Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru: tutkimusalueet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

Addiktio sosiaalisena representaationa - tutun ja vieraan tulkinnat

Projektin johtaja: Prof. (emerita) Anja Koski-Jännes
Tutkijat: YTT Kirsimarja Raitasalo¹, YTM Tanja Hirschovits-Gerz1, YTM Marjo Pennonen¹, Yo Milla Nyyssönen¹, YTM Kari Holma¹, YTT Atte Oksanen¹
Kansainvälinen yhteistyö: Professorit Jan Blomqvist2, John Cunningham3, Irina Pervova4 and Laurence Simmat-Durand5

Tutkimusyksiköt:

¹ Yhteiskunta ja kulttuuritutkimuksen yksikkö, Tampereen yliopisto, Suomi
2 SoRAD, University of Stockholm, Sweden
3 Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), Toronto, Canada
4 University of St. Petersburg, St. Petersburg, Russia
5 University of Paris-Descartes, Paris, France

Rahoitus: Suomen Akatemia 2007–2010.

Projektin kuvaus

Projekti on osa laajempaa Suomen Akatemian rahoittamaa addiktioteorioita ja mielikuvia tutkivaa kansainvälistä IMAGES konsortiota, jossa tutkitaan addiktion käsitehistoriaa ja teorioita sekä eri riippuvuuksia koskevia mielikuvia. Tampereella toteutettava osaprojekti koostuu kahdesta erillisestä osaprojektista. Ensimmäisessä tutkitaan, miten maallikot päihdehoidon ammattilaiset ja asiakkaat hahmottavat eri riippuvuuksien vaarallisuuden sekä yksilölle että yhteiskunnalle, niiden syyt ja vastuun niiden hoitamisesta sekä niistä toipumisen mahdollisuudet. Suomesta kerättyjä aineistoja verrataan vastaaviin ruotsalaisiin, venäläisiin, kanadalaisiin ja ranskalaisiin survey -aineistoihin. Tampereella vuosina 2007–2008 toteutettu toinen osaprojekti kohdistui rock –lyriikan addiktiokuvauksiin ja tutkijana toimi YTT Atte Oksanen.

Representations of addiction from inside and outside

Supervisor: Prof. (emerita) Anja Koski-Jännes¹
Researchers: Dr. Kirsimarja Raitasalo¹, Tanja Hirschovits-Gerz, MA1, Marjo Pennonen, MA¹, Milla Nyyssönen¹, Kari Holma, MA¹, Dr. Atte Oksanen¹
International collaboration: Professors Jan Blomqvist2, John Cunningham3, Irina Pervova4 and Laurence Simmat-Durand5

Sites of research:

¹ School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, Tampere, Finland
2 Sorad, University of Stockholm, Sweden
3 Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada
4 University of St. Petersburg, St. Petersburg, Russia
5 University of Paris-Descartes, Paris, France

Funding: Academy of Finland 2007-2010

This project is one of the three partner projects of a larger international research consortium on Theories of addiction and governing images of addictive behaviors (IMAGES). The main aims of  this consortium are to study the theories and conceptual history of addiction as well as lay, professional and addict views of various addictions in different cultural contexts.

The project conducted at the University of Tampere explores the ways in which lay people, professionals and clients in substance abuse treatment understand the nature of various addictions, their causes and responsibilities for their treatment as well as the possibilities of resolving them. Finnish survey data are compared with similar data from Sweden, Canada, France and Russia to see how social representations of addictions and addictive behaviors differ between these cultural contexts and how these differences are reflected in the respective treatment orientations. Another project conducted by PhD Atte Oksanen at the University of Tampere in 2007-2008 was focused on rock cultural images of addiction and their development.

Julkaisut (Publications)

1. Kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit (Articles in refereed international scientific journals)

Koski-Jännes, A., Pennonen, M. & Simmat-Durand, L. (in press). Treatment professionals' basic beliefs about alcohol use disorders: The impact of different cultural contexts. Substance Use & Misuse. DOI: 10.3109/10826084.2015.1126736.

Simmat-Durand, L. & Koski-Jännes, A. (2015). The risks of cannabis and other illicit drugs: Views among French and Finnish addiction treatment providers. IJADR, 4, 1, 61-69.

Blomqvist, J., Koski-Jännes, A. & Cunningham, J. (2014) How should substance use problems be handled? Popular views in Sweden, Finland, and Canada. Drugs and Alcohol Today 14, 1, 19-30. DOI: 10.108/DAT-09-2013-0040

Hirschovits-Gerz, T. (2013). How Finns Perceive the Barriers to Recovery from Various Addictions. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29(2) 139-154.  http://www.degruyter.com/view/j/nsad.2013.30.issue-1-2/nsad-2013-0007/nsad-2013-0007.xml 

Cunningham, J.A., Blomqvist, J., Koski-Jännes, A. & Raitasalo, K. (2012) Societal images of Cannabis use: Comparing three countries. Harm Reduction Journal 9:21. DOI: 10.11867477-75717-9-21.

Koski-Jännes A., Hirschovits-Gerz T. & Pennonen M. (2012) Population, professional and client support for different models of managing addictive behaviors. Substance Use and Misuse 47, 296-308. DOI: 10.3109/10826084.2011.629708 

Koski-Jännes A., Hirschovits-Gerz T., Pennonen, M. & Nyyssönen M. (2012) Population, professional and client views on the dangerousness of addictions: testing the familiarity hypothesis. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 29, 2, 139-154. http://versita.metapress.com/content/g163004t23556816/fulltext.pdf

Hirschovits-Gerz, T., Holma, K. Koski-Jännes, A. Raitasalo, K., Blomqvist, J., Pervova, I. & Cunningham, J.A. (2011). Is there something peculiar about Finnish views on alcohol addiction? – A cross-cultural comparison between four Nordic populations. Research on Finnish Society 4, 41–54. Also available in: http://www.finnresearch.fi/ 

Holma, K., Koski-Jännes, A., Raitasalo, K., Blomqvist, J., Pervova, I. & Cunningham, J.A.(2011). Perceptions of addictions as societal problems in Canada, Sweden, Finland and Russia.  European Journal of Addictions 17, 106-112. DOI: 10.1159/000323278 

Oksanen, A. (2007). Hollow Spaces of Psyche: Gothic Trance-Formation from Joy Division to Diary of Dreams. In Isabella van Elferen (ed.) Nostalgia or Perversion? Gothic Rewriting from the 18th Century until the Present Day (pp. 124-136). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

2. Tieteelliset artikkelit kansainvälisissä toimitetuissa teoksissa ja konferenssijulkasuissa (Articles in international edited volumes and in international scientific conference proceedings)

Blomqvist, J., Raitasalo, K., Melberg, H.O., Schrekenberg, D., Peschel, C., Klingemann, J. & Koski-Jännes, A. (2016). Popular images of addiction in five European Countries. In Hellman, M., Berridge, V., Duke, K. & Mold, A. (Eds.) Concepts of addictive substances and behaviours across time and place (pp. 193-211). Gosport, Hamshire: Oxford University Press.

3. Suomenkieliset vertaisarvioidut artikkelit (Articles in refereed Finnish scientific journals)

Pennonen, Marjo (2014). Päihdealan ammattilaisten käsitykset hyvästä ja huonosta hoidosta. Yhteiskuntapolitiika 79,3, 318–327.

Hirschovits-Gerz, T. & Pennonen, M. (2012) Ammattilaisten ja kansalaisten mielikuvat omaehtoisesta toipumisesta ja hoidon tuottamasta lisäarvosta eri riippuvuuksista toivuttaessa. Yhteiskuntapolitiikka 4/2012. http://www.julkari.fi/handle/10024/103025 

Koski-Jännes, A. (2011). Sosiaalipsykologia ja poikkitieteellisyyden haaste - Addiktiivinen käyttäytyminen ja siitä vapautuminen. [Social psychology and the challenge of crossdiciplinary research – addictive behavior and recovery] Psykologia 1/2011, 38–45. 

Pennonen, M. & Koski-Jännes, A. (2010). Päihdealan ammattilaisten käsityksiä aineriippuvuuksista [Views of addiction treatment professionals on various substance dependencies]. Janus 18, 3, 208–224.

Hirschovits-Gerz, T. & Koski-Jännes, A. (2010). Suomalaisten käsityksiä riippuvuuksista. Sukupuolen, iän sekä yhteiskunnallisen todellisuuden vaikutuksia mielikuviin [The influence of gender, age and societal reality on social representations of different addictions in Finland] Sosiologia 47,1, 3-23. http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/47/1/suomalai.pdf

 

4. Tieteelliset artikkelit suomalaisissa toimitetuissa teoksissa ja konferenssijulkasuissa (Articles in Finnish edited volumes and in Finnish scientific conference proceedings)

Koski-Jännes, Anja (2014) Addiktioiden yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja psykologiset kehitysehdot (Societal, social and psychological factors in addiction). In Kuusela Pekka & Saastamoinen Mikko (eds.) Hyvän elämän sosiaalipsykologia (The social psychology of good life). EU: Unipress, 2014, 84–100. ISBN: 978–951-579-475-8.

Koski-Jännes A, Holma K, Hirschovits-Gerz T ja Raitasalo K (2013). Kansalaisten käsityksiä addiktioiden vaarallisuudesta: kansainvälinen vertailu. Teoksessa Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.) Addiktioyhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, ss. 51–72.

Koski-Jännes A. (2012) Riippuvuuden psykologisia selitysmalleja [Psychological models in explaining addiction]. Teoksessa Jarmo Heinonen (toim.) Kuin kala verkossa. Ihminen ja alkoholi [Like a fish in the net. Human being and alcohol.]  (153–165). Helsinki: Prometheus kustannus Oy.

Hirschovits-Gerz T. (2008). Riippuvuus ilmiönä (Dependence as a phenomenon). In Holmberg J. & Hirschovits-Gerz T. & Kylmänen P. & Agge E. (eds.) Tämä potilas kuuluu meille, sairaanhoitaja tekee mielenterveys- ja päihdehoitotyötä (pp. 27-48). Helsinki: Suomen Sairaanhoitajaliitto.

Oksanen, A. (2007). Lyriikka populaarimusiikin tutkimuskohteena: esimerkkinä Joy Divisionin sanat tyhjyydestä [Studying Rock Lyrics: On Joy Division and meanings of emptiness]. In M. Aho & A.-V. Kärjä (eds): Populaarimusiikin tutkimus (pp. 159–178). Tampere: Vastapaino.

Oksanen, A. (2008). Veren viemää. Lyyrinen maskuliinisuus ja psyykkinen vampyrismi Verenpisara-yhtyeen sanoituksissa [Lost Souls: Lyric Masculinity and Psychological Vampyrism in the Lyrics of Finnish Rock Band Verenpisara]. In Kai Aberg & Lotta Skaffari (eds): Moniääninen mies (pp. 128–160).  Jyväskylä: The Research Centre for Contemporary Culture. Publications 95.

Oksanen, A. (2009). Äärimmäistä kulttuuria: eXtreme-minuuksien historiaa dadaismista Hunter S. Thompsoniin [Extreme Culture: Transgression in Arts and Popular Culture]. Helsinki: Johnny Kniga.

4. Muut julkaisut  (Other publications)

Hirschovits-Gerz T. (2013). Mikä estää toipumasta erilaisista riippuvuuksista – reaaliset esteet ja mielikuvat toipumisen esteinä. Mielihuuko, päihde- ja mielenterveystyötä yhdessä. A-klinikkasäätiö, sähköinen artikkelijulkaisu. http://www.huuko.fi/mielihuuko/?p=131

Hirschovits-Gerz T.( 2011). Onko suomalaisten suhtautumisessa alkoholiriippuvuuteen jotakin erityistä? [is there something peculiar about the ways in which Finns relate to alcohol dependence?] Yhteiskuntablogiikka 16.8.2011. THL:n Yhteiskunnallinen nettijulkaisu. Päätoimittaja Tuukka Tammi.

Koski-Jännes, A. (2007). Maallikkojen, ammattilaisten ja asiakkaitten addiktiokäsityksiä tutkitaan. [Lay, professional and client representations of addiction are studied].  Tiimi 3-4, 20–21.

 

Projektissa ohjatut opinnäytetyöt (Master’s theses in the project supervised by Prof. Koski-Jännes)

Lauri Kankaanrinne: Alkoholiriippuvuuden attribuutiot maallikoiden ja päihdehuollon ammattilaisten mukaan [The attributions of alcohol dependence among lay people and addiction treatment professionals]. Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere 2008.  (cum laude approbatur)

Tanja Hirschovits-Gerz: Suomalaisten käsityksiä riippuvuuksista - sukupuolen, iän sekä yhteiskunnallisen todellisuuden vaikutuksia mielikuviin [Finnish views on addictions – role of gender, age and societal conditions on the images]. Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere 2008. (eximia cum laude approbatur)

Milla Nyyssönen: Alkoholi- ja huumeaddiktiota koskevat syy- ja vastuutulkinnat päihdekuntoutusasiakkailla [Cause and responsibility attributions of alcohol and drug addictions among clients in substance abuse treatment]. Department of Social Research, University of Tampere 2008. (magna cumlaude approbatur)

Mikko Svartsjö: Nettipokerin pelikokemus: Peliä tunteella vai järjellä? [ Experience of Internet poker: Playing with emotion or reason?]  Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere 2008. (laudatur)

Kukka Järvinen: Kahden päihdekuntoutuskeskuksen asiakkaiden ja ammattilaisten käsityksiä addiktioista [ Professional and client views about addictions in two treatment institutions]. Department of Social Research, University of Tampere, 2010. (magna cum laude approbatur)

 

Ohjatut ylemmät opinnäytetutkimukset (Doctoral and licenciate theses under supervision by Prof. Koski-Jännes)

Tanja Hirschovits-Gerz: Suomalaisten riippuvuuksia koskevat mielikuvat (Images of addictions in Finland.) Doctoral dissertation. School of Social Sciences and Humanities. University of Tampere, 2014.

Marjo Pennonen: Päihdehuollon ammattilaisten käsityksiä riippuvuuksista (Treatment professionals' views on addictions) (in process)

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.4.2016 12.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti