Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

profiilij-mverkko.jpg

Räsänen Jenni-Mari
tutkijatohtori (sosiaalityö)
Sähköposti: Jenni-Mari.Rasanen@uta.fi
Työhuone: LINNA 6081


Tutkimusalueet/Research Interests 

 • Teknologiat sosiaalityössä ja mielenterveyspalveluissa/Technologies in social work and mental health
 • Puheen, toiminnan ja institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimus/Research on talk, action and institutional interaction

Tämänhetkiset tutkimusprojektit/Current Research projects

Tutkimusverkostot/Research Networks

Julkaisut/Publications

 • Raitakari, Suvi, Holmberg, Suvi, Juhila, Kirsi & Räsänen, Jenni-Mari (2018) Constructing  the Elements of "Recovery In" Model through Positive Assessments during Mental Health Home Visits. International Journal of Environmental Research and Public Health 15 (7), 1441.
 • Ranta, Johanna, Räsänen, Jenni-Mari & Günther, Kirsi (2018) (toim.) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä. Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura. 
 • Räsänen, Jenni-Mari & Saario, Sirpa (2017) Welfare workers reflecting their everyday responsibilities in focus groups. Teoksessa/In K. Juhila, S. Raitakari & C. Hall (eds) Responsibilisation at the margins of welfare services. London: Routledge, 153-173.
 • Saario, Sirpa, Räsänen, Jenni-Mari & Hall, Christopher (2017) Negotiating Boundaries of Professional Responsibilities in Team meetings. Teoksessa/In K. Juhila, S. Raitakari & C. Hall (eds) Responsibilisation at the margins of welfare services. London: Routledge, 174-195.
 • Räsänen, Jenni-Mari & Saario, Sirpa (2015) Telecare as Institutional Interaction: Checking up on the Client and Creating Continuity. Journal of Technology in Human Services 33(3), 205-224.
 • Räsänen, Jenni-Mari (2015) Emergency Social Workers Navigating between Computer and Client. British Journal of Social Work 45(7), 2106-2123.
 • Räsänen, Jenni-Mari (2014) Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö sosiaalipäivystyksessä: etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus. [Information-Technology based Use of Client Information in the Emergency Social Services: Ethnomethodological Study of Talk and Interaction] Acta Universitatis Tamperensis 1932. Tampere: Tampere University Press.
 • Räsänen, Jenni-Mari (2012) Accounting for IT-based use of information in emergency social work encounters. Nordic Social Work Research 2(1), 21-37.
 • Räsänen, Jenni-Mari (2012) Producing Norm Talk of Fact-Based Case Recording in Interviews with Emergency Social Workers. Qualitative Social Work 11(1), 6-22.
 • Räsänen, Jenni-Mari (2010) Tietojärjestelmien yhteiskäytön jännitteet seudullisessa sosiaalipäivystyksessä. [The Tensions of the Integrated Use of Client Information Systems in the Context of Regional Emergency Social Work]. Teoksessa Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi (toim.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia.[Social Work, Knowledge and Technology]. Jyväskylä: PS-Kustannus, 291-318.
 • Räsänen, Jenni-Mari & Kärki, Jarmo (2008) Sosiaalipäivystyksen asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä. [Client Information Concerning Emergency Social Work in the Information System of Social Welfare Services.] Teoksessa Jarmo Kärki & Anna Väinälä & Jenni-Mari Räsänen & Riikka Väyrynen. Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista lasten päivähoidossa, lastenvalvojan tehtävissä, adoptioneuvonnassa ja sosiaalipäivystyksessä. [Report on Service Specific Client Information in Children's Day Care, Child Welfare Officer's Duty, Apodtion Guidance and Emergency Social Work]. Stakes Raportteja 39/2008, 153-178. 
 • Heikkonen, Hanna & Mäkitalo, Soile & Räsänen, Jenni-Mari (2008) Sosiaalialan valtakunnallisen Konsultointipalvelun arviointi.[Evaluating the Electronic Consultancy Services in the Social Sector]. Teoksessa Hanna Heikkonen & Tero Meltti & Soila Mäkitalo (toim.) Verkkokonsultointi sosiaalialalla. Malleja ja kokemuksia sähköisistä konsultointipalveluista. [Electronic Consultancy in Social Work. Models and Experiences of Electronic Consultancy Services]. Stakes Raportteja 8/2008. Helsinki: Stakes, 50-73.
 • Meltti, Tero & Räsänen, Jenni-Mari (2006) Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti.[Social Workers are Using Internet in Many Ways]. Sosiaaliturva 5/2006.
 • Räsänen, Jenni-Mari & Meltti, Tero (2006) Internetin ja Sosiaaliportin monipuolinen käyttö sosiaalityössä. [The Many Ways to Use Internet and "The Social Gateway" in Social Work]. Talentia 4/2006.  

Muut tekstit ja raportit/Other Texts and Reports

 • Räsänen, Jenni-Mari (2010) Dokumentointi osana seudullista sosiaalipäivystystä. Laajennettu abstrakti. Informaatiotutkimus 29(3).
 • Räsänen, Jenni-Mari & Metteri, Anna & Forsman, Sinikka (2008) Tieto- ja viestintätekniikka päivystyssosiaalityön seudullisessa kehittämisessä. SeutuSOS -hankkeen loppuraportti. [Information and Communication Technology in the Development of Regional Emergency Social Work. The Final Report of the "SeutuSOS" -project]. Tampereen yliopisto ja Työsuojelurahasto.   
 • Räsänen, Jenni-Mari (2006) Vuorovaikutus ja dialogi sosiaalityöntekijöiden ammatillisissa verkkokeskusteluissa. [Interaction and Dialog in the Social Workers’ Professional Web-Based Conversations]. Sosiaalityön pro gradu –tutkielma. [Master’s Thesis in Social Work]. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, Tampereen yliopisto.
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.9.2018 15.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti