Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Kuusisto Katja
yliopistonlehtori(sosiaalityö)
Puhelin: 040 190 9846
Sähköposti: Katja.N.Kuusisto@uta.fi
Työhuone: LINNA 6093


University Lecturer (social work)
Phone:+358 40 190 9846
E-mail: Katja.N.Kuusisto@uta.fi
Address: LINNA h. 6093, University of Tampere, FI-33014
Twitter: @KatjaKuusisto

Chairperson
The Finnish Society of Social Work Research
Facebook: sosiaalityön tutkimuksen seura
Twitter: @sostyontutkimus


 

Expertise / Asiantuntemus 

 • Substance abuse and its treatment
 • Recovery, especially spontaneous recovery
 • Client's self-efficacy expectations and expectations towards treatment
 • Working alliance
 • Client's and therapist's gender, impact on client-therapist relationship
 • Quantitative, qualitative and triangulative research methods
 • University pedagogy

 

 • Päihteet ja päihdehoito
 • Päihdeongelmista toipuminen
 • Asiakkaan itseen ja hoitoon kohdistuvat odotukset
 • Asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde
 • Asiakkaan ja terapeutin sukupuoli, vaikutukset asiakkaan ja työntekijän työskentelysuhteeseen
 • Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus sekä niiden yhdistäminen monimetodiseksi tutkimusotteeksi
 • Yliopistopedagogiikka

 

Current Research Information System (SoleCRIS) / Tampereen yliopiston julkaisu-, hanke ja asiantuntijarekisteri 

 

Research projects / Tutkimusprojektit

 • Effectiveness of substance abuse treatment in light of common factors (The Academy of Finland)
 • Client satisfaction in social work at the social welfare offices (2014-)
 • Change in client's well-being and rehabilitation activities in inpatient substance abuse treatment (2015-)

 • Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa (Suomen akatemia 2007-2010)
 • Aikuissosiaalityön avopalveluiden asiakastyytyväisyys (2014-)
 • Asiakkaan kokemus kuntoutustoiminnasta ja hyvinvoinnin muutoksesta laitospäihdehoidon aikana ja seurannassa (2015-)
 • Päihdeasiakkaan asema ja oikeudet – Mitä sosiaalihuoltolain uudet välineet tarkoittavat päihdehuollossa? (2017-)

 

Active in research / Nyt vireillä tutkimuksessa

 • Treatment satisfaction in clients'
 • Research on factors predicting treatment effectiveness
 • Changes in life satisfaction in recovery
 • Recovery narratives
 • Client satisfaction in social work at the social welfare offices
 • University pedagogy: teaching research methods in university context - blended and web-based learning
 • University pedagogy: academic supervision and guidance in web-courses
 • University pedagogy: formative assessment in web-based learning in higher education

 

 • Asiakkaan hoitotyytyväisyys
 • Päihdehoidon tuloksellisuuden selittäjiin liittyvä tutkimus
 • Elämäntyytyväisyyden muutos eri reittejä toipuessa
 • Narratiivinen tutkimus alkoholismista toipuneista
 • Aikuissosiaalityön avopalveluiden asiakastyytyväisyys
 • Yliopistopedagogiikka: tutkimusmenetelmien verkko-opetus
 • Yliopistopedagogiikka: ohjaus verkossa
 • Yliopistopedagogiikka: verkko-opetuksen formatiivinen arviointi yliopistokontekstissa

 

Publications / Julkaisut

2016

Kuusisto, Katja, Günther, Kirsi & Liukkonen, Virpi (2016) Formatiivinen arviointi korkeakoulujen verkko-opetuksessa - systemaattinen katsaus. Kasvatus 47(5), 447–463.

Günther, Kirsi & Kuusisto,Katja (2016) Koulutustehtävä niukkenevan yliopistotalouden puristuksissa. Kasvatus 47(5), 483–485.

Kuusisto, Katja & Ekqvist, Eeva (2016) Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemus asiakkuuden vaikutuksesta elämäntilanteen muutokseen. Yhteiskuntapolitiikka 81(6), 655–669.

Kuusisto, Katja (2016) Of whom do we ask and what do we get? Nordic Studies on Alcohol and Drugs 33(2), 143–145. [pdf]

2015

Saarnio, Pekka, Kuusisto, Katja & Artkoski, Tytti (2015) Päihdeasiakkaan profiili: kuvaileva tutkimus avopäihdehoidon asiakkaista. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 52(3), 237-242. [abstrakti]

Kuusisto, Katja & Günther, Kirsi (2015) Tutkimusmenetelmäopetus muutuvissa oppimisympäristöissä. Yliopistopedagogiikka 22(2), 25-27. [pdf]

2014

Kuusisto, Katja & Mäkinen, Niklas (2014) Yliopistojen tulisi vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja. Helsingin sanomat 22.09.2014, A5.

2013

Kuusisto, Katja & Artkoski, Tytti (2013) The female therapist and the client's gender. Clinical Nursing Studies 1(3), 32-56.

2012

Artkoski, Tytti & Kuusisto, Katja (2012) Terapeutin vaikutus päihdehoidon toimivuuteen. Systemoitu katsaus 2000-luvun tutkimuksiin. Psykologia 47(1), 38-55.

Kuusisto, Katja (2012) Toimiva yhteistyösuhde ja asiakkaan myönteiset odotukset tuottavat tulosta. Tiimi 3, 10-14.

Kuusisto, Katja & Saarnio, Pekka (2012) Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa. Katsaus projektin tuloksiin. Yhteiskuntapolitiikka 77(3), 290-301.

Knuuttila, Vesa, Kuusisto, Katja, Saarnio, Pekka & Nummi, Tapio (2012) Early working alliance in outpatient substance abuse treatment: Predicting substance use frequency and client satisfaction. Clinical Psychologist 16(3), 123-135.

Knuuttila, Vesa, Kuusisto, Katja, Saarnio, Pekka & Nummi, Tapio (2012) Effect of early working alliance on retention in outpatient substance abuse treatment. Counselling Psychology Quarterly 25(4), 361-375.

2011

Knuuttila, Vesa, Kuusisto, Katja & Saarnio, Pekka (2011) Client characteristics and therapist style: A combined analysis of impact on retention and effectiveness in outpatient substance abuse treatment. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 28(4), 321-338.

Kuusisto, Katja, Knuuttila, Vesa & Saarnio, Pekka (2011) Pre-treatment expectations in clients: Impact on retention and effectiveness in outpatient substance abuse treatment. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 39(3), 257-271.

Kuusisto, Katja, Artkoski, Tytti & Saarnio, Pekka (2011) Päihdehoidon naistyöntekijä ja asiakkaan sukupuoli. Naistutkimus 24(1), 30-42.

Kuusisto, Katja, Knuuttila, Vesa & Saarnio, Pekka (2011) Clients' self-efficacy and outcome expectations: Impact on retention and effectiveness in outpatient substance abuse treatment. Addictive Disorders & Their Treatment 10(4), 157-168.

2010

Kuusisto, Katja (2010) Kolme toipumisreittiä. Yhteiskuntapolitiikka 75(3), 330–334.

Kuusisto, Katja (2010) Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen. Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa. Tampere: Tampereen yliopisto, väitöskirja.

2009

Kuusisto, Katja (2009) Päihderiippuvuudesta toipumisen eri reitit. Teoksessa Tuukka Tammi, Mauri Aalto ja Anja Koski-Jännes (toim.) Irti päihdeongelmista. Tutkimuksia hoidon ja ehkäisyn menetelmistä. Helsinki: Edita, 32–48.

2007

Päihdeongelmien ehkäisyn ja hoidon koulutuksen kehittämistyöryhmän mietintö (2007) Helsinki: Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007: 17.

2004

Kuusisto, Katja (2004) Spontaani toipuminen alkoholiongelmasta. Yhteiskuntapolitiikka 69 (6), 619–629.

Kuusisto, Katja (2004) Kun nainen lopettaa päihteiden käytön. Havaintoja naisten päihdeongelman erityispiirteistä. Naapuri Ääni 1–2, 22–23.

2001

Heikkilä, Katja (2001) Tie toipumiseen. Tutkimus alkoholismista selviytyneiden ihmisten päihdeongelman kehittymisestä, ongelma-ajasta ja toipumisreiteistä. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, pro gradu -tutkielma.

2000

Heikkilä, Katja (2000) Kun riippuvuuden oravanpyörästä ei pääsekään irti. Tutkimus Tampereen kuntoutumiskeskuksen asiakkaiden syistä retkahdukseen, retkahduksen ehkäisykeinoista ja niiden toimivuudesta. Tampereen yliopisto, Psykologian laitos, pro seminaari -tutkielma.

1998

Saarnio, Pekka & Tolonen, Marjo & Heikkilä, Katja & Kangassalo, Sanna & Mäkeläinen, Marja-Leena & Niitty-Uotila, Päivi & Vilenius, Laura & Virtanen, Krista (1998) Päihdeongelmaisten selviytyminen hoidon jälkeen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 35(4), 207–219.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.6.2017 17.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti