Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: lisensiaatin tutkinto:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Erikoistumiskoulutus uudistuu

Sekä psykologian että sosiaalityön erikoistumiskoulutukset uudistuvat vuodesta 2016 lähtien (Valtioneuvoston asetus 1439/2014). Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto, jolla vahvistetaan työelämässä toimivien asiantuntijoiden ammatillista kehittymistä.

Vanhamuotoiseen, lisensiaatintutkintoon johtavaan erikoistumiskoulutukseen ei enää oteta uusia opiskelijoita.

Uusimuotoinen erikoispsykologin koulutus | Uusimuotoinen erikoissosiaalityöntekijän koulutus | Erikoistumiskoulutus ennen vuotta 2016 aloittaneille

 

Uusimuotoinen erikoispsykologin koulutus


Tampereen yliopisto toimii työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutuksen koordinaatioyliopistona.

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu psykologeille, jotka toimivat esimerkiksi työn ja organisaatioiden kehittämis- ja konsultointitehtävissä, työterveyshuolloissa, henkilöstön arviointi- ja valintatehtävissä tai uraohjauksessa. Koulutus antaa valmiuksia niin organisaation sisäisenä kuin ulkoisena asiantuntijana toimimiseen.

Koulutus antaa työterveyshuollon psykologin pätevyyden sekä mahdollisuuden hakea asiantuntijatason eurooppalaista sertifikaattia työ- ja organisaatiopsykologian sovellusalueella. Lisäksi tietyt opintojaksot on suunnattu psykologeille, jotka toimivat tai haluavat toimia esimies- tai johtotehtävissä.

Uudistuneet erikoispsykologikoulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohessa. Koulutukset ovat maksullisia, ja niiden hinta on 120 € / opintopiste.

Hakuaika työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutukseen: 1.3.-15.4.2016.

Valintaperusteet ja hakuohjeet: Psykonet.

Opinto-opas

Lisätietoa: Psykonet

Yhteyshenkilöt Tampereen yliopistossa:


Erikoistumiskoulutuksen sisältö ja suorittaminen:

professori Saija Mauno, saija.mauno[at]uta.fi, p. 040 805 3510

yliopistonlehtori Virpi-Liisa Kykyri, virpi-liisa.e.kykyri [at] jyu.fi

Erikoistumiskoulutuksien opiskelijavalinta ja yleiset asiat:

opintokoordinaattori Sari Raudasoja, sari.raudasoja[at]uta.fi, p.050 318 6666

 

Uusimuotoinen erikoissosiaalityöntekijän koulutus

Sosiaalityön valtakunnallinen yliopistoverkosto SOSNET käynnistää vuosina 2016–17 uusimuotoisen erikoistumiskoulutuksen neljällä erikoisalalla. Tampereen yliopisto osallistuu Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan ja Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalan toteuttamiseen.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on suunnattu sosiaalityöntekijöille, joilla on tarvetta vahvistaa ja syventää osaamistaan omalla työkentällään. Koulutuksessa yhdistetään käytäntö- ja tutkimustietoa kansalaisten ja asiakkaiden parhaaksi. Koulutuksen tuottamat tiedot ja taidot on tarkoitus hyödyntää omassa työssä ja työyhteisössä.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen laajuus on 70 op, ja se voidaan suorittaa 2.5 vuodessa työn ohessa opiskellen. Koulutus sisältää 16–20 päivää lähiopetusta ja sen lisäksi verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua. Opintoihin sisältyy koulutuksen aikana tehtävä oman työn kehittämiseen nivoutuva tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op).

Opiskelijahaku toteutettaneen toukokuussa 2016 ja ensimmäiset lähiopetuspäivät järjestetään syksyllä 2016. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalakoulutuksen haun järjestää Turun yliopisto ja Kuntouttavan sosiaalityön Lapin yliopisto. 

Erikoistumiskoulutus on maksullista.  Vuonna 2016–17 alkavia koulutuksia tuetaan erityisvaltionavustuksella.

Lisätiedot

Tutustu koulutuksen esitteeseen (pdf): Esitteessä kerrotaan myös Hyvinvointipalvelujen erikoisalakoulutuksesta ja Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalakoulutuksesta.

Ajantasainen tieto hakuajoista, valintakriteereistä ja osallistumismaksuista osoitteessa www.sosnet.fi/erko

 

Yhteyshenkilöt Tampereen yliopistossa:

Professori Kirsi Juhila, kirsi.juhila(at)staff.uta.fi, puhelin 050 338 3925  (erityisesti Kuntouttava sosiaalityö)

Yliopistonlehtori Tuija Eronen, tuija.eronen(at)staff.uta.fi, puhelin 050 318 6202 (erityisesti Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö)

Professori (ma.) Irene Roivainen, irene.roivainen(at)staff.uta.fi, puhelin 050 318 6201

Suunnittelija Tuula Kostiainen, tuula.kostiainen(at)staff.uta.fi, puhelin 050 523 2149
Erikoistumiskoulutus ennen vuotta 2016 aloittaneille

Erikoispsykologin koulutuksen suuntautumisvaihtoehto (120 op) | Sosiaalityön erikoistumiskoulutus 

 

Erikoispsykologin koulutuksen suuntautumisvaihtoehto (120 op)

Lisensiaattimuotoiseen koulutukseen valituilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa koulutus loppuun oman yliopistonsa ja erikoisalansa tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. Lähtökohtaisesti opinto-oikeus on pysyvä, mutta erityisesti lisensiaattikoulutukseen liittyviä kursseja järjestetään kunkin erikoisalan resurssien mukaan uusimuotoisen koulutuksen ohessa.

HUOM! katso lisätietoja Psykonetin sivustolta.

Erikoispsykologin koulutuksen suuntautumisvaihtoehto sisältää erikoispsykologin tehtävään johtavat ammatilliset opinnot yksikön hyväksymällä erikoisalalla. Koulutuksessa tulee saavuttaa valmius itsenäiseen toimintaan erikoispsykologina. Erikoispsykologin koulutus järjestetään psykologian laitosten valtakunnallisena yhteistyönä. Opiskelija suorittaa tutkintonsa siinä yliopistossa, jossa hänen tutkielmansa ohjataan ja tarkastetaan.

Erikoispsykologin koulutukseen hakevalta edellytetään, että hänellä on hakuajan päättyessä

  • 1) psykologian maisterin tai sitä vastaava tutkinto, joka oikeuttaa toimimaan laillistettuna psykologina Suomessa
  • 2) vähintään kaksi vuotta psykologian alaan liittyvää työkokemusta laillistettuna psykologina
  • 3) mahdollisuus työskennellä erikoisalaan liittyvissä työtehtävissä
  • 4) tutkimussuunnitelma.

Muut erikoisalakohtaiset valintaperusteet ilmoitetaan hakuilmoituksessa.

Erikoisalat

Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) ja opetusministeriön asetuksen (586/2005) yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista 15 §:n mukaan lisensiaatin tutkintoon voidaan sisällyttää erikoispsykologin koulutus seuraavilla erikoisaloilla:

Kehitys- ja kasvatuspsykologia
Neuropsykologia
Psykoterapia
Terveyspsykologia
Työ- ja organisaatiopsykologia

Tutkinnon rakenne ja vaadittavat opintosuoritukset

1. Erikoistumisopinnot (65 op)
- ammatilliset, teoreettiset ja erikoisalan menetelmäopinnot (55 op)
- työnohjausta sisältävä työkokemus (10 op)

2. Tutkimusmenetelmäopinnot (15 op)

3. Lisensiaatintutkimus (40 op)

Aiemmin väitöskirjan osana hyväksytty artikkeli voidaan myös hyväksyä lisensiaatintutkimukseksi hyväksilukukäytännön mukaisesti mikäli se sisällöltään ja tieteelliseltä tasoltaan täyttää erikoispsykologitutkinnon lisensiaatintutkimuksen vaatimukset.

Tarkempia tietoja koulutuksen järjestämisestä ja opetussuunnitelmasta saa erikseen ilmestyvästä erikoispsykologin koulutuksen opinto-oppaasta tai psykologian yliopistoverkoston Psykonetin internet-sivulta (http://www.psykonet.fi/).

 

Sosiaalityön erikoistumiskoulutus 

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkintoon johtavaan sosiaalityön erikoistumiskoulu­tukseen valittavilta edellytetään pääsääntöisesti sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuotta­nutta ylempää korkeakoulututkintoa (esim. YTM, VTM) sekä kokemusta sosiaalityöstä ja käytännöllistä perehtyneisyyttä erikoisalaan.

Sosiaalityön erikoistumiskoulutus (120 op) voidaan suorittaa opetusministeriön 18.4.2001 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavilla erikoisaloilla:

1) lapsi- ja nuorisososiaalityö
2) kuntouttava sosiaalityö
3) hyvinvointipalvelujen erikoisala
4) marginalisaatiokysymysten sosiaalityö ja
5) yhteisösosiaalityö.

Kullekin erikoisalalle on oma hakumenettelynsä joka neljäs vuosi.

Lisensiaatin tutkinnon rakenne ja vaadittavat opintosuoritukset erikoistumiskoulutuksessa ovat seuraavat:
1. Erikoisalaopinnot (55 op)
2. Tutkimusmetodologiaopinnot (25 op)
3. Lisensiaatintutkimus (40 op).

Opinnoista ja niihin hakeutumisesta on saatavissa lisätietoa valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston, SOSNETin internet-sivulta osoitteesta: http://www.sosnet.fi/.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.8.2016 12.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti