Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: historiatiede: tutkimusprojektit: iehg: ympäristöhistoria finnish journal of environmental history:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
IEHG

Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History (YFJEH)

 

Clik here to download number

1/2017 YFJEH

Lataa numero 1/2017 yläpuolella olevasta linkistä

 

Contents of YFJEH 1/2017             

_____________________________

4/5   Pääkirjoitus/Editorial
        Petri S. Juuti

7       The Waste Management Department of the Metropolitan Assembly of a City in Ghana (1992-2016):
         an Evidence Based Assessment from a People
         Samuel Adu-Gyamfi, Prince Osei-Wusu Adjei and Cynthia Tetteh

39     Local narratives in the long term water conflicts: Case of Turku Region in Finland
        Petri S. Juuti, Vuokko Kurki and Riikka Rajala

50      Negotiating groundwater governance: lessons from contentious aquifer recharge projects.
         Lectio praecursoria 17.6.2016.
         Vuokko Kurki

54      Vesi, ongelma ennen ja nyt? 54
        Petri Juuti

 

 

 


 

 

Petri S. Juuti


Pääkirjoitus
Tietoa päätöksenteon tueksi


Pitkän lamakauden ja tutkimusrahoituksen rajujen leikkausten jälkeen on erityisen vaikeaa ol-
lut löytää rahoitusta suurten yhteiskunnallisten kysymysten tutkimiseen. Kuitenkin juuri täl-
laisena aikana tutkimukseen panostaminen olisi olennaisen tärkeää. Vastaavassa tilanteessa
1990-luvun alun laman keskeisenä hoitokeinona pidettiin tutkimukseen panostamista. Nyt
valitettavasti on valittu toisin ja dramaattisin seurauksin: tutkijoiden aivovuoto ulkomaille ja
jopa täysin toisiin tehtäviin on voimakasta. Aikaisemmat suuret koulutuspanokset menetetään
täysin, pahimmissa tapauksissa vieläpä kilpailijoiden hyväksi.

Omalla tontillamme olemme kehittäneet uusia selviytymiskeinoja vaihtelevalla menestyk-
sellä. Yksi niistä on viiden vuoden mittainen Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatioklusteri (VEPATUKI) alkaen 1.9.2017 ja päättyen 31.12.2022.

Useissa eri yhteyksissä, tutkimuksissa, vesihuoltoalaa koskevissa selvityksissä ja koulutus-
tilaisuuksissa sekä seminaareissa ja Valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä on todettu, että vesi-
huoltosektorilla ja erityisesti vesihuoltolaitoksilla on tarvetta tutkitulle tiedolle erilaisista ve-
sihuoltopalvelujen organisointiin, strategiseen johtamiseen ja fyysisen omaisuuden hallintaan
liittyvistä kysymyksistä.

Myös juuri tekeillä olevassa vesihuollon tulevaisuuden haasteita käsittelevässä tutkimukses-
samme samat haasteet nousevat esille. Etenkin ikääntyvän infran mukanaan tuomat kysymyk-
set nousevat jatkuvasti esille, samoin tuottovaatimukset, päätöksenteon avoimuus, koulutus,
tutkimus sekä muutama muu aihe. Nämä kysymykset nousevat suoraan kentältä ja niillä on
laajempaa mielenkiintoa koko valtakunnan mittakaavassa. Näihin ongelmiin tuodaan hank-
keen aikana ratkaisuja tutkimuksen keinoin. Hankkeessa keskitytään yhteen kentältä nouse-
vaan tutkimusaiheeseen vuodeksi kerrallaan ja tuotetaan tutkimukseen perustuvaa tietoa vas-
tuullisen päätöksenteon tueksi.

Esille nousseita keskeisiä teemoja ovat:
(i) saneeraustarve ja toimenpiteet sekä prosessit ja menetelmät saneeraustoiminnan edis-
tämiseksi mukaan lukien vesihuoltolaitosten tuloutusvaatimukset ja niiden kohtuullisuus
(ii) vesihuollon monialayritykset vs. vesihuollon omien organisaatioiden kehittäminen
(iii) vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden kokonaisvaltainen hallinta
(iv) vesihuoltolaitosten näkyvyys ja asiakaslähtöiset vesihuoltopalvelut
(v) vesihuollon teknologian arviointi ja ennakointi.

Vesihuoltolaitokset panostavat hankkeeseen vuosittain alkaen 1.9.2017 viiden vuoden joitain
tuhansia ja isommat laitokset joitain kymmeniä tuhansia. Useiden laitosten yhteispanoksella
saadaan aikaan kokonaisrahoitus, joka mahdollistaa näihin laajoihin asiakokonaisuuksiin kes-
kittymisen.

Toiveissamme silti on, että myös julkista tukea saataisiin hankkeeseen, sillä myös koko yh-
teiskunnan etu olisi, että myös yhteiskunnallisesti merkittäviä tutkimuskohteita tuettaisiin
vaikka niistä ei heti olekaan luvassa konkreettisia, käsin kosketeltavia keksintöjä tai laitteita
vaan pikemminkin tietoa strategisen päätöksenteon tueksi.
 

 

Petri S. Juuti

Editorial
Information to support decision-making

It has been especially difficult to find financing for research of big social questions after the violent
cuttings of research funding due to the long-lasting depression. However, investing in research
would be essentially important in this kind of time. In a similar situation, investing in research
was considered as a central cure for the depression of the early 1990’s. Now, unfortunately, a
different choice has been made, with dramatic consequences: the brain drain of researchers to
foreign countries and even to totally different tasks is strong. Earlier considerable education
investments will be totally lost, and in the worst cases this will directly benefit the competitors.

On our own sector we have developed new managing methods with varying success. One
of them is the Research and Innovation Cluster of Water Services which will last for five years
between 1.9.2017 - 31.12.2022.

In several separate connections, studies, reports concerning the water services, and in
training meetings, seminars, and in Annual National Water Services Seminar it has been stated
that there is a need for research based information: how to best organize water service and
strategic management of water services and how to answer questions related to the control of
physical property.

Also in our ongoing study considering the challenges of the future of the water sector, the
same challenges arise. Especially questions linked to ageing infrastructure keep surfacing
continuously, and the same applies to yield requirements, openness of decision-making,
education, research and a few other subjects.

These questions arise directly from the field and they have wider interest in the scale of
the whole country. During the project, solutions supporting responsible decision-making
are suggested to these problems based on research. We will focus on one study subject for a
duration of one year.

The central themes are:
(i) rehabilitation gap of water services, measures, processes and methods for promoting
rehabilitation including shareholder value and their reasonableness
(ii) diversified enterprises operating in several fields versus developing the water supply and
sewerage organizations
(iii) comprehensive control of the physical property of water utilities
(iv) visibility of the water utilities and customer-oriented water services
(y) evaluation and anticipation of the technology in water supply and sewerage

Water utilities will invest in the project every year for five years, few thousand for small utilities
and tens of thousands for bigger institutions. The total sum makes it possible to concentrate on
these wide thematic entities.

Still, it is our wish that the project would receive public funding, too, as there would be
advantages to the whole society. Socially significant research subjects should be supported
even when there are no concrete, immediate innovations or technological breakthrougs but
rather information to support strategic decision-making.

editorials.jpg

Editors: Petri S. Juuti, Tapio S. Katko, Harri Mäki & Riikka Rajala

 

 
IEHG/School of Social Sciences and Humanities
FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2017 9.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti