Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

Tutkimusalueet

Sosiaalitutkimuksen keskuksen tutkimus jakautuu viiteen toisiaan tukevaan osa-alueeseen:

 


1. Kansalliset ja transnationaaliset muutosprosessit   
2. Työ, hyvinvointi ja sukupuoli  
3. Lapsuus ja perhe     
4. Vuorovaikutus ja kulttuuri 
5. Tieto, tiede ja teknologia

 

1. Kansalliset ja transnationaalit muutosprosessit

Kansallisten ja transnationaalien muutosprosessien tutkimus kohdentuu erilaisin painotuksin kansallisvaltioiden vertailevaan tutkimukseen, Suomen ja muiden yhteiskuntien kulttuuristen muutosten tarkasteluun ja muuttoliikkeiden mukanaan tuomiin metodisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tutkimuksen kohteina ovat diasporat ja yhteisöllisyyden uudet muodot; monipaikkainen elämä ja paikan muuttuvat merkitykset sosiaalisissa suhteissa ja kulttuurien murroksessa; ylirajainen perhe, sukupuoli ja monikulttuurisuuden kriittinen tarkastelu edellyttävät monipaikkaisen etnografian jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi tutkimuksen kohteena ovat ne mekanismit, joilla globaalia muutosta ohjaillaan ja miten uusliberaalin kehityksen mukaiset sosiokulttuuriset prosessit näkyvät yhteiskunnallisissa käytännöissä ja valtasuhteissa, subjektiviteetin muodoissa ja käyttäytymisen muuttumisessa.

Tutkimushankkeet

2. Työn, hyvinvoinnin ja sukupuolen tutkimus

Työn, hyvinvoinnin ja sukupuolen tutkimuksessa yhteiskunnalliset erot ja tasa-arvoisuus kietoutuvat vahvasti yhteen. Työ ansiotyönä, yrittäjyytenä, palkattomana hoivana ja pyrkimys sukupuolten tasa-arvoon kuuluvat pohjoismaisen yhteiskunnan peruspilareihin. Työ on keskeinen toimeentulon, yhteiskunnallisen aseman, ajankäytön ja arvostuksen lähde. Hoivan, työelämän ja muun elämän yhteensovittaminen on monimutkaistumassa. Tasa-arvopyrkimyksistä huolimatta sukupuolten eriarvoisuus on supistunut hitaasti, esimerkkinä palkkaerot ja ammatillinen eriytyminen.

Tutkimusalueella keskeisiä tutkimuskohteita ovat työelämän ja organisaatioiden muutokset työmarkkinoiden, työn sisältöjen ja arjen, työaikojen, palkkatyön, yrittäjyyden, epävirallisen työn ja sukupuolistavien käytäntöjen näkökulmista; teknologia ja tietoyhteiskunta, hyvinvointijärjestelmän ja ammattilaisuuden muutokset ja ratkaisumallit sekä hoivan ja sukupuolistuneen väkivallan kysymykset. Kansainvälisissä vertailuissa painottuvat EU-maat, Venäjä ja Pohjoismaat.

Hoivan ja sosiaalipolitiikan tutkimusryhmä (CaSo)

Yksikössä toimii yliopistoallianssin puitteissa Työn, oppimisen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskittymä.

Tutkimushankkeet

3. Lapsuuden ja perheen tutkimus

Lapsuuden ja perheen tutkimus on lasten ja nuorten ongelmien laajuuden ja vakavuuden vuoksi erittäin ajankohtainen tutkimusalue niin tieteellisessä kuin yhteiskuntapoliittisessa mielessä. Ajankohtaisen ja käyttökelpoisen tutkimustiedon tarve on suuri sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tutkimuksen kohteena ovat lapset sosiaalisissa kasvuympäristöissään, erityisesti perheessä, päivähoidossa, terveydenhuollossa ja koulussa ja myös lapsuuteen ja perheeseen liittyvät yhteiskunnalliset käytännöt kuten lasta ja lapsuutta koskeva julkinen keskustelu. Tutkimusprojektien yhteisiä teemoja ovat lasten kehitykseen ja kasvuun liittyvät uudet yhteiskunnalliset rakenteet ja prosessit sekä niiden tuomat haasteet ja välittyminen lapsuuteen kuin myös lasten ja nuorten hyvinvointi ja sitä edistävä tai ehkäisevä sosiaalinen vuorovaikutus lasten elämänpiireissä. Erityisiä tutkimusteemoja ovat nyt lasten sosiaalinen eriarvoisuus ja syrjäytymisen riskitekijät sekä toisaalta lasten ja perheiden hyvinvointia edistävät institutionaaliset ja arjen vuorovaikutukseen liittyvät ja lapsen vuorovaikutuspartnereihin liittyvät tekijät. Useissa projekteissa toteutetaan kansainvälistä vertailua, monimenetelmäistä otetta ja kehitellään uusia tutkimusmenetelmiä, metodisia indikaattoreita sekä analyysitapoja.

Lapsuutta ja perhettä käsittelevä tutkimus on siirtynyt Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen PERLAan.

Sieltä löytyvät myös aiheeseen liittyvät tutkimushankkeet.

4. Vuorovaikutuksen ja kulttuurin tutkimus

Vuorovaikutuksen tutkimuksen kohteena ovat moninaiset intersubjektiiviset prosessit ja niiden seuraukset erilaisissa institutionaalisissa ja muun tyyppisissä ympäristöissä. Vuorovaikutuksen tutkijoita kiinnostavat myös kanssakäymistä edistävät tai ehkäisevät tekijät eri konteksteissa. Kulttuurin tutkimuksen alaa ovat puolestaan ne historiallisesti muuttuvat mielikuvat, käsitteet ja merkitykset, joita ihmiset tuottavat keskinäisen toimintansa ja kanssakäymisensä pohjalta. Kulttuurin tutkimuksen piiriin kuuluvat myös ne artefaktit, joiden avulla ihminen laajentaa henkisiä ja fyysisiä kykyjään sekä mahdollisuuksiaan olla yhteydessä muihin ihmisiin (esim. kännykät).

Vuorovaikutuksen ja kulttuurin tutkimus kohdistuu kulttuurin ja vuorovaikutuksen muotoihin ja merkityksiin sekä niiden kytkeytymiseen yhteiskunnan muutokseen ja kehitykseen. Tutkimusalueella vahva paikallisten prosessien ja toimintojen tutkimus yhdistyy pitkälle vietyyn teoreettiseen osaamiseen. Tutkimusaiheita ovat muun muassa globalisaation merkitykset, emootiot ja addiktiot, sukupuoli ja seksuaalisuus, teknologioiden ja medioiden kotouttaminen, työprosessien ja työelämän uudet muodot.

Tutkimushankkeet

5. Tieto, tiede ja teknologia

Tiedon, tieteen ja teknologian tutkimus avaa sitä, miten tiede ja teknologia muokkaavat modernien yhteiskuntien sosiaalista järjestystä niin paikallisesti kuin globaalisti. Tutkimusalue tuottaa myös teoreettista ja empiiristä ymmärrystä tietokäytäntöjen ja hallinnan yhteyksistä yhteiskunnan eri alueilla.

Monitieteisellä tutkimusalueella on käynnissä projekteja, joissa tutkitaan muun muassa tietotekniikan kotouttamista, älykoteja, sosiaalitilastoinnin harmonisoinnista ja yhteistoiminnallista oppimista ilmailun teknologiaympäristöissä. Tutkimusalueella on toiminut jo vuosia usean laitoksen yhteistyöseminaari Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari.

Ks. myös edellisten vuosien seminaaritoimintaa.
http://www.uta.fi/laitokset/naistutkimus/opetusala5u.htm 

Tutkimushankkeet

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 24.9.2014 10.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti