Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru: tutkimusalueet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

Prosessi- ja tuloksellisuus päihdeongelmaisten motivoivista alkuhaastatteluista

Projektin johtaja : Prof. (emerita) Anja Koski-Jännes
Tutkijat: VTT Leena Ehrling, YTT Harri Sarpavaara, YTM Maria Rakkolainen, YTM Kari Tolonen
Graduntekijät: Outi Hautaniemi, Laura Kataja, Auri Lyly (HY) ja Satu Kaleva (HY)

Rahoitus: Suomen Akatemia 2007–2010, 456 260 € ja Rikosseuraamusvirasto : 92 200 €.

Projektin tarkoituksena on analysoida päihdetyöntekijöiden ja asiakkaiden vuorovaikutusta kahdella ensimmäisellä motivoivalle haastattelulle perustuvalla tapaamiskerralla, jotka yleensä ovat ratkaisevia hoidon jatkumisen kannalta. Vuorovaikutuksen kulkua ja tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asiakkaiden muutoshaluihin, hoidossa pysymiseen ja päihteiden käytössä tapahtuviin muutoksiin seurantavuoden aikana. Tutkimus toteutetaan päihdeongelmaisilla kriminaalihuollon ja A-klinikoiden asiakkailla.

 

Process and outcome of initial motivational interviews with substance abusers

Supervisor : Prof. Anja Koski-Jännes

Researchers : Leena Ehrling, PhD; Harri Sarpavaara, PhD, Maria Rakkolainen, MA and Kari Tolonen, MA

MA students: Outi Hautaniemi, Laura Kataja, Satu Kaleva (UH), Auri Lyly (UH)

Funding: Academy of Finland 2007-2010, 456 260 € and the Criminal Sanctions Agency, Ministry of Justice: 92 200 €.

Project description

The aim of this project is to analyze in detail the social interaction of addiction clients and counsellors during their first two motivational sessions that usually are decisive for clients' willingness to continue in treatment. The outcome of the interaction is evaluated on the basis of  clients' commitment to change, their treatment adherence and their use of psychoactive substances during the follow-up year. The research is conducted with substance abuse clients in outpatient clinics for substance abusers (A clinics) and Probation service.

Publications

Articles in refereed scientific journals

 • Rakkolainen, M., Koski-Jännes, A., Tolonen, K. & Tuomisto, M.T. (2015). Päihdeasiakkaan taustan ja motivoivan alkuhaastattelun yhteydet hoidon tuloksiin (The relationship of client and interaction factors with the outcome of initial motivational sessions with substance abusers). Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti – Journal of Social Medicine 52,102–117.
 • Lahti Jari, Rakkolainen Maria ja Koski-Jännes Anja (2013) Motivoiva haastattelu kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidossa. Duodecim 129, 2063–8.
 • Sarpavaara Harri & Koski-Jännes Anja (2013) Client’s metaphoric change talk in motivational interviewing. Qualitative Research in Psychology, 10, 1, 86-101.
 • Rakkolainen Maria (2012). Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon ensitapaamisissa. (The implementation of motivational interviewing in the first treatment sessions with substance abusers). Psykologia 47: 1, 4–19.
 • Rakkolainen, Maria & Ehrling, Leena (2012). Reflektointi taitona ja tekniikkana motivoivassa haastattelussa. (Reflections as a skill and a technique in motivational interviewing.) Psykologia 47: 1, 20–37.
 • Sarpavaara, Harri (2010) Use of metaphors in motivational interviewing sessions in the probation service. Communication & Medicine, Volume 7(2), 197–206.
 • Sarpavaara, Harri (2010) Metafora muutoksen välineenä ja ennustajana kriminaalihuollon motivoivissa päihdekeskusteluissa (Metaphor as a vehicle and predictor of change in motivational sessions in the Probation Service). Yhteiskuntapolitiikka 75 (3), 252–264.

 

 Articles in scientific edited volumes (book chapters)

 • Koski-Jännes, Anja (2013): Päihdetyön psykososiaaliset hoitomenetelmät (Psychosocial methods in substance abuse  treatment) (pp.125-130). In Teuvo Peltoniemi (ed.) Pääasiana alkoholi - Käyttö, haitat, hoito, politiikka nyt ja 2040 (Alcohol in the headline – use, hazards, treatment and politics now and in 2040). Helsinki: Lundbeck.
 • Koski-Jännes, Anja (2013): Hoitotutkimustieto kentän käyttöön (Research based knowlege to practitioners) (pp.138-143). In Teuvo Peltoniemi (ed.) Pääasiana alkoholi - Käyttö, haitat, hoito, politiikka nyt ja 2040 (Alcohol in the headline – use, hazards, treatment and politics now and in 2040). Helsinki: Lundbeck.
 • Rakkolainen Maria & Ehrling Leena (2010) Motivoivan haastattelun analyysi kahdella eri menetelmällä (The analysis of motivational interviewing with two different methods) (pp. 325-350). In J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen (eds.) Haastattelun analyysi (Analysis of an interview). Tampere: Vastapaino.
 • Koski-Jännes Anja, Ehrling Leena, Sarpavaara Harri, Rakkolainen Maria & Tolonen Kari (2009). Ratkaiseva kohtaaminen. Motivoiva haastattelu, päihdehoitoon sitoutuminen ja muutos (Decisive encounter - Motivational interviewing, commitment to substance abuse treatment and change). In Kalevi Kaipio & Arja Ruisniemi (eds.) Ihan oikea ihme. Kirjoituksia päihdetyöstä. VAK ry. Gummerus, Jyväskylä, 140–158.
 • Ehrling Leena (2009). Yhteisen ymmärryksen rakentuminen päihdehuollon ensitapaamisissa (The construction of joint understanding in the initial substance abuse sessions).  In T. Tammi, M. Aalto & A. Koski-Jännes (eds.): Irti päihdeongelmista. Tutkimuksia hoidon ja ehkäisyn menetelmistä (Out of addiction. Studies on the methods of treatment and prevention) (pp. 145-170). Helsinki: Edita.
 • Koski-Jännes, Anja (2008). Motivoivan haastattelun periaatteet ja menetelmät. (Principles and methods of Motivational Interviewing). In Koski-Jännes, A., Riittinen, L. & Saarnio, P. (eds.) Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (Towards change. Motivational methods in substance abuse and behavioral problems). (Pp. 41–64). Helsinki: Tammi.
 • Koski-Jännes, A. (2008) Johdanto (Introduction). In Koski-Jännes, A., Riittinen, L. & Saarnio, P. (eds.) Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (Towards change. Methods of motivating change substance abuse and behavioral problems)  (pp.7-15). Helsinki: Tammi.
 • Rakkolainen, Maria (2008). Motivoivan haastattelun arvioiminen (The assessment of motivational interviewing) (pp.107–122). In A. Koski-Jännes, L. Riittinen & P. Saarnio (Eds.) Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (Towards change. Motivating methods in substance abuse and behavioral problems). Helsinki: Tammi.

 

Edited books

 • Koski-Jännes, Anja, Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (Eds.) (2008) Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (Towards change. Motivating methods in substance abuse and behavioural problems). Helsinki: Tammi. (192 p.)
 • Tammi Tuukka, Aalto Mauri & Koski-Jännes Anja (Toim.) Irti päihdeongelmista. Tutkimuksia hoidon ja ehkäisyn menetelmistä. Helsinki: Edita Publishing, 2009.

 

Articles in professional journals

 • Ehrling, Leena (2013) Kuuntele enemmän, kysele vähemmän. Tiimi 3/2013, 6-9.
 • Sarpavaara,  Harri (2012): Alkoholiongelmaiselle viikonloppu näyttäytyy muutoksen esteenä. Hyvinvointikatsaus 3: 70-73,
 • Ehrling, Leena & Rakkolainen Maria (2008): Potilaan motivointi elämäntapamuutokseen – motivoiva haastattelu terveydenhoitajan vastaanotolla (Motivating the client to change his lifestyle – motivational interviewing in the health care). Terveydenhoitaja 8; 6-8.
 • Sarpavaara, Harri (2007) Tutkimus motivoivien päihdehaastattelujen tuloksellisuudesta käynnistynyt. (Research on the outcome of motivational interviewing has started). Kontra. Rikosseuraamusviraston, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen henkilöstölehti 3/2007, 37.

 

Translations

 • Moyers, T., Martin, T., et al. : MITI 3.0 and 3.1.1 (Unpublished translations by Maria Rakkolainen, kari Tolonen and Anja Koski-Jännes with minor editing)
 • Amrhein, P.C.: A Training Manual for Coding Client Commitment Language (Asiakkaan sitoutumispuheen koodauskäsikirja). Unpublished translation by Maria Rakkolainen, Kari Tolonen & Anja Koski-Jännes)
 • Miller, W.R. (2008) Motivaation ja muutoksen käsitteellistäminen (Suom. Anja Koski-Jännes). Teoksessa Koski-Jännes, A., Riittinen, L. & Saarnio, P. (eds.) Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (Towards change. Motivational methods in substance abuse and behavioral problems). (Pp. 16–40). Helsinki: Tammi.

                     

MA theses supervised in the project

 • Kaleva, Satu: Nollapersoona päihdehoitokeskusteluissa (Zero-person expressions in substance abuse consultations). Department of Social Psychology, University of Helsinki, 2009
 • Lyly, Auri: ”Kun ainahan on jokaisella syytä juoda”. Motivoiva haastattelu ja ylläpitopuhe – miten alkoholinkäyttöä perustellaan? Diskurssianalyyttinen tutkimus asiakaskeskusteluista (”There are always reasons to drink”. Motivational interviewing and maintenance talk. Discurse analytical study of substance abuse consultations). Department of Social Psychology, University of Helsinki 2010.
 • Hautaniemi, Outi: Motivoivan haastattelun toteutuminen kriminaalihuollon kesksuteluissa (The implementation of motivational interviewing in probation service consultations). Department of Social Research, University of Tampere 2010.
 • Kataja, Laura: Työntekijän ja asiakkaan hoitoarviot tuloksellisuuden ennustajina motivoivan haastattelun ensikeskusteluissa päihdeasiakkailla (Counselor and client evaluations of the initial motivational interviewing sessions with substance abuse clients as treatment outcome predictors). School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere 2011.

Doctoral theses under supervision by Prof. Koski-Jännes:

 • Maria Rakkolainen: A-klinikan motivoivien alkuhaastattelujen prosessi ja tulokset (Assessing the process and outcome of initial motivational sessions with A-Clinic clients) (final version 2014)
 • Kari Tolonen: Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden VKM -ohjelman prosessi ja tulokset (Process and outcome of the BIC-program consultations with community sanction clients) (final version 2014).
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.4.2016 12.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti