Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Philosophy - Filosofia

Research in Philosophy - Tutkimus filosofiassa

Ajankohtaista - Up to date in philosophy (in Finnish)


Research in Philosophy - Tutkimus filosofiassa

Philosophy in Tampere covers both theoretical and practical philosophy. Research stresses a dialogue both between different subdisciplines in philosophy and between history of philosophy and contemporary philosophy. Different schools in philosophy, like analytic and continental philosophy, are seen as parts of philosophy and its long tradition. Commitments to such schools are not emphasized; different teachers have different approaches and research interests.

The strengths include philosophy of mind and human rationality, social philosophy and metaphysics (including social ontology), and the history of 20th century philosophy and its roots in modern thinking.

Tampereen yliopiston filosofia kattaa sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian. Tutkimuksessa korostuu filosofian eri osa-alueiden sekä filosofian historian ja nykyfilosofian vuoropuhelu. Filosofian koulukunnat, kuten analyyttinen ja mannermainen filosofia, nähdään osana filosofiaa ja sen pitkää perinnettä. Koulukuntasitoumuksia ei korosteta; painotukset vaihtelevat opettajien ja tutkijoiden tutkimusintressien mukaan.

Oppiaineen vahvuuksia ovat esimerkiksi inhimillisen järjen ja mielen filosofinen tutkimus, yhteiskuntafilosofia ja metafysiikka, sekä 1900-luvun filosofian historia ja juuret modernissa ajattelussa.

Ongoing research – meneillään oleva tutkimus

Leila Haaparanta has studied various topics in logic, epistemology, metaphysics and metaphilosophy. Her present research interests include the rise of modern logic, early twentieth century philosophy, rationality and emotions, and judgments, assertions and the epistemology of testimony. During 2015-2016 she worked at the Norwegian Academy of Science and Letters, in its Centre for Advanced Study, in the multidisciplinary project "The Possibility of Metaphysics in the Age of Science".

Leila Haaparanta on tutkinut useita logiikan, epistemologian, metafysiikan ja metafilosofian aiheita. Hänen nykyisiä tutkimuskohteitaan ovat modernin logiikan synty, 1900-luvun alun filosofia, rationaalisuus ja emootiot sekä arvostelmat, assertiot ja todistuksen epistemologia. Lukuvuoden 2015-2016 hän työskenteli Norjan Tiedeakatemian (Norwegian Academy of Science and Letters) Centre for Advanced Studyssa monitieteisessä projektissa "The Possibility of Metaphysics in the Age of Science" (2015 - 2016).

Arto Laitinen’s present research interests include the nature of mutual recognition, social ontology, and normativity, and a number of special topics in social philosophy. He was the leader of the project ”Pathologies of recognition” (Academy of Finland, 2012-2016) and is the leader of the philosophy section in the multidisciplinary project ”Robots and the future of welfare services” (Academy of Finland, STN, 2015-2020) and is an editor in the Journal of Social Ontology.

Arto Laitisen nykyisiä tutkimuskohteita ovat vastavuoroisen tunnustuksen teoria, sosiaalinen ontologia, normatiivisuuden luonne sekä lukuisia erityisaiheita yhteiskuntafilosofiassa. Hän johti hanketta ”Tunnustuksen patologiat” (Suomen Akatemia, 2012-2016)  sekä johtaa filosofiryhmää monitieteisessä hankkeessa ”Robotit ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuus” (Suomen Akatemia, STN, 2015-2020) ja on toimittaja lehdessä Journal of Social Ontology.

Panu Raatikainen's reasearch has ranged from the realism issue to the theories of truth and incompleteness theorems. His present research interests include mental causation, the Canberra plan and two-dimensional semantics. 

Panu Raatikaisen tutkimus kattaa teoreettisen filosofian kysymyksiä realismista totuusteorioihin ja epätäydellisyysteoreemoihin. Hänen meneillään oleva tutkimuksensa keskittyy mm. mentaalisen kausaation ja vapaan tahdon ongelmiin sekä Lewisin innoittamaan nk. "Canberran suunnitelmana" tunnettuun tutkimusohjelmaan metafysiikassa ja siihen osittain liittyvään nk. kaksiulotteiseen semantiikkaan kielifilosofiassa

Jani Hakkarainen has studied David Hume's (1711-76) philosophy, Hume's metaphysics and scepticism in particular, history of scepticism, epistemology and metaphysics. In metaphysics, he specialises on trope nominalism, according to which the fundamental category of entities consists of particular properties. Part of this study is metaphysics of relations and formal ontology (form of being).

Jani Hakkarainen on tutkinut David Humen (1711-1776) filosofiaa, erityisesti Humen metafysiikkaa ja skeptisismiä, skeptisismin historiaa, epistemologiaa ja metafysiikkaa. Metafysiikassa hänen erityisalueenaan on trooppinominalismi, jonka mukaan partikulaarit ominaisuudet muodostavat perustavien olioiden kategorian. Osa tätä tutkimusta on relaatioiden metafysiikka ja formaaliontologia (olevan muoto).

Jaakko Kuorikoski's specialization is in philosophy of economics and philosophy of social sciences, and he has published widely on scientific explanation, modeling, simulation, and causal reasoning. His current research interests concern the use of different kinds of evidence in the social sciences, especially the use of research synthesis methods for integrating diverse evidence for further research as well as for policy. Kuorikoski is an affiliate of philosophy in the New Social Research - programme.

Kristina Rolin is University Lecturer in research ethics, teaching PhD students in all disciplines. Her research interests include Research Ethics, Philosophy of Science, Social Epistemology and Feminist Philosophy of Science and Epistemology.

Markku Keinänen works on metaphysics, specializing in trope nominalism. 

Pasi Valtonen works on philosophy of language, specializing in the nature of slurs and offensive language.

Petri Räsänen teaches social and political philosophy, specially political philosophy of economics. 

Researchers Jaana Parviainen and Jari Pirhonen work in the project ”Robots and the future of welfare services”. Tutkijat Jaana Parviainen ja Jari Pirhonen työskentelevät hankkeessa ”Robotit ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuus”.

Post-doc researcher Antti Keskinen has studied the philosophy of Quine and philosophy of language. Post-doc tutkija Antti Keskinen on tutkinut Quinen filosofiaa ja kielifilosofiaa.

Some research projects and centers with philosophers from Tampere:

Academy of Finland Center of Excellence in Philosophy and Social Science

Dynamis - the Finnish Network for Metaphysics

Pathologies of Recognition

Cognitive Relevance of Aesthetics

Here’s a full list of researchers with contact information.

For a list of earlier research projects, see Past Reseach Projects 

 

Filosofia tutkimuksen arvioinnissa 2014 / Philosophy in RAE 2014

Link to the UTA RAE philosophy section

Philosophy got good reviews in the research assessment exercise 2014. The scientific quality, scientific impact and the quality of the research environment were considered excellent (5/6). Societal impact was considered hard to assess, and was considered very good (4/6).

The RAE concerned the research done during 2009-2013 by the relevant researchers who worked at Tampere in October 2013. (Including for example docents Susanna Lindberg and Mirja Hartimo who held temporary posts at the relevant date; but excluding for example docent Panu Raatikainen who started at Tampere 2014).

The report states that the philosophy section has produced a significant number of high quality publications, reflecting the fact that it is well embedded in international debates, e.g. in the history of modern logic, in recognition theory, and in analytic metaphysics.

It also states that Research in the Philosophy section in the assessment period covers various well-established research areas in international philosophy, all organized “with impressive professional leadership” at the University of Tampere; “(i) Reason and Judgement in Phenomenology; (ii) ‘Being’ (in Heidegger and Frege and others); (iii) Reason-Emotion-Imagination; (iv) Theories of Mutual Recognition; (v) Social Ontology.”

Filosofia sai hyvät arviot 2014 tehdyssä tutkimuksenarvioinnissa. Tieteellinen laatu, tieteellinen vaikutus ja tutkimusympäristön laatu arvioitiin erinomaisiksi (5/6). Tutkimuksen yhteiskunnallista vaikutusta pidettiin vaikeasti arvioitavana, mutta kuitenkin laadultaan erittäin hyvänä (4/6).

Tutkimuksenarvioinnissa tarkasteltiin 1.10. 2014 Tampereella työssä olleiden filosofien tutkimusta vuosien 2009–2013 aikana. (Tutkijoihin luettiin muun muassa dosentit Susanna Lindberg sekä Mirja Hartimo, mutta ei esimerkiksi vuonna 2014 aloittanutta yliopistonlehtori Panu Raatikaista.)

Raportissa todetaan, että filosofian laitoksella on tuotettu merkittävä määrä korkealaatuisia julkaisuja. Tämä heijastaa laitoksen perehtyneisyyttä kansainvälisiin keskusteluihin esimerkiksi modernin logiikan historian, tunnustusteorian sekä analyyttisen metafysiikan alueella.

Raportissa todetaan myös, että arviointijaksolla tehty tutkimus kattaa vakiintuneita tutkimusaloja kansainvälisen filosofian kentällä, joiden tutkimuksessa on osoitettu ”vaikuttavan professionaalista kansainvälistä johtajuutta”; ”(i) järki ja arvostelmat fenomenologiassa, (ii) ’oleminen’ (Heideggerillä, Fregellä ja muilla), (iii) järki-tunne-mielikuvitus, (iv) vastavuoroiset tunnustusteoriat, (v) sosiaalinen ontologia.”

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.5.2018 18.17 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti