Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Enroos Rosi
tutkijatohtori

Puhelin: 050 318 6072

Sähköposti: Rosi.Enroos@uta.fi

Työhuone: PINNI B3043


 

Asiantuntemus / Research Interests

Sosiaalityö, lastensuojelu ja institutionaaliset käytännöt / Social Work, child welfare and child protection, institutional practices

Vankeus, perheet, instituutioiden välinen yhteistyö / Imprisonment, families and institutional co-operation

 

Tämänhetkinen tutkimus / Current Research

Suostumus ja tahdonvastaisuus lastensuojelun päätöksenteossa: sosio-legaalinen tarkastelu. 1.9.2017- Suomen Akatemia / Consent and objection in child welfare decision-making: a socio-legal analysis / Academy of Finland (Projektin johtaja/leader prof. Tarja Pösö).


Perhe-elämää vankilan varjossa 1.8.2016-30.5.2017 sivutoimisena, rahoitus 1.2.-31.12.2018 Rikosseuraamusvirasto.

Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services. A cross-country study of decision-making, The Research Council of Norway, johtaja professori Marit Skivenes, University of Bergen. Tutkijana 1.10.2015-30.6.2016

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma. 2014-2015, Suomen Akatemia / Child welfare care orders as interventions - a process view from inside. Academy of Finland. (Projektin johtaja/ Project leader prof. Tarja Pösö). 

 

Tutkimusverkostot / Research networks

Valtakunnallinen perhetutkimusverkosto /National network of family studies 2015-

Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn Tutkija- ja asiantuntijaverkoston jäsen.

Perhetutkimuksen tutkijakoulu. 2008-2011 ja Perhetutkimuksen tohtoriohjelma 2012-2014  / Graduate School for Family Studies. 2008-2014.

Pohjoismainen tutkimusverkosto "Nordic Network on Interventions to Protect and Support Children Exposed to Violence in Their Family". Co-ordinated by prof. Maria Eriksson, University of Uppsala. 2009-2011 ja 2015-

Väitöskirja

Enroos, Rosi (2015) Vankila, vanhemmuus ja lapsi - näkökulmia perhekäytäntöihin. Acta Poenologica 2. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus.

Prison, parenthood and children - different perspectives on family practices (article-based doctoral dissertation).

Vertaisarvioidut julkaisut / Peer-reviewed Publications

Enroos, Rosi (2018) Tunteet vankilan varjossa. Teoksessa Petteri Eerola & Pirskanen Henna (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 203-226. 

Enroos, Rosi & Mäntysaari, Mikko & Ranta-Tyrkkö, Satu (toim.) (2017) Mielekäs tutkimus. Näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin. [Meaningful research. Perspectives on the missions of social work research]. Tampere: Tampere University Press.

Enroos, Rosi & Mäntysaari, Mikko (2017) Sosiaalityön tutkimuksen mielekkyydestä ja missiosta. [About the meaningfulness and the missions of social work research.] Teoksessa Enroos, Rosi & Mäntysaari, Mikko & Ranta-Tyrkkö, Satu (toim.) Mielekäs tutkimus. Näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin. [Meaningful research. Perspectives on the missions of social work research]. Tampere: Tampere University Press, 7-38.

Enroos, Rosi & Heino, Tarja & Helavirta, Susanna & Laakso, Riitta & Pösö, Tarja (2017) Vuosi huostassa. Lastensuojelun aikatietoista tarkastelua. Janus 25(4), 109-123.

Pösö, Tarja & Enroos, Rosi (2017) The Representation of Children's Views in Finnish Court Decisions Regarding Care Orders. International Journal of Children's Rights 25 (3–4), 736 – 753.

Enroos, Rosi & Stein Helland, Hege & Pösö, Tarja & Skivenes, Marit & Tonheim, Milfrid (2017) The role and function of the spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway. Children and Youth Services Review 74C, 8-16. Abstract.

Enroos, Rosi (2016) Lapsen tulo julkiseen kotiin. Huostassaolon ensi vaiheet sijaishuoltopaikkojen toimijoiden näkökulmasta. [Child’s entry to the public home. First moments in care from the perspective of substitute carers.] Teoksessa Enroos, Rosi & Heino, Tarja & Pösö Tarja (toim.) Huostaanotto – Lastensuojelun vaativin tehtävä.  [Care order – The most demanding task of the Child Welfare.] Vastapaino.

Laakso, Riitta & Enroos, Rosi (2016) Vierailla ovilla – Lapsen sijaishuoltopaikkaan tulo huostaanotettujen lasten ja sijaishuoltopaikkojen toimijoiden näkökulmasta. [On the steps of unfamiliar doors. Children’s entry into substitute care – children’s and substitute carers’ perspectives.] Yhteiskuntapolitiikka 81(5), 506–515.

Enroos, Rosi (2015) From Invisibility to Protection – Children in prison with their parent in Finland. Journal of Children & Society  29 (5), 399–409.  Abstract.

Enroos, Rosi (2014) Lastensuojelua vankilassa. Instituutioiden tilat ja rajat vankilan perheosastolla. [Child protection in prison. Institutional spaces and boundaries in the prison family ward]. Yhteiskuntapolitiikka 79(2), 140-151. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116301/enroos.pdf?sequence=1

Enroos, Rosi (2012) Perhe vankeinhoidon arviointikäytäntöjen ja moraalisen järkeilyn kohteena. [Family as a target of assessment practices and moral reasoning in prison services]. Teoksessa Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (toim.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. [Contested family, moral reasoning and social work]. Tampere: Vastapaino, 45-74.

Enroos, Rosi (2011) Mothers in prison: between the public institution and private family relations. Child and Family Social Work (16) 12–21. Abstract

Pösö, Tarja & Enroos, Rosi & Vierula, Tarja (2010) Children Residing in Prison With Their Parents: An Example of Institutional Invisibility. The Prison Journal 90(4) 516-533. Abstract.

Muita tutkimusraportteja ja tekstejä / Other research reports or texts

Enroos, Rosi (2018) Vankien perhe-elämän tutkiminen monimuotoistaa käsityksiämme perheistä. Alusta! Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti.

Enroos, Rosi (2016) Vankien perhesuhteet ja vanhemmuus. Haaste 2/2016. Oikeusministeriö/Rikoksentorjuntaneuvosto.

Enroos, Rosi (2016) Vankila, vanhemmuus ja lapsi - näkökulmia perhekäytäntöihin. Lectio praecursoria. Oikeus -lehti 2/2016, 269.

Enroos, Rosi (2013) Lastensuojelun epäkohtia ja parannusehdotuksia asiakkaiden, asiantuntijoiden ja kansalaisten yhteydenottojen pohjalta. [Child protection grievances and suggestions for improvements based on clients', experts' and citizens' feedback.] Tilattu osaselvitys Sosiaali- ja terveysministeriön asettamalle lastensuojelun tilaa selvittävälle työryhmälle. 

Enroos, Rosi (2008) Vankila lapsuudessa -lapset vankilassa. Tutkimus lapsista, joiden elämää äidin vankeus värittää. [Prison in childhood—Children in prison. Study on children affected by imprisonment]. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2008.

Enroos, Rosi & Pösö, Tarja & Vierula, Tarja (2006) Lapset vankilassa [Children in Prison] - selvitys lapsista, jotka viettävät varhaislapsuuttaan vankilassa vangitun vanhemman kanssa. Tampere University Press, Childhood and Family Research Unit Net Series; 3/2006.

Enroos, Rosi (2008) Lapsi vankilassa vanhemman mukana. Lastensuojelun käsikirja, erityiskysymykset. www –julkaisu: www.sosiaaliportti.fi.

Enroos, Rosi (2007) Tutkittua: Lapset vankilassa. Kontra. Rikosseuraamusviraston, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen henkilöstölehti 1:2007, 19.

Enroos, Rosi & Pösö, Tarja & Vierula, Tarja (2006) Lapset haasteena vankeinhoidossa. Vankeinhoidon käytännöissä on epätietoisuutta lapsen edusta. HAASTE-lehti 3/2006, Oikeusministeriö/Rikoksentorjuntaneuvosto, 12-13.

Vierula, Tarja & Pösö, Tarja & Enroos, Rosi (2006) Lapsi mukaan vankilaan? Sosiaaliturva –lehti 14/6. Huoltaja-säätiö, 16-17.

Linkki Tampereen yliopiston asiantuntijatietokantaan

 
Ylläpito: rosi.enroos@staff.uta.fi
Muutettu: 8.8.2018 19.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti