Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc): tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Suomeksi

Challenges of Intersectionality for Equality in Organizations

Tuula Heiskanen, Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo


An intensive – even heated – scientific and political debate around equality issues is currently going on in both Europe and the USA. This research focuses on the theoretical and practical challenges of equality in organizations and links the examination to the intersectionality debate, which is at the heart of the present discussions. The concept of intersectionality has been presented in the discussions as a tool to analyse how sociocultural hierarchies and power differentials interact and produce in/exclusion around discursively and institutionally constructed sociocultural categories such as gender, ethnicity, race, class, sexuality, nationality, etc. This study sees inequalities as complex, mutually reinforcing and contradicting processes.

The study asks: What new problem settings for and approaches to equality does the concept of intersectionality suggest as seen from the organizational and workplace-level perspective? The study will answer the question with three subprojects: 1) Multiple Inequalities in Working Life and in Feminist Theory, 2) Intersections of Gender and Position in Hierarchical Male-dominated Organizations, and 3) Work–Family Relationships in the two units of the Finnish Defence Forces. The study employs multiple empirical data, both qualitative and quantitative: interviews, group discussions, memos from development processes and surveys. The data concerns different kinds of organizations both from male- and female-dominated branches, both from large organizations and small enterprises. The study contributes to both theoretical and political debates by tracing with rich empirical data the mechanisms through which inequalities are produced/ reproduced by focusing on interrelated practices, processes, actions and meanings that maintain inequalities.

The research questions are answered in three subprojects and in the synthesis-building activities between the subprojects. The first subproject, responsible researcher Hanna Ylöstalo, deals with the experiences of multiple inequalities. Ylöstalo asks, how are multiple inequalities experienced in working life, how does feminist theory approach multiple inequalities and how well does feminist theory approach the experiences of multiple inequalities in working life. The second subproject, responsible researcher Minna Leinonen, focuses especially on the issues of hierarchies and power. Leinonen will concentrate on traditional institutions that are known as hierarchically structured organizations, are male-dominated and concentrate around formal controls. She asks what kinds of understandings of gender, equality and need for change are constructed in organizations such as the military and prison. The third subproject, responsible researcher Katri Otonkorpi-Lehtoranta, examines intersectionality in the context of work–family integration in the Finnish Defence Forces. The project focuses on gender in workplace practices, policies and cultures and mobilizing masculinities in organizational change.

Funding: Academy of Finland
Duration: 2010-2014

Contact:    

mailing address:

Work Research Centre

SF-33014 University of Tampere

e-mail: firstname.surname@uta.fi

mobile phones:         

Leader of project: Tuula Heiskanen, research director, Dr.Soc.Sc, +35850 318 6082

Researchers:

Minna Leinonen, M.Soc.Sc., +35850 318 6141

Katri Otonkorpi-Lehtoranta, M.Soc.Sc., +35850 318 6179

Hanna Ylöstalo, Dr.Soc.Sc., +35850 318 6246

 

 

Intersektionaalisuus organisaatioiden tasa-arvohaasteena

Tuula Heiskanen, Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo

Projektin kuvaus

Moninaisuus on kuluneena vuosikymmenenä osoittautunut merkittäväksi haasteeksi niin tasa-arvopolitiikassa kuin tasa-arvoa käsittelevässä teoriassakin: kuinka ottaa tasa-arvonäkökulmasta huomioon se, että työpaikoilla työskentelee erilaisia ihmisiä? Perinteisesti tasa-arvoa on lähestytty sukupuolen näkökulmasta, mutta viime aikoina tämä on osoittautunut riittämättömäksi. Kokemukset eriarvoisuudesta voivat liittyä yhtä lailla ikään, etniseen taustaan ja seksuaaliseen suuntautumiseen kuin sukupuoleenkin.

Hankkeessa tutkitaan tasa-arvon edistämistä työpaikoilla ja siihen liittyviä käytännön ja teoreettisia haasteita intersektionaalisuuden näkökulmasta. Intersektionaalisuudella tarkoitetaan yhteiskunnallisten erojen, kuten sukupuolen, seksuaalisuuden ja luokan leikkaamista, risteämistä ja yhteisvaikutusta. Ajatuksena on, että näiden kategorioiden tarkastelu yksittäin tasa-arvonäkökulmasta ei riitä tavoittamaan moninaisia eriarvoisuuden kokemuksia työpaikoilla, eikä myöskään tasa-arvon edistäminen vain yhden kategorian näkökulmasta ole riittävää.

Intersektionaalisuusnäkökulmasta lähtevään tasa-arvoon ja tasa-arvon kehittämistyöhön liittyy lukuisia haasteita. Mitkä kategoriat otetaan analyysin ja/tai kehittämistyön kohteiksi ja onko jokin kategoria etusijalla muihin nähden, ovat keskeisiä kysymyksiä. Eri yhteiskunnallisilla kategorioilla ja niihin liittyvillä tasa-arvovaatimuksilla on myös hyvin erilainen historia ja tavoitteet. Työpaikkojen näkökulmasta moninaisen tasa-arvon edistäminen voi osoittautua käytännössä hankalaksi. Sukupuoli voi jäädä moninaisen tasa-arvon kehittämistyössä muiden kategorioiden jalkoihin, mikä taas on ongelma tasa-arvolain näkökulmasta: laki edellyttää sukupuolten tasa-arvon tavoitteellista ja suunnitelmallista edistämistä.

Hankkeen tutkimuskysymykset ovat:

  • Millaisia uusia näkökulmia työpaikkojen tasa-arvoon intersektionaalisuuden käsite tarjoaa?
  • Miten intersektionaalisuus näyttäytyy työpaikkojen tasa-arvotyön käytännöissä?
  • Onko samanlainen tasa-arvon käsite toimiva nais- ja miesvaltaisilla aloilla?
  • Miten valta yhdistyy tasa-arvopyrkimyksiin ja käsitteisiin organisatorisissa käytännöissä ja miten se toimii muutoksen ehtona noissa käytännöissä?
  • Miten sukupuolijärjestelmä, joka säätelee sukupuolten suhteita yhteiskunnassa, heijastuu työpaikkojen tasa-arvotyön käytäntöihin ja miten se toimii muutoksen ehtona noissa käytännöissä?

Hankkeessa on kolme alaprojektia, joista jokainen tarkastelee intersektionaalisuutta organisaatioiden tasa-arvohaasteena hieman eri näkökulmasta.

Minna Leinonen tarkastelee tutkimuksessaan perinteisiä hierarkkisia instituutioita, joita luonnehtivat miesenemmistöisyys ja kontrolli. Leinonen tutkii muun muassa millaisia ymmärryksiä ja tarpeita suhteessa tasa-arvoon kohdistuu puolustusvoimien ja rikosseuraamusalan organisaatioissa sekä mihin muihin kategorioihin sukupuoli ja epätasa-arvo kytkeytyvät. Tutkimusaineiston muodostavat henkilöstön tasa-arvoa ja työhyvinvointia käsittelevät kyselyt (vastaajia yli 2000) sekä haastattelut (lähes 100), joista osassa käsitellään myös henkilöstön työorientaatioita sekä työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiä.

Katri Otonkorpi-Lehtorannan tutkimuksen kohteena ovat työn ja perheen suhteet puolustusvoimien kahdessa eri yksikössä. Intersektionaalisuus toimii tutkimuksessa metodologisena työkaluna, jonka avulla pyritään ymmärtämään erojen välisiä suhteita sekä purkamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen retoriikkaa. Tutkimuksen aineisto koostuu yhteensä 51 haastattelusta.

Hanna Ylöstalo tarkastelee tutkimuksessaan moninaista tasa-arvoa työelämässä ja feministisessä teoriassa. Ylöstalo viimeistelee tasa-arvokäsityksiä tasa-arvon kehittämistyössä käsittelevän väitöskirjatutkimuksensa vuonna 2010. Vuonna 2011 hän kerää haastatteluaineiston, jonka avulla hän tarkastelee erityisesti moninaista tasa-arvoa työpaikoilla sekä moninaisuusjohtamista.

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Kesto: 2010–2014

 

Yhteystiedot:

Työelämän tutkimuskeskus

33014 Tampereen yliopisto

sähköposti: etunimi.sukunimi@uta.fi

http://www.uta.fi/laitokset/tyoelama

 

Tuula Heiskanen, YT, dosentti, tutkimuksen vetäjä, tutkimusjohtaja, 050 3186 802

Minna Leinonen, YTM, tutkija, 050 3186 141

Katri Otonkorpi-Lehtoranta, YTM, tutkija, 050 3186 179

Hanna Ylöstalo, YT, tutkija, 050 3186 246

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.12.2013 14.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti