Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus: marginalisaatio:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

In English

Auttamisjärjestelmien reunalla

Tutkimuksen johtaja: Professori Kirsi Juhila

Tutkimusryhmä: Arja Jokinen, Anna Kulmala, Suvi Raitakari, Heli Valokivi ja Anni Vanhala

Tutkimusaika ja rahoittaja: 2001-2003, Suomen Akatemia

Tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella auttamisjärjestelmien reunalla elämistä eri näkökulmista: miten sinne on päädytty, miten erilaiset auttamisjärjestelmät kytkeytyvät ihmisten elämään ja millaisia ovat reunalla elävien ihmisten tulevaisuudennäkymät ja mahdollisuudet. Auttamisjärjestelmät, jotka toimivat tutkimuksen kiinnekohtina, ovat päihdeongelmaisille, asunnottomille miehille suunnattu asuntola, asunnottomille ja väkivallan kohteiksi joutuneille naisille tarkoitettu asuntola, nuorten tukiasumisprojekti sekä ehdonalaisessa olevien ihmisten kanssa tehtävä kriminaalihuoltotyö. Kaikille neljälle auttamisjärjestelmälle on yhteistä se, että niiden asiakkaat on määritelty ulos ns. normaaleista palvelujärjestelmistä. Reunalla elämistä lähestyttiin kolmesta, toisiinsa integroituvasta näkökulmasta: 1) menneisyys – elämätarinat, 2) nykyisyys – institutionaalinen kohtaaminen, 3) tulevaisuus – asiakasurat ja selviytymisstrategiat. Tutkimuksessa käytettiin useammanlaisia laadullisia aineistoja: haastatteluja, elämäkertoja, virallisia dokumentteja ja tekstejä sekä luonnollisia keskusteluja. Hankkeen metodologinen koti oli sosiaalinen konstruktionismi, joka nostaa keskeisiksi tutkimuskohteiksi reunalla elämisen moninaiset ja joskus ristiriitaisetkin tulkinnat – niin asianosaisten itsensä kuin auttamisen ammattilaisten tekemät. Aineistojen analyysimenetelminä käytettiin soveltuvin osin ja yhdistellen diskurssianalyysiä, keskustelunanalyysiä, narratiivianalyysiä ja etnografiaa.

Projektissa oli mukana neljä väitöskirjan tekijää ja kaksi senioritutkijaa, joilla kullakin oli omat tutkimukselliset näkökulmansa jaettuun lähtökohtaan. Erillisistä tutkimuksista hahmottui yhteinen punainen lanka, joka tiivistyy kolmeen auttamisjärjestelmien reunan tutkimisen käsitteelliseen välineeseen. Nämä käsitteet ovat asiakkuusura, leimattu identiteetti ja vastapuhe. Käsitteet ovat syntyneet tutkimusprosessin kuluessa, aineistojen kanssa käydyn vuoropuhelun tuloksina. Asiakkuusura tarkoittaa tietynlaista vakiintunutta puhetta auttamisjärjestelmissä asioivien ihmisen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. ’Urapuhetta’ voi paikantaa sekä institutionaalisista käytännöistä että asiakkaiden omista luonnehdinnoista itsestään. Puhe on niin voimakasta, että voidaan väittää näissä auttamisjärjestelmissä asioivien ihmisten identiteettien rakentuvan vahvasti asiakkuuden ja siihen liitettyjen ominaisuuksien kautta. Asiakkuuden varaan rakentuvat identiteetit ovat kuitenkin ongelmallisia, koska tutkitut auttamisjärjestelmät ovat kulttuurisesti määrittyneet valtavirrasta syrjäytyneiden ihmisten paikoiksi. Tähän liittyy leimatun identiteetin käsite, jolla tarkoitetaan kulttuurisesti jaettua kategoriaa, johon kiinnitetään pääasiassa kielteisiä ominaisuuksia. Kolmas käsite, vastapuhe, nostaa esiin asiakkaiden oman äänen ja strategian. Vastapuheella tarkoitetaan sellaisia leimattua identiteettiä kommentoivia ja vastustavia tekoja, joiden tarkoituksena on esittää oman identiteetin erilaisuus suhteessa kulttuurisesti vallitsevaan kategorisoinnin tapaan.

Julkaisuja:

Jokinen, Arja & Huttunen, Laura & Kulmala, Anna (toim.) (2004) Puhua vastaan ja vaieta. Helsinki: Gaudeamus

Juhila, Kirsi (2004) Talking Back to Stigmatised Identities. Negotiation of Culturally Dominant Categorizations in Interviews with Shelted Residents. Qualitative Social Work (3)3, 259-275.

Juhila, Kirsi (2004) Constituting Client Careers at the Edge of the Helping Systems. Teoksessa Vesa Puuronen et al. (toim.) New Challenges for the Welfare State. University of Joensuu, Publications of Carelian Institute n:o 142, 295-310.

Vanhala, Anni (2005) Paikka ja asiakkuus. Etnografia naisten asuntolasta. Acta Universitatis Tamperensis 1075. Tampere: Tampere University Press.

Juhila Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

Kulmala Anna (2006) Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta. Acta Universitatis Tamperensis 1148. Tampere: Tampere University Press.

 

At the Edge of the Helping Systems

Researcher in charge: Professor Kirsi Juhila

Research group: Arja Jokinen, Anna Kulmala, Suvi Raitakari, Heli Valokivi and Anni Vanhala

Research period and funding: 2001-2003, The Academy of Finland

The research project attempted to shed light on the core of Finnish exclusion using data based qualitative methods. Because the research is to be data-based, it has not started out from a ready-made definition of the concepts of marginality or social exclusion. Instead the study has aimed to produce research results which will function as content for these concepts. The objective of the research was to examine life at the edge of helping systems: how does one end up there, how are the various helping systems attached to the lives of people who end up at the edge, and what future visions and opportunities do these people have. The answers to these questions are inevitably multidimensional, for the questions are examined through interpretations given by the people living at the edge, through the institutional interpretations by the helping systems, and through interpretations jointly produced by the parties.

The helping systems which have acted as fixed points of the research are a shelter for homeless men with substance abuse problems, a shelter for homeless women, probation service and a supported housing project for young people. The four helping systems share the factor that their clients have by definition been excluded from normal or non-stigmatised service systems. According to the original research plan life at the edge were planned to approach from three mutually integrative angles: 1) past - life histories of people living at the edge, 2) present - institutional encounters in helping systems, 3) future - client careers and coping strategies. The research has made use of several kinds of qualitative data sets: interviews, life stories, official documents and texts and naturally occurring institutional conversations. The methodological home of the study has been social constructionism. The analysis of the data has applied methods of discourse analysis, conversation analysis, narrative analysis and ethnography.

The results of the research project can be situated at various levels. They cover theoretical, methodological and empirical contributions related to last-resort helping (social) work and to the social construction of clienthood and identities. All this variety is not possible to describe here, but can be read only from individual research reports and articles (especially from the forthcoming doctoral theses). However, despite of the multiplicity of the findings of the six researchers, there is a clearly shared main thread in the project. This main thread revolves around three concepts which have proved to be useful tools in studying both institutionally produced and personally experienced life at the edge of the helping systems. These concepts are client career, stigmatised identity and ‘talking back’. The concepts have been invented and elaborated during the research process which means that they are created in a dialogue with the research data and their analysis.

In the research plan we wrote that the objective of the research is to approach life at the edge from three mutually integrative angles; past, present and future. What we have found is firstly that the talk about the past, present and the future of the clients is organised according to the principles of client career. The concept of career is useful because it allows one to move back and forth between the personal and the institutional; between the individual life courses of the clients, on the one hand, and the politics of the helping systems, on the other. Our results show that the identities of the clients are heavily constructed on the basis of being a client in a certain institution. From this it follows that their past lives are interpreted as a pre-phase for the present clienthood and, correspondingly, their future (if any future outside the institution can be imagined) is defined as an ex-life.

Selected publications:

Jokinen, Arja & Huttunen, Laura & Kulmala, Anna (toim.) (2004) Puhua vastaan ja vaieta. Helsinki: Gaudeamus

Juhila, Kirsi (2004) Talking Back to Stigmatised Identities. Negotiation of Culturally Dominant Categorizations in Interviews with Shelted Residents. Qualitative Social Work (3)3, 259-275.

Juhila, Kirsi (2004) Constituting Client Careers at the Edge of the Helping Systems. Teoksessa Vesa Puuronen et al. (toim.) New Challenges for the Welfare State. University of Joensuu, Publications of Carelian Institute n:o 142, 295-310.

Vanhala, Anni (2005) Paikka ja asiakkuus. Etnografia naisten asuntolasta. Acta Universitatis Tamperensis 1075. Tampere: Tampere University Press.

Juhila Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

Kulmala Anna (2006) Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta. Acta Universitatis Tamperensis 1148. Tampere: Tampere University Press.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 7.9.2011 20.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti