Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sosiaalipolitiikka

Hoiva | Kansalaisuus ja osallisuus | Perhe ja perhepolitiikka | Työ, työmarkkinat ja hyvinvointi

Tampereen yliopistossa sosiaalipolitiikan oppiaine on erikoistunut hyvinvointivaltion uusien kehitysmuotojen, kansalaisuuden ja osallisuuden, työn ja työllisyyden (käsittäen myös palkattoman ja näkymättömän hoivatyön), perheen ja lapsuuden sekä hyvinvointi- ja sosiaalipalveluiden tutkimukseen.

Hoiva

Sosiaalipolitiikassa tutkitaan hoivaa, hoivapolitiikkaa ja hoivan tuottamisen muotoja Suomessa ja kansainvälisessä vertailevassa kehyksessä. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat omaishoiva, koti hoivan tilana, hoivapalvelut ja niiden käyttö, hoivan markkinoistuminen ja uudet hallinnan muodot. Hoivatutkijat muodostavat CaSo-tutkimusryhmän, johon kuuluu väitöskirjantekijöitä sekä varttuneita tutkijoita. Hoivaa tutkitaan monipuolisesti erilaisin aineistoin ja metodein.

Lisätietoja ja tutkimushankkeita

Kuka tuottaa, kuka maksaa ja kuka hyötyy? Palvelumarkkinoiden paikallinen hallinta ja vanhushoivan uudet käytännöt. Tutkimushanke. Kela.

Vanhuus, hoiva ja kuluttajuus. Tutkimushanke. Suomen Akatemia.

Universalismi, markkinoistuminen, palveluiden kuluttaminen

 

Kansalaisuus ja osallisuus

Kansalaisuuden ja osallisuuden tutkiminen kohdistuu ihmisten arkielämän, hyvinvoinnin tuottamisen, sosiaalipalveluiden ja paikallisen hallinnan käytäntöihin sekä kansalliseen sosiaalipolitiikkaan. Tampereen sosiaalipolitiikan oppiaineessa kansalaisuuden ja osallisuuden kysymyksiä tutkitaan niin tapaustutkimuksen kuin kansainvälisen vertailunkin lähtökohdista.

Lisätietoja ja tutkimushankkeita

OMAgroup is a multidisciplinary research team focusing on relations between daily life, public participation, social services and governance especially in urban contexts.

Kuka tuottaa, kuka maksaa, kuka hyötyy? Palvelumarkkinoiden paikallinen hallinta ja vanhushoivan uudet käytännöt. Tutkimushanke. Kela.

 

Perhe ja perhepolitiikka

Sosiaalipolitiikassa tutkitaan monipuolisesti perheeseen, perhepolitiikkaan ja lapsuuteen liittyviä kysymyksiä. Perhe on tutkimuskohde, jonka kautta on mahdollista tarkastella yksityisen ja julkisen rajapintojen vuorovaikutteisuutta, sosiaalisten ongelmien moni-ilmeisyyttä sekä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Sosiaalipolitiikka-oppiaineessa perhettä ja perhepolitiikkaa on viime vuosien aikana tutkittu erityisesti perheen ja työn yhteensovittamisen, lasten kotihoidon tuen, lasten ajankäytön, perheille tarjottujen palvelujen, päihdeongelmien ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen näkökulmista.

Lisätietoja ja tutkimushankkeita

Hyvinvointivaltiollinen väestö- ja perhepolitiikka

Perheen ja lapsuuden tutkimus

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimusyksikkö PERLA

Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi. Tutkimushanke. Suomen Akatemia.

 

Työ, työmarkkinat ja hyvinvointi

Työn ja hyvinvoinnin tutkimus on vahvistuva tutkimus- ja opetusala Tampereen yliopistossa. Alan tutkimusta ja sen kehitystä tuetaan työn ja hyvinvoinnin tutkimukseen erikoistuneilla maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmilla sekä aktiivisella vuorovaikutuksella työelämän toimijoiden kanssa. Niin tutkimus kuin koulutuskin ovat vahvasti kansainvälistyneitä. . Sosiaalipolitiikassa tutkitaan sellaisia kysymyksiä kuten miten työn vaatimukset ja työssä tapahtuneet muutokset vaikuttavat yksilön ja ryhmien identiteettiin, tyytyväisyyteen työhön, hyvinvointiin työssä ja perheessä sekä yksilöiden urakehitykseen. Menossa olevissa tutkimuksissa huomion kohteena ovat työn muotojen ja sosiaaliturvan kytkökset, sosiaaliset riskit, irtisanomisten vaikutukset työuraan, työaikojen joustojen ja työssä koetun syrjinnän yhteydet hyvinvointiin ja myöhempään työuraan.

Lisätietoja ja tutkimushankkeita

LabourNet-tutkijakoulu ja -verkosto

Irtisanottujen työurat: Yritysten henkilöstövähennysten vaikutukset työpaikkansa menettäneiden ja yritykseen jääneiden työntekijöiden työuriin. Työsuojelurahaston, KELAn tutkimusosaston ja Eläketurvakeskuksen sekä Tampereen ja Itäsuomen yliopistojen rahoittama, päättynyt tutkimus.

Perustulon työllisyysvaikutuksia ja Valtioneuvoston perustulokokoilua valmisteleva tutkimus. KELA:n tutkimusosaston ja Valtioneuvoston rahoittama tutkimus.

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus – Suomen akatemian ja Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama tutkimus.

FLEXLIFE - Temporal flexibility of work and its effect on later work and family life. Tutkimushanke. Suomen Akatemia

Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura. Tutkimushanke. Työsuojelurahasto.

Working hours, health, well-being and participation into working life (WOW). Creating new working time models and solutions to Nordic countries. Tutkimushanke, Nordforsk.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 17.11.2017 15.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti