Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus: tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

In English

Tuen ja kontrollin dilemma sosiaalityön käytännöissä

Tutkimuksen johtaja: Professori Kirsi Juhila

Tutkimusryhmä: Arja Jokinen, Suvi Krok, Suvi Raitakari, Irene Roivainen ja Outi Välimaa

Tutkimusaika ja rahoittaja: 2005-2007, Suomen Akatemia

Projektissa tutkitaan sellaisten ihmisryhmien, jotka usein määritellään suomalaisen yhteiskunnan marginaaleihin, parissa tehtävän sosiaalityön käytäntöjä. Näitä ihmisryhmiä ovat lähiön yksinhuoltajaäidit, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, mielenterveys- ja alkoholiongelmaiset, asunnottomat ja pitkäaikaistyöttömät. Sosiaalityön käytäntöjä lähestytään sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmista, sillä sosiaalityö ymmärretään näiden kahden osapuolen yhteistoiminnaksi. Tutkimuksen keskiössä on sosiaalityön kontrolloivien ja tukevien ulottuvuuksien erittely. Näiden kahden ulottuvuuden välinen suhde on sosiaalityön klassinen dilemma. Dilemmaa tutkitaan viidessä sosiaalityön kontekstissa, joita ovat: lähiö, nuorten tukiasumisprojekti, ns. kaksoisdiagnoosiasiakkaiden (mielenterveys- ja alkoholiongelma) tukiasumisprojekti, pitkäaikaistyöttömien aktivointiprojekti ja asunnottomien naisten tukipiste. Näitä kaikkia lähestytään yhteisten tutkimuskysymysten kautta, mutta lisäksi niitä tarkastellaan kuhunkin kontekstiin liittyvien erityiskysymysten valossa. Yhteiset tutkimuskysymykset ovat seuraavanlaiset: 1. Miten sosiaalityön kontrolli- ja tukikäytännöt realisoituvat eri konteksteissa ja miten ne rakentuvat suhteessa toisiinsa? 2. Millaisia asiakkaiden verkostoja tuetaan, millaisia kontrolloidaan, ja miten samanaikaisesti tuotetaan yhteiskunnallisen normaaliuden ja poikkeavuuden kriteereitä? 3. Millaisia identiteettejä kontrollin ja tuen käytännöt tuottavat yksittäisille asiakkaille ja asiakasryhmille? 4. Miten kontrollin ja tuen dimensiot heijastavat eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden tulevaisuuteen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua? Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineistolähtöinen. Aineistoina käytetään sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden haastatteluja, havaintopäiväkirjoja, asiakkaiden ja työntekijöiden välisiä sekä työntekijöiden keskinäisiä institutionaalisia keskusteluja, työntekijöiden päivittäisestä työstään kirjoittamia päiväkirjoja sekä institutionaalisia dokumentteja. Tutkimuksen metodologisena viitekehyksenä on etnometodologia ja tutkimusmenetelminä diskurssianalyysi ja jäsenkategoria-analyysi.

Tuloksia

Hanke on tuottanut uutta tietoa siitä, miten kontrolli ja tuki ilmenevät sosiaalityön arkisissa käytännöissä. Lähiössä asuvat, vähävaraiset yksinhuoltajaäidit määrittelevät itsensä köyhyydessä selviytyjiksi ja siinä tukea tarvitseviksi, mutta sosiaalitoimistossa heihin suhtaudutaan usein kontrolloivasti. Ruohonjuuritasolta liikkeelle lähtevä yhdyskuntatyö mhdollistaisi toisenlaisen vähävaraisten lähiöasukkaiden kohtaamisen ja verkostojen tuen, mutta tämänkaltainen työ on Suomessa ajettu pitkälti alas. Tukiasunnoissa asuvia nuoria kohdatessa tuki ja kontrolli sulautuvat yhteen aikuiseen kansalaisuuteen kasvattamisen nimissä. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten tukiasumisprojektissa, samoin kuin asunnottomien naisten tukipisteessä painottuvat tuen ja kontrollin hoivaavat ja holhoavat ulottuvuudet. Sosiaalityölle annettu "normaalistamistehtävä" tuottaa näissä konteksteissa työhön myös asiakkaiden aktivointiin liittyviä tuen ja kontrollin elementtejä. Selvimmin "aktivointivaade" ja siihen vastaamisen haasteet ovat läsnä pitkäaikaistyöttömien kohtaamisessa. Pitkäaikaistyöttömät puolestaan kategorisoivat itsensä usein "oikeutetusti" työttömiksi esimerkiksi sairautensa ja jo pitkän työuransa takia, jolloin heihin kohdistuvat työllistämistoimenpiteet määrittyvät enemmän kontrolliksi kuin tueksi. Eri kontekstien käytäntöihin ankkuroituva johtopäätös on, että kontrolli ja tuki ovat läsnä kaikissa sosiaalityön käytännöissä, mutta niiden suhteet vaihtelevat jännittyneisyydestä yhteenkietoutuneisuuteen käytännöistä ja tulkitsijoista riippuen. Toinen hankkeen johtopäätös on, että kontrollin ja tuen keskinäinen painottuminen sosiaalityön käytännöissä on kytköksissa laajempiin poliittisiin ja kulttuurisiin linjauksiin, ennen muuta siihen miten yleensä kansalaisten ja erityisesti tiettyjen kansalaisryhmien velvollisuuksia ja oikeuksia painotetaan suhteessa toisiinsa. Kolmas johtopäätös on, että eri sosiaalityön kontekstien asiakkaiden asema kontrollin ja tuen suhteen vaihtelee tuottaen heille erilaisia positioita. Suurimmat velvollisuusodotukset ja tätä myötä myös "sanktioiva" kontrolli kohdistuvat pitkäaikaistyöttömiin, mutta myös muihin sellaisiin asiakasryhmiin, jotka määrittyvät poliittisesti ja kulttuurisesti vastuullisten aikuisten kategoriaan. Toisaalta taas vastuuttomiksi esimerkiksi iän tai sairauden (mielenterveysongelma, alkoholismi) perusteella määrittyviin kohdistuu helpommin "holhoavaa" ja siten lähellä kontrollia olevaa tukea. Erilaiset työntekijöiden ja asiakkaiden kontrolli- ja tukisuhteet rakentavat asiakkaille identiteettejä, joita he kommentoivat usein niistä irtisanoutuen tai niitä vastaan puhuen. Kaikista tutkituista sosiaalityön käytännöistä on kuitenkin paikannettavissa myös sellaista lähes kontrollivapaata tukea, jossa asiakkaiden itsemäärämisoikeus toteutuu huolimatta suuresta avun tarpeesta.

Julkaisuja

Suoninen, Eero & Jokinen, Arja (2005) Persuasion in Social Work Interviewing. Qualitative Social Work 4(4) 2005

Juhila, Kirsi (2008) Forms of Advocacy in the Social Welfare Work with Homeless Women. European Journal of Social Work, 11(3), 82-109.

Juhila, Kirsi (2009) From Care to Fellowship and Back. Interpretative Repertoires Used by the Social Welfare Workers when Describing their Relationship with Homeless Women. British Journal of Social Work, 39(1), 128-145.

Juhila, Kirsi & Hall Christopher & Raitakari Suvi (2010) Accounting for Clients' Troublesome Behaviour in a Supporting Housing Unit. Journal of Social Work 10(1), 59-79.

Raitakari, Suvi & Günther, Kirsi (2008) Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare. Nordisk Socialt Arbeid, 28(3/4), 182-193.

Roivainen, Irene (2009) Does Community Work in Finland Benefit Citizens or Clients? In Gunn Strand Hutchinson (ed.) Community Work in Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget, 98-118.

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2010) Ethics in Professional Interaction: Justifying the Limits of Helping in a Supported Housing Unit. Ethics and Social Welfare 4(1), 57-71.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (eds.) (2008) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino

Juhila, Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

Krok Suvi (2009) Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä - yksinhuoltajia marginaalissa. Acta Universitatis Tamperensis 1437. Tampere: Tampere University Press.

Raitakari, Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus lastensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. Acta Universitatis Tamperensis 1183. Tampere: Tampere University Press.

Roivainen Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (eds.) (2008) Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? Jyväskylä: PS-kustannus.

Raitakari Suvi & Haahtela, Riikka & Juhila, Kirsi (2007) Alma-yhteisön merkittävyys työntekijöiden itsearvioinnin valossa. Alma-projektin loppuraportti. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry.

Korpinen, Johanna & Eskonen, Inkeri & Raitakari, Suvi (2006) Vallan määrittämät lapsi- ja asiantuntijapuhujat: faktaa, selontekoja ja kokemuksia. In Hannele Forsberg & Maritta Törrönen & Aino Ritala-Koskinen (eds.) Lapset & sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja, 21-44.

Krok, Suvi (2008) Kerrostalonaapurusto yhteisöllisyyden kokemuksena. In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 193-208.

Raitakari, Suvi (2008) Asukkaasta kiinnipitäminen ja irtipäästäminen. Neuvotteluja yhteisön tavoittelemasta jäsenestä. In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 225-244.

Roivainen, Irene (2008) Onko yhdyskuntatyö katoamassa suomalaisesta sosiaalityöstä. In Irene Roivainen, Marianne Nylund, Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asiakkaan asialla?, 25-42.

Välimaa, Outi (2008) Oikeutetusti työtön? In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 245-260.

Haahtela, Riikka (2008) Asunnottomien naisten osallisuus ja identiteetit kuntoutumiseen tähtäävässä palveluketjussa. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 224-252.

Jokinen, Arja (2008) Sosiaalityö tukena ja kontrollina aikuisten kohtaamisessa. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 110-144.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (2008) Jännitteitä ja suuntaviittoja aikuisten sosiaalityössä. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 282-289.

Juhila, Kirsi (2008) Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön areenat. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 14-74.

Juhila, Kirsi (2008) Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön yhteiskunnallinen paikka. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 75-81.

Juhila, Kirsi (2008) Aikuisuus sosiaalityössä. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 82-109.

Krok, Suvi (2008) Vähävarainen yksinhuoltajaäiti etuusjärjestelmässä. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 145-174.

Raitakari, Suvi & Saario, Sirpa (2008) Vaikuttavuuden osoittamisen vaatimukset mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 196-223.

Roivainen, Irene (2008) Yhteisölähtöisen otteen paikka aikuissosiaalityössä. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 253-281.

Välimaa Outi (2008) Kunnallisen aikuissosiaalityön rajat ja ammattietiikka pitkäaikaistyöttömien kohtaamisissa. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 175-195.

Krok, Suvi (2009) Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä - yksinhuoltajia marginaalissa. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1437.

Välimaa, Outi (2011) Kategoriat ongelman selontekoina: pitkäaikaistyöttömyydestä neuvotteleminen ja sen rakentuminen haastattelupuheessa. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1589.

 

The Dilemma between Control and Support in Social Work Practices


Researcher in charge: Professor Kirsi Juhila

Research group: Arja Jokinen, Suvi Krok, Suvi Raitakari, Irene Roivainen, Outi Välimaa

Research period and funding: 1.1.2005-31.12.2007, Academy of Finland


The research project examines the practices of social work with groups which are often defined as living at the margins of Finnish society: suburban single mothers, the young at risk of exclusion, people suffering from mental and substance abuse problems, homeless people and the long-term unemployed. Social work practices are approached from the standpoints of both social workers and clients, because social work is understood as a joint construction of these two parties. The focus is on the analysis of the controlling and supporting dimensions of social work. The dilemma between these dimensions forms social work’s classical fundamental conflict. The dimensions are examined in five different contexts of social work, which are: a suburban housing estate, a supportive housing project for young people, a supportive housing project for people suffering from both mental and substance abuse problems, a project for activating the long-term unemployed and a supporting place for homeless women. All the studies share common research questions, but have also special objectives related to the context in question.

The common objectives of the research are to find answers to the following questions:

1. How are social work practises based on control and support actualised in different social work contexts, and how do they co-exist in relation to each other?

2. What kinds of clients’ behaviour and networks are supported, what kinds are controlled, and what kinds of criteria for societal normality and deviancy are produced simultaneously?

3. What kinds of identities do the control and support dimensions of social work create for individual clients and for the different groups of clients?

4. How do the dimensions of control and support reflect the current societal debate related to the state and prospects of European welfare states?

The study is qualitative and data-driven. The data sets used consist of interviews with social workers and clients, observation logs, natural institutional conversations among social workers and between social workers and clients, diaries written by social workers about their daily work, and a range of written institutional documents. The methodological framework of the research is ethnomethodology and the research methods to be used are discourse analysis and membership categorization analysis.

 

Results

The focus of the project has lain on an analysis of the controlling and supporting dimensions of social work. The two dimensions have been examined in five different contexts of social work, which are: a suburban housing estate, a supportive housing project for young people, a supportive housing project for people suffering from both mental and substance abuse problems, a project for activating the long-term unemployed and a support unit for homeless women. The tension between control and support on the one hand, and their intertwined nature on the other, are manifested in many ways in these social work practices. Low-income single mothers living on an estate define themselves as successfully coping with poverty and as needing support in that, but the social work office often adopts a controlling attitude towards them. In encounters with young people living in supported accommodation, support and control merge into one in the name of bringing up for adult citizenship. In the supported accommodation project for people suffering from mental health and substance abuse problems, as well as in the support point for homeless women, the caring and paternalising dimensions of support and control are the dimensions most clearly seen. In these contexts, the "normalising" task assigned to social work also gives rise to elements of support and control connected with activating the clients. At their clearest, the "activation requirement" and the challenges of responding to it are naturally present in the work of professionals encountering long-term unemployed persons. The long-term unemployed themselves, on the other hand, often categorise themselves as being "entitled" to being unemployed, due to illness and a long working career, for example, which means that they see the labour policy measures targeted to them as control rather than support. The mutual balance between control and support in the social work practices that we have studied is linked with broader trends in social policy, above all, with the prevailing opinion of the importance of citizens' obligations in relation to their rights.

  

Publications

Suoninen, Eero & Jokinen, Arja (2005) Persuasion in Social Work Interviewing. Qualitative Social Work 4(4) 2005

Juhila, Kirsi (2008) Forms of Advocacy in the Social Welfare Work with Homeless Women. European Journal of Social Work, 11(3), 82-109.

Juhila, Kirsi (2009) From Care to Fellowship and Back. Interpretative Repertoires Used by the Social Welfare Workers when Describing their Relationship with Homeless Women. British Journal of Social Work, 39(1), 128-145.

Juhila, Kirsi & Hall Christopher & Raitakari, Suvi (2010) Accounting for Clients' Troublesome Behaviour in a Supporting Housing Unit. Journal of Social Work 10(1), 59-79.

Raitakari, Suvi & Günther, Kirsi (2008) Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare. Nordisk Socialt Arbeid, 28(3/4), 182-193.

Roivainen, Irene (2009) Does Community Work in Finland Benefit Citizens or Clients? In Gunn Strandor Clients? In Hutchinson, Gunn Strand (eds.) Community Work in Nordic Countries. Universitetsforlaget.

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2010) Ethics in Professional Interaction: Justifying the Limits of Helping in a Supported Housing Unit. Ethics and Social Welfare 4(1), 57-71.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (eds.) (2008) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino

Juhila, Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

Krok Suvi (2009) Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä - yksinhuoltajia marginaalissa [Good Mothers and Everyday Survivors - Single Mothers on the Margin]. Acta Universitatis Tamperensis 1437. Tampere: Tampere University Press.

Raitakari, Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus lastensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. Acta Universitatis Tamperensis 1183. Tampere: Tampere University Press.

Roivainen Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (eds.) (2008) Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? Jyväskylä: PS-kustannus.

Raitakari Suvi & Haahtela, Riikka & Juhila, Kirsi (2007) Alma-yhteisön merkittävyys työntekijöiden itsearvioinnin valossa. Alma-projektin loppuraportti. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry.

Korpinen, Johanna & Eskonen, Inkeri & Raitakari, Suvi (2006) Vallan määrittämät lapsi- ja asiantuntijapuhujat: faktaa, selontekoja ja kokemuksia. In Hannele Forsberg & Maritta Törrönen & Aino Ritala-Koskinen (eds.) Lapset & sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja, 21-44.

Krok, Suvi (2008) Kerrostalonaapurusto yhteisöllisyyden kokemuksena. In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 193-208.

Raitakari, Suvi (2008) Asukkaasta kiinnipitäminen ja irtipäästäminen. Neuvotteluja yhteisön tavoittelemasta jäsenestä. In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 225-244.

Roivainen, Irene (2008) Onko yhdyskuntatyö katoamassa suomalaisesta sosiaalityöstä. In Irene Roivainen, Marianne Nylund, Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asiakkaan asialla?, 25-42.

Välimaa, Outi (2008) Oikeutetusti työtön? In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 245-260.

Haahtela, Riikka (2008) Asunnottomien naisten osallisuus ja identiteetit kuntoutumiseen tähtäävässä palveluketjussa. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 224-252.

Jokinen, Arja (2008) Sosiaalityö tukena ja kontrollina aikuisten kohtaamisessa. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 110-144.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (2008) Jännitteitä ja suuntaviittoja aikuisten sosiaalityössä. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 282-289.

Juhila, Kirsi (2008) Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön areenat. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 14-74.

Juhila, Kirsi (2008) Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön yhteiskunnallinen paikka. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 75-81.

Juhila, Kirsi (2008) Aikuisuus sosiaalityössä. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 82-109.

Krok, Suvi (2008) Vähävarainen yksinhuoltajaäiti etuusjärjestelmässä. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 145-174.

Raitakari, Suvi & Saario, Sirpa (2008) Vaikuttavuuden osoittamisen vaatimukset mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 196-223.

Roivainen, Irene (2008) Yhteisölähtöisen otteen paikka aikuissosiaalityössä. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 253-281.

Välimaa Outi (2008) Kunnallisen aikuissosiaalityön rajat ja ammattietiikka pitkäaikaistyöttömien kohtaamisissa. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 175-195.

Krok, Suvi (2009) Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä - yksinhuoltajia marginaalissa. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1437.

Välimaa, Outi (2011) Kategoriat ongelman selontekoina: pitkäaikaistyöttömyydestä neuvotteleminen ja sen rakentuminen haastattelupuheessa. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1589.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.9.2011 15.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti