Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

ANSIOTYÖ KOTONA

Kotiansiotyö – yleisyys, ominaispiirteet, seuraukset ja hallinta palkansaajilla


Lyhyesti

Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen (2007–2008) kohteena on ansiotyön tekeminen kotona. Pyrimme selkeyttämään kotiansiotyötä kuvaavia käsitteitä, tarkastelemme sen eri muotojen yleisyyttä, yhteyttä ajankäyttöön sekä vaikutuksia ja hallintaa. Tutkimuksen päätavoitteena on analysoida kotiansiotyön ja ajankäytön suhdetta yksilöiden ja kotitalouksien tasolla sekä aikaneuvotteluja kotitalouksissa.

Avainsanat: kotiansiotyö, hajautettu työ, etätyö, palkansaajat, kotitalous, ajankäyttö, aikaneuvottelut

Posteri
(vaatii Acrobat Reader 7.0 tai uudemman version)


Yhteystiedot

Jouko Nätti, YTT, professori, dosentti
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos
Tampereen yliopisto
jouko.natti(at)uta.fi
puh. (03) 3551 6340

Timo Anttila, YTT, tutkija
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Jyväskylän yliopisto
antiei(at)yfi.jyu.fi
puh. (014) 260 3128

Mia Tammelin, YTM, tutkija
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Jyväskylän yliopisto
mia.m.tammelin@jyu.fi

Satu Ojala, FM, YTM, tutkija
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos
Tampereen yliopisto
satu.ojala(at)uta.fi


Tutkimustausta

Ansiotyö kotona on ajankohtaistunut uudelleen. Kotiansiotyön vanhana muotona pidetään teollisuus- ja maataloustyöhön rinnastettavaa matalapalkkaista ja yksitoikkoista työtä sekä tiettyjen ammattiryhmien kuten opettajien ja yrittäjien työtä; tietoteknologian luomien mahdollisuuksien myötä voimistunut uusi kotiansiotyö viittaa esimerkiksi suunnittelu- ja konsultointityöhön. Tällaiseen uuteen muotoon liittyy usein ns. täydentävää ansiotyötä kotona, työtä iltaisin ja viikonloppuisin työpaikalla tehtyjen työtuntien lisäksi.

Kotiansiotyön yleistymisen ajatellaan rikkovan elämänalueiden välisen jaon palkkatyöhön ja ei-palkkatyöhön. Siihen liitetään riskejä, jotka koskevat työn ja yksityiselämän välistä rajaa. Kokonaistyöaika voi venyä ja vaikuttaa koettuun hyvinvointiin. Toisaalta myönteisiä puolia voivat olla elämänlaadun paraneminen sekä mahdollisuus sovittaa työ omaan ja perheen rytmiin.

Kokoaikainen kotiansiotyö on varsin harvinaista: vain pari prosenttia suomalaisista työskentelee yli 20 tuntia viikossa kotona. Sen sijaan työolotutkimuksen mukaan vajaa kolmannes palkansaajista tekee ainakin joskus kotonaan päätyöhönsä liittyviä tehtäviä, ja etenkin tietotyöntekijöistä valtaosa työskentelee säännöllisesti kotona vähintään tunnin viikossa.


Tavoitteet, tehtävät ja aineisto

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kotona tehtävän ansiotyön eri muotoja, niiden yleisyyttä sekä yleisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkimme kotiansiotyön vaikutuksia ja hallintaa yksilön näkökulmasta sekä työn ja muun elämän, etenkin työn ja perheen, yhteensovittamista.

Tutkimustehtävät

1. Kotityön käsitteellistäminen
- erilaisten kotiansiotyötä ilmentävien käsitteiden ja empiiristen sovellusten kartoittaminen.

2. Kotiansiotyön yleisyys, luonne ja selittäjät
- ketkä kotiansiotyötä tekevät, kuinka paljon ja milloin?
- onko työstä kotona sovittu työnantajan kanssa vai onko se epämuodollista, esimerkiksi palkatonta ylityötä?
- mitkä tekijät ovat yhteydessä kotiansiotyön yleisyyteen?

3. Kotiansiotyön vaikutukset
- sekä yksilön että kotitalouksien tasolla
- kotiansiotyön, työajan ja työmatkoihin käytettävän ajan suhteet.

4. Kotiansiotyön kasaantuminen ja ajankäyttö kotitalouksissa
- miten puolisoiden kotona tekemä työ vaikuttaa muiden perheenjäsenten ajankäyttöön?
- missä määrin kotiansiotyö keskittyy Suomessa tiettyihin kotitalouksiin ja millaisia nämä kotitaloudet ovat?

5. Kotitalouksien aikaneuvottelut ja kotiansiotyön hallinta
- kotitalouksien työaika- ja paikkastrategiat sekä näiden hallintamekanismit
- ajankäytön sukupuolittunut rakenne.

Tutkimusaineistot

Tilastokeskuksen työolotutkimus (1990, 1997, 2003)
Yksilöpohjainen ajankäyttöaineisto (1999–2000, haastattelut ja ajankäyttöpäiväkirja)
Kotitalouspohjainen ajankäyttöaineisto (1999–2000, haastattelut ja ajankäyttöpäiväkirja)
Palkansaajien teemahaastattelut (2007)


Yhteydet muihin projekteihin

Aihepiiriä sivutaan osittain myös seuraavissa projekteissa:

Aikapula
http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/ykp/tutkimus/aikapula/

Työaika ja ajankäyttö kotitaloudessa
http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/ykp/tutkimus/tak/

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.10.2011 10.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti