Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

Palvelujärjestelmä murroksessa: ensihoidon ja sairaankuljetuksen
työ- ja toimintakäytänteet


Hannele Palukka & Petra Auvinen & Tiina Tiilikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tampereen yliopisto


Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana on Suomen sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen
järjestämisessä, rakenteessa ja rahoittamisessa tapahtunut suuria muutoksia
toimintojen yksityistämisen, ulkoistamisen ja kilpailuttamisen myötä. Siirtyminen
suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen koskee erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmää, johon ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut kuuluvat. Sairaankuljetuspalveluiden
tuottamis- ja organisointitavat ovat muuttuneet, ja niitä hankitaan yhä
enenevässä määrin yksityisiltä markkinoilta. Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien
erilaisista lähtökohdista ja intresseistä saattaa seurata toisistaan poikkeavia työ- ja
toimintakäytäntöjä sekä toiminnan päällekkäisyyttä.


Hankkeessa tutkitaan ensihoidossa ja sairaankuljetuksessa vallitsevia yhteistoiminnallisia
työ- ja toimintakäytänteitä lääkintätasoista ensihoitoa antavissa sairaankuljetusyksiköissä.
Tutkimuskohteina ovat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat sekä näiden
välinen työnjako. Lääkintätasoinen ensihoito on kompleksista, reaaliaikaista
koordinointia vaativaa työtä, jota määrittää päätöksenteon vastuullisuus ja aikakriittisyys
sekä toimijoiden yhteinen ymmärrys meneillään olevasta tilanteesta. Toimintaympäristö
edellyttää saumatonta yhteistyötä, mikä on lääkintätasoisessa ensihoidossa
ja muilla turvallisuuskriittisillä aloilla erityisen haastava tehtävä. Tutkimuksen
avulla tuotettua tietoa ensihoidon palvelujärjestelmästä ja sen henkilöstön työn erityispiirteistä
voidaan hyödyntää ensihoitajien ja pelastajien työhyvinvoinnin parantamisessa
sekä ammatillisen perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisessä. Hankkeen
tuloksia voidaan hyödyntää yleisemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää
kehitettäessä; uudistavien, asiakaslähtöisten ja turvallisten työ- ja toimintamallien
luomisessa sekä potilasturvallisuuden parantamisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kanssa.


Tutkimus toteutetaan 1.4.2010 - 31.12.2011 Tampereen yliopiston, Yliopistoallianssin
ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin välisenä yhteistyönä. Tutkimusaineisto koostuu sairaankuljetushenkilöstön
työn havainnoinnista ja heidän haastatteluistaan, puhelin- ja
radiopuhelinliikenteen tallenteista sekä videonauhoituksista, jotka taltioidaan sairaankuljetusyksiköissä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Etnometodologinen keskustelunanalyysi,
multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi ja etnografia tarjoavat metodologiset
välineet tutkimushankkeelle.


Hankkeen tutkijat ja kohdeverkoston organisaatioiden edustajat kokoontuvat hankkeen
kuluessa tarkastelemaan tutkimusaineistoa ja tekemään siitä tulkintoja. Tuloksia
esitellään paitsi hankkeen osallistujaorganisaatioille myös tieteellisillä foorumeilla.
Hannele Palukka vastaa hankeen raportoinnista sosiaali- ja terveysministeriölle, Pirkanmaan
sairaanhoitopiirille sekä hankkeen vaikutuspiiriin kuuluville ammattijärjestöille
(TEHY, Suomen Ensihoitoalan Liitto Ry, Suomen Palomiesliitto ry,
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, Suomen lääkäriliitto).

 

Service system in transition: work practices
in emergency medical care and ambulance services


Petra Auvinen & Hannele Palukka & Tiina Tiilikka
University of Tampere
School of Social Sciences and Humanities


Research project funded by the Finnish Work Environment Fund


This research project is concerned to investigate collaborative work practices in
emergency medical care and ambulance services, specifically in ambulance units that
provide prehospital medical care. The examination focuses on public and private
service providers and their division of labour. Emergency medical care is a complex
task that requires real-time coordination, responsible and time-critical decisionmaking,
and a shared understanding among the people involved in the job about the
unfolding situation. This calls for seamless cooperation, which is a major challenge in
emergency medical care and in other security-critical fields. The information
generated by the research about the service system in emergency medical care and
about distinctive job features within this system can be used to improve employee
well-being in the workplace and to raise the standards of basic and continuing
vocational training. More generally the results will be helpful in developing the social
and health care service system; in creating innovative, customer-oriented and safe
work practices and procedures; and in improving patient safety together with primary
health care services, specialized medical care and social welfare services. The results
of the project will be available at the beginning of 2012.


In the past 20 years there have been major changes to the structure, organization and
funding of social and health care services in Finland as a result of privatization,
outsourcing and competitive tendering. The move from a planned to a competitive
market economy concerns most particularly the service system in social and health
care services, under which emergency medical care and ambulance services fall. The
ways in which ambulance services are produced and organized have changed, and
they are now increasingly purchased from the private market. Since public and private
service providers have different sets of premises and different interests, this may give
rise to different work practices and overlap in operations.


A joint undertaking among the University of Tampere, University Alliance Finland
and the Pirkanmaa Hospital District, this research will take place from 1 April 2010
until 31 January 2012. The research material consists of observations and interviews
of ambulance staff, telephone and radio communications recordings and video
recordings made in ambulance units within the hospital district’s area. The project’s
methodological tools include ethnomethodological conversation analysis, multimodal
interaction analysis and ethnography.


Emergency medical care is a complex multilayered field that is in a constant state of
flux, using diverse information and operating at the intersection of different social and
physical orders. This is why it is necessary to have theoretical and methodological
diversity as well, to apply different kinds of datasets and different approaches to
studying this subject. The project’s scientific innovativeness lies in its integrating
different types of datasets and in developing new methods for research environments
where activities are characterized by physical, social and informational mobility.
During the course of the project the researchers will meet up with representatives of
the target organizations to examine the material collected and to draw conclusions.
The results will be communicated not only to the participating organizations, but also
introduced on various scientific forums. Hannele Palukka will report to the Ministry
of Social Affairs and Health, the Pirkanmaa Hospital District and to relevant trade
unions (Union of Health and Social Care Professionals, Union of Emergency Medical
Care Workers, Finnish Association of Fire Fighters, Trade Union for the Public and
Welfare Sectors, Finnish Medical Association).

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.10.2011 10.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti