Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

In Finnish

Institutional Practices and Interaction at the Margins of Welfare Services

Research projects

Margi research group

Publications

Ever since the early 1990s, the study of institutional practices and interaction has been strong in social work at the University of Tampere. Several research projects have been formed around the topic, many of which have been funded by the Academy of Finland. A number of doctoral dissertations have been completed and more are under way within this area. The research area is also characterised by European co-operation, an important starting-point for which was the international symposium ’Constructing Social Work Practices’ organised in Tampere in August 1997. The DANASWAC (Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Counselling) network was founded in 2003; the network co-ordinates European co-operation within the area.

Within the research on institutional practices and interaction, the focus lies on the everyday social work and social and health care work carried out in institutions. The research attempts to find out how social and care work work is constructed into being in the mutual encounters of its important actors, the clients and the professionals. How is the understanding on the client status constructed, or how is concern over the client's situation, or understanding on problems which require intervention and on suitable solutions constructed? What identities are constructed during the encounters for the professionals on the one hand and for the clients on the other? How does the mutual interaction function? Interaction is understood to include not only face-to-face encounters between the actors, but also textual documents, such as documents written on the clients and plans and contracts drawn up together with the clients. The study of interaction is not only interested in the here and now, on face-to-face discussions or texts; on the contrary, interaction is also interpreted in relation to the local cultures of social work and care institutions and, in a broader sense, to the societal position and task of social and care work.

The data used in interaction research often consist of what is called natural data, in other words, audio or video recordings of everyday encounters in social work and of documents produced in the institutions. Interviews with the actors and observation data are also used. The research is based on the traditions of ethnomethodology and social constructionism, in which the essential aspect is interpersonal activity which generates social order and reality and where the use of language plays an important part.

The research has especially focused on the practices of adult social work at the margins of welfare services, including, for example, work among people with mental health, housing and poverty problems or in otherwise vulnerable situations. The approach taken to margins and marginalisation sees it as a relationship between the individual and society, focusing above all on the processes which exclude the individual from the mainstream, societal positionings and cultural ways of differentiating the normal from the abnormal.

Contact persons: Kirsi Juhila and Suvi Raitakari

Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus hyvinvointipalveluiden marginaaleissa

Projektit

Julkaisut

Institutionaalisten käytäntöjen ja vuorovaikutuksen tutkimus on ollut oppiaineen tutkimuksen painopistealue Tampereen yliopistossa 1990-luvun alusta lähtien. Aiheen ympärille on muodostunut useita tutkimusprojekteja, joista monia on rahoittanut Suomen Akatemia. Tutkimusalueelta on valmistunut (ja valmistumassa) useita väitöskirjoja. Tutkimusalueelle on ominaista lisäksi eurooppalainen yhteistyö, jonka keskeinen ponnahduslauta oli Tampereella elokuussa vuonna 1997 järjestetty kansainvälinen symposiumi ’Constructing Social Work Practices’ Vuonna 2003 syntyi DANASWAC (Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Counselling) group, joka koordinoi tutkimusalueen eurooppalaista yhteistyötä.

Käytäntöjen ja vuorovaikutuksen tutkimuksessa kiinnostus on eri sosiaalityön ja laajemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon instituutioissa toteutuvassa työn arjessa. Tutkimuksessa kysytään, miten instituutioiden keskeiset toimijat, asiakkaat ja työntekijät rakentavat työn olemassa olevaksi kohdatessaan toisensa. Miten syntyy ymmärrys asiakkuudesta, huoli asiakkaan tilanteesta, käsitys puuttumista vaativista pulmista tai ongelmista ja niihin sopivista ratkaisuista? Millaisia identiteettejä kohtaamisissa rakentuu yhtäältä työntekijöille ja toisaalta asiakkaille? Miten osapuolten keskinäinen vuorovaikutus toimii? Vuorovaikutus ymmärretään paitsi toimijoiden kasvokkaisina kohtaamisina myös tekstuaalisina, esimerkiksi asiakkaista kirjoitettuina dokumentteina ja asiakkaiden kanssa yhdessä laadittuina suunnitelmina ja sopimuksina. Vuorovaikutuksen tutkimus ei ole kiinnostunut pelkästään tässä ja nyt -tilanteista, kasvokkaisista keskusteluista tai teksteistä, vaan vuorovaikutustapahtumia tulkitaan myös suhteessa  instituutioiden paikallisiin kulttuureihin ja laajemmin niiden yhteiskunnalliseen paikkaan ja tehtävään.

Tutkimuksen aineistot ovat usein ns. luonnollisia, eli nauhoitteita tai videointeja arkisista institutionaalisista kohtaamisista ja instituutioissa tuotettavia dokumentteja. Myös toimijoiden haastattelut ja havainnoiden kerätyt aineistot ovat käytössä. Tutkimus nojautuu etnometodologian ja sosiaalisen konstruktionismin perinteisiin, joissa keskiössä on ihmisten keskinäinen, sosiaalista järjestystä ja todellisuutta tuottava toiminta, jossa kielenkäytöllä on merkittävä rooli.

Institutionaalisten käytäntöjen ja vuorovaikutuksen tutkimuksessa painotus on erityisesti hyvinvointiyhteiskunnan marginaalisimmissa paikoissa ja tilanteissa tehtävässä työssä; aikuissosiaalityössä, päihde- ja mielenterveystyössä, asumissosiaalisessa työssä sekä ylipäätään turvattomissa ja haavoittuvissa tilanteissa elävien ihmisten parissa tehtävässä työssä. Marginalisaatiota lähestytään yksilön ja yhteiskunnan välisenä suhteena, jolloin tarkastellaan ennen muuta yksilöitä valtavirrasta syrjäyttäviä prosesseja, yhteiskunnallisia asemointeja sekä kulttuurisia tapoja vetää rajoja normaalin ja epänormaalin välille.

Yhteyshenkilöt: Kirsi Juhila ja Suvi Raitakari

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.1.2018 16.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti