Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Filosofian tohtoriohjelma

Opetussuunnitelma 1.8.2015-31.7.2018

Tutkinnon tavoite  | Opintojen rakenne | Ohjauskäytännöt/Ohjaussopimus

VastuuprofessoriArto Laitinen 

Tutkinnon tavoite:  

Tohtoriohjelman tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti filosofiaan, erityisesti yhteen sen osa-alueeseen, jolta opiskelija laatii itsenäisen tutkimuksen ja harjaantuu sitä kautta alan tutkimustyöhön. Tampereen yliopistossa filosofisen tutkimuksen vahvuusalueita ovat tällä hetkellä inhimillisen järjen (ml. tiedon, mielen ja kielen) tutkimus, yhteiskuntafilosofia, metafysiikka (ml. sosiaalinen ontologia), sekä filosofian historia varhaismodernista ja modernista filosofiasta 1900-luvun perinteisiin.

Tampereen yliopiston filosofian oppiaineessa eri lähestymistapojen (analyyttinen, mannermainen, pragmatistinen) vuorovaikutusta pyritään aktiivisesti edistämään. Väitöskirjoja tehdään tällä hetkellä monilta eri alueilta, kuten epistemologiasta, logiikan, kielen ja kirjallisuuden filosofiasta, mielenfilosofiasta ja filosofisesta psykologiasta, metafysiikasta ja yhteiskuntafilosofiasta.

Kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien luominen ja hyödyntäminen tutkimuksessa on tärkeä osa filosofian jatkokoulutusta. Tohtoriopinnoissa kiinnitetään huomiota myös siihen, että tutkintoa suorittavat saavat riittävät yleiset työelämävalmiudet ja että he osaavat työskennellä yhteistyössä muiden tieteenalojen kanssa.

Filosofian tohtoriohjelma, jolla on tiiviit kansalliset ja kansainväliset yhteydet, huolehtii siitä, että sen suorittaneet kykenevät tekemään laadukasta filosofista tutkimusta ja antamaan tutkimukseen perustuvaa opetusta. Filosofiasta väitelleet sijoittuvat tutkimus- ja opetustyöhön, tiedotus- ja kustannusalan tehtäviin sekä asiantuntijatehtäviin, joissa edellytetään kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia (esim. tiedehallinnon asiantuntijat).

Opiskelijamäärä: Aktiivisia jatko-opiskelijoita noin 15; uusia opiskelijoita hyväksytään vuosittain 2 – 4.

Resurssit: Oppiaineessa toimii kaksi professoria, yliopistonlehtori ja tutkijatohtori. Lisäksi ohjausta antavat oppiaineen muut dosentit ja senioritutkijat. Avustaviksi ohjaajiksi pyydetään tarvittaessa muiden Suomen yliopistojen ja ulkomaisten yliopistojen opettajia ja tutkijoita.

 

Opintojen rakenne 

Filosofian tohtoriohjelman opinnot (240 op) koostuvat kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat

  1. yhteiset jatkokoulutusopinnot (20-30 op),
  2. oman tieteenalan ja tutkimuskohteen opinnot (30-40 op) ja
  3. väitöskirjatyö (180 op).

Opinnot suoritetaan ensisijaisesti yliopiston tarjoamilla kursseilla. 

Muut opinnot mitoitetaan alla olevan suosituksen mukaisesti:

a) Osallistuminen oman oppiaineen opetustyöhön (5 op)

b) Osallistuminen tieteenalan valtakunnallinen tai kansainväliseen jatkokoulutukseen (1–2  jatkokoulutuskurssia = 5 op)

c) Tieteellinen julkaisutoiminta (1 tieteellinen, väitöskirjaan kuulumaton referee-julkaisu = 5 op)

d) Esitelmät tieteellisissä kokouksissa ( 2 tieteellistä esitelmää = 5op)

e) Tohtoriohjelman järjestämään jatkokoulutusseminaariin osallistuminen 5 op/lukuvuosi.

 

1.     Yhteiset jatkokoulutusopinnot 20 – 30 op

Yhteiset jatkokoulutusopinnot koostuvat yliopiston tutkijakoulun ohjelmaan sisältyvistä opinnoista sekä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisestä seminaarista (ns. YKY-seminaarista). Näistä YKY-seminaari ja Tampereen yliopiston tutkijakoulun järjestämä tutkimusetiikan kurssi ovat pakollisia opintoja.  Tutkimusetiikan kurssi suoritetaan siinäkin tapauksessa, että on suorittanut tutkimusetiikkaa filosofian aineopinnoissa.  Muut yhteiset opinnot valitaan tutkijakoulun järjestämistä erityistieteiden menetelmäkursseista sekä tutkija- ja työelämätaitojen kursseista, ja niistä sovitaan ohjaajan kanssa. 

YKY-seminaari, jossa esitellään omaa väitöskirjatyötä yksikön toisille tohtoriohjelmille, suoritetaan opintojen keskivaiheessa. HUOM! Tohtoriohjelmien vastuuprofessoreiden esityksestä YKY-seminaaria ei järjestetä keväällä 2017. Tohtoriohjelmien vastuuprofessorit/ohjaajat voivat harkintansa mukaan päättää, miten YKY-seminaarin voi korvata. Korvaavuusmerkinnän opintorekisteriin YKY-seminaarista voi tehdä esimerkiksi silloin, jos opiskelija on pitänyt esitelmän monitieteisessä konferenssissa / seminaarissa.

 

2.      Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen laaja ja syvällinen tuntemus 30 – 40 op 

Oman tieteenalan (filosofian) opinnot koostuvat usean lukukauden tohtoriseminaarista ja valinnaisista opinnoista, jotka tukevat väitöskirjan tekoa.

Seminaarityöskentely (15 op) tapahtuu oman tohtoriohjelman tai filosofian valtakunnallisen tohtoriohjelman seminaarissa sekä filosofian tutkijaseminaarissa, jossa esitelmöivät oman yksikön tutkijat ja vierailijat. Suoritukseen kuuluu oman työn esittely, toisten osallistujien töiden kommentointi ja aktiivinen osallistuminen seminaareissa käytävään keskusteluun. Tohtoriopintojen alkuvaiheessa esitellään väitöskirjatyön suunnitelma ja laaditaan tutkimusaiheesta seminaariesitelmä. Keskivaiheessa laaditaan toinen seminaarityö. Opintojen loppuvaiheen seminaarissa esitellään väitöskirjatyön keskeiset kohdat.

Muut opinnot (vähintään 15 op) koostuvat valinnaisista filosofian tai muiden tieteenalojen opinnoista.

Filosofian opinnot valitaan tutkinto-ohjelman syventävistä opinnoista muulta kuin väitöskirjatyön alalta. Muiden tieteenalojen opinnot valitaan toisten tutkinto-ohjelmien opinnoista.

Muiden opintojen kokonaisuus tukee ja laajentaa väitöstutkimuksessa saavutettavaa osaamista. Opinnot voivat sisältää osallistumista filosofian valtakunnalliseen tai kansainväliseen jatkokoulutukseen, kirjallisia tenttejä, esseesuorituksia, kongressiesitelmiä, julkaisutoimintaa ja osallistumista opetustehtäviin. Kokonaisuudesta ja siihen sisältyvien opintojen suoritustavoista sovitaan ohjaajan kanssa.

 

3.      Väitöskirjatyö 180 op 

Väitöskirja on itsenäinen tieteellinen tutkimus, joka laaditaan yksikön hyväksymästä aiheesta.

 

Ohjauskäytännöt/Ohjaussopimus

Jokaisella tohtoriopiskelijalla on 2-3 ohjaajaa, joista ainakin yksi on oppiaineen professori. Muut ohjaajat voivat olla dosentteja tai vastaavan pätevyyden omaavia henkilöitä.

Opinto-oikeuden saatuaan opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä ohjaajiensa kanssa ohjaussopimuksen, jossa sovitaan ohjauksen yleisistä periaatteista sekä opiskelijan ja ohjaajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Filosofian valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto, jota organisoidaan Tampereen yliopistosta käsin.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.1.2018 13.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti