Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: tohtorin tutkinto:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Esitarkastus ja väittelylupa

Esitarkastus  |  Esitarkastuslausunnot  |  Väittelylupa  |  Kustos, vastaväittäjä ja arvostelulautakunta

 

Esitarkastus

Tampereen yliopiston rehtori on päättänyt, että kaikkien 1.1.2014 lähtien esitarkastukseen jätettävien väitöskirjojen ja lisensiaatintutkielmien alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmaa. Opiskelija syöttää opinnäytteensä Turnitinin tarkastettavaksi, ja alkuperäisyysraportin tulkitsee opinnäytteen vastuullinen ohjaaja. Alkuperäisyysraportin tarkastajan kirjallisen hyväksynnän jälkeen opinnäytteen voi jättää esitarkastukseen. Ohjeet.  Ohjeet ohjaajalle intrassa.

Väitöskirjaksi aiotun tutkimuksen käsikirjoitus on väittelyluvan saamista varten jätettävä yksikön kansliaan kolmena täydellisenä ja kansioituna tai nidottuna kappaleena paperitulosteena (ei irtolehtiä). 

Ennen käsikirjoituksen jättämistä opiskelijan tulee varmistaa tutkimustyönsä ohjaajilta että työ on tarkastettavaksi jätettävässä kunnossa. Ehdotuksen käsikirjoituksen esitarkastajiksi tekee pääsääntöisesti 1. ohjaaja.

Käsikirjoituksen jättämiseen liittyviä aikataulukysymyksiä voi tiedustella yksikön kansliasta.

Käsikirjoitusta jätettäessä tarkistetaan, että hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma on toimitettu yksikköön. Käsikirjoituksen mukana tulee toimittaa myös valmiiksi täytetty todistushakemuslomake.  Lisäksi tulee esittää ote opintosuoritusrekisteristä, josta käyvät ilmi suoritetut tohtoritutkintoon kuuluvat opinnot ja niistä annettu kokonaismerkintä, tai jäljennös lisensiaatin tutkinnon todistuksesta.

Tutkimukselle määrätään vähintään kaksi esitarkastajaa yksikön johtajan päätöksellä. Esitarkastajalta vaaditaan vähintään dosentin pätevyys. Esitarkastajien tulee olla yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ja pääsääntöisesti myös Tampereen yliopiston ulkopuolelta. Yksikön dosentti, joka ei ole osallistunut työn ohjaukseen eikä työskentele yksikössä, voidaan määrätä esitarkastajaksi. Poikkeustapauksessa, jos työn arvioinnin edellyttämä asiantuntemus sitä vaatii, voidaan toinen esitarkastaja nimetä Tampereen yliopiston muiden tieteenalayksiköiden henkilökunnasta. Toisen esitarkastajista tulee pääsääntöisesti olla suomalaisen tiedeyhteisön aktiivinen jäsen. Ennen esitarkastajien valintaa väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus huomauttaa esitarkastajiksi esitettyjen mahdollisesta esteellisyydestä.

Esitarkastajia pyydetään antamaan perusteltu lausuntonsa siitä, katsovatko he käsikirjoituksella olevan sellaista tieteellistä arvoa, että voidaan antaa väittelylupa. Artikkeliväitöskirjasta annettavassa esitarkastuslausunnossa tulee arvioida yhteenvetoluvun lisäksi jo julkaistut artikkelit ja näiden muodostama väitöskirjan kokonaisuus.

Esitarkastajien yhteislausuntoa ei voida hyväksyä kuin erityisen painavin perustein.

HUOM! Jos olet jättämässä väitöskirjaa esitarkastukseen, lue myös väittelijän ohjeet sekä väittelijän käytännön ohjeet

 

Esitarkastuslausunnot

Lausunnoissaan esitarkastajien tulisi käsitellä soveltuvin osin seuraavia seikkoja:

* Väitöskirjan yleinen luonne: väitöskirjan tieteellisen sisällön ja tärkeimpien tulosten lyhyt kuvaus.

* Aihe ja kysymyksenasettelu: tieteellinen painoarvo, omintakeisuus, ajankohtaisuus.

* Aiemman tutkimuksen huomioiminen: hallitseeko väittelijä aihepiirin kirjallisuuden kriittisellä otteella ja pystyykö hän erittelemään aiempien tutkimusten ansioita ja heikkouksia.

* Aineisto: aineiston laatu, laajuus ja soveltuvuus tutkimusongelman selvittämiseksi.

* Menetelmät: menetelmien luotettavuus, soveltuvuus, omintakeisuus ja vaikeusaste.

* Tulosten esittely ja johtopäätökset: tulosten ja johtopäätösten realistinen arviointi sekä niiden luotettavuus, uutuusarvo ja tieteellinen merkitys. Analyysin johdonmukaisuus ja monipuolisuus. Mahdolliset jatkotutkimusavaukset. Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys.

* Kirjoituksen jäsentely ja esitystapa: onko jäsentely onnistunut, ovatko käsikirjoituksen osat sopivassa suhteessa toisiinsa, onko tyyli, kieli ja painoasu väitöskirjaksi sopiva ja huoliteltu.

Esitarkastajien tulee perustelluissa lausunnoissaan selkeästi esittää joko väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä, mutta ei ehdollista päätöstä.  Esitarkastajat voivat esittää lausunnossaan tekijälle myös vähäisiä korjausehdotuksia - ei kuitenkaan sellaisia, joiden tekeminen olisi ehto väittelyluvalle. Lausunto tulee antaa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun esitarkastajat on määrätty.  Suositeltava pituus on  3-5 sivua.

Jos esitarkastuslausunto on kielteinen, esitarkastusprosessi voidaan lopettaa, jos jatko-opiskelija tätä pyytää.  Asiasta tehdään muodollinen johtajan päätös.  Prosessin rauettua uusi esitarkastus voidaan aloittaa, kun ohjaajat antavat siihen luvan.

 

Väittelylupa

Esitarkastajien lausunnot väittelyluvan myöntämistä varten lähetetään väitöskirjan tekijälle pääsääntöisesti 14 (poikkeustapauksissa viimeistään 5 pv) päivää ennen johtokunnan kokousta. Samalla tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Vastineen antamista varten tekijällä on oikeus pyytää väittelylupaa koskevan päätöksen siirtoa johtokunnan seuraavaan kokoukseen.

 

Kustos, vastaväittäjä ja arvostelulautakunta

Kun väittelylupa on myönnetty, johtokunta määrää julkista väitöstilaisuutta varten kustoksen ja yhden tai useampia vastaväittäjiäKustoksen tulee olla työsuhteessa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköön, tieteelliseltä pätevyydeltään vähintään dosentti. Vastaväittäjän tulee olla yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ulkopuolelta. Suositeltavaa on, että vastaväittäjäksi määrätään joku muu henkilö kuin kumpikaan esitarkastajista. Vastaväittäjän valitseminen Tampereen yliopiston piiristä vaatii lisäperusteita. Tieteellisenä pätevyysvaatimuksena edellytetään vähintään dosentin pätevyystasoa. Ennen vastaväittäjän valintaa väittelijälle varataan tilaisuus huomauttaa vastaväittäjäksi esitettävän mahdollisesta esteellisyydestä.

Samassa yhteydessä johtokunta määrää väitöskirjalle arvostelulautakunnan, joka tekee johtokunnalle esityksen väitöskirjasta annettavasta arvolauseesta. Arvostelulautakunnan puheenjohtajaksi määrätään yksi muun oppiaineen (kuin väittelyalan) professori tai dosentin pätevyystason saavuttanut henkilö tieteenalayksikön piiristä. Lautakunnan muina jäseninä ovat esitarkastajat ja vastaväittäjä(t). Puheenjohtaja kutsuu arvostelulautakunnan koolle väitöstilaisuuden jälkeen, esittelee yksikön käyttämän arvosteluasteikon arvostelulautakunnan muille jäsenille, johtaa arvosanasta käytävää keskustelua, osallistuu arvosanan määrittämiseen sekä raportoi lautakunnan kannan tieteenalayksikölle. Ennen arvostelulautakunnan puheenjohtajan valintaa väittelijälle varataan tilaisuus huomauttaa ao. jäsenen mahdollisesta esteellisyydestä. On suositeltavaa että arvostelulautakunnan kaikki kotimaiset jäsenet osallistuvat väitöstilaisuuteen ja sen jälkeen pidettävään arviointikokoukseen. Tarvittaessa lautakunnan jäseniin voidaan olla yhteydessä muin keinoin.

OHJE väitöskirjan arvostelulautakunnalle YKY-staff intrassa.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.6.2016 11.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti