Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma

Opetussuunnitelma 1.8.2015-31.7.2018

Tutkinnon tavoite  |  Opintojen rakenne  | Ohjauskäytännöt/Ohjaussopimus

Vastuuprofessori: Johanna Ruusuvuori Tehtävää hoitaa 1.8.2016-31.7.2017 professori (ma) Liisa Häikiö

 

Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman pääaineina ovat

 • nuorisotutkimus
 • sosiaaliantropologia,
 • sosiaalipolitiikka,
 • sosiaalipsykologia,
 • sosiaalityö,
 • sosiologia,
 • sukupuolentutkimus ja
 • rauhan- ja konfliktintutkimuksen tutkimusala.

HUOM! musiikintutkimus on siirretty 1.1.2015 lukien viestinnän, median ja teatterin yksikköön (CMT).

Tutkinnon tavoite: 

Ohjelman tavoitteena on tarjota tutkijakoulutusta, joka antaa monipuoliset valmiudet toimia sosiaalitieteiden vaativissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Jatko-opinnot lisäävät yleisiä teoreettisia ja tutkimusmenetelmällisiä taitoja, valmentavat toimimaan monitieteellisessä tutkimusyhteisössä ja kehittävät etiikan ja työelämäosaamisen taitoja. Tohtorintutkinnon suorittanut tutkija tuntee hyvin oman tutkimustraditionsa teorioita ja menetelmiä, tuntee laajasti sosiaalitieteiden tutkimusta ja kysymyksenasetteluja ja osaa arvioida erilaisten lähestymistapojen ja menetelmien merkitystä tutkimukselle.

Opiskelijamäärä: Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmassa on noin 105 aktiivista opiskelijaa. Uusia opiskelijoita hyväksytään tohtoriohjelmaan vuosittain yhteensä 18-20.

Resurssit: Tohtoriohjelman oppiaineissa on 16 professoria ja 3 apulaisprofessoria sekä 25 yliopistonlehtoria tai muussa tehtävässä toimivaa opettajaa tai tutkijaa. Lisäksi ohjausta antavat oppiaineiden muut dosentit ja senioritutkijat.

 

Opintojen rakenne

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelman opinnot (240 op) koostuvat kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat

 1. yhteiset jatkokoulutusopinnot (20-30 op),
 2. oman tieteenalan ja tutkimuskohteen opinnot (30-40 op) ja
 3. väitöskirjatyö (180 op).

 

Opinnot mitoitetaan alla olevan suosituksen mukaisesti

a) Osallistuminen oman oppiaineen opetustyöhön (5 op)

b) Osallistuminen tieteenalan valtakunnallinen tai kansainväliseen jatkokoulutukseen (1–2  jatkokoulutuskurssia = 5 op)

c) Tieteellinen julkaisutoiminta (1 tieteellinen, väitöskirjaan kuulumaton referee-julkaisu = 5 op)

d) Esitelmät tieteellisissä kokouksissa ( 2 tieteellistä esitelmää = 5op)

e) Tohtoriohjelman järjestämään jatkokoulutusseminaariin osallistuminen 5 op/lukuvuosi.

 

1. Yhteiset jatkokoulutusopinnot (20-30 op)

Yhteiset jatkokoulutusopinnot syventävät yleisiä teoreettisia ja menetelmällisiä taitoja sekä valmentavat toimimaan monitieteisissä ryhmissä. Yhteiset jatkokoulutusopinnot koostuvat Tampereen yliopiston tutkijakoulun tarjoamista kursseista. Sosiaalitieteen tohtoriohjelman opiskelijoilta edellytetään Tutkimusetiikan ja Tieteenfilosofian kurssien suorittamista.

Kaikki tiedekunnan jatko-opiskelijat esittelevät opintojensa aikana kerran työtään monitieteelliselle opiskelija- ja tutkijajoukolle yksikön yhteisessä jatkokoulutusseminaarissa (=YKY-seminaari). Tämä esitelmä pidetään tohtorikoulutuksen puolivälissä. Esitelmän luonteesta ja ajoittamisesta sovitaan väitöskirjatyön ohjaajan kanssa. YKY-seminaari kuuluu pakollisena tohtoriopintoihin. Esitelmän pitämisestä YKY-seminaarissa ei anneta opintopisteitä. HUOM! Tohtoriohjelmien vastuuprofessoreiden esityksestä YKY-seminaaria ei järjestetä keväällä 2017. Tohtoriohjelmien vastuuprofessorit/ohjaajat voivat harkintansa mukaan päättää, miten YKY-seminaarin voi korvata. Korvaavuusmerkinnän opintorekisteriin YKY-seminaarista voi tehdä esimerkiksi silloin, jos opiskelija on pitänyt esitelmän monitieteisessä konferenssissa / seminaarissa.

 

2. Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen tuntemus (30-40 op)

Nämä opinnot kehittävät tieteenalan tuntemusta omaa tutkimustyötä laajemmin ja syventävät opiskelijan tietoja tieteenalan erityiskysymyksistä. Kokonaisuus muodostuu oman oppiaineen tai tutkimusteeman jatkokoulutusseminaarista, tiedekunnassa tarjolla olevista jatkokoulutuskursseista, tutkimusprojektien, kansallisten ja kansainvälisten tohtorikoulutusohjelmien ja konferenssien tarjoamista jatkokoulutuskursseista sekä ohjaajan kanssa sovittavista muista suorituksista. Osaksi opetussuunnitelmaa voidaan hyväksyä myös opinnäytetyöhön kuulumaton julkaisutoiminta ja esitelmät tieteellisissä kokouksissa. Perehtyneisyyttä omaan tieteenalan voi kehittää osallistumalla oman oppiaineen opetustyöhön. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös opintoja muissa yliopistoissa ja ohjelmissa.

 

3. Väitöskirja (180 op)

Väitöskirja on itsenäinen tieteellinen tutkimus, joka tehdään tiedekunnan ja ohjaajien hyväksymästä aiheesta. Väitöskirjan ohjeellinen laajuus on 180 opintopistettä, mikä edellyttää noin kolmen vuoden kokoaikaista työskentelyä. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy väitöskirjan julkisen tarkastuksen jälkeen.

 

Ohjauskäytännöt/Ohjaussopimus

Jokaisella tohtoriopiskelijalla on 1-3 ohjaajaa, joista ainakin yksi on oppiaineen professori. Muut ohjaajat voivat olla dosentteja tai vastaavan pätevyyden omaavia henkilöitä.

Opinto-oikeuden saatuaan opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä ohjaajiensa kanssa ohjaussopimuksen, jossa sovitaan ohjauksen yleisistä periaatteista sekä opiskelijan ja ohjaajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.3.2017 14.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti