Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus: tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

In English

Sosiaalityön ja tutkimuksen käytännöt vuorovaikutuksena

Tutkimuksen tekijä: YTT Kirsi Juhila

Tutkimusaika ja rahoittaja: 1997-1999, Suomen Akatemia (tutkijatohtorimääräraha)

Hankkeen yleinen lähtökohta oli auttamisen instituutioiden konstruktionistinen tutkimus. Tutkimus rajautui auttamistyön kentällä kriminaalihuoltotyöhön ja ns. kunnan perussosiaalityöhön. Tutkimuksen lähtökohdaksi ei otettu mitään tutkijoiden ja sosiaalityöntekijöiden ennakolta yhteisesti jakamaa käsitystä sosiaalityön päämääristä tai toimintatavoista. Liikeelle lähdettiin sosiaalityön arkisista vuorovaikutustilanteista, joissa sosiaalisista ongelmista ja asiakkuuksista neuvotellaan. Näiden arkisten käytäntöjen analyysin tulokset tuotiin tämän jälkeen toiseen vuorovaikutustilanteeseen, tutkijoiden ja käytännön työntekijöiden välisten keskustelujen aineksiksi. Tutkimuksessa kerättiin ja käytettiin siis kahdenlaisia aineistoja: nauhoituksia sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden keskinäisistä kohtaamisista sekä sosiaalityöntekijöiden ja tutkijoiden välisiä keskusteluista. Lisäksi tutkimus toimi kahdella analyyttisellä tasolla: diskurssianalyyttisellä, jossa tarkasteltiin paikallisia sosiaalisista ongelmista käytäviä neuvotteluja sekä etnografisella, jossa kehystettiin näitä tilanteita organisatorisella kontekstilla.

Diskurssianalyysin ja etnografisen otteen yhdistäminen aineistojen analyysissä tuotti kahdenlaisia tuloksia. Ensinnäkin se teki näkyväksi ilmiötä, jota voidaan kutsua sosiaalityön paikalliskulttuuriksi. Paikalliskulttuurilla tarkoitetaan työntekijöiden yhteisesti jakamia ja tuottamia tulkintoja siitä, mistä heidän työssään on kysymys, millaisten ongelmien ja asiakkaiden kanssa he työskentelevät. Kulttuurit oli mahdollista paikantaa molemmista aineistoista. Toiseksi pohdittiin metodologiselta kannalta kahden tutkimusotteen yhdistämisen kysymyksiä. Näiltä osin tulokset liiittyivät erityisesti tutkijan erilaisten positioiden erittelyyn; mitä tutkimuksen ja sosiaalityön käytäntöjen keskinäinen vuorovaikutus tarkoittaa tutkimusmenetelmällisenä kysymyksenä.

Tutkimuksen soveltamisen kysymykset olivat ajankohtaisia koko tutkimusprosessin ajan. Käytännön toimijat eivät ainoastaan tuottaneet tutkittavaa aineistoa, vaan olivat myös omien asiakastilanteidensa analysoijia (tutkijoiden ja työntekijöiden väliset keskustelut). Sosiaalityöntekijät ottivat näin ollen samalla kantaa siihen, mitä antia sosiaalityön arjen yksityiskohtaisella analyysillä voi olla. Pääsääntöisesti sillä nähtiin olevan antia; työn erittely nostaa esiin omaan toimintaan ja valintoihin liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä, jotka parhaimmillaan kääntyvät työn kehittämishankkeiksi.

Julkaisuja:

Juhila, Kirsi & Pöso, Tarja (1999) Negotiating Constructions: Rebridging Social Work Research and Practice in the Context of Probation Work. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Tarja Pösö (toim) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, 274-303.

Juhila, Kirsi (2000) Organisaation sanelemaa toimintaa vai syvällistä vuorovaikutusta? Institutionaalinen tehtävä ja ammatilliset tavoitteet päihdekeskusteluissa. Teoksessa Arja Jokinen & Eero Suoninen (toim.) Auttamistyö keskusteluna – tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 191-219.

Juhila, Kirsi & Pösö, Tarja (2000) Sosiaalityön toimintakulttuurit – etnografista ymmärrystä ja diskurssianalyyttistä tarkastelua yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksistä. Teoksessa Synnöve Karvinen, Tarja Pösö & Mirja Satka (toim.) Sosiaalityön tutkimus – metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SoPhi, 171-206.

 

The practices of Social Work and Research as Interaction

Researcher in charge: PhD Kirsi Juhila

Research period and funding: 1997-1999, The Academy of Finland (post doctoral research post)

In my research plan I wrote: “The general idea of the project is to study the institutions of helping by using a constructionist framework.The study focuses on three organizations within the field of helping work; these are a regional office of the Probation and Aftercare Association and a local social service office, and a third as yet undefined organization. The research is not founded on a common preconception, shared by researchers and social workers, about social work’s aims and good practices. Instead, the mundane interactional situations of social work, in which social problems and clienthood are negotiated, are taken as the point of departure. The results of the analysis of these mundane practices are then brought to another interactional situation, namely, as the theme of discussions between researchers and social workers. Two kinds of data are thus collected and utilized by the study: encounters between social workers and clients, and discussions between researhers and social workers. In addition, the study will operate on two analytical levels: on discourse analytical, which examines the negotiations about social problems and the criteria of clienthood, and ethnographical, which frames these negotiations with an organizational context”.

The research progressed mainly in a way I planned. For the third organization I chose another regional office of Probation and Aftercare Association, which made it possible to compare the mundane practices of two offices with same externally given duties and tasks.The combination of the two data sets and the methods of discourse analysis and ethonography produced two types of results. Firstly, I made visible a phenomenon, which I call as the local culture of social work. By this concept I refer to shared views and interpretations among social workers about the nature of social work and the kinds of social problems and clients they are working with. I identified the elements of local cultures from both data sets. Secondly, I examined the combination of the two research methods from a methodological point of view. This examination produced results related to the various positions available for a researcher: what indeed are methodological implications if the practices of both research and social work are approached as social interaction. In addition I conducted a study with one method (discourse analysis) and with one type of data (social worker – client –conversations). The results of this study show how advice are given and received in the context of child protection work.

The applicability of the research was an active issue throughout the research process. This is due to a fact that the social workers had a participatory role in the research as analysts of their own work (cf. conversations between reserachers and social workers). The research showed that the constructionist analysis of mundane social work practices can not produce straight guidelines for how to improve the practices but it can serve as a basis for some reflexive efforts to develop these practices.


Selected publications:

Juhila Kirsi (2000) Organisaation sanelemaa toimintaa vai syvällistä vuorovaikutusta? Institutionaalinen tehtävä ja ammatilliset tavoitteet päihdekeskusteluissa [Institutional Task and Professional Aims in Conversations about Alcohol Abuse]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna – tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 191-219.

Juhila Kirsi & Pöso Tarja (1999) Negotiating Constructions: Rebridging Social Work Research and Practice in the Context of Probation Work. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, 274-303

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 7.9.2011 20.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti