Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus: tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

In English

Pohjimmaiset asuntomarkkinat

Projektin johtaja: Professori Jorma Sipilä

Tutkimusryhmä: Arja Jokinen ja Kirsi Juhila

Tutkimusaika ja rahoittaja:
1987-1991, Asuntohallitus

Projektin lähtökohtana oli tutkittavan ilmiön, asunnottomuuden ja puutteellisen asumisen, uudelleen käsitteellistäminen. Tutkimuksessa otettiin etäisyyttä hallinnollisiin puutteellisen asumisen määrittelyihin ja tuotiin uusi näkökulma tutkittavaan ilmiöön. Uudelleen määrittelyn lähtökohtana oli yleisten omistus- ja vuokra-asuntomarkkinoiden ulkopuolelle ajautumisen ilmiö. Tämä ulkopuolisen alue käsitteellistettiin pohjimmaisiksi asuntomarkkinoiksi. Pohjimmaisten asuntomarkkinoiden asumismuodot kytkevät toisiinsa niille yhteiset ja tunnusomaiset ominaisuudet: leimaavuus, viranomaiskontrolli ja kehämäisyys, johon kietoutuu neljäs ominaisuus, pysyvyys.

Tutkimusongelmana oli kysymys siitä, miksi ja miten pohjimmaiset asuntomarkkinat pysyvät yllä ja miksi asukkaiden siirtyminen yleisille asuntomarkkinoille on niin vaikeaa. Ongelmaan etsittiin vastausta kysymällä, miten puutteellista asumista määritellään, käsitellään ja hoidetaan kuntatason viranomaiskäytännöissä, erityisesti asunnonjakokäytännöissä, sosiaalityönkäytännöissä ja asuntolakäytännöissä. Tutkimusaineisto koostui monista eri aineistoista, joista keskeisen muodostivat 41 viranomaisen teemahaastattelut. Varsinaisena analysoinnin kohteena olivat viranomaiskäytännöissä elävät diskurssit, joilla tarkoitetaan vakiintuneita merkityssuhteiden kokonaisuuksia. Päätehtävänä oli viranomaiskäytännöissä elävien pohjimmaisten asuntomarkkinoiden pysyvyyttä ja kehämäisyyttä ylläpitävien diskurssien etsiminen ja rakentaminen. Toisena tehtävänä oli pohjimmaisia asuntomarkkinoita ylläpitävien diskurssien legitiimisyyden horjuttaminen. Tutkimuksessa tuotiin esiin diskurssien konstruktiivinen luonne: osoitettiin, että "toisinkin voisi olla".

Pohjimmaisten asuntomarkkinoiden kehämäisyyttä ja pysyvyyttä ylläpitävistä viranomaiskäytännöissä vakiintuneista diskursseista keskeiset ovat kietoutuneet asukkaiden asumiseen liittyvien taitojen, tapojen ja toiveiden pohdintaan ja käsittelyyn. Näiden asumiskyvyttömyysdiskursseiksi kutsuttujen puhe- ja toimintatapojen ydin on siinä, että ihmisten puutteellisen asumiskyvyn määritellään olevan syy pohjimmaisten asuntomarkkinoiden olemassaololle ja sieltä pois nousemisen vaikeudelle.

Viranomaiskäytännöissä elää kaksi erilaista, osittain jännitteisessä suhteessa toisiinsa olevaa mutta rinnakkain ilmenevää asumiskyvyttömyyttä artikuloivaa diskurssia. Ensimmäisessä diskurssissa sekä pohjimmaiset asuntomarkkinat että asumiskyvyttömyys määrittyvät staattisina ilmiöinä, joiden olemassaoloa ei katsota olevan tarpeen kyseenalaistaa. Toisessa, muutosorientoituneessa asumiskyvyttömyysdiskurssissa asumiskyvyttömyyden ei tulkita olevan pysyväisluontoista, vaan siihen katsotaan voitavan vaikuttaa erilaisilla kuntouttavilla ammatillisilla toimenpiteillä.


Julkaisut:

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (1991) Pohjimmaiset asuntomarkkinat - diskurssianalyysi kuntatason viranomaiskäytännöistä. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 182 s.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (1991) Diskursseja rakentamassa - näkökulma sosiaalisten käytäntöjen tutkimiseen. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, sarja A, nro 2, 83 s.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (1991) Diskurssianalyysi - villiä leikkiä merkityksillä vai var-teenotettava tutkimustapa. Teoksessa Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa, Tampereen yli-opisto, sosiaalipolitiikan laitos, sarja A, nro 1, s. 37-49.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (1990) Sosiaalityön toimintastrategiat pohjimmaisilla asun-tomarkkinoilla. Teoksessa Suomalainen sosiaalityö, Sosiaalipolitiikka l990:2. Jyväskylä: Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosikirja, 201-214.

Juhila, Kirsi (1992) Bottom-of-the-Barrel Housing Markets - Discourse Analysis of the Practices of the Municipal Housing and Social Authorities. Teoksessa Margaretha Jär-vinen & Christoffer Tigerstedt (red.) Hemlöshet i Norden. NAD-publikation 22/l992, 183-193.

 

Bottom-of-the-Barrel Housing Markets

Researcher in charge: Professor Jorma Sipilä

Research group: Arja Jokinen ja Kirsi Juhila

Research period and funding: 1987-1991, Asuntohallitus

Publications:

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Pohjimmaiset asuntomarkkinat - diskurssianalyysi kuntatason viranomaiskäytännöistä. [The Very Bottom Housing Markets – Discourse Analysis of the Municipal Political and Official Practices] Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 182 p.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Diskursseja rakentamassa - näkökulma sosiaalisten käytäntöjen tutkimiseen. [Constructing Discources – A Way to Analyse Social Practices] Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, sarja A, nro 2, 83 p.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Diskurssianalyysi - villiä leikkiä merkityksillä vai varteenotettava tutkimustapa. [Discourse Analysis – Playing with Meanings or a Serious Way to do Research?] In Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa, Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, sarja A, nro 1, pp. 37-49.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1990) Sosiaalityön toimintastrategiat pohjimmaisilla asun-tomarkkinoilla. [The Strategies of Social Work in Bottom-of-the-Barrel Housing Markets] In Suomalainen sosiaalityö, Sosiaalipolitiikka l990:2. Jyväskylä: Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosikirja, pp. 201-214.

Juhila Kirsi (1992) Bottom-of-the-Barrel Housing Markets - Discourse Analysis of the Practices of the Municipal Housing and Social Authorities. In Margaretha Jär-vinen & Christoffer Tigerstedt (eds..) Hemlöshet i Norden. NAD-publikation 22/l992, pp. 183-193

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.9.2011 11.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti