurakunta, yksityiset toimijat)

         -Kokonaisuuden pilotointi

         -Avainhenkilö-/verkostokoordinaattori-/perhekeskusagenttimalli

 • Kohtaamispaikka

 • Vanhemmuuden tuki

 • Parisuhteen tuki

 • Eropalvelut

 • Maahanmuuttajapalvelut

 • Sähköiset palvelut

 • Ennaltaehkäisevä väkivaltatyö

 • Monitoimijainen arviointi (liittyy myös erityis- ja vaativan tason palveluihin)

 • Monialainen yhteistyö (dialogisuus)

 • Nepsy-palvelut

 • Asiakasnäkökulman tavoittaminen

 • Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen alle kouluikäisille lapsille perheineen

Varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena

 • Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä

 • Opiskeluhuoltopalveluiden järjestäminen lapsilähtöisenä kokonaisuutena

 • Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja niihin puuttuminen

 • Yhteisöllinen toimintakulttuuri

Erityis- ja vaativan tason palvelut             

 • Vertikaalinen integraatio

 • Horisontaalinen integraatio

 • Ot-keskus

 • Lastensuojelun moniammatillinen toimintamalli (arviointitutkimus THL:n toimesta)

Lisäksi paljon erikokoisia selvitystyön aiheita tarjolla (esim. valmiiden aineistojen käsittely).

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 10.10.2017 16.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti