Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus: tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

In English

Asiakaslähtöisyys nuorten aikuisten avohoidollisessa mielenterveyskuntoutuksessa, Tekes (2010-2012)

Tutkimuksen johtaja: Professori Kirsi Juhila

Tutkimusryhmä: Kirsi Günther, Anna Kulmala, Suvi Raitakari, Sirpa Saario

Tutkimusaika ja rahoittaja: 2010-2012, Tekes (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus), Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma

Julkaisut

Tutkimuksen kohteena on uusi mielenterveyskuntoutuksen tapa. Kyseessä on kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyönä syntynyt kolmen kuukauden kuntoutuskurssi 18–30-vuotiaille skitsofreniaa sairastaville. Kursseilla paneudutaan skitsofrenia-asiakkaiden avohoidolliseen kuntoutukseen ja heidän tilanteensa ja toimintakykynsä tutkimukselliseen arviointiin. Kursseilla kehitetään suunnitelmallista eri sektoreiden yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia kuntoutukseen ja pyritään vähentämään psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta. Tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyy kursseilla kehitettävään toimintamalliin. Tutkimuskysymyksemme on:

Mitä asiakaslähtöisyys on toimintamallissa, kuinka se toteutuu ja mitä hyötyä asiakkaalle on yli sektorirajojen tehtävästä yhteistyöstä?

Mallia tutkitaan asiakkaiden eli skitsofreniaa sairastavien näkökulmasta. Tutkimuksella on neljä tavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena on arvioida asiakkaan asemaa. Miten skitsofreniaa sairastava tulee nähdyksi ja kuulluksi oman kuntoutuksensa asiantuntijana? Tutkimuksen toisena tavoitteena on osoittaa, millaisia uudenlaisia toimintatapoja tarvitaan, jotta skitsofreniaa sairastavat saisivat vahvemman asiantuntijan roolin omassa kuntoutumisessaan. Kolmas tavoite on tuottaa ehdotuksia asiakaslähtöisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Neljänneksi tutkimuksessa mallinnetaan syntyneitä asiakaslähtöisiä yhteistyökäytäntöjä ja levitetään niitä ensivaiheessa paikallisessa ammattilaisten ja palveluorganisaatioiden muodostamassa verkostossa ja toisessa vaiheessa valtakunnallisesti.

Muuttuvaan palvelujärjestelmään liitetään usein seuraavankaltaisia trendejä: a) liikutaan laitospainotteisuudesta avohuoltoon, b) vahvasta julkisesta sektorista siirrytään sosiaali- ja terveysalan toimijoiden verkostoon ja kumppanuuteen eli monitoimijamalliin, c) korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan omaa asiantuntijuutta, d) pyritään jäykistä rakenteista joustaviin asiakaspolkuihin. Kuntoutuskurssi edustaa tapausesimerkkiä muuttuvasta palvelujärjestelmästä, sillä kyse on julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä toteutettavasta avohoidollisesta mielenterveyskuntoutuksesta, jonka tavoitteena on luoda asiakkaille suunnitelmallisia ja joustavia asiakaspolkuja. Tutkimalla kuntoutuskurssia saadaan tietoa siitä, mitä on asiakaslähtöisyys ja kuinka se toteutuu muuttuvassa palvelujärjestelmässä.

 

Client-centeredness in Community-based Mental Health Rehabilitation of Young Adults, Tekes (2010-2012)

Project leader: Professor Kirsi Juhila

Research team: Kirsi Günther, Anna Kulmala, Suvi Raitakari, Sirpa Saario

Timescale and funding of the study: 2010-2012, Tekes (the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation), Innovations in social and healthcare service system programme.

Publications

This research will examine a new form of mental health rehabilitation. It involves several  3-month rehabilitation courses for 18-30 aged adults who are diagnosed with schizophrenia. The courses focus on how the clients are rehabilitated in the community and will systematically evaluate their social situation and capabilities. The aim is to develop a co-operation approach which carefully facilitates the cooperation of various stakeholders, to promote  the clients’ rehabilitation. Another aim is to reduce the need for institutional psychiatric care. The study focuses on the cooperative model developed within the courses. The following research question is posed:

How is client-centeredness understood in the cooperative model , how is it realised and how can  clients benefit from the co-operation which cuts across the current boundaries between various sectors?

The model is studied from the point of view of the clients diagnosed with schizophrenia. The study has four aims: First, to evaluate clients’ position and status. How is the client seen and listened to as an expert of his/her own condition? The second aim is to demonstrate what new forms of rehabilitation and collaboration are needed in order to facilitate the clients developing an expert role in their own rehabilitation process. The third aim is to provide suggestions on how to develop client-centered rehabilitation in a changing environment. Fourth, the study aims to model the process of client-centered collaboration practice produced in the courses. These will be disseminated first within the local network of professionals and organisations, followed by a national dissemination.

The following trends are associated with changes in the current arrangements of services: a) the transition from inpatient (institutional) care to community care, b) the transition from mainly public sector provision to a network and partnership of social and health care providers (a multi agency model), c) an emphasis on client-centeredness and the client’s own expertise, d) the transition from rigid organisational structures to flexible and seamless client pathways. The rehabilitation courses aim to create planned and flexible pathways by combining both public and third sector resources. Thus they can be seen to represent a case study of more general changes in the current arrangements. By studying the courses it is possible to contribute to the understanding of client-centeredness and its potential in a changing service system.

 

Julkaisut/Publications:

Günther, Kirsi & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi & Saario, Sirpa & Kulmala, Anna & Kaartamo, Riina  (2013) Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla: etnometodologinen tapaustutkimus [Client centeredness in the rehabiliation course targeted to young adults suffering from serious mental health problems: ethnomethodological case study]. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus. http://www.muotiala.fi/yhdistys/julkaisut/

Kaartamo Riina (2012) Tieto ja asiantuntijuuden paikat moniammatillisessa mielenterveyskuntoutuksessa. Sosiaalipsykologian pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=23114

Raitakari, Suvi & Günther, Kirsi & Saario, Sirpa  (2011) Markkina- vai kumppanuussuhteessa mielenterveystyön tulevaisuus? Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n 20-vuotis juhlajulkaisu. Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n julkaisusarja Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, 50–65.

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2012) Asunto ensin -mallin ja portaikkomallin jännistteet mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisratkaisuissa. Suuntaaja 2, 18-22.

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi & Günther, Kirsi & Kulmala, Anna & Saario, Sirpa (2012) Asiakaslähtöisyydet asiakas-ammattilainen vuorovaikutuksessa: kuluttajuus, kumppanuus ja huolenpito mielenterveyskuntoutuksessa [The Forms of Client Centredness in Client-professional Interaction: Consumerism, Partnership and Care]. In Anneli Anttonen et al. (eds) Julkisen ja yksityisen rajalla - julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 47-80.

Raitakari, Suvi & Kulmala, Anna & Günther, Kirsi. & Juhila, Kirsi & Saario, Sirpa  (2011) Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet arjessa [Serious mental illness and inequalities in everyday life] Janus 19 (4), 221-237.

Raitakari, Suvi & Salo, Salla (2012) Hyvä elämä kivun kanssa – ympäristökysymys. Kipuviesti 2.

Raitakari, Suvi. & Valokivi, Heli (toim.) (2012) Tutkiva Sosiaalityö 2012. Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa. Helsinki: Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Saario, Sirpa (2012) Arviointitekniikat ja mielenterveystyö – tutkimus ammattilaisten luovinnasta työn arvioinnissa ja seurannassa. Teoksessa I. Helen (toim.) Reformin pirstaleet. Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Tampere: Vastapaino, 182–230.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.2.2013 10.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti